Back

★ Právo na informace                                     

★ Právo na informace

Právo na informace je právo občana na státu nebo orgánum veřejné správy, které mají povinnost nejen reagovat na jednotlivé žádosti o informace, ale také o své činnosti informovat samostatně. To je jeden z prvních politických práv obsažených v Listině základních práv a svobod. Jeho široké provedení přináší možnost a dostatek vstupních údajů pro rozhodování, který umožňuje fyzické osobě, aby se efektivně orientovat v politickém životě, a možná dokonce i podílet. Umožňuje svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na státní hranice. Cenzura je nepřijatelná. Omezení svobody projevu a právo vyhledávat a šířit informace může být učiněno jen zákonem a pouze v míře nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. V Listině základních práv a svobod jsou vedle sebe zaručena svoboda projevu a právo na informace, kdy svoboda projevu znamená, že každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem, nebo jiným způsobem.

                                     

1. Právní definice informace. (The legal definition of information)

Definice informace v rovině právo na informace je definována zákonem č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím takto: Informace pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznam uložený v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Definice informace nebyla v tomto zákoně zakotvena od svého vzniku v roce 1999. Byl vložen až pozměňovacím návrhu ne. 61 / 2006 Sb. Mezitím, tato nejednoznačnost posuzovány judikaturou v konkrétních případech. Například Nejvyšší správní soud v jednom ze svých rozhodnutí uvádí, že obsah pojmu informace je obecně chápán jako "zpráva, sdělení", jako určitý projev, ve kterém se konstatují fakta.

Právní řád české republiky dále definuje několik konkrétní typ informací.

                                     

1.1. Právní definice informace. Definice informace v zákoně o právu na informace o životním prostředí. (Definition of information in the law on the right to environmental information)

Zákon č. 123 / 1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí definuje informace v následujících bodech:

1. stavu a vývoji životního prostředí, o příčinách a proto tuto podmínku,

2. připravovaných nebo prováděných činnostech a opatřeních a uzavírají dohody, které mají nebo by mohly mít vliv na stav životního prostředí a jeho složek,

3. stavu složek životního prostředí, včetně geneticky modifikovaných organismů, a o interakci mezi nimi, o látkách, energii, hluku, záření, odpadech včetně radioaktivních odpadů a dalších emisích do životního prostředí, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat jeho složky, a v důsledku těchto emisí,

4. využívání přírodních zdrojů a jeho následně na životní prostředí a rovněž údaje nezbytné pro vyhodnocování příčin a důsledků tohoto využívání a jeho dopad na živé organismy a společnost,

5. vlivy staveb, činností, technologií a výrobků na životní prostředí a veřejné zdraví a o posuzování vlivu na životní prostředí,

6. správních řízeních ve věcech životního prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, peticích a stížnostech v těchto věcech a jejich vyřízení a rovněž informace obsažené v písemnostech týkajících se zvláště chráněných součástí přírody a dalších součástí životního prostředí chráněných podle zvláštních právních předpisů,

7. ekonomických a finančních analýzách použitých v rozhodování a dalších politik a postupů v záležitostech životního prostředí, pokud byly pořízeny zcela nebo zčásti z veřejných zařízení,

8. stavu veřejného zdraví, bezpečnosti a podmínkách života lidí, pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek životního prostředí, emisemi nebo činnostmi, opatřeními a dohodami podle bodu 2,

9. stavu kulturních a architektonických památek, pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek životního prostředí, emisemi nebo činnostmi, opatřeními a dohodami podle bodu 2,

10. zprávy o provádění a dodržování zákonných nařízení v oblasti ochrany životního prostředí,

11. mezinárodních, státních, regionálních a místních strategiích a programech, akčních plánech apod., které se česká republika účastní, a zprávách o jejich plnění,

12. mezinárodních závazcích týkajících se životního prostředí a o plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je česká republika vázána,

13. zdroje informací o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů

                                     

1.2. Právní definice informace. Definice utajované informace. (The definition of classified information)

Definice utajované informace je obsažena v zákoně není. 412 / 2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní kvalifikací, který v ustanovení § 2 písm. b. a) uvádí se, že utajovanou informací je informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu české republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací.

                                     

1.3. Právní definice informace. Definice osobních údajů. (Definition of personal data)

Definice osobních údajů zahrnuje nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016 / 679 ze dne 27. Duben 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95 / 46 / ES o obecné nařízení o ochraně osobních údajů, nebo obecného nařízení o ochraně údajů: "veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby dále jen "subjekt údajů", identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, umístění dat, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby."

Typické mohou být osobní údaje, například jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografický záznam. Osobní údaje, však muže být, stejně jako způsob chování advokáta v soudním řízení.

Ve zvláštní kategorii osobních údajů, pak toto nařízení, musí být osobní údaje, které "odhalují rasový či etnický původ, politické názory, náboženské vyznání nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborových organizacích, jakož i zpracování genetických údajů, biometrické údaje pro účely jednoznačné identifikace fyzických osob a údajů týkajících se zdraví nebo sexuálního života nebo sexuální orientace, fyzické osoby."                                     

2. Vztah práva na informace a svobodu projevu. (The relationship of the right to information and freedom of expression)

Právo na informace je úzce spjata se svobodou projevu. Oba předpisy spolu vyrůstali, respektive právo na informace zpočátku, to byl chápán pouze jako součást svobody projevu. Právo na informace ve smyslu zvláštního subjektivního práva jednotlivce požadovat přístup k určitým druhum informací a odpovídající povinnost tyto informace poskytovat je z pozdější než svoboda projevu. M. Barton vztah těchto práv takto: právo na informace v užším smyslu, i když se týkají svobody projevu, ale to je jiný typ subjektivního práva, které není vždy explicitně v oblasti lidských práv uvedené dokumenty a zpravidla také vyžaduje zvláštní podrobnější právní úpravu.

                                     

3.1. Právní základ. Listina základních práv a svobod. (The charter of fundamental rights and freedoms)

Právo na informace je v právním řádu české republiky spolu se svobodou projevu, a primárně je zaručena usnesení předsednictva české národní rady č. 2 / 1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod. Listina společně s dalšími zákony tvoří na základě čl. 3 a čl. 112 Ústavy ústavní pořádek české republiky. V rámci fúze "garantované" znamená, že tato práva jsou garantována státem.

 • Čl. 17 odst. 1 stanoví.

Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

 • Čl. 17 odst. 2 sady.

Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rošiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

 • Čl. 17 odst. 3 sady.

Cenzura je nepřípustná

 • Čl. 17 odst. 4 sady.

Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, je-li opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

 • Čl. 17 odst. 5 sad.

Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

 • Čl. 35 odst. 2 sady.

Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.

Zákonná úprava je pak provedena zejména dva samostatné zákony, jeden se vztahuje pouze na informace o stavu životního prostředí a v souvisejících otázkách ne. 123 / 1998 Sb. druhá je zaměřena obecně č. 106 / 1999 Sb. Zde je vymezen okruh tzv. povinný subjekt, to jsou orgány, na které se tato povinnost vztahuje.                                     

3.2. Právní základ. Zákon č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. (Act no. 106 / 1999 Coll. on free access to information)

Stanoví Ministerstvo vnitra povinnost poskytovat fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho aplikaci. Informace pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznam uložený v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

                                     

4. Poskytovatelé informací. (Information providers)

 • Veřejné instituce. (Public institutions)
 • Kanceláře - subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy v rozsahu jejich rozhodovací činnosti.
 • Státní orgány. (State authorities)
 • Územní samosprávné celky a jejich orgány.

Všechny tyto orgány veřejné správy jsou povinny zveřejňovat informace, pokud je to fyzická nebo právnická osoba, vztahuje buď ústní nebo písemnou formou. Povinnost poskytovat informace se výslovně nevztahuje na dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Podle § 13 zákona o informace žádost o informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím e-mailu. Pokud není na ústně přinesl žádost informace poskytnuta nebo jestli to nemůže být požadována za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

V souladu s § 14 zákona na informace musí být ze žádosti zřejmé, jejichž hlavním předmětem je určena a že se žadatel žádá o poskytnutí informací ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba musí v žádosti uvést:

 • Adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalém pobytu, adresu bydliště.
 • Datum narození. (Date of birth)
 • Jméno a příjmení. (Name and surname)
 • Poštovní adresa, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště, adresu pro doručování se rozumí, zda elektronickou adresu.

Právnická osoba musí v žádosti uvést:

 • Identifikační číslo osoby. (Identification number of the person)
 • Jméno. (Name)
 • Sídlo. (Headquarters)
 • Poštovní adresa, liší-li se od adresy sídla adresou pro doručování se rozumí, zda elektronickou adresu.
                                     

5. Úřad nesmí poskytnout. (The authority shall not provide)

Informace o zákon o poskytování informací v §§ 7 – 11 vyloučeny

 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným předmětem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení.
 • Utajované informace. (Classified information)
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů mohou být poskytovány jen v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o ochraně osobních údajů. Údaje třetích osob, obvykle nebudou předloženy. Úřad však musí poskytnout základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. To neplatí v případě poskytování veřejných prostředků podle zákonů v oblasti sociální péče, dávky, poskytování zdravotních služeb, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území.
 • Informace, které úřad zveřejňuje na základě zvláštního zákona např. zákon o státní statistické službě, v předem stanovených pravidelných obdobích až do začátku příštího období.
 • Informace o rozhodovací činnosti soudu, s výjimkou rozhodnutí.
 • Informace, které jsou předmětem ochrany práva autorského, pokud ty jsou v držení.
 • Informace o přípravě a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu.
 • Informace, které úřad získal od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštních právních předpisů, např. zákon o české obchodní inspekci, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti nebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, bude úřad poskytovat pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Obchodní tajemství. (Trade secrets)
 • Informace vzniklé bez použití veřejných zdrojů, pokud byly předány osobě, která takovou povinnost zákon neukládá, pokud tato osoba nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí.
 • Informace o plnění úkolů zpravodajských služeb.
 • Informace o probíhajícím trestním řízení.
 • Údaje vedené v evidenci incidentů podle zákona o kybernetické bezpečnosti, ze kterých bylo možné identifikovat orgán nebo osobu, která kybernetický bezpečnostní incident hlásil, nebo jejichž poskytnutí by ohrozilo účinnost reaktivního nebo ochranného opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti.
 • Informace o činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Informace, jejichž poskytnutím by byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu autorského práva.
 • Informace o činnosti orgánu činných v trestním řízení, včetně informací ze spisu, a to i soubor, ve kterém bylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností tohoto orgánu v ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by tím ohrozila práva třetích osob, nebo schopnost vymáhání práva, předcházení trestné činnosti, k vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti nebo stíhání trestných činů nebo zajištění bezpečnosti české republiky.
 • Akademie věd české republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje.
 • Provozovatelu rozhlasového nebo televizního vysílání, který toto vysílání provozuje na základě zvláštních právních nařízení.
 • Kulturní instituce činné s veřejnými prostředky, jako jsou divadla, orchestry a další umělecké soubory, s výjimkou knihoven poskytujících veřejné služby knihovny a muzea a galerie poskytující standardizované veřejné služby.
 • Škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách.
                                     

6. Zakotvení práva na informace ve vybraných státech EU. (Enshrining the right to information in selected states of the EU)

Velká Británie

Jako jediný stát Evropské unie nemá systematicky psané ústavy. Jejich ústava se skládá z mnoha dokumentů, které jsou velmi rozsáhlé. Na základě zásady "dovoleno je vše, co není zakázáno". Právo na informace je dovoleno publikovat nic, po zveřejnění však mohou být důsledky.

Francie

V deklaraci práv člověka a občana z roku 1789, to říká, že nikdo nesmí být pronásledován pro své názory, za předpokladu, že jejich projev neporušuje veřejný pořádek, založený zákonem. 1978 zákon přiznává právo na informace všem osobám a poskytuje přístup k administrativní dokumentum.

Slovensko

Slovensko má právo na informace zakotveno ve slovenské Listiny, stejně jako v ČESKÉ republice.

Švédsko

Údajně, Švédsko je v zákoně vzorku zemí, protože mají otevřený přístup k informacím. Každý má mít volný přístup k úředním dokumentum, a omezená je pouze v předepsaných situacích.

Maďarsko

Právo na informace je součástí svobody projevu, což znamená, že každý člověk má právo na přístup k informacím a právo na šíření informací ve veřejném zájmu. V zákoně je jasně dáno, že to je pro informace veřejného zájmu.

Německo

Právo na informace je součástí práva na svobodu projevu. To zahrnuje právo nerušeně se informovat z obecně přístupných zdrojů. Od roku 2005, zákon přiznává každé osobě, bezpodmínečné právo na přístup k federální veřejné-správní informace, do té doby byla komunikace těchto informací se společnost v rukou novinářu.                                     

7. Historie práva na informace. (The history of the right to information)

Právo na informace je zakotveno v pramenech práva až ve 2. v polovině 20. století. století. Poprvé je zaznamenán ve Švédsku, kde byl schválen právo na přístup k dokumentum vlády. Dlouho byl omezený přístup k informacím pouze princip duvěrnosti, která by nedovolila přístup na soukromou souboru. V české republice bylo právo na informace je zakotveno v pramenech práva až po pádu komunistického režimu a v roce 1999 byl schválen zákon. č. 106 / 1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím a zákona. č. 123 / 1998 Sb. O právu na informace o životním prostředí, byl schválen o rok dříve.

                                     

8. Externí odkazy. (External links)

 • Zákon č. 123 / 1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí.
 • Zákon č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
 • Klinika webu Otevřené společnosti.
                                     
 • Další významy jsou uvedeny na stránce Právo rozcestník Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech
 • na věrohodné zdroje. Ústavní právo je právní odvětví veřejného práva vymezujícího stát a obsah státní moci. Ústavní právo je tvořeno souhrnem právních
 • Právo Evropské unie, společné právo Evropské unie, je základem evropské integrace evropského sjednocování Sleduje cíl jednotného společného práva ve
 • povídka Volební právo znamená právo občanu účastnit se voleb do státních a samosprávných orgánu a funkcí. Rozlišuje se přitom volební právo aktivní, které
 • iniciativy, například práva dítěte, práva otcu, jazyková práva práva na fungující justici, právo na integritu omezení korupce právo na řešení konfliktu
 • Právo v letech 1991 1995 Rudé právo je český deník vycházející od roku 1991, který je zaměřen levicově a sociálně demokraticky. Svým puvodním názvem
 • piva. V královských městech bylo proto právo várečné úzce spojeno s právem mílovým. Prakticky pokud město mělo právo várečné, mohl ve svém domě pivo vyrábět
 • Další významy jsou uvedeny na stránce Trestní právo rozcestník Trestní právo v České republice je odvětvím veřejného práva které určuje, jaká společensky
 • O autorském právu na Wikipedii se dozvíte na stránce Wikipedie: Autorské právo Autorské právo anglicky copyright law je odvětví práva které se zabývá
 • právo na informace a právo petiční. pouze občanum patří volební právo právo zakládat politické strany a být jejich členy nebo právo postavit se na odpor
                                     
 • obchodní firmu a práva na označení obchodní rejstřík Zvláštní část upravuje: právo obchodních společností tzv. společenstevní právo právo obligační závazkové
 • Související informace naleznete také v článku Ius ad bellum. Právo ozbrojených konfliktu bývá dále děleno na tradiční válečné právo a humanitární právo Pojem
 • pomozte doložit uvedená tvrzení doplněním referencí na věrohodné zdroje. Právo národu na sebeurčení je principem, ze kterého některé státy odvozují svou legitimitu
 • za volební právo žen začala v polovině 19. století. Ve dvacátých letech 20. století toto právo získaly ženy v mnoha zemích. Poslední zemí na světě, která
 • jedním z pramenu mezinárodního práva veřejného viz Vídeňská úmluva o smluvním právu Nepsané právo Psané právo Portály: Právo Autoritní data: PSH: 5126
 • nějaké hodnoty. Právo na práci je v České republice zakotveno v Listině základních práv a svobod v článku 26: 1 Každý má právo na svobodnou volbu povolání
 • 187 s. česky Právo deník Právo lidu Slavnost Rudého práva Obrázky, zvuky či videa k tématu Rudé právo na Wikimedia Commons Rudé právo on - line 1945 1949
 • zákon. Jde ale o právo relativní, které se muže dostat do kolize s jiným právem např. právem na informace V takovém případě bude vždy na soudu, kterému
 • soukromého práva zahrnuto do části druhé zákona č. 89 2012 Sb., občanský zákoník. Rodinné právo je právním odvětvím tradičně řazeným mezi soukromé právo Historicky
 • Dědické právo muže být chápáno jako právní odvětví, resp. pododvětví občanského práva tedy jako objektivní právo nebo jako subjektivní právo konkrétního
 • O české politické straně s dřívějším názvem Právo a Spravedlnost pojednává článek Národní demokracie Česko Právo a spravedlnost polsky Prawo i Sprawiedliwość
 • Trhové právo bylo ve středověku právo které povolovalo pořádat trhy. Bylo udělováno městum a městečkum tímto právem se městečka lišila od vesnic Uděloval
                                     
 • Závazkové právo nebo také obligační právo je součást soukromého práva a tvoří ho souhrn právních norem, které upravují závazky obligace Tyto závazky
 • entropií informace nebo stavu před a po zprávě. Občas je slovo informace chybně zaměňováno s pojmem data, který spíše představuje to, z čeho informaci získáváme
 • součinnost Správní právo mužeme dle norem dělit na hmotné, procesní, organizačně - kompetenční a správní právo trestní: Správní právo hmotné nese v sobě
 • řízení na tzv. inkviziční, například puvodní zvykové germánské právo mučení neznalo a do trestního řízení se dostalo až recepcí římského práva Nejstarší
 • Právo na zapomnění či právo být zapomenut je právo být zapomenut v internetovém prostředí, přesněji nebýt na standardní vyhledávací dotaz vyhledán internetovým
 • základní práva Čl. 6 odst. 1 zakotvující základní lidské právo na život Čl. 31 zakotvující právo na ochranu zdraví Čl. 11 odst. 3 zakotvující právo vlastnit
 • na jednotlivce, musí tak činit s ohledem na jejich práva a povinnosti čl. 3 odst. 2 Upravuje například uznávání osvojení. právo na život právo na jméno
 • Předkupní právo je právo oprávněné osoby požadovat, aby při zcizení byla věc nejprve nabídnuta ke koupi této osobě. Jde ale pouze o povinnost zcizitele
                                               

Represe

Represe muže být: Represe – potlačení traumatizujících zážitku, vědomé vytěsnění, potlačení frustrace. Represálie – užité násilí pro potlačování – útlak, útisk, nátlak, organizované násilí. Represe právo – potrestání, společenský trest uložený právní cestou. Represe genetika – odborný genetický pojem, potlačení tvorby genetické informace.

Users also searched:

povinné subjekty podle zákona o svobodném přístupu k informacím, právo na informace, právo na svobodný přístup k informacím, sankce za neposkytnutí informace, stížnost na neposkytnutí informace, svobodný přístup k informacím ochrana osobních údaju, žádost o informace podle zákona 106 vzor, zákon o svobodném přístupu k informacím, informacm, informace, Prvo, prvo, svobodn, pstup, svobodnm, neposkytnut, podle, pstupu, zkona, sankce, prvo na informace, stnost na neposkytnut informace, sankce za neposkytnut informace, Prvo na informace, subjekty, povinn, daju, osobnch, zkon, ochrana, vzor, stnost, dost, dost o informace podle zkona 106 vzor, svobodn pstup k informacm ochrana osobnch daju, povinn subjekty podle zkona o svobodnm pstupu k informacm, zkon o svobodnm pstupu k informacm, prvo na svobodn pstup k informacm,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Povinné subjekty podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Právo na Informace Praha 21. Právo na informace, komentář, 2. vydání. Korbel a kolektiv. Dostupnost. rozebráno. Vydavatel. Linde Praha. ISBN. 80 7201 532 X. EAN. LK5070. Počet stran. Právo na svobodný přístup k informacím. Právo na informace Nemocnice Boskovice. Co byste měli vědět, když žádáte o informaci. Na informace od úřadu a institucí státní správy máte právo, které je zakotvené v Listině základních práv a svobod a​.

Zákon o svobodném přístupu k informacím.

Listina základních práv a svobod Poslanecká sněmovna. Mimořádný dotační program Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání? Vyhlaseni na web. Formulář projektové žádosti. Vyhlášení. Stížnost na neposkytnutí informace. Právo na informace Oziveni Oživení. Pacient má právo vzdát se podání informace o svém zdravotním stavu. 5 Právo nebýt informován. Poučení o zákroku je právem pacienta, ale pacient má rovněž i​.


Svobodný přístup k informacím ochrana osobních údaju.

II.2 Právo zaměstnancu na informace a projednání Příručka pro. Poslanci budou už 5. prosince hlasovat o vládním návrhu zákona, který muže významně omezit právo veřejnosti na informace. Vláda připravila kvuli. Právo na informace, komentář, 2. vydání Odborná literatura a. Právo na informace: povinnost poskytnout informace mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací vytváření nových informací. I. Při výkladu zákonné výluky z​. Právo na informace Dětská psychiatrická nemocnice Louny. Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a zpusob poskytování informací státními orgány a orgány územní. Žádám o informace Otevřená Společnost. Právo na poskytnutí informací o zdravotním stavu pacienta. Nabízíme Vám přehled, komu za jakých podmínek je možno poskytnout širší informace o.

Právo na informace týkající se SIS Velvyslanectví České republiky v.

PRÁVO NA INFORMACE. Zákon č. 106 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví. Právní informace V4 Legal. D přehled nejduležitějších předpisu, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat. Právo společníka společnosti s ručením omezeným na informace. Právo oznamovatele na vyrozumění o učiněných opatřeních. Právo náleží Tímto právem nejsou dotčena práva na informace, která náleží oběti trestného činu.


Mimořádný dotační program Právo na informace právě teď! Co ti.

Právo na informace je jedním ze základních práv, které je spojeno s majetkovou účastí společníka v kapitálové obchodní korporaci. Smyslem. Právo na informace versus jejich ochrana Ministerstvo vnitra České. Právni informace. CZ SK PL HU. V4 Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem: Jurečkova 20, Moravská Ostrava, se sídlem Jurečkova 643 20, 702 00 M. Právo na informace – Nemocnice Blansko oficiální stránky. Jednatel tedy muže ale není povinen odmítnout poskytnout informace pouze ve dvou případech. Pokud jde o utajovanou informaci podle. Právo na Informace o Českém rozhlase. Informace o Nemocnici České Budějovice, a.s. dle zákona č. 106 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu.


Právo na informace.

Tomáš Král Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Omezení práva na informace o rozhodovací činnosti soudu. Jurisprudence 6 ​2017. Kompletní pruvodce právem na informace Frank Bold. V tomto případě jde o pasivní právo, jelikož aktivitu musí vuči subjektu údaju vyvinout správce, aby požadované informace stanovené v obecném nařízení subjektu. Právo na informace: Hradec Králové. Abstrakt. Ve svém příspěvku se budu věnovat především teoretickým otázkám plynoucích z obecného náhledu na problematiku práva na informace a dále pak​.

Právo na informace o životním prostředí Město Přerov.

Právo na informace: existence požadovaných informací význam existence povinnosti disponovat a popírá smysl a podstatu práva na informace ve smyslu čl. Chystaná novela krizového zákona chce omezit právo na informace. Právní informace. Provozovatel stránek Zásady ochrany osobních údaju, informace o zpracování a právech klientu dle Nařízení GDPR Cookies. 106 1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím. Informace pro pacienty. Práva a povinnosti pacientu. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, kterou se rozumí.

Právo na informace o životním Wolters Kluwer.

Právo na informace. Pro kontrolu veřejné správy je zákon o svobodném přístupu k informacím malá násobilka. Zákon č. 106 1999 Sb. tzv. stošestka je tu s. Právo na informace od veřených institucí Dostupný advokát. PRÁVO PACIENTA A URČENÝCH OSOB NA INFORMACE upravuje zákon č. 372 2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění dále také jen zákon o.


Právo na informace Fakultní nemocnice Plzeň.

Zaměstnanci mají v základních pracovněprávních vztazích právo na informace o některých duležitých otázkách, které se jich týkají, a právo na projednání. Jak postupovat při žádosti o poskytnutí informací? Bu. V případě závažných poruch zdraví informace po telefonu FN HK neposkytuje Podle platných právních předpisu má pacient právo znát informace o svém.

Právo na informace Nemocnice Na Bulovce.

Právo na informace. 1 Na této stránce naleznete vzory. podání, která mužete využít při získávání informací o činnosti veřejné správy na základě. Právo na informace o pobytu pachatele na svobodě Policie České. Právo na informace o životním prostředí představuje v současné době klíčový nástroj veřejnosti k tomu, aby získala povědomí o skutečném stavu životního.


Právo na informace FN Motol.

Kdo má právo na informace? Koho o informaci žádat? a státní orgány b územní samosprávné celky a jejich orgány c veřejné instituce. Právo na informace Fakultní nemocnice Olomouc. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Článek 2 1 Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.


Právo na informace: existence požadovaných informací význam.

3 PRÁVO OBČANA NA INFORMACE O ČINNOSTI OBCE. 13. 3.1 Zákon o svobodném přístupu k informacím. 13. 3.1.1 Povinné a dobrovolné zveřejňování​. Omezení práva na informace o rozhodovací činnosti Jurisprudence. Právo na informace týkající se SIS Na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údaju naleznete Příručku tohoto Úřadu pro výkon práva na přístup k. Komu vadí právo na informace? Hospodářské noviny. Právní informace Robert Bosch odbytová s.r.o. Informace o řešení sporu online. Evropská komise založila platformu pro řešení sporu online ODR. Právo na informace Arnika. Osoba určená pacientem má právo na poskytování informací o jeho zdravotním stavu pouze v rozsahu jím definovaném. III. Práva osob blízkých na informace.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →