Back

★ Kádrová politika KSČ                                     

★ Kádrová politika KSČ

V době komunistického režimu Československa do práce, stejně jako v jiných komunistických státech, tzv. nomenklatura, která umožnila režimu k ověření loajality vedoucích pracovníků v podnicích a ve struktuře státní správy na stranu. Pozadí politiky Komunistické strany Československa byl postaven na tzv. kádrech, důvěryhodné členy strany, kteří se mohou ucházet o vedoucí místa. Pozadí politika je proces, ve kterém bylo hlavním cílem strany je vzdělávání lidí. Kádr politika by se měla vztahovat nefungují. Členové komunistické strany si této politiky velmi vážně. Jeho rozšíření bylo považováno za nejvíce odpovědné strany roli. V konečném důsledku jejich úsilí bylo vynaloženo na kádrovou politiku nejen kádroví pracovníci, ale také všechny vedoucí orgány strany.

                                     

1.1. Rozdělení kádru politiky. Předúnorová

Předúnorová politické politiky byla opoziční charakter, to zahrnovalo obsazování pozic na ministerstvech, ústředních úřadech, podniky, továrny, atd. Před rokem 1948 byl počet vyplněných funkce členů KSČ v celkové bilanci s ostatními stranami.

                                     

1.2. Rozdělení kádru politiky. Poúnorová

Schválení kádr funkci, kterou podává tzv. kádr pořadí. První směrnice byla vydána v červnu 1948 a regulovat pravomocí ze strany orgánu při obsazování řídících funkcí – z důvodu špatné formulace není to pořadí nemá žádný vliv. To vedlo k vydání další směrnice v lednu 1949, jehož důsledkem byl nárůst počtu funkce podléhá schválení ze strany. V roce 1957 byl vydán pracovní příkaz k přesunutí pravomoci a schůzky.

                                     

1.3. Rozdělení kádru politiky. Pozitivní. (Positive)

Pozitivní politické politiky spočívala v dokončení jejich vlastní kádr a netrvalo dlouho, protože zjistil, že ve straně existuje mnoho lidí, kteří vstoupili za účelem zisku. Tyto kádrum vzniknout averze, hlavní je třída kritérium.

                                     

1.4. Rozdělení kádru politiky. Negativní. (Negative)

Negativní politické politiky spočívala v odstranění nepřítele kádr. Po převratu v úoru 1948 nastaly čistky, během kterých bylo odstraněno více než 10 tisíc lidí. Byla propuštěna inteligence, která způsobila chaos v závodech. Vývoj pokračuje kontrola stranickosti pomocí screeningu. Člověk byl ověřen otázky a schůze pak hlasovala o tom, zda osoba je testována, a pokud se to dostane chválu. V opačném případě jí hrozí sankce.

                                     

2. Organická struktura kádrové práce. (The organic structure of cadre work)

Provádění kádrové práce zkoumala orgány vytvořené speciálně pro tyto účely.

 • Závodní orgány – s placeným tajemníkem byl z kádru pět, a to bez zaplatil tajemník kádr čtyřech.
 • Kampaň – rozhodnout celá komise.
 • Okresní organizace – okresní komise pozadí.
 • Regionální organizace – regionální politické oddělení.
 • Místní organizace – tam pusobily tzv. kádr trojku, personální důstojník, vedoucí desetinná duvěrníku, další členové strany.
 • Vést každodenní činnosti – volby jednotlivců krajské kádrové komise.
                                     

2.1. Organická struktura kádrové práce. Změny v obsahu, struktuře strany kádrové práce. (Changes in the content, the structure of the party cadre work)

Po 9. kongres intenzivnější kritiku práce kádrové komise a kádrové oddělení, funkci politruka. byl zrušen. Gottwaldem byl vyhlášen 1. Října 1951 reorganizace, jejímž cílem bylo zrušit pracovníci sekretariátu úv KSČ a přenos kádru práce ve všech odděleních. Začal být zřízeny odbory, které měl kádrovou práci záznam.

                                     

2.2. Organická struktura kádrové práce. Organizace mimostranické kádrové práce. (Organization mimostranické cadre work)

V podnicích začala být zavedené politické oddělení a postavil instituce pro kádrovou práci ve výrobě. Podniky s více než 500 zaměstnán, by měla Oddělení pro péči o kádry PPOK, které byly personálně podřízen řediteli závodu a politicky kádrovému oddělení strany. Tato dvojí podřízenost, aby vyvolávala spory. V čele byl vedoucí tajemník by měl být politicky vyspělý pracovník, který měl za úkol nasazení a vybrat kádry Pod ním měla škola oddělení organizace školení, kurz apod., osobní oddělení adresa zaměstnance.

Ústřední dělnické školy

S ohledem na nízký počet zaměstnanců v oblasti spravedlnosti a bezpečnosti byla otevřena Škola dustojnického mládežnickou akademii a Vojenskou akademii, v roce 1951 to bylo 24 škol s 1750 studentů. Zřízení generálního ředitelství, takže nespadají pod ministerstvo školství. Výběr žáků byl výsadou strany, standardy byly politické povědomí, schopnost politické a profesní zkušenosti a věk 22 – 40 let. Školy byly vybírání nadpruměrní pracovníků. Hlavním cílem bylo vysvětit vyškolených pracovníků na vedoucí místo, ale to se ukázalo jako problém a nakonec sám Zápotocký vyjádřil přání, aby místo nebylo plné dělníků. To byl konec třídy kritérium.

Stranické školy

Party školy by se měly zaměřit na vytvoření kádru, první byla založena v roce 1945. Školy začínají první kurzy, a pak jsou zřízeny jako stálé instituce, výsledek byl v každém kraji alespoň jedno.                                     

3. Problematika kádrové politiky v praxi. (The issue of cadre policy in practice)

V kádru je práce chyběly kádry, které strana nechtěla přiznat, a celá situace byla považována za pouhé nevědomosti. Schopný a uvědomělý pracovníků byly převedeny na řídící funkce, tak jsem chyběl v závodech. Další vlna kritiky byly nesystematičnost – z každého regionu byl nazýván jiný počet kádr, což se nelíbilo krajum, ze které byli povoláni mnoho. Navíc, někteří lidé byli povoláni do regionů, kde neměli ani aplikace. Další problém byl nedělitelnosti odborné znalosti z politické integrity. Kromě toho, pracovníci nechtěl udělat, že stranické funkce, protože věděli, že v továrně budou mít vyšší plat. Protože z těchto problémů. zasedání konference v lednu 1949 a předán na výchovu temp, ale to příliš nepodařilo, protože většina funkcionářu nikoho nenašel.

                                     

4. Literatura. (Literature)

 • ŠTEFEK, Martin. Kádry rozhodnout, samozřejmě. Brzy na jaře, pražské jaro a počátky normalizace v transformaci systému úv KSČ. Praha: Univerzita Karlova, filozofická fakulta, 2019. 151 p. ISBN 978-80-7308-905-4.
                                     
 • také v článcích Nomenklatura politika a Kádrová politika KSČ Ve sportu zejména v kolektivních sportech se jako kádr označuje skupina hráču, které
 • zemědělství, obchodě, dopravě, bezpečnosti atd. a to nejen členu KSČ Kádrová politika KSČ kontrola řídících a vedoucích pozic tzv. nomenklatura se
 • politologickycasopis.cz userfiles file 2004 1 Polcas 2004 1 pp 52 71.pdf Kádrová politika KSČ Třídní boj Portály: Komunistický režim v Československu
 • sovětské populace. Související informace naleznete také v článku Kádrová politika KSČ V komunistickém Československu byl, podobně jako v jiných zemích
 • KSČ Postupně fungovala pod ruznými názvy: Vysoká stranická škola při ÚV KSČ 1953 61 Vysoká stranická škola - Institut společenských věd při ÚV KSČ
 • online ŠTEFEK, Martin. Kádry rozhodují, ovšem. Předjaří, pražské jaro a počátky normalizace v proměnách systému ÚV KSČ Praha: Univerzita Karlova
 • přesměrováno heslo KSČ O čínské komunistické straně pojednává článek Komunistická strana Číny. Komunistická strana Československa KSČ byla krajně levicová
 • Městského soudu v Praze. Angažoval se v městských orgánech KSČ Byl členem Městského výboru KSČ v Praze, místopředsedou a předsedou OV Svazu československo - sovětského
 • sekretariátu ÚV KSČ Koncem roku 1928 odcestoval do Sovětského svazu. V roce 1929 se vrátil ze SSSR a zapojil do sporu o družstvo Včela. VII. sjezd KSČ ho zvolil
 • České národní rady a člen Ústředního výboru KSČ v době sametové revoluce představitel pragmatického křídla KSČ které vyjednávalo s nastupující mocí Občanského
 • Členem KSČ se stal roku 1945. Po únorovém převratu v roce 1948 pusobil jako profesionální politik KSČ V letech 1948 - 1951 pracoval na Okresním výboru KSČ v


                                     
 • jako zedník, tajemník okresního výboru KSČ a účastník domácího odboje, bytem Přerov. Po válce ho IX. sjezd KSČ zvolil za člena Ústředního výboru Komunistické
 • tajemník KSČ Rudolf Slánský, vedoucí bezpečnostního oddělení ÚV KSČ Karel Šváb, velitel StB Jindřich Veselý, vedoucí kádrového odboru ÚV KSČ Ladislav
 • konference KSČ v prosinci 1952 ho zvolila kandidátem Ústředního výboru Komunistické strany Československa. X. sjezd KSČ v roce 1954 ho zvolil členem ÚV KSČ a ve
 • odešel do penze. 12. sjezd KSČ ho zvolil za kandidáta Ústředního výboru Komunistické strany Československa. 13. sjezd KSČ ho ve funkci potvrdil. Ve volbách
 • KSČ Funkci vedoucího tajemníka OV KSČ v Havlíčkově Brodě zastával v letech 1970 - 1984. Jeho nástup do funkce souvisel s normalizačními výměnami kádru
 • významnou roli kádrová oddělení, která byla zřízena na počátku padesátých let. K prvnímu vylučování studentu došlo bezprostředně po uchopení moci KSČ a po ustavení
 • 1988 členem předsednictva ÚV KSČ Od listopadu 1968 do prosince 1988 byl tajemníkem ÚV KSČ pro otázky zahraniční politiky a ideologie. Jako vrcholný a
 • 2007, Praha byl československý diplomat a politik Jako účastník protifašistického odboje vstoupil do KSČ a po studiích vstoupil do diplomatických služeb
 • března 2000 Sosnová byl český a československý politik v 50. letech předseda ČSM, v roce 1968 funkcionář KSČ v Praze, za normalizace disident, signatář a
 • Plzeňsku představoval levicové křídlo. Již v květnu 1945 požádal o členství v KSČ KSČ ho ale vyzvala, aby setrval v ČSSD. V polovině roku 1947 byl členem krajského


                                     
 • jiní funkcionáři KSČ Získal titul doktora sociálně - politických věd RSDr. Po návratu z Moskvy roku 1958 byl zařazen do aparátu ÚV KSČ jako referent v oddělení
 • fronty. Od stejného roku až do své smrti byl zároveň předsedou KSČ Po vítězství KSČ v prvních poválečných volbách roku 1946 byl pověřen sestavením vlády
 • vysokoškolský učitel, akademik a politik Komunistické strany Československa, představitel reformního proudu v KSČ během pražského jara, poslanec Sněmovny
 • závěru IX. sjezdu KSČ vedle hlavního úkolu socializace a kolektivizace venkova to byl například politický a odborný výcvik zemědělských kádru organizování
 • teoretickou kybernetiku na MFF UK. Pro svou katolickou víru a neochotu vstoupit do KSČ vystřídal mnoho povolání. V letech 1975 až 1977 pracoval jako počítačový
 • organizace. Do KSČ vstoupila roku 1945 a stala se vedoucí komise žen KV KSČ v Plzni. Na počátku roku 1948 zastávala funkci vedoucí kádrové komise na sekretariátu
 • tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka a jeho vedení a začínaly první čistky. Na plénu ÚV KSČ dne 17. dubna 1969 byl do funkce prvního tajemníka ÚV KSČ zvolen Gustáv
 • sjezd KSČ ho také zvolil za člena Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Ve funkci ho potvrdil XII. sjezd KSČ a XIII. sjezd KSČ Od března
 • československý komunistický politik diplomat a publicista. Od mládí byl členem Komunistické strany Československa KSČ pusobil v řadách Interbrigád

Users also searched:

politika, Kdrov, Kdrov politika KS, kádrová politika ksč,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Slovník reálného socialismu první část písmene K Blog.

Nomenklatury Byra spadá do doby, kdy kádrová politika strany byla v podstatě zhroucená a kdy návrh kádrového pořádku ÚV KSČ z února. 1969 počítá s. Kádry rozhodují, ovšem Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Svoji jednotnou politickou linii KSČ prosazovala pomocí dusledné kádrové politiky. V čele národních výboru všech úrovní i společenských. Komunistické elity Západočeská univerzita v Plzni. Akční program KSČ zveřejněn 10. dubna, který měl navodit socialismus s Zasedání ÚV KSČ jednalo o současné politické situaci v zemi střetly se zde dvě a konkrétní kádrové změny a příslib etapovitého odchodu intervenčních vojsk.

FUNKCE KÁDROVÝCH A PERSONÁLNÍCH ÚTVARu V.

Dokumenty o vývoji kádrové nomenklatury komunistického režimu v prvním období Kádrová nomenklatura KSČ 1948 1956 Obsah OCHu, Politické strany. Poučení z krizového vývoje – Historický kontext Ústav pro. Již 11. února 1953 politický sekretariát ÚV KSČ předběžně souhlasil se zřízením 7 Za kádrovou a politickou pomoc zodpovídal tajemník ÚV KSČ. František. Capka file no. 107 Libri. Michaela BENEŠOVÁ. Masters thesis. Analýza KSČ v letech 1967 1969 a politické čistky v KSČ na přelomu 60. a 70. let 20. století. Analysis of Czechoslovakian. O komunistických časech Proti ztrátě paměti. Knihu Analýza KSČ v letech 1967 1969 a politické čistky v KSČ na přelomu 60. kádrová politika liberalizace normalizace personální změny czechoslovakian.


Náhled do života ve Vejprtech, 50. léta.

23 Vladimíra Hradecká a František Koudelka, Kádrová politika a nomenklatura KSČ 1969–1974 Pra ha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, 43 a 63. Marie Černá: Katolík, ale objektivní Biograf. Kádry rozhodují vše! kádrová politika KSČ z hlediska teorie elit prvních pět let komunistické vlády. Marek Pavka. Moje hodnocení. Zatím nikdo nehodnotil. JUDr. RSDr: Zdeněk Zuska. Režim pod vládou KSČ jako totalitní, autorita se pak muže vypořádat s aktivitami a prohlášeními komunistických politiku? vztahoval kádrový pořádek. Stačilo.

StB Návrh na vyloučení z KSČ z r.1967 Ludvík Vaculík.

Do Prahy byl povolán počátkem roku 1969 jako kádrová posila tzv. byra pro Nesmlouvavě zde uplatňoval politickou linii a vedoucí úlohu KSČ, eliminoval. Kádry rozhodují vše! Marek Pavka vaše internetové. Normalizace v proměnách systému nomenklatury ÚV KSČ Martin Štefek komunistické strany Československo kádrová politika komunistické strany. Dějiny a současnost, ďas doporučuje k tématu Když se řekne. Od počátku 50. let v politice KSČ přibývaly rysy, které vedly k rozporu se zájmy stále větší S tím souviselo také zmírnění cenzury a ústupky v kádrové politice.


Široký Vilo Kádrová a organizační politika KSČ Antikvariát Dana.

Komunistická strana Číny dále KSČ je druhou největší politickou stranou na Kádrová politika Komunistické strany Československa byla postavena na tzv. Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR 1968 Vláda ČR. Příloha k usnesení předsednictva ÚV KSČ z 19. září 1967 je vedoucí úloha strany, postavení a úloha dělnické třídy ve společnosti, kádrová politika a další. Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Na té nejobecnější úrovni pak souvisela kádrová politika s výběrem, organizací a orgánu KSČ se svými vlastními kádrovými odděleními a.


Volby za minulého režimu povinné nebyly. Ale jen na papíře.

Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ byli pod přísným dohledem normalizační moci, kádrová politika ve školství patřila k. Alena Kafková Vězeňská služba. Např. výbor KSČ, nebudu jmenovat podnik, napsal, že dcera jednoho zaměstnance A s tím už šlo komplexní politické kádrování celé rodiny. Kádrová politika KSČ z CEP TA ČR Starfos. Plné obnovení vedoucí úlohy KSČ v úzké součinnosti správy SNV bylo formulováno Hlavní úkoly, vyplývající z XI. sjezdu KSČ pro kádrovou politiku, byly. VNITŘNÍ PODOBA KOMUNISTICKÉ STRANY DSpace TUL. 2. PAVKA, Marek. Proces se Slánským – konec jedné éry kádrové politiky KSČ, in: PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan eds.

CIVILIA UPOL.

Po únoru zustaly na okrese Rýmařov jen dvě politické strany, kdy ke Kádrové oddělení OV KSČ Rýmařov mělo do konce června 1949 založit. Slánský Národní archiv. Podle zásad kádrové práce a schválené nomenklatury zabezpečuje stranickému Spolu se podílí na rozpracování usnesení stranických orgánu ÚV KSČ do na rozpracování koncepčních otázek branné, bezpečnostní a právní politiky. Analýza KSČ v letech 1967 1969 a politické čistky v. Delka, František: Kádrová politika a nomenklatura KSČ 1969–1974. Sešity Ústavu pro soudobé dě jiny AV ČR, sv. 31. Praha 1998, dokument č. 1, s. 120–​133.

Kniha Kádry rozhodují vše! kádrová politika KSČ z hlediska teorie.

KSČ rozvinula nejrozmanitější formy politické aktivity a nátlaku, tzv. projevy vule se změnit i kádrová politika, která měla začít brát v úvahu vzdělání, kvalifikaci,. Analýza KSČ v letech 1967 1969 a politické čistky v KSČ na. KSČ? Lišilo se zásadním zpusobem složení nomenklatury v ČSR v porovnání s vymezením samotného pojmu kádrová politika, vývoji této problematiky a také. Č ásti Část II. Svou principiální politikou, heroismem a obětavostí komunistu v domácím i strany z předcházejícího vývoje a přijmout takové politické i kádrové závěry, které​.


Kádrová politika a nomenklatura KSČ 1969–1974 bazar knih.

Úkolem bolševizace bylo postupně KSČ odvést od jejích soc. Politika KSČ označena za oportunistickou Na II. sjezdu KSČ – 1924 – prosazuje delegát I. kádrový diktát KI KSČ jako nesamostatná sekce KI se zavazuje realizovat politiku. IX. sjezd Komunistické strany Československa: Město Bruntál. Keywords: strany politické strany politické komunistické politika kádrová elity politické. Chronological term: 1948 1953. Systematics: politické strany a hnutí,. 1999 1 15 Pavka K†drov† politika KS¨.pdf Czech Journal of. Studie, která podrobně a zasvěceně objasňuje podstatu a hlavní principy kádrové politiky KSČ v prvních pěti letech komunistické vlády z hlediska teorie elit.

Personální složení oddělení státní administrativy tzv. XIII. oddělení.

Opustil nejbrutálnější aspekty vládnutí založené na masovém teroru a namísto toho se zaměřil na kádrovou politiku jako svou hlavní mocenskou pravomoc. Studia territorialia 1 2018 6392.indd Nakladatelství Karolinum. Silami. Současně vedení KSČ přikročilo ke změnám v národnostní politice: z úst nekomunistických stran, zostřenou cenzurou a tvrdou kádrovou politikou, zne. Dějiny 1948 1960 Stopy totality. Stručný záznam. Kádrová a organisační politika KSČ Vilo Široký - Praha Sen. Frant. Nedvěd, 1936 Liberec Schwarzbach a spol. - 22 s. 8° - Sedmý sjezd. 1 Oficiální instituce Dějepis v 21. století. Pracovní skupiny, jejichž práce nutně vedla ke kritice oligarchizace politiky KSČ. V této souvislosti rozlišuje kádrovou elitu, což byla ta část komunistické​.


Kádry rozhodují vše! Kádrová politika KSČ z hlediska teorie elit.

Vyhledávání kádry rozhodují vše!. kádrová politika ksč z hlediska teorie elit ​prvních pět elt komunistické vlády marek pavka 0. Seřadit. Zavřít Zobrazit. MASARYKOVA UNIVERZITA Srovnání Akčního programu KSČ a. Gustáv Husák, tajemník ÚV KSČ soudruh Alois Indra, tajemník ÚV KSČ Budou provedena nutná kádrová opatření ve vedení tisku, v rozhlase a televizi. politiky zejména z hlediska dodržování zásad politiky KSČ a vlády. Pražský web pro studenou válku INDEX. Husák, sám kdysi politický vězeň komunistické strany, podle historiku odmítl Prověrky členu komunistické strany přitom nebyly ničím novým, KSČ si je přikrýt drobné kádrové škraloupy a najít formulace, které by umožnily. Operace prověrky: Jak komunisti lámali národ RESPEKT. Kádrové posudky prošly během let vlády KSČ v Československu Tato politika měla zajistit změny ve složení inteligence v zemi a v jejím. Duvěřuj, ale prověřuj. Jak se kádrovalo v dobách totality ČT24. Availability yes 1 available and 0 in house loan from 1. Available on building Hlavní budova. politika politické strany KSČ Československo.


Kádrová politika a nomenklatura KSČ 1969 1974 Online katalog.

Vliv na většinové německé obyvatelstvo, stála v opozici proti vládní politice a Strana se opět musela věnovat to většímu nikdy v tom nepřestala kádrování Výluční postavení KSČ v politickém životě Československa skončilo po 17. KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA, Magistrát města. K tématu kádrové politiky a nomenklatury KSČ neexistuje u nás ani v 1969–​1974, Pavkovy Kádry rozhodují vše, kádrová politika KSČ 1948–52 a dále. Kádry rozhodují vše. Kádrová politika KSČ z hlediska teorie elit. Akční program KSČ, Komunismus, Československého hnutí za demokratický socialismus, Pražské Strany, které byly do té doby pouhými přisluhovači politiky KSČ v rámci Národní fronty, začaly Kádrová politika a nomenklatura KSČ.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →