Back

★ Předmět (mluvnice)                                     

★ Předmět (mluvnice)

Předmět nebo objekt je modifikátory v závislosti na rozvíjeném slovesu nebo přídavnému jménu, s nimiž tvoří syntagma. Vyjadřuje osobu, zvíře nebo věc, které slovesný děj týká toho, co projde, co to vytváří. V pasivní věty, muž, předmět virus děje. Zeptáme se ho všemi pádovými otázkami kromě otázky 1. a 5. na podzim. Základní téma je 4. podzim. Pokud se můžeme ptát, jinými než pádovými otázkami, jako pravidlo, není předmět, ale o příslovečné určení. Bod 4. podzim je někdy rozdíl v akuzativu téma vnitřního, když to odkazuje na to, co děj otázka: péct chleba, stavět zeď, a akuzativ předmětu vnějšího, který označuje to, co existuje nezávisle na děj: koupit chleba, obejít zeď.

V jazycích, které nejsou pomocí pádů, předmět vyjadřuje slovosled. Pro slovesa s více položek je obvykle jejich slovosled je pevný.

Předtím to slovo je kalk z latinského ob-iectum "předvržené. hodil".

                                     

1. Slovní druhy v předmětu. (Word types in the subject)

Předmětem je nejčastěji jméno, zejména podstatné jméno nebo zájmeno, nicméně v pozici předmětu člověk vykonávat jakýkoli slovní druh nebo i neslovní výraz. Předmět také muže být vedlejší věta. Příklady:

 • Čtu knihu podstatné jméno.
 • Jsem velmi zvědavý, jak to dopadne, vedlejší věta předmětná.
 • Je to smělý muž, schopný všeho zájmeno.
 • My potřebujeme, aby neztratili infinitiv slovesa.
                                     

2. Rozvitost předmět. (Rozvitost subject)

Téma, které se nevážou další větné členy, se nazývá prostý: Petr píše dopis. Předmět s jinými větnými členy je plné předmět: Viděl psa jíst maso. Předmět je nejvíce vyvinut speciální atribut můj pes, někdy také doplňovat, když obdržela balíček poškozen. Pokud je v článku spojena několika fráze, to je předmětem více. Jednotliví členové více předmětem mohou být spojeny s navzájem různými způsoby:

 • Chcete pozvat Petr nebo Pavel.
 • To my ne, ale naše děti.
 • Potkal jsem Petra, Pavla a Adama.

Jednotlivé části více předmětu mohou být rovněž holé nebo rozvité.

                                     

3. Číslo předmětu ve větě. (The number of the subject in a sentence)

V české republice je počet, předmět ve větě, je určen především valence bond přísudkového slovesa. Tam jsou bezpředmětová slovesa, která neváží objekt slzy, déšť, druhý předmět slovesa na sebe vázat jeden na čtení knihy, dva darovat bratr lyží nebo tří říct rodičům o dětech pravdu položky. Sloveso také určuje, v němž každý předmět na podzim, a pokud bude připojen předložkově nebo bezpředložkově.

                                     

4. Nevyjádřený předmět v angličtině. (Unexpressed subject in English)

V české věty, velmi často nevyjadřuje podmět věty, protože to může být identifikován pomocí slovesných koncovek nebo z kontextu: Zdá tak smutný. - Paul se dívá z okna. Pozorování ptáků v zahradě Paul. V kontrastu, předmět slovesa obvykle vyjadřuje jeho uvolnění může být pouze ve zvláštních případech:

 • Slovesa, která označují činnosti prováděné v určitých povoláních, používá bez vyjádřeného předmětu, mohou nahradit složitější větné struktury: Bratranec učení. = Sestřenice je učitelka. Tatínek překládá. = Tatínek pracuje jako překladatel. Ve většině profesí, nicméně, toto zjednodušení nelze použít: *Brother tisk je tiskárna.
 • Některá slovesa ve významu patří předmět slovesa děj obvykle se odkazuje na: Pavel čtení knihy. Babička postele. Táta zaparkoval před domem. U těchto sloves není nutné se k tématu vyjádřit, pokud, samozřejmě, se liší od normální použití: Pavel čtení časopisu. Babička stele na gauči. Táta zaparkoval traktor v přední části domu. To platí i pro bližší specifikaci plné předmět: Babička stele můj dědeček je postel.
 • U některých sloves je z celkového kontextu známý, co jsi, a proto není nutné se k tématu vyjádřit: Otec vypadal hořce zavěsil sluchátko a zapálil si cigaretu. Váš bratr bere až příští týden výplatu. Dávejte pozor, vy nemůžete dostat se do boty vodu. Pokud se predikát skládá ze dvou sloves, z nichž jeden je použit v těchto ustálených spojení, měl by být předmětem vyjádřit, a to i v případech, kde je možná elipsa, výpustka. Porovnejte věty: Teta zavěsil a oprášil obrazu. Zavěsila obrázek nebo telefon? x Teta prát a žehlit záclony. Nicméně, pokud více predikát skládá z více než dvou sloves, obvykle se nabízí celá řada variant, jejichž použití je ve vůli mluvčího, např.: Teta vyprala záclony, žehlit a zavěsil na ně. - Teta prát, žehlit a pověsila záclony. - Teta prát a žehlit záclony a zavěsil na ně.
 • Kontext, v němž se sloveso používá, nemusí být všeobecně známý, ale muže být omezená jen na určitou skupinu. Pokud položka se používá příliš často, začnou ho mluvčí cítit jako nadbytečné a hodí ho: kevin je vášnivý rybář. Charles šel ven brzy ráno chytit. Posluchači je zřejmé, že šel chytat ryby a ne jako motýli.


                                     
 • Předmět muže být: synonymum k objekt Předmět filosofie Předmět mluvnice větný člen jak v tradiční, tak ve valenční syntaxi školní předmět obor
 • nebo předmět označuje to, co je cílem pozornosti, například Předmět filosofie filosofický pojem, část subjekt - objektové figury Předmět mluvnice
 • tibetštiny, mongolštiny a dalších jazyku ve Windows 2000 XP Tibetská mluvnice Tibetské fonty Tibetština v Linuxu Portály: Jazyk Tibet Autoritní data:
 • Jiří a kolektiv. Mluvnice češtiny pro střední školy. Praha: Fortuna, 1992. ISBN 80 - 85298 - 32 - 5. S. 89. NOVOTNÝ, Jiří a kolektiv. Mluvnice češtiny pro střední
 • a kolektiv. Mluvnice češtiny pro střední školy. Praha: Fortuna, 1992. ISBN 80 - 85298 - 32 - 5. S. 85 86. NOVOTNÝ, Jiří a kolektiv. Mluvnice češtiny pro střední
 • NOVOTNÝ, Jiří a kolektiv. Mluvnice češtiny pro střední školy. Praha: Fortuna, 1992. ISBN 80 - 85298 - 32 - 5. S. 82 - 83. Mluvnice Podstatné jméno Nominativ
 • Česká gramatika je mluvnický popis češtiny. Česká mluvnice vychází z podobných principu jako mluvnice ostatních slovanských jazyku. Čeština je typický
 • eds. Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995. ISBN 80 - 7106 - 134 - 4. NOVOTNÝ, Jiří a kolektiv. Mluvnice češtiny pro střední
 • a sémantika. Praha: NLN, 2010. S. 185 - 187. NOVOTNÝ, Jiří a kolektiv. Mluvnice češtiny pro střední školy. Praha: Fortuna, 1992. ISBN 80 - 85298 - 32 - 5. Autoritní
 • kategorii přibližně odpovídá zvratné sloveso. NOVOTNÝ, Jiří a kolektiv. Mluvnice češtiny pro střední školy. Praha: Fortuna, 1992. ISBN 80 - 85298 - 32 - 5. S
                                     
 • dva větné členy na jedné straně buď podmět subjektový doplněk nebo předmět objektový doplněk a na druhé straně přísudek. Bývá vyjádřen podstatným
 • a kolektiv. Mluvnice češtiny pro střední školy. Praha: Fortuna, 1992. ISBN 80 - 85298 - 32 - 5. S. 75 - 76. NOVOTNÝ, Jiří a kolektiv. Mluvnice češtiny pro střední
 • Regensburgu. Zemřel 18. srpna 2020 v Brně. Mezi hlavní předměty jeho zkoumání patřila historická mluvnice češtiny, vývoj spisovného jazyka a české dialektologie
 • třída vzor příčestí Související informace naleznete také v článku Osoba mluvnice Typicky existují tři kategorie osoby, které rozlišují, kdo je podmětem
 • NOVOTNÝ, Jiří a kolektiv. Mluvnice češtiny pro střední školy. Praha: Fortuna, 1992. ISBN 80 - 85298 - 32 - 5. Příruční mluvnice češtiny, NLN, Praha 1995 REŠKOVÁ
 • Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995. ISBN 80 - 7106 - 134 - 4. ŠAUR, Vladimír. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice Praha:
 • puvodem latinských pojmu, užívaných v mluvnici jazykověda lingvistika hláskosloví fonetika, fonologie mluvnice gramatika tvarosloví morfologie
 • Chomutově, Kadani nebo v Žatci. V prvním ročníku se učí tyto předměty český jazyk literatura a mluvnice matematika, dějepis, ošetřovatelství, cizí jazyk, chemie
 • skoro tak jako nizozemština. Je nejmladším spisovným germánským jazykem, mluvnice vyšla až roku 1955. Roku 1984 byla uzákoněna jako třetí úřední jazyk Lucemburska


                                     
 • školských komisí a organizací. Podílel se na tvorbě čítanek a učebnic mluvnice Byl oceňovaný pro své pedagogické výsledky i literární činnost. Narodil
 • instrumentál kým, čím Související informace naleznete také v článku Číslo mluvnice Číslo je mluvnická kategorie, která udává počet účastníku děje. Ve většině
 • maráthštinu mezi SOV jazyky subject object verb tedy nejdříve podmět, pak předmět a nakonec sloveso. Fonetickou výbavu více méně sdílí s ostatními indoárijskými
 • prose vyšší neb ozdobné První počátkové mluvnice latinské na základě jazyka českoslovanského Česká mluvnice tiskem nikdy nevyšla, rukopis je uložen
 • Praha, 1989. Romové Romská hymna Česká romština Hana Šebková: Nástin mluvnice slovenské romštiny pro pedagogické účely Research Support Scheme, Praha
 • z druhé ruky či má o nich pochybnosti. Bulharská mluvnice vychází ze stejných principu jako mluvnice ostatních slovanských jazyku, vyznačuje se však určitými
 • gramatika je mluvnický popis švédštiny. Švédská mluvnice vychází z podobných principu jako mluvnice ostatních germánských jazyku. Minimální flexe dává
 • Lexikon a sémantika. Praha: NLN, 2010. S. 290. NOVOTNÝ, Jiří a kolektiv. Mluvnice češtiny pro střední školy. Praha: Fortuna, 1992. ISBN 80 - 85298 - 32 - 5. S
 • synonym a antonym. Brno: Lingea, 2007. NOVOTNÝ, Jiří a kolektiv autoru. Mluvnice češtiny pro střední školy. Praha: Fortuna, 1992. Kapitola slovní zásoba
 • Macurová, A. & I. Nebeská eds. Jazyk a jeho užívání, 1996, 103 111 Mluvnice češtiny 1, 1986, 202 203, 451 Furdík, J.: Slovenská slovotvorba teória
                                     
 • jméno, titul předmětu v přesném znění, a vykládal ji jako jednočlennou větu podanou jako přímá řeč. Fr. Trávníček se ve 2. vydání Mluvnice spisovné češtiny

Users also searched:

předmět, větné členy, pedmtem, pedmtu, pedmt, Pedmt, infinitiv, vtn leny, infinitiv ve funkci pedmtu, infinitiv pedmtem, pedmt test, na em zvis pedmt, pedmt a pvlastek, psloven, vtn, psloven uren, leny, funkci, test, zvis, pvlastek, uren, mluvnice, Pedmt mluvnice, předmět (mluvnice), předměty. předmět (mluvnice),

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Větné členy.

Přímý a nepřímý předmět Mluvnice. Do obsahu předmětu Český jazyk a literatura jsou na nižším gymnáziu zařazena zejména tato Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura mluvnice. Předmět. Český jazyk a literatura 1. stupeň. Přidej se k nám a získej přístup ke studijním materiálum, vyměňuj si zkušenosti s ostatními studenty a měj přehled o tom, co se zrovna děje.

Na čem závisí předmět.

Studijní předmět Slezská univerzita v Opavě. ZADÁNÍ NA 2.6. Čekají nás rozvíjející větné členy RVČ a jako první se podíváme na předmět. V přiloženém souboru najdete krátký zápis – úvod do RVČ a.


Příslovečné určení.

Volitelné předměty. Předmět rozvíjí sloveso podstatné jméno nebo přídavné jméno, ptáme se na něj Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus.

Infinitiv předmětem.

Information package & Course catalogue STAG. Další odborná literatura: ČECHOVÁ, M. a kol.: Čeština řeč a jazyk. Praha, 2000. DANEŠ, F. a kol.: Mluvnice češtiny 3 Skladba. Praha, 1987. NEKULA, M. et al. Předmět a přívlastek. Předmět Datum zpráva Český jazyk únor Mluvnice: Věty. Latinsky objekt předmět je rozvíjející větný člen nejčastěji rozvíjí slovesa, někdy ředmět mluvnice​. Předmět Český jazyk mluvnice – Primát.cz. Mluvnice. Srdečně zdravím a posílám úkoly na tento týden. Opět chválím Rozvíjející větné členy jsou: předmět, příslovečné určení, přívlastek a doplněk.


Detail předmětu Kontrastivní analýza odborných textu 224542.

Podobně jako přímý předmět i předložkový předmět muže mít stejnou formu jako příslovečné určení, srov. we shall look into the matter podíváme se na to tu. Doučování cesky jazyk mluvnice i literatura pro 2. stupen Douč. Český jazyk – mluvnice, úkoly do 22. 5. Budeme 3. podle pádové otázky určím předmět a pád rozsvítil jsem koho, co lampu Pt. 4. Udělej si do sešitu takto. Objekt Gymnázium Jana Opletala Litovel. Vždy jeden předmět ze skupiny určené pro daný ročník. Skupiny Cvičení z anglického jazyka Doučování, opakování a procvičování mluvnice a slovní zásoby. 13.36 Předmět předložkový Elektronická mluvnice současné. 3 Opište si tabulku ze strany 69 dole Předmět muže být: 4 Do sešitu vypracujte na str. 69 2. Doplňte tam předměty a určete jaké jsou to pády. 5 Trénujte.


Co je předmět –.

Předmět. Příbuzné koncepty. pedia: Předmět mluvnice DBpedia: Object Heslo ve formátu JSON LD Hlavní hesla​. Plán učiva 6. ročník 23. 3. – 27. 3. 23. 3. Mluvnice Rozvíjející větné. Termín poslání nafocených stránek z pracovního sešitu mluvnice je do Podtrhni předmět, správně nadepiš bubliny a předměty s nimi spoj.

Předmět Naše řeč.

Předmět český jazyk obsahuje tři základní složky – mluvnici, literaturu a sloh. Ty jsou vzájemně propojeny a doplňují se. Hodiny mluvnice jsou zaměřeny na. Předměty Informační systém Univerzita Karlova. Mluvnice: Věty jednočlenné, větné ekvivalenty, základní větné členy. Podmět. Přísudek. Rozvíjející větné členy. Literatura: Bylo nebylo – Ve zvířecím zrcadle. Domácí úkoly 6.B Základní škola Choltice okres Pardubice. Přímý a nepřímý předmět viz též slovosled. Takto nazýváme předměty, které jsou v češtině ve 4. pádě přímý předmět a 3. pádě nepřímý předmět, například. Materiály k samostudiu Úterý 28. 4. 2020 Třída 7.D. Předmět: Interpretace latinských filozofických textu I. Zpět Kód předmětu, KFI ​ILFT1. Organizační forma výuky Bilíková, Eva. Přehled latinské mluvnice.

Jak se určuje předmět? Naučíme vás to! PRAVIDLA Pravopisně.cz.

V přednáškách a cvičeních nabízí tento předmět studentum hlubší pohled na vyjadřovací Dušková, L.: Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. ČJ – MLUVNICE – ZS Sestajovice. Mluvnice. Upevňují a automatizují se frekventované mluvnické jevy osvojované v povinné výuce. Mluvnické učivo se v tomto předmětu nerozšiřuje. Předmět E výuka VŠB TUO. Doučování cesky jazyk mluvnice i literatura pro 2. stupen. Vyber si z nejlepších doučovatelu předmětu cesky jazyk mluvnice i literatura pro 2. stupen z tvého. Český jazyk a literatura Základní škola Martina Luthera. Studijní materiál Mluvnice už se na Tebe teší v rubrice Pravopis. Nenech ho čekat předmět. na slovese či přídavném jméně podstatné jméno či zájmeno. PŘEDMĚT Nový encyklopedický slovník češtiny. Latinsky objekt předmět je rozvíjející větný člen nejčastěji rozvíjí slovesa, někdy i přídavné jméno zřídka ředmět mluvnice.


Český jazyk a literatura ZŠ Kořenského, Praha 5 Smíchov.

Je větný člen, který vždy nějak souvisí s přísudkem věty, rozvíjí ho. Nejedná se o základní větný člen, to znamená, že není nutný k tomu, aby věta vubec vznikla. Vyjadřuje osob, zvíře nebo věc, kterých se děj týká, přímo je zasahuje. Čeština mluvnice. Předmět neboli objekt je rozvíjející větný člen závisející na rozvíjeném slovesu nebo přídavném jménu, s nimiž tvoří syntagma. Vyjadřuje osobu, zvíře nebo věc, kterých se slovesný děj týká, na co přechází, co jím vzniká. V pasivních větách muže. Přehled předmětu a rozpis učiva jednotlivých předmětu ŠVP. 1 Předmět: Český jazyk mluvnice Cílová skupina: 6. ročník ZŠ Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám Spolu to dokážeme Registrační.

Příprava do českého jazyka – Základní škola Michálkovice.

Předmět. Ročník. Téma, znalosti, dovednosti. Český jazyk. 7. ročník. Mluvnice slovní druhy, větné členy, shoda přísudku s podmětem, velká písmena, přímá a. Information package & Course catalogue Portal Upce Univerzita. Zadání od: Mgr. Zuzana Vyhnálková Předmět: Zeměpis Mluvnice. Pracovní sešit str 35 3a. Učebnice str 119 předmět udělat si z tabulky v rámečku zápis do. Učivo 29. 3. – 31. 3. 2021 Mluvnice – větné členy – předmět a. Větný člen podmět či předmět než příjmení ve spojení s křestním jménem, Mluvnice se v této souvislosti zmiňují o slovesech bránění a obav, po nichž by ve​.


Předmět: Český jazyk mluvnice Cílová skupina: 6. ročník ZŠ ppt.

V novějších závislostních mluvnicích se za p. pokládá pravovalenční syntaktická pozice slovesa n.adj. a výrazy v ní s pevně fixovanou pádovou formou, kterou. Co je Valenční syntax? teorie valence Slovníček pojmu z literatury. Mluvnice češtiny 1. Fonetika. Fonologie. Praha: Academia 1986. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Praha: Ottovo nakladatelství, s.r.o.,. Zápisky syntax, KČJ JVNM Jazykový výklad textu a norm. mluvnice. V jazycích, které neužívají pády, se předmět vyjadřuje slovosledem. Pro slovesa s více předměty je obvykle i jejich slovosled pevně stanoven. Slovo před mět je.


Mluvnice, úkoly do 22. 5. Budeme kontrolovat, jak jste si zopakovali.

Ročník: prima A, B Září Tvarosloví opakování slovních druhu Vyplňování jednoduchých Mluvnické kategorie tiskopisu Podstatná jména konkrétní a abstraktní,. Cz Předmět mluvnice Cz Hlavní strana. Přívlastek Tvoří dvojici s podstatným jménem bývá vyjádřen přídavným jménem,​zájmenem a číslovkou. Ptáme se na něj otázkou jací?kteří?,jaký?který? s. 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium. Předmět: Historická mluvnice češtiny. Zpět Kód předmětu, KBH HML. Organizační forma Předmět je vyučován česky a určen pro rodilé mluvčí češtiny. Mluvnice Mgr. Nela Martinková 7.B ZŠ Staňkova 14. Mluvnice – větné členy – předmět a příslovečné určení, opakování pravopisu ​shoda přísudku s podmětem. Učebnice str. 99. str. 100 102.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →