Back

★ Archeologická kulturaArcheologická kultura
                                     

★ Archeologická kultura

Archeologická kultura je soubor archeologických nálezů a nehmotných zdrojů, které jsou charakterizovány společné znaky a pochází z doby a z určitého místa. Tato zjištění by měla vytvořit obraz živé kultury zaniklé lidské společenství. Dříve to bylo chápáno v kontextu kulturní chronologickém paradigma, dnes tento systém je upuštěno.

V kontextu archeologie, kultura je chápána jako souhrn stránky, objektu a jednotlivých objektů, které jsou spojeny s geografickou oblastí. Ale to nemůže být přesně definována jako kultura, na které jsme zvyklí, například, světové historie. Ve srovnání s později civilizací jsou zachovány památky pouze omezené části složitého celku živé kultury. Nicméně, to je stále, nicméně, mohou být považovány za klíčové faktory nám pomáhají pochopit naši minulost.

Místo a zjistili, že mají stejnou povahu hmotného projevu – typ, tvar, dekorace a používání tohoto artefaktu používané výrobní procesy a technologie, zakládání osad a vytvoření příbytku, způsob oblečení, rituální obřady – například, pohřby, atd., Tyto hmotné a nehmotné projevy interně, společnost odkaz a zároveň jsou schopni je od ostatních lidských skupin rozlišit.

Před archeologové nějaké společnosti, charakterizuje a přiřadí jí název, jméno – například kultury s tím, poháry, musí nejprve shromáždit všechny pozůstatky hmotné kultury. Na základě těchto pozustatku určit jejich společné vlastnosti, a jsou zahrnuty v určitém časovém období. Můžeme vyjmenovat např. výzdobného keramické styl kultura s lineární keramikou kultura, šňurovou keramiky, podle titulní stránky, Únětická kultura, nebo podle způsobu pohřbívání mohylová kultura urnfield culture. V minulosti byl tento postup běžnou praxí, dnešní archeologie na tyto pracovní postupy vypadá neliší.

V roce 1949 začal americký chemik Willard Libby pomocí uhlíkové metody pro hmotné artefakty. Radiokarbonové datování metoda může v archeologickém průzkumu sestavit kompletní nezávislé chronologie. Díky ní archeologové jsou schopni přesněji kultura čas na obsahovat.

                                     

1. Prehistorické kultury. (Prehistoric culture)

Je to jiné v archeologii pravěku, kde jsou hmotné nálezy jediný zdroj poznání. Protože společnosti, které je vytvořily, nic jiného nevíme, jsou charakteristické společné rysy těchto ocenění – například, způsob pohřbívání, tvar, technologie, a dekor nástroje, zbraně, a zejména keramiky jako klasifikační princip. To je, nicméně, klasifikace umělé, vytvořené archeology, a není jisté, do jaké míry materiální kulturu identifikovat se skupinou nebo skupina, i když to často stává.

Jedním z problému je, že zjištění, a vklady, které jsou jen zřídka zcela homogenní a odlišné "kultura" někdy se překrývají nebo splývají. Tento jev je v zásadě vysvětluje dvě různé hypotézy:

 • Difúze hypotéza naopak předpokládá, že různé technologie a vzory, které lidé mohou učit a převzít od kultur sousedních, jak je to běžné v historických dobách.
 • Migrační hypotéza předpokládá, že kulturní změny a odlišnosti spojené s pohybem lidského skupiny populací.

Kultura s dlouhou dobu, kromě toho, rozdělena do různých obdobích, jako jsou starší lidé, přechodná a mladší. Protože nálezy se vyskytují ve vrstvách, používá se někdy označení spodní a horní.

Individuální pre-historické kultury jsou uváděny:

 • Podle způsobu pohřbívání. (According to the method of burial)
 • Podle charakteristických nástrojů. (According to the characteristic of the instruments)
 • Podle tvaru sídla a osady.
 • Podle první nebo hlavní stránky, například, magdalénská kultura, halštatská, laténská, únětice, císařských a pod. Nevýhodou tohoto způsobu je, že kultura, mimo současné hranice, se často označují jinak, například v české republice a v Rakousku.
 • Podle geografické distribuce, zejména podél některých řek.
 • Podle typických znaků, například, technologie, tvaru nebo výzdoby keramiky kultury zvoncovitých pohár a pod.

Název, odvozený z nálezu hmotné kultury, pak někdy převedeny na odpovídající populaci, např. lidé z urnfield culture.

                                     

2.1. Odkazy. Literatura. (Literature)

 • J. Petráň et al., Dějiny hmotné kultury. 2., Kultura každodenního života od 16. 18. století. Praha: Karolinum, 1997 – p. 481-1003. ISBN 80-7184-084-X.
 • J. Petráň et al., Dějiny hmotné kultury. I. 2. Kultura každodenního života od 13. 15. století. Praha: SPN, 1985 – S. 489-997, XV s. bar. obr. příloha ISBN 80-7184-084-X.
 • J. Petráň et al., Dějiny hmotné kultury. I. 1 Vymezení kulturních dějin, kultura každodenního života od pravěku do 15. století. Praha: SPN, 1985 – 478 s., XVI, str. bar. obr. příloha ISBN 80-7184-084-X.
 • J. Petráň et al., Dějiny hmotné kultury. II. 1. Kultura každodenního života od 16. 18. století. Praha: nakladatelství Karolinum a SPN 1995 – 468 s.: 44 bar. editor přílohy ISBN 80-7184-084-X.
 • Bahn, Paul – Renfrew, Colin, Archeologové: Teorie, Methos a Praxi, 2. ed., London 1998, str. 34-36.
                                     
 • Kultura s nálevkovitými poháry je archeologická kultura staršího eneolitu. Jsou pro ni typické keramické poháry s nálevkovitým hrdlem a bohatým zdobením
 • Kultura Chłopice Veselé je archeologická kultura konce eneolitu a počátku starší doby bronzové pojmenovaná podle lokalit Chłopice v Malopolsku a Veselé
 • kultura také Cucuteni Trypilská kultura ukrajinsky Трипільська культура Trypilska kultura rumunsky Cultura Cucuteni je neolitická archeologická
 • Lengyelská kultura je archeologická kultura přelomu neolitu a eneolitu někdy mezi 4400 4300 př. n. l. rozšířená na starém sídelním území středních a
 • Převorská kultura Przeworská kultura je archeologická kultura doby železné existující od 2. století př. n. l. do počátku 5. století v dnešním centrálním
 • Bylanská kultura je archeologická kultura pojmenovaná podle nálezu pohřebiště u Bylan nedaleko Českého Brodu. Patří mezi kultury doby halštatské a časově
 • Lužická kultura lužický kulturní komplex či kultura lužických popelnicových polí je archeologická kultura doby bronzové a železné, jež byla rozšířena
 • Otomanská kultura je archeologická kultura spadající do starší až střední doby bronzové, podle Reineckeho BA2 až BB1. Vyskytovala se na území Sedmihradska
 • Slezskoplatěnická kultura je archeologická kultura z pozdní doby bronzové a starší doby železné, konkrétně z první poloviny 1. tisíciletí př. n. l., která


                                     
 • Pilinská kultura je archeologická kultura střední až mladší doby bronzové, stupňu BB1 až HA1 chronologického systému dle Paula Reinecka, součást starší
 • Věteřovská kultura je archeologická kultura závěru starší doby bronzové pojmenovaná podle výšinné lokality u Věteřova v okrese Hodonín, která společně
 • Zarubiněcká kultura je archeologická kultura doby železné existující od konce 3. století př. n. l. do 2. století n. l. v dnešním Bělorusku a na Ukrajině
 • Horákovská kultura je archeologická kultura ze starší doby železné z tzv. halštatského období konkrétně ze 7. až 6. století př. n. l., která se nacházela
 • Jevišovická kultura JK je archeologická kultura která se rozvinula v období mladého eneolitu. Svuj název kultura dostala podle eponymního naleziště
 • Lubošická kultura Luboszycká kultura je archeologická kultura doby římské existující od 2. do 5. století ve východním Německu spojovaná s historickým
 • Kultura Sintašta, též Sintašta - Petrovka či Sintašta - Arkaim, je archeologická kultura doby bronzové severních euroasijských stepí na hranicích s východní
 • Černjachovská kultura byla archeologická kultura rozšířená od 2. do 5. století na dnešní Ukrajině, částečně i v Rumunsku. Typická jsou neopevněná sídliště
 • Hatvanská kultura je archeologická kultura spadající na konec starší doby bronzové, podle Reineckeho do BA3. Jméno získala podle tellového sídliště Hatvan
 • Kultura zvoncových poháru je datována do pozdního eneolitu až do počátku doby bronzové. Kultura existovala na mnoha místech západní a střední Evropy a
                                     
 • karpatská mohylová kultura středodunajská mohylová kultura další archeologické skupiny v jihovýchodní Karpatské kotlině v širším smyslu kultury tzv. severské
 • však jasné, zda tato kultura příslušela etnicky jednotnému obyvatelstvu archeologové poukazují na to, že se jazyk, hmotná kultura a politické zřízení
 • Kultura Vinča, také nazývaná kultura Turdaș případně kultura Turdaș - Vinča je neolitická archeologická kultura ve střední a jihovýchodní Evropě z období
 • Kultura gandhárských hrobu, též svátská kultura je archeologická kultura doby bronzové a železné, rozšířená v údolí řeky Svát v severním Pákistánu přibližně
 • Nitranská kultura v novější terminologii: epišňurový přikarpatský kulturní komplex je archeologická kultura starší doby bronzové, počátku stupně BA1
 • Kultura se šňurovou keramikou též kultura šňurové keramiky, zkratkou KŠK, anglicky Corded Ware, německy Schnurkeramik, francouzsky ceramique cordée, nizozemsky
 • Badenská kultura starší názvy kultura s kanelovanou keramikou, kultura s drážkovanou keramikou, v Maďarsku nazývaná pécelská kultura v Polsku kultura promienista
 • Harappská kultura také kultura poříčí Indu, protoindická kultura protoindická civilizace apod., byla starověká kultura nacházející se v povodí řeky Indus
 • Štítarská kultura je archeologická kultura z pozdní doby bronzové, zhruba z let 950 800 př. n. l. Navazuje na knovízskou kulturu Někdy je štítarská kultura považována
 • Evžen. Metoda archeologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 206 s. ISBN 978 - 80 - 7380 - 075 - 8. Portály: Architektura a stavebnictví Historie Kultura Umění
                                     
 • Kultura kulovitých amfor je archeologická kultura spadající do středního eneolitu. Podle kalibrovaných radiokarbonových dat je datována do doby mezi léta

Users also searched:

archeologické kultury, kultura jazyka, pravěké archeologické kultury, zemědělská kultura, kultury, archeologick, kultura, Archeologick, jazyka, pravk, kultura jazyka, archeologick kultury, pravk archeologick kultury, zemdlsk, Archeologick kultura, zemdlsk kultura, archeologická kultura,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Pravěké archeologické kultury.

HLAVNÍ ARCHEOLOGICKÁ OBDOBÍ A KULTURY V ČECHÁCH. Title: Církevní hmotná kultura v archeologických pramenech. Variant title: Die kirchliche Sachkultur in archäologischen Quellen Church material culture in. Archeologické kultury. Regionální muzeum v Litomyšli. Čech: Každodennost ve středověku pohledem archeologie Kniha se věnuje hmotné kultuře šlechtických sídel v severovýchodních Čechách ve středověku a.

Zemědělská kultura.

Operativní obrazy a vizuální kultura: mediálně archeologická AMU. Archeologové na NPÚ, ÚOP v Praze se vedle záchranných archeologických i na kulturních akcích nebo při příležitosti Mezinárodního dne archeologie. 3D skeny Kultura s vypíchanou keramikou ARCHEOLOGICKÝ. Archeologické nemovité kulturní památky Hradiště Prachov. Okresní úřad Jičín referát regionálního rozvoje, oddělení kultury, vydává toto. R O Z H O D N U T Í.


Kultura: Znojmo.

Mezinárodní den archeologie. muzeum naše. Kdy: 19.10.2019. Kde: Oblastní muzeum Praha východ. Arnoldinovský dum. Masarykovo. Archeologie kulturní imaginace Vltava. Vybrané on line kulturní projekty jsou pro přehlednost rozděleny do tří kategorií: Pražský hrad Praha archeologická Archeologický atlas ČR. Kultura archeologická – Sociologická encyklopedie. V naší webové archeologické encyklopedii najdete ve slovníkové podobě základní informace o archeologických kulturách, které jsou v regionu středního Poohří.

Vyzkoušejte si práci archeologa Portál hlavního města Prahy.

V rámci Školy mladých archeologu si budete moct vyzkoušet práci určovat stáří a pokusíte se je zařadit do jednotlivých pravěkých kultur. Na konferenci v Žitavě vystoupili i archeologové z Libereckého kraje. Metody interpretace archeologických expozic žákum mladšího a vého učení, ale také proto, že archeologie v lidech o archeologických kulturách a nemovi. Zrod moravské archeologie Oficiální stránky města Rájec Jestřebí. Kultura archeologická – geogr. uzavřený komplex archeologických od etnické kultury, která je spjata s artefakty, sociokulturními regulativy a. Integrovaný informační systém archeologických pramenu Prahy. Jiżní Morava. Severní Morava a Slezsko paleolit starę. 1 mil. ± 300 tis. střední. 300 tis. ± 40 tis. mladę. 40 tis. ± 10 tis. pozdní. 10 000±8 000 mezolit. 8 000±5600​. Jedinečná archeologická rezervace v Kašperských Horách Turistu ráj. Propagace této oblasti by měla probíhat pomocí výstav archeologického Jedná se o typ projektu usilující o financování z programu Kreativní Evropa – Kultura,.


Archeologie Středočeský kraj.

Zrod moravské archeologie 1. Petr Sychra ve spolupráci s Odborem kultury města Rájec Jestřebí zve širokou veřejnost na přednášku. Církevní hmotná kultura v archeologických pramenech. Rejst. číslo ÚSKP: 312 Název: Archeologické naleziště Dolní Věstonice včetně souboru nejvýzn. nálezu z období kultury lovcu mamutu Památkově chráněno. Archeologické dědictví – základ evropské kulturní paměti. 20 1987 Sb., o státní památkové péči, je k provádění archeologických výzkumu oprávněn Archeologický ústav. Ministerstvo kultury muže na.


Slovníček pojmu Archeologie na dosah.

Online knihkupectví.cz aktuální nabídka titulu z kategorie: Knikupectví Katalog předmětový A Archeologické kultury. Sídliště kultury knovízské Archeologické naleziště. Archeologické nálezy jsou památkami, jejichž prostřednictvím získáváme neopakovatelnou možnost poznání dávno zaniklého obrazu života, kterou nám jiné.

Archeologie Město Železný Brod.

Jádro archeologické muzejní sbírky představuje sbírka amatérského archeologa Jana Klena, který ji vytvářel po téměř pul století. I když jde o sběr amatérský, jsou​. Archeologická památková péče Karlovarský kraj. Španělský soud potrestal archeologa, který falšoval nálezy kvuli tomu, aby podpořil dojem o delší tradici baskické kultury. Eliseo Gil se svými. Archeologické kultury na našem území DUM RVP. Prohlížení dle předmětu archeologické kultury. 0 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Nebo zadejte několik.

Archeologická sbírka Národní muzeum.

Kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy. Ministerstvo kultury stanoví podle § 45 odst. 1 zákona č. 20 1987. ARF 2 Sídliště kultury s Archeologické centrum Olomouc. Muzeum a galerie severního Plzeňska ve spolupráci s Archeologickými ústavy připravuje pro širokou veřejnost akci Archeologické léto. Chráníme a zprostředkováváme kulturní dědictví Ústav archeologie. Kongres archeologu bude řešit vznik a zánik světových civilizací a kultur. Přes tisíc přednášek čeká na účastníky kongresu Evropské asociace.


Mezinárodní den archeologie: Kultura: Brandýs nad Labem.

20 1987 Sb., o státní památkové péči. Na stránkách Ministerstva kultury je i zveřejněn materiál k některým postupum při uzavírání dohod o provedení záchranných. Kultura VÍZMBURK – ŽIVOT NA HRADĚ V Město Náchod. Podcast muzea, 2. díl: Archeologie holokaustu. Sezóna 1: K uctění památky Produkce: Josef Bagár, Alica Sigmund Heráková, Muzeum romské kultury.

Archeologie Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky.

Hmotná kultura šlechtických sídel severovýchodních Čech: Každodennost ve středověku pohledem archeologie Pavel Drnovský 2018, pevná vazba. Odbor kultury a památkové péče Zlínský kraj. Jejich ochrana by měla být samozřejmostí u všech kulturních lidí. Proto jsou zřizovány instituce, které ochranu archeologických památek zajišťují. Naše pracoviště. Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná. Jiří Juchelka: Lužická kultura v českém Slezsku Slezsku, kdy bylo dané území obsazeno lidem kultury lužických popelnicových polí. krátké články, zprávy o výzkumech na Moravě a ve Slezsku a dění v archeologické obci. Seznam organizací oprávněných k provádění archeologických. Archeologové objevili v Brně pravěkou dílnu na pazourky a nádoby jordanovské kultury. 18. 1. 2021. Archeologové našli při výzkumu na místě budoucího.


187 2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu.

Povinnost archeologických a památkových dohledu je často obcházena, zákonem zakotvený archeologický výzkum je investory oklešťován na pouhé výběrové. Hlízov – archeologické nálezy – Kolínsko – Cesty a památky. Stupně kultury s lineární keramikou. Odkryty byly základy tří domu, z nichž dva mají postranní žlábky, charakteristické pro nejstarší neolitické stavby. Neolitická. Prohlížení dle předmětu archeologické kultury. Ponořte se do tajemné historie Milovník kultury Kulturní dědictví našich předku stále žije prostřednictvím dochovaných památek. Historické objekty najdete téměř​.


U Svitav archeologové našli stopy pravěkých kultur Seznam Zprávy.

Archeologické výzkumy je oprávněn provádět Archeologický ústav AV ČR. Ministerstvo kultury ČR muže na žádost po dohodě s Akademií věd ČR povolit. Archeologický výzkum Akademie věd České republiky. Jedná se zejména o návrhy na vyhlášení archeologických nálezu kulturní památkou, které předkládá Ministerstvu kultury ČR Akademie věd ČR. Archeologické.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →