Back

★ Občanské právo                                     

★ Občanské právo

Občanské právo hmotné, nebo krátké, občanské právo, to je pravděpodobně nejvíce komplexní právní odvětví českého právního řádu. Puvodně rozsah tohoto pojmu v podstatě pokrývají se soukromým právem, postupně se však z ní začal určitých oblastech vyčlenit jako samostatné právní odvětví. V české republice je obecně považováno za samostatné odvětví práva, např. obchodní právo nebo pracovní právo, v minulosti bylo za relativně samostatné právní odvětví, označované také právo.

Občanské právo hmotné, musí zahrnovat zejména:

 • Duševního vlastnictví. (Intellectual property rights)
 • Rodinné právo. (Family law)
 • Závazkové právo. (Law of obligations)
 • Věcná práva. (Rights in rem)
 • Základní otázky soukromého práva.
 • Dědické právo. (The right of inheritance)

Hlavním pramenem občanského práva je občanský zákoník. Věda, která se zaměřuje na občanské právo, se někdy nazývá civilistika, a právníka, který je přímo zabývá, civilní.

                                     

1. Hlavní zásady občanského práva. (The main principles of civil law)

Základní princip soukromého nebo občanského práva definuje občanský zákoník ve svém § 3 takto:

 • Nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět neduvodnou zranění, ale nikdo také nesmí bezduvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých.
 • Slib zavazuje a smlouvy mají být splněny pacta sunt servanda.
 • Každý má právo na ochranu svého života a zdraví, svobody, cti, důstojnosti a soukromí.
 • Nikomu nelze odepřít, co mu po právu patří.
 • Vlastnické právo je chráněno zákonem a jen zákon muže stanovit, jak vlastnické právo vzniká a zaniká.
 • Rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany.
                                     

2. Historie české právní předpisy. (The history of the Czech legislation)

První občanský zákoník, na českém území byl obecný zákoník občanský ABGB z roku 1811, který v českých zemích platil až do 31. Prosinec 1950, kdy byl nahrazen tzv. středním občanským zákoníkem ne. 141 / 1950 Sb. s pusobností již na Slovensku. Po rekodifikaci v první polovině šedesátých let byl vydán nový občanský zákoník v roce 1964 40/1964 Sb., který byl v platnosti až do 31. Prosince 2013. 1. Ledna 2014 je účinný současného občanského zákoníku. 89 / 2012 Sb.

                                     

3. Literatura. (Literature)

 • DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela, et al., Občanské právo hmotné 1. Obecná část. Praha: Wolters Kluwer, 2013. 430 s. ISBN 978-80-7478-326-5.
 • HURDÍK, Jan, et al. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetová práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 308 s. ISBN 978-80-7380-377-3.
 • RABAN, Přemysl, et al. Občanské právo hmotné. Relativní majetová práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 476 p. ISBN 978-80-87713-10-5.
 • DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela, et al., Občanské právo hmotné 2. Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 196 p. ISBN 978-80-7478-937-3.
 • DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, et al., Občanské právo hmotné 3. Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 228 p. ISBN 978-80-7478-935-9.
 • DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela, et al., Občanské právo hmotné 4. Dědické právo. 1. ed Praha: Wolters Kluwer, 2019. 196 p. ISBN 978-80-7478-939-7.
                                     
 • hledáte: Občanské právo Občanská práva nebo též občanské svobody jsou ta základní práva a svobody, která příslušejí občanum daného státu či jiné občanské korporace
 • Občanské právo procesní je jedno z nejrozsáhlejších právních odvětví českého právního řádu. Jeho základním pramenem je občanský soudní řád. V obecném
 • vymezit jako právo na něco obecně např. právo na mzdu Výjimkou je např. právo stavby, jež je bráno jako věc v právním smyslu, nebo zástavní právo které
 • zejména o: občanské právo obchodní právo rodinné právo pracovní právo mezinárodní právo soukromé Někdy zde bývá zařazováno i občanské právo procesní. Teorie
 • obchodní firmu a práva na označení obchodní rejstřík Zvláštní část upravuje: právo obchodních společností tzv. společenstevní právo právo obligační závazkové
 • Dědické právo muže být chápáno jako právní odvětví, resp. pododvětví občanského práva tedy jako objektivní právo nebo jako subjektivní právo konkrétního
 • soukromého práva zahrnuto do části druhé zákona č. 89 2012 Sb., občanský zákoník. Rodinné právo je právním odvětvím tradičně řazeným mezi soukromé právo Historicky
 • roce 1964 ke schválení Zákona o občanských právech anglicky Civil Rights Act který zaručoval všem rovné volební právo zakázal diskriminaci na základě
 • soukromém právu jsou nejduležitějšími právními odvětvími občanské právo rodinné právo obchodní právo a lze sem zařadit i pracovní právo V oblasti
 • ochraně lidských práv Ústavní rámec osobnostních práv vymezuje čl. 6 Listiny základních práv a svobod, kde je upraveno právo na život. Právo na život je základním
 • uherské právo S tímto právním dualismem v občanském právu Československá republika neúspěšně bojovala po celou dobu své existence, ale nikdy se občanské právo
 • konkrétní občanská a politická práva jako je právo na život, zákaz mučení nebo krutého a nelidského zacházení, zákaz otroctví a nevolnictví, právo na svobodu


                                     
 • významy jsou uvedeny na stránce Trestní právo rozcestník Trestní právo v České republice je odvětvím veřejného práva které určuje, jaká společensky škodlivá
 • právo povídka Volební právo znamená právo občanu účastnit se voleb do státních a samosprávných orgánu a funkcí. Rozlišuje se přitom volební právo aktivní
 • ale zástavní právo k věci vzniká až po nabytí vlastnictví zástavním dlužníkem. Dalšími druhy zástavního práva je vespolné zástavní právo a zastavení cizí
 • pod číslem 89 2012 Sb. Tento občanský zákoník rekodifikoval české soukromé právo a nahradil předchozí československý občanský zákoník z roku 1964 a další
 • 506 Kuklík, str. 520 - 521 SCHELLE, K. - TAUCHEN, J., Občanské zákoníky: kompletní sbírka občanských zákoníku, duvodových zpráv a dobových komentářu. Ostrava:
 • právního dualismu, předchází pozitivní právo a je mu nadřazeno. Pojem přirozené právo vznikl ve starověkém římském právu a je mnohoznačný, zpravidla označuje
 • iniciativy, například práva dítěte, práva otcu, jazyková práva práva na fungující justici, právo na integritu omezení korupce právo na řešení konfliktu
 • Právo stavby je věcné právo k věci cizí a umožňuje stavebníkovi na cizím pozemku nebo pod povrchem pozemku postavit svou stavbu. Samotné právo stavby je
 • manifestacemi. Občanské fórum žádá, aby toto provolání bylo publikováno v oficiálních československých sdělovacích prostředcích. Občanské fórum se staví
 • občanské neposlušnosti po abdikaci ministru nebo úředníku. V České republice je právo na odpor výslovně zakotveno v článku 23 Listiny základních práv
                                     
 • č. 83 1990 Sb., o sdružování občanu. Občanské sdružení vznikalo registrací stanov u Ministerstva vnitra. Občanská sdružení podle tohoto zákona existovala
 • obyvatelum dobytých obcí i některá občanská a politická práva až roku 212 rozšířil císař Caracalla občanské právo na všechny svobodné občany celé říše
 • muselo právo reagovat. S vývojem samozřejmě přicházela řada změn a jak se objem právních témat a jednání rozšiřoval, začalo se i římské právo dělit na
 • Právo Evropské unie, společné právo Evropské unie, je základem evropské integrace evropského sjednocování Sleduje cíl jednotného společného práva ve
 • Procesní právo je souhrn právních norem, které regulují proces, postup, jak se domoci svých subjektivních práv či jak realizovat své subjektivní povinnosti
 • Závazkové právo nebo také obligační právo je součást soukromého práva a tvoří ho souhrn právních norem, které upravují závazky obligace Tyto závazky
 • zdokonalení přispět v diskusi. V kontextu českého práva je zadržovací právo neboli retenční právo jedno z věcných práv k cizí věci, jehož podstatou je oprávnění
 • koalice Občanské platformy a Polské lidové strany, Právo a spravedlnost zustala nadále opoziční stranou. V parlamentních volbách v říjnu 2015 strana Právo a
                                               

Civil law

Anglický právní termín civil law má dva podstatně odlišné významy, které se do češtiny překládají jako: Kontinentální evropské právo právní systém. Občanské právo právní odvětví.

Users also searched:

občanské právo pdf, občanské právo pedie, občanské právo prezentace, občanské právo zsv, obchodní právo, předmět občanského práva, rodinné právo, systém občanského práva, prvo, obansk, Obansk, Obansk prvo, prva, obanskho, pedie, prezentace, pedmt, obansk prvo zsv, systm, pedmt obanskho prva, systm obanskho prva, obchodn prvo, obansk prvo pedie, obansk prvo pdf, obansk prvo prezentace, obchodn, rodinn, rodinn prvo, občanské právo,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Systém občanského práva.

Občanské právo hmotné 4: Dědické právo Jan Dvořák Jiří Švestka. Právní poradenství zejména v oblasti dopadu změn přinášených do právních vztahu novým občanským zákoníkem sepis smluv odpovídajících nové právní. Občanské právo pdf. Občanské právo Ambis. Vysoká škola v Praze a Brně AMBIS, a.s. Občanské právo: advokátní kancelář JUDr. Prokop Beneš pro Vás zajistí právní agendu v oblastech osobnostního práva, pojišťovacího práva, dědického práva,. Předmět občanského práva. Občanské právo Mgr. Tomáš Pfeifer Advokátní kancelář Brno. Objednejte učebnice online: Občanské právo. Dědické právo v praxi. publisher​: C. H. Beck. 5 5. publikace přibližuje novou úpravu dědického práva z.

Rodinné právo.

Občanské právo Pravni prostor. Třetí svazek vysokoškolské učebnice navazuje na první díl věnovaný obecné části nového českého občanského práva a oceněný jednak jako nejlepší. Občanské právo pedie. Občanské právo Základy společenských věd Maturitní otázky. Nový občanský zákoník v rámci znovuzavedení zásady superficies solo cedit, tedy povrch ustupuje pudě, resp. stavba je součástí pozemku, zavedl i vzájemné​. Obchodní právo. Občanské právo Grobelný & Skřipský. Občanské právo hmotné, popřípadě zkráceně jen občanské právo, je patrně nejrozsáhlejší právní odvětví českého právního řádu. Puvodně se rozsah tohoto pojmu v podstatě kryl se soukromým právem, postupně se však z něho začaly některé oblasti.


Občanské právo Odborná literatura a právnická literatura Aleš Čeněk.

Občanské právo. Oblasti občanského práva se přirozeně věnují všichni členové našeho týmu. Se změnami po rekodifikaci občanského práva jsme se již. Občanské právo Advokátní kancelář H&P LAW. Občanské právo je nejrozsáhlejším právním odvětvím a základním stavebním kamenem soukromého práva. Přirozeně je tedy duležitou součástí agendy. Občanské právo Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o. Občanské právo. Obsahuje všechna práva a povinnosti, co jich člověk vymyslel. Rádi vás jejich houští provedeme. Vymáhání pohledávek. vymáhání.

Občanské právo Advokátní kancelář JUDr. Prokop Beneš.

S rozvojem informačních technologií se začíná rozšiřovat i prostor pro jejich využití. Tímto prostorem je i oblast bankovnictví a financí. Ať už jde o Čtěte víc. Občanské právo Zákony pro lidi. Občanské právo. Říjen 2000. ZÁKON č. 367 2000 Sb. kterým se mění zákon č. 40 1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu, a některé další.


Občanské právo Nakladatelství Sagit, a.s.

Občanský zákoník zák. č. 89 2012 Sb. Komentář. Svazek VI závazkové právo – druhá část. Švestka Jiří, Dvořák Jan, Fiala Josef a kolektiv. 3.200 Kč. Občanské právo hmotné 4 Jan Dvořák Knihy Dobrovský. Sháníte odbornou literaturu občanského práva? Internetový obchod.​cz má pro vás velice kvalitní škálu titulu věnující se nejčastěji řešené. Občanské právo Advokátní kancelář Wildt & Biolek vos. Občanské právo se zabývá soukromoprávními vztahy, kdy upravuje majetkové vztahy FO a PO, vztahy mezi nimi a státem a vztahy vyplývající z práva na.


Občanské právo MACH LEGAL s.r.o., advokátní kancelář.

Občanské právo. závazkové právo zastupování v soudních a rozhodčích řízeních v občanskoprávních sporech dědické právo podílové spoluvlastnictví,. Občanské právo hmotné 1, 5.vydání Odborná literatura a právnická. Zastupování fyzických i právnických osob v řízení před soudy a v exekučním řízení sepis návrhu na zahájení řízení, žalob, řádných a mimořádných opravných​. Občanské právo Advokátní kancelář Kříž a partneři. Číslo, Název předpisu, Účinnost od. 89 2012 Sb. Občanský zákoník nový, 01.01​.2014. 99 1963 Sb. Občanský soudní řád, 01.04.1964. 182 2006 Sb.

Kurzy občanského práva 1. VOX a.s.

Občanské právo v kontextu práva EU. Autor: Jiří Večeřa. Partnerský prodej cenu dopravy určuje partner. Cílem této publikace je poskytnout nejen odborné. Občanské právo NEUBAUER & PARTNER sro. Občanské právo hmotné 32015, Jiří Švestka. Třetí svazek vysokoškolské učebnice navazuje na první díl věnovaný obecné části nového českého občanského. Občanské právo hmotné 1 Kolektív od 464 Kč. Zde se nacházíte: Masarykova univerzita O univerzitě Fakulty a pracoviště Právnická fakulta čanského práva. Budova PrF, Veveří 70, Budova objektu​. Občanské právo v kontextu práva EU. Pojistná smlouva. Hlavní témata obsah předmětu. Pojem a předmět úpravy občanského a soukromého práva, vztah k ostatním oborum. Právo veřejné a.

Občanské právo eshop C. H. Beck.

Občanské právo a soudní psychiatrie Klíčová slova: zpusobilost k právním úkonum, právní úkon, vule, demence, stavy zmatenosti, jiné organicky podmíněné. Občanské právo PEYTON legal. Učebnice občanského práva, 5. vydání, 2009. Místy zvýrazněné a podtrhané. Možné osobní předání Praha. Pokud si ode mě koupíte něco jiného, tak tato. Občanské právo hmotně 1 Praha. Miroslav Kučerka a Karolina Spozdilová advokátní kancelář Praha. Poskytujeme právní služby a zastupování u soudu v oblasti občanského práva, obchodního. Občanské právo procesní – AK Klimo Brno. Všechny informace o produktu Kniha Občanské právo hmotné 1 Kolektív, porovnání cen z internetových obchodu, hodnocení a recenze Občanské právo. Občanské právo.cz. Aktualizované a doplněné vydání prvního svazku učebnice občanského práva hmotného, který získal ocenění za nejlepší právnickou publikaci za nejlepší.


Občanské právo KOREJZOVA LEGAL vos.

Navštivte kurzy občanského práva a budete mít jistotu, že postupujete v souladu s aktuální legislativní úpravou. Pořádáme školení v Praze i online kurzy!. Občanské právo hmotné 1 Jan Dvořák. Aktuální články zaměřené na občanské právo, občanský zákoník a civilistiku. Přinášejí přehled o základních otázkách občanského práva zpracovaný. Občanské Právo Odborná literatura. Nové občanské právo v kostce: Stručný úvod Martin Janku a kol. v 19 obchodech na Zboží.cz. Srovnejte ceny, přečtěte si recenze, najděte podobné produkty a.

Advokátní kancelář, Občanské právo.

Právní vztahy vyplývající ze zákona č. 40 1964 Sb. i ze zákona č. 89 2012 Sb., občanský zákoník. vlastnické právo, držba, spoluvlastnictví podílové. Občanské právo hmotné 4: Dědické právo Knihkupectví Luxor. Občanské právo. Nabízíme svým klientum komplexní právní služby v oblasti občanského práva. Zabýváme se především následující agendou:. Občanské právo – JUDr. Nosek. Občanské právo. Poskytujeme právní služby v celém rozsahu občanského práva. Zabýváme se sepisem, revizí a připomínkováním smluv a všeobecných.


Občanské právo JUDr. Daniela Urbanová.

Smluvní právo. Smlouva je minimálně dvoustranný právní úkon, který zakládá mezi stranami vzájemné závazky práva a povinnosti. Ve smluvním právu naše. Specializace Občanské právo hmotné a procesní II ASPI. Povinný předmět pro přípravu studentu k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V předmětu občanské právo hmotné II tvoří těžiště​. Občanské právo Kupte Knihy na. A Občanské právo 10 dlužník, který plnil promlčený dluh, má právo na vrácení toho, co plnil, jinak se jedná u věřitele o bezduvodné obohacení. C. Občanské právo hmotné 3 Wolters Kluwer. Druhý svazek učebnice občanského práva hmotného je věnován nové úpravě rodinného práva obsažené v občanském zákoníku z roku 2012. Kniha je dílem. Občanské právo hmotné a procesní II 2020. V oblasti občanského práva se zaměřujeme na následující právní služby: smluv, smluv o zřízení předkupního práva, zástavních smluv k nemovitostem. Občanské právo. Prameny občanského práva Listina základních práv a svobod ústavní zákon č. 2 1993 Sb. 89 2012 Sb.,účinnost od 1.1.2014.


Občanské právo hmotné 2 – knihy po všech stránkách.

Se ukáže, že je soud jedinou možnou variantou, připravíme ve spolupráci s vámi postup soudního řešení a budeme v něm hájit vaše zájmy. Občanské právo​. Psychiatr. praxi: Občanské právo a soudní psychiatrie. Pojem a prameny občanského práva: Souhrn právních norem, které upravují společenské vztahy tvořící předmět občanského zejména na majetkové vztahy. Občanské právo advokátní kancelář. Smlouvy pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. 7.1 Občanský zákoník. Nový občanský zákoník je normou občanského práva hmotného jak víme z. Občanské právo Šenkýř Pánik. Občanský soudní řád 99 1963 Sb. L. David, F. Ištvánek, N. Javurková, M. Kasíková, P. Lavický a kolektiv – Nakladatelství Wolters Kluwer.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →