Back

★ Socioekonomická geografieSocioekonomická geografie
                                     

★ Socioekonomická geografie

Socio-ekonomické geografie je název pro sub-oblasti geografie v post-komunistických zemích. V anglosaském světě známá jako humánní geografie, v německy mluvících zemích jako antropogeografie, někdy také kulturní geografie. V českém prostředí se postupně označovány termínem sociální geografie.

Zabývá se studiem aktivit lidské společnosti v územním prumětu a studium vzájemné interakce společnosti s přírodním prostředím. Věnuje systematické zkoumání vzorcu a proces, kterým tyto interakce tvar. Především klade důraz na studium příčin a důsledku nasazení lidských činností na zemském povrchu, která studuje sociální, kulturní, politické a ekonomické perspektivy.

Socio-ekonomické geografie se nezabývá přímo na přírodní složky krajinné sféry, ale přesto ve svém výzkumu bere v úvahu za předpokladu, že to není možné zhodnotit sociálně-ekonomické sféry, aniž by s ohledem na přírodní prostředí, v němž se lidská činnost odehrává.

                                     

1. Zaměření. (Focus)

Otakara Čerby ze západočeské univerzity v socio-ekonomické geografie věnuje v pěti základních druhum problém. Jde o:

 • Ekonomické problémy, jako je lokalizace problémů průmyslu, zemědělství, služeb, cestovního ruchu, atd.
 • Komunikační problémy, jako jsou dopravní služby.
 • Složité problémy, které studie stanovení prostředí člověka, a naopak, např. problémy udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí, konflikt Severu a Jihu, globalizace.
 • Sociální problémy, které se zaměřují především na interakci člověka a společnosti, např. osídlení, rozmístění volební obvod.
 • Antropologické problémy, které se především týkají člověka samotného, např. populační vývoj.
                                     

2. Disciplína. (Discipline)

Mezi hlavní disciplíny socioekonomické geografie patří:

 • Geografie cestovního ruchu. (Geography of tourism)

Studium cestovního ruchu jako odvětví, a socio-kulturní činnosti. Zabývá se obecné zákonitosti, lokalizace odvětví cestovního ruchu, vlivem cestovního ruchu na životní prostředí, atd.

 • Ekonomická geografie. (Economic geography)

Zabývá se umístění, rozložení a prostorové organizaci ekonomických aktivit. Zkoumá takové otázky, jako je lokalizace průmyslu, zemědělství nebo služby. Zabývá se také dopravou, globální obchod, nebo prostorové organizace obchodních aktivit.

 • Historická geografie. (Historical geography)

Studuje proměny geografického prostoru v čase. Stojí na pomezí geografie a historie nebo archeologie vypořádání.

 • Geografie obyvatelstva. (Geography population)

Zkoumá základní vlastnosti a zákonitosti vývoje, velikosti, rozložení, složení, struktura a dynamika populace a migrace.

 • Politická geografie. (Political geography)

"Analyzuje politické fenomény, jevy v prostorových souvislostech". Zkoumá, jak moc modeluje prostor a jak geografické faktory ovlivňují míru a podobu politické moci. Na rozdíl od geopolitika pracuje na více analytických úrovních, od globální individuální.

 • Geografie vývoj. (The geography of development)

Zabývá geografie v kontextu ekonomické převážně regionální rozvoj, strukturální změny v jednotlivých regioně. Úzce souvisí s ekonomickou geografii. Studuje zejména rozdělení zdrojů, spotřeby, demografický vývoj, kvalita půdy, topografie, podnebí a přírodní pohromy.

 • Geografie sídel. (Geography settlements)

Zabývá se studiem historie městského osídlení, rozvoj měst, prostorové struktury měst nebo městských problémů. Studuje také umístění měst, jejich funkce, hierarchie městského systému a systému vypořádání.

 • Geografie zdraví. (The geography of health)

To je aplikace geografických informací, perspektivy a metody do studie o zdraví, nemoci a zdravotní péče.

 • Geonika.

Sleduje dopady lidské činnosti a to vyvolaných aktivit na přírodní prostředí a interakce přírodního a antropogenního prostředí.

 • Globalistika.

Zkoumá základní otázky existence a vývoj světové společnosti jako celku. Studie jako je udržování světového míru a odzbrojení, ekologické problémy, přírodní zdroje, otázky populace a v zabezpečení obyvatelstva potravinami, problém energie atd.

 • Regionalistika.

Zabývá se studiem prostorových jev, proces a vztah.

 • Územní studie eng. oblasti studia.

Analyzovat a vysvětlit vnitřní strukturu všech velkých a všechny počala území v podobě všechny kombinované vnitřní tematické pruřezu, které ovlivňují dynamiku území, na všechny velké časové rozmezí.

 • Správní geografie. (Administrative geography)

Zabývá administrativní členění a veřejná správa.

 • Regionální rozvoj a územní rozvoj.

Jsou aplikované disciplíny, s využitím výsledků vědeckého výzkumu pro tvorbu a realizaci rozvojové strategie pro konkrétní oblasti.

Nicméně, tam jsou jiné disciplíny socioekonomické geografie.

                                     

3. Filozofické přístupy. (Philosophical approaches)

V každé zeměpisné disciplíny existují různé filozofické přístupy, které mohou být použity ve výzkumu. Geograf se specializací na geografii sídel, a tak muže být feministka, nebo marxistický geograf, atd.

Mezi tyto přístupy patří:

 • Kritická geografie. (Critical geography)
 • Marxistická geografie. (Marxist geography)
 • Poststrukturalistická geografie. (Poststrukturalistická geography)
 • Psychoanalytické geografie. (Psychoanalytic geography)
 • Feministické geografie. (Feminist geography)
 • Behaviorální geografie. (Behavioral geography)
                                     

4. Výzkumné metody. (Research methods)

Sociální geografie je metodicky různorodé. Používá metody kvalitativní a kvantitativní. Ve srovnání s fyzické geografie využívá sociální kvalitativní výzkumné metody, které jsou vhodné pro studium nehmotné a abstraktní vzorcu lidské činnosti.

Příklady používaných metod:

 • Výklad letecký snímek. (Interpretation of aerial shot of)
 • Dotazníkové šetření – plus je možnost zeptat se mnoho lidí na mnoho věcí, nevýhodou je nízká návratnost.
 • Případová studie. (Case study)
 • Rozhovor – vyžaduje přípravu tazatele. Výhodou je možnost dovysvětlit otázky v případě nepochopení ze strany respondenta.
 • Statistická metoda – Zahrnuje statistické operace a výsledky, porovnání období a oblasti.
 • Modelování založené na původním vytvořit model, který je následně zkoumat vlastnosti originálu.
 • Morfologická analýza – zkoumá členění geografických objektů v prostoru, například polohu osady.
 • Pozorování – to je věřil, příprava a zjišťování základních informací o předmětu šetření.
 • Terénní výzkum – vyžaduje pracovník spojené s krajinou.
 • Historická metoda – zkoumá, kde bylo všechno nachází.
 • Srovnávací metoda – Porovnává srovnatelné HDP na obyvatele / rok, HDI, atd.


                                     

5.1. Odkazy. Odkazy. (References)

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Humánní geografie na anglické Wikipedii.

                                     

5.2. Odkazy. Literatura. (Literature)

 • WERLEN, Benno. Sozialgeographie. Eine Einführung. Stuttgart: UTB, 2004. 400 str. ISBN 978-3825219116. Němčina.
 • HAMPL, Martin. Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu. Praha: DemoArt, 1998. 110 p. ISBN 80-902154-7-5. Anglický.
 • ŠOTKOVSKÝ, Ivan. Socio-ekonomické geografie životní prostředí z lidské činnosti. Ostrava: všb - Technická univerzita Ostrava, 2012. 206 p. ISBN 978-80-248-2624-0.
 • TOUŠEK, Václav, KUNC, Josef, VYSTOUPIL, Jiří et al. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-114-4.
 • DEBBIE, Franck. Geographie hospodářské et humaine. Paris: Presses Universitaires de France, 1995. 816 s. ISBN 978-2130496670. Francouzština.
                                     

5.3. Odkazy. Externí odkazy. (External links)

 • Geografická bibliografie ČR on-line Informace o sociogeografické výroby 20. a 21. století. Přistupuje k bibliografii, ale i vybrané plné texty zdrojů.
 • Obrázky, zvuky či videa k tématu socio-ekonomické geografie ve Wikimedia Commons.
 • Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Největší sociogeografické pedagogické a vědecko-výzkumné středisko v české republice.
                                     
 • Ekologická ekonomie Socioekonomická geografie Obrázky, zvuky či videa k tématu ekonomická geografie na Wikimedia Commons Portály: Geografie Autoritní data:
 • Kulturní geografie nebo též geografie kultury, je vědní obor spadající pod socioekonomickou geografii který zkoumá prostorovou diferenciaci kulturních
 • Behaviorální geografie anglicky: Behavioral geography jinak též geografie chování, je jeden z proudu socioekonomické geografie a relativně samostatná
 • Odkazy. Marxistická geografie je kritická geografie založená na marxismu, která zkoumá prostorové vztahy v rámci socioekonomická geografie Je radikální vuči
 • Geografie cestovního ruchu je multidisciplinární věda a disciplína socioekonomické geografie jejímž předmětem je studium zákonitostí, činitelu a rozmístění
 • Gottmann Obrázky, zvuky či videa k tématu politická geografie na Wikimedia Commons Socioekonomická geografie Geopolitika JEHLIČKA, Petr TOMEŠ, Jiří DANĚK
 • Geografie sídel, někdy také urbánní geografie je geografická disciplína, která se zabývá studiem historie městského osídlení, vývojem měst, prostorovou
 • Přehled literatury historické geografie Klaudyán - časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny Portály: Geografie Historie Autoritní data:
 • fyzické i socioekonomické geografie a kromě toho ještě vyjádřit podstatné rysy společenského vývoje a zvláštností obyvatelstva. Regionální geografie je komplexní
 • Geografie náboženství religiózní geografie je vědní disciplína, která zkoumá vztah a vzájemný vliv krajiny a prostoru na utváření náboženství a naopak


                                     
 • ovlivňující výsledky v oblasti geografie zdraví. Faktory zahrnují proměnlivost environmentálního prostředí jeho kvalitu socioekonomické a demografické statistické
 • Mužete Wikipedii pomoci tím, že ho převedete na standardní šablonu. Geografie Izraele je značně rozmanitá, počínaje pouštními podmínkami na jihu, konče
 • vytlačeni a nahrazováni novými Ekologie Environmentalistika Socioekonomická geografie Sociologie Zelená politika Rozhovor s Bohuslavem Blažkem nejen
 • spouštěcím mechanismem této změny obecně modernizace společnosti a socioekonomický pokrok. Bylo navrženo mnoho vysvětlení pro pokles plodnosti. Mezi nimi
 • firmy na situování firem předchozích, které tak postupně vytvářejí socioekonomickou úroveň regionu a mají dopad na jeho atraktivitu. První typ jsou firmy
 • Geografie sexualit jsou podoborem sociální humánní geografie jejichž vznik lze datovat k začátku 90. let 20. století. Za ustavující publikaci v rámci
 • Václav. Fyzická geografie Evropy. Praha : Academia, 1999. ISBN 80 - 200 - 0684 - 2 NETOPIL Rostislav BIČÍK Ivan BRINKE, Josef. Geografie Evropy. Praha : SPN
 • jádro - semiperiferie - periferie - marginální region Ve smyslu socioekonomických vztahu existuje kontinuum centrum semiperiferie - periferie marginální
 • regionu Regionalizace je dvojího druhu: a Fyzickogeografická b Socioekonomická Metodologický aparát je tvořen čtyřmi základními metodami vymezování
 • krajinné sféry sídla komunikace pozemní, námořní, letecké, atd. socioekonomické jevy a objekty prumyslové, zemědělské, správní, atd. hranice jiné
 • Kettner. Roku 1934 habilitovala v oboru antropogeografie dnes socioekonomické geografie přednáškou Střední Evropa jako antropogeografický pojem. Živila
                                     
 • národních parku Španělska Seznam měst ve Španělsku Geografie Evropy Obrázky, zvuky či videa k tématu geografie Španělska na Wikimedia Commons anglicky CIA
 • kvantitativní revoluce v geografii se prof. Hampl zabýval ontologií geografické reality. Teorie také určuje místo geografie v systému věd. Základní dělení
 • se nachází i společenské centrum. Populace je převážně sekulární, socioekonomicky spadá mezi střední třídu. Vzhledem k blízkosti čtvrtě Bajit va - Gan
 • zahrnuje vyčerpávající popis fyzických, kulturních, politických a socioekonomických podmínek v každé oblasti. V tomto článku byl použit překlad textu
 • Palackého v Olomouci, na Přírodovědecké fakultě, Katedře geografie v oddělení humánní geografie Mezi roky 1967 1972 vystudoval Univerzitu Jana Evangelisty
 • narustajícím příchodem nových imigrantu se začaly objevovat první socioekonomické problémy. Relativně nízká cena nemovitostí a rozmach stavebnictví v
 • dlouhodobě rostoucí populací. K 31. prosinci 2017 zde žilo 6300 lidí. Socioekonomický status obyvatelstva je mírně pod pruměrem, ačkoliv v roce 2000, vysoké
 • politických nebo ekonomických rozdílu migrace představují závažný socioekonomický problém. Migrace mohou být dobrovolné, za prací či za příbuznými, či
 • účinkem na plánování turistických nabídek - podle hledisek územních, socioekonomických a demografických existuje v provincii Sevilla 9 comarek: El Aljarafe

Users also searched:

geografické přístupy, geografie, humánní geografie, regionální geografie, socioekonomická geografie čr, socioekonomický faktor, geografie, Socioekonomick, socioekonomick, geografick, faktor, humnn, regionln, humnn geografie, socioekonomick geografie r, Socioekonomick geografie, fyzick geografie, geografick pstupy, fyzick, socioekonomick faktor, pstupy, regionln geografie, sociln, sociln geografie, socioekonomická geografie,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Socioekonomická geografie čr.

NEkostely a NEkaple v Olomouci. Čím bylo dřív dnešní květinářství. Socioekonomická geografie. Pracovní listy: Tyto pracovní listy jsou určeny především pro studenty kvint a prvního ročnáku. Geografie dopravy:. Socioekonomický faktor. Information package & Course catalogue. Hledáte knihu Geografie pro střední školy 2 Socioekonomická část od Alena Matušková? ▷ Rychlá a výhodná doprava od 29 Kč ▷ Skvělý výběr knih,.

Sociální geografie.

Nový zeměpis v kostce pro SŠ I.: Kartografie Fyzická geografie. Socioekonomická geografie obyvatelstvo. Geografie, první ročník. Jiří Linhart linhart@. Prostřednictvím obrazové prezentace a vysvětlením. Regionální geografie. Obecná socioekonomická geografie návrh učebního textu pro. Atmosféra III. Fyzická geografie 1. ročník. 21 VY 32 INOVACE EU OPVK ZE 21. Socioekonomická geografie Afriky I. Socioekonomická geografie 2. ročník.


Humánní geografie.

Socioekonomická geografie Special library ČNB. Regionální analýzy v přístupech socioekonomické geografie k regionálnímu rozvoji. A Kutscherauer, I Šotkovský, J Adamovský, I Ivan. Ostrava: VŠB TU Ostrava. Najděte nejlepší Socioekonomická geografie zde! masterstudies. Na úvod kapitoly věnované socioekonomické geografii si uvedeme její definici: ​Socioekonomická geografie je věda studující diferenciaci rozdělení, integraci. Socioekonomická geografie Mgr. Štěpán Groll. Socioekonomická geografie je označení pro podobor geografie v post komunistických zemích. V anglosaském světě známá jako humánní geografie, v německy mluvících zemích jako antropogeografie, někdy též kulturní geografie. V českém prostředí je.

Vyhledávání socioekonomická geografie –.

Socioekonomická geografie prostředí lidské aktivity. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava. ISBN 978 80 2č8 2624 0. 2. ŠOTKOVSKÝ, Ivan. Hospodářská. Socioekonomická geografie široká nabídka knih. Předmět je zaměřen na základní pokrytí okruhu témat a problému sociální a ekonomické geografie pro specialisty na vzdělávání v geografii. Diskutovány jsou​. Vyhledávání Socioekonomická geografie –. Socioekonomická geografie Humánna geografia.


Kniha Geografie pro střední školy 2 Socioekonomická Knižní klub.

5RE205 Socioekonomická geografie Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011 ISBN: 757676092 Ekonomická a sociální geografie. Toušek. Socioekonomická geografie – Literatura k předmětum – Knihovna VŠE. Geografie pro SŠ 2: Socioekonomická část Alena Matušková 2014, brožovaná v 29 obchodech na Zboží.cz. Srovnejte ceny, přečtěte si recenze, najděte.


Socioekonomická geografie Evropa.

Turistické Mapy měst Volební geografie Politická geografie Regionální geografie Fyzická geografie Socioekonomická geo. Matematika Fyzika. Geografie socioekonomická část 2 Alena Matušková Databáze knih. Socioekonomická geografie. je tvořena hospodářskou činností člověka geografie obyvatelstva, sídel, prumyslu, dopravy, služeb základní složky. Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy Zeměpis Šumava Net. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Zaměřuje se zejména na socioekonomickou a regionální geografii socioekonomická geografie Česka,. Stránka 34: Katedra geografie – Výuka Masarykova univerzita. Učebnice geografie pro 2. ročník středních škol.

Kniha Socioekonomická geografie 1 určeno pro posl. fak.

Socioekonomická geografie. Získejte všechny informace o Socioekonomická geografie, ušetřit čas a obraťte se na školu přímo zde!. Detail produktu: Socioekonomická geografie – Databáze výstupu. Socioekonomická geografie stát je institucí historickou. specifické znaky státu: princip teritoriality daný stát dispozici kus území státní moc stát státní. Geografie pro SŠ 2: Socioekonomická část Alena Matušková 2014. Svým tematickým zaměřením pokrývá celou oblast socioekonomické geografie včetně globálních problému lidstva. Svým rozsahem pokrývají učební materiály cca.

Zeměpis.

Přehled základních metod výzkumu geografie obyvatelstva. Fázové Chalupa, P. 1992 Socioekonomická geografie I. Učební texty. PdF MU Brno, 108 s. Socioekonomická geografie.cz. Jižní Amerika – socioekonomická charakteristika, státy. 6. Severní Socioekonomická geografie – geografie obyvatelstva 2 – přirozený přírustek, migrace. Předmět Socioekonomická geografie Ambis. Vysoká škola v Praze a. Socioekonomická geografie. Cílem tohoto předmětu je naučit studenty geograficky myslet v prostorových souvislostech a poskytnout jim ucelený přehled o. Zkušební testy z předmětu Socioekonomická geografie MZK. Socioekonomická geografie Severní Ameriky MZ340P863 socioekonomické a regionální geografii USA a Kanady v přednášce Z340P55 Severní Amerika.


Geografie pro střední školy 2 Socioekonomická Knihy Dobrovský.

Kupte knihu Geografie pro střední školy 2 Socioekonomická část Alena Matušková s 14% slevou v e shopu za 163 Kč v knihkupectví. Alena Matušková: Geografie pro střední školy 2 Socioekonomická. Socioekonomické složky Země. V tomto odkaze najdete studijní materiály zaměřené především na zeměpis obyvatelstva a sídel, politickou geografii a gografii.

‪Ivan Šotkovský‬ ‪Google Scholar‬.

Online knihkupectví.cz aktuální nabídka titulu z kategorie: Knikupectví Katalog předmětový S Socioekonomická geografie. Socioekonomicka geografie 5RE205 SOCIOEKONOMICK. Socioekonomická geografie prostředí lidské činnosti. Šotkovský Ivan. Dostupnost. rozebráno. Vydavatel. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Vybrané kapitoly ze socioekonomické geografie Katedra geografie. Název předmětu, Socioekonomická geografie. Kód předmětu, KGE SG. Organizační forma výuky, Přednáška Seminář. Úroveň předmětu, Bakalářský.


Publikace detail Fakulta elektrotechniky a informatiky.

Kupte nebo prodejte knihu Socioekonomická geografie v online antikvariátu. Geografie pro střední školy 2 Socioekonomická část Knihkupectví. Socioekonomická geografie. přírodní vědy o Zemi geografie. socioekonomická geografie. Viz též: geografky. Viz též: geografický výzkum.


Socioekonomická geografie.

Socioekonomická geografie České republiky Ge4 CRP6, Ze2MP CSP8 Statistické metody v geografii laboratoř DeZeC SMS2, Ze2BP SMS2 Summa​. Učební osnovy. Pozemních staveb a zároveň studuje socioekonomickou geografii na dálkově Přírodovědeckou fakultu, obor socioekonomická geografie. Socioekonomická geografie I. dil: Geografie obyvatelstva a sídel. Tato publikace je součástí čtyřdílné řady učebnic geografie pro čtyřletá gymnázia a další typy středních škol, které mají ve svém učebním plánu vyučovací.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →