Back

★ Regionální geografieRegionální geografie
                                     

★ Regionální geografie

Regionální geografie je geografická vědní disciplína, kterou "měl by být výstižný a ucelený obraz pozorované oblasti po stránce přírodní i společenské, má slučovat výsledky fyzické i socioekonomické geografie a kromě toho, vyjádřit podstatné rysy společenského vývoje a zvláštnosti obyvatelstva."

                                     

1. Další definice. (Other definitions)

 • "Regionální geografie zkoumá regionální systémy, tj. vztahy mezi přírodním prostředím a společností v regionu. V regionech pak sleduje prostorové uspořádání struktury a interakcí složek přírodní a sociální sféry.".
 • Jiný koncept má Slovník humánní geografie: "Regionální geografie rozděluje povrch země do regionů." Přesto v daném případě de facto identifikuje pojem regionální geografie s konceptem "regionalizace", tj. s rozdělením území krajiny na menší celky.
 • "Regionální geografie je komplexní disciplína zabývající se uspořádání věcí a vztahů v prostoru.".
 • "Regionální geografie zkoumá vzájemné vztahy mezi přírodním prostředím a lidskou společností v konkrétních územích – oblastech nebo regionech. Objektem zkoumání regionální geografie jsou nezaměnitelné celky krajinné sféry vymezené postupem nazývaným regionalizace.".
 • "Regionální geografie se zabývá způsobem, jak jedinečnou kombinaci životního prostředí a lidského faktoru vytvořit území s charakteristickou krajinu a kulturní atributy.".
                                     

2. Historie disciplíny. (The history of the discipline)

"Hlavní práce z regionální geografie na dobu sto let, byl Úvod do starého a nového geografie lat. Introductio in Universum geographiam tam Veterem quam Novam od Philippe Clüvera z roku 1629. Práce pak vycházela v mnoha dalších vydáních, v nichž různí autoři opravené a doplněné navzájem. Např. John Bruno, profesor v Lüneburg, publikoval dokumentace v letech 1661 – 1678 čtyřikrát. Naposledy to vydal Antoine-Augustin Bruzen de la Martinière roku 1729. Po krátkém úvodu o matematické a fyzikální geografie, následuje zkušební chorografické, vyznačující se tím, konstantní protiklad moderní a starověké geografii, regionální, který měl v Clüverovi jeden z prvních pěstitelu. Clüver byl také autorem základních prací na historické geografie starověkého světa. Je to Germanica antiqua 1616, Sicilia antiqua 1616 a Italia antiqua 1624 zveřejněny posmrtně.

Následujících asi 150 let rozvoje regionální geografie je pak spojena s celkovým vývojem geografie, a proto se vliv tak významný geograf: Jean Baptiste Bourguignon dAnville. Dopad a přírodní historie věnovaný Alexander von Humboldt uznáván především v německy mluvících zemích, nicméně, pracoval ve Francii, nebo Carl Ritter. Jean Baptiste Bourguignon dAnville 1697 – 1782 patřil k prukopníkum něco, co bychom dnes nazvali informace o ověřování, aktualizace a kritického myšlení v popisu krajiny celé. Organizované především kartografum na mapě tvorbě prosazoval vrácení neprokázané skutečnosti mapování různých "Eldorád" nebo "mýtický národ", což se nevyhnutelně odráží v regionální geografii. Vaše pusobením způsobil posun v hlavní rozvoj regionální geografie německy mluvícím prostředí ve francouzštině.

Přesto, po určité mezidobí v 19. století se objevila i další významná regionální geograf německého. V Sasku po roce 1871 uvedené v Německu publikoval profesor Alfred Hettner 1859 – 1941 jeho studium chorologii, tedy o kauzální vztahy mezi zeměpisnými jevy v dané zeměpisné oblasti. "Pořadí chorologie je poznání charakteru regionu a místa, skrze pochopení jejich společné existence a vzájemného vztahu mezi různé sféry reality a jejich různé odrůdy, a porozumění zemského povrchu, celkově v jeho současné uspořádání continentally, regionální a místní úrovni."

Již v té době přesahuje význam německé regionální geografie regionální geografie francouzské. Mezi jeho zakladatele patří části své práce Paul Vidal de la Blache 1845 – 1918. Vidal se zabýval i geopolitiky, a v tomto směru je ovlivněna především Friedrich Ratzel pusobící ve stejné době v německém prostředí. Jeho definice posibilismu prostředí ovlivňuje člověka, ale kultura vytváří člověk sám, ve spolupráci s dalšími lidmi a muž se jí změna prostředí hrála a stále hraje důležitou roli v kulturní geografie, který jako součást regionální geografie z hlediska metodiky vyvinuté. Ve skutečnosti, jeho postoj byl odlišný od zeměpisné environmentální determinismus závislosti na prostředí a přiblížil se více indeterminismu. Význam Vidal, však spočíval v podpoře uvolnění a řízení poměrně komplexní regionálně geografická studie Geographie universelle, česky vydáno pod názvem Geografie světa, 1930. Vidal jeho vznik plánované v roce 1910, ale byla vydána posmrtně postupně mezi roky 1927 – 1948. Ve své době to byl revoluční regionálně geografické práce se skládá z patnácti svazků, z nichž některé, nicméně, to bylo nutné opět rozdělit na dvě části. Šlo v podstatě o první komplexní regionální geografie světa, který si vytvořila imaginární "kmen" pro všechny regionální geografie následující, správný způsob, jak aktualizovat.

                                     

3. Aktuální problémy. (Current issues)

V posledních letech čelí regionální geografie tendence neustále zmenšovat obsah svého výzkumu z globálních / regionálních měřítek na měřítka lokální. Regionální geografové musí často obhajovat pozici svého předmětu proti názorům, že globalizace svým důrazem na malé lokality znamená, "Konec geografie". Na začátku tohoto, pro regionální geografie nepříznivé období, lze považovat 90. v létě 20. století, kdy se pojem globální konvergence z celkového počtu obyvatel, představa vzniku světa panvesnice a teorie o konci "vzdálenost" každé místo na Zemi je snadno dostupné vedl mnoho geografu k názoru, že širší pohledy na svět a krajinu jsou již zastaralé a nepotřebné. Představa, že celý svět se od sebe v podstatě neliší a regionální geografie, proto nepopisuje rozdíly, ale následky jednoho procesu, pak začít rozvoj dílčích geografických disciplín a regionální geografie naopak oslabena, protože je tlačen do pozadí. Přitom proti těmto názorům brzy postavena další, který poukázal na to, že svět není jen globální "výrobní haly", že globalizace nutně neznamená zánik národních států ani rozdíl mezi regiony. Nicméně nedostatek dialogu mezi regionálními geografy vedl k tomu, že otázka budoucnosti disciplíny trvá.

Jedním z důvodů muže být prostý fakt, že pro geografy je více atraktivní, mediálně, finančně. politická ekonomie, ekologie, a další hraniční disciplíny. Eurocentralismus, tj. vytvoření jednotného evropského struktur, pracoval také negativně na regionální geografii. Tlak na řešení společných problému a definování společné, celoevropské, úspěch lisované regionální geografie si všiml, naopak, rozdíl. Wei, zabývající se regionální geografie Číny, v této souvislosti hovoří o krizi morálky regionální geografu, kteří dávají přednost, se nazývá systematické geografů a ne regionální. Proto se mluví o potřebě revitalizovat regionální geografie. Tvrdí, že geografie nemůže vyřešit problémy světa pouze systémově, bez hluboké znalosti světových regionu. Jejich výhodou podle něj je, že regionální geografové psát články a knihy pro široké publikum.                                     

4. Postmoderní regionální geografie. (Postmodern regional geography)

Sběr údajů, jejich třídění a výstupy dlouhou dobu představovaly sílu regionální geografie. Na základě těchto dat by mohlo dojít, a skutečně vznikly a vznikají nové disciplíny, nové systematické geografie. V určité fázi vývoje, však osamostatnily, začali sbírat data sami. Tento jev se výrazně projevuje zejména po nějaké informační revoluce v 80. letech. a především 90. 20 let. století. Co puvodně představují sílu, se změnil v slabosti regionální geografie. Objevují se pokusy o oživení, a to znamená především schopnost ukázat a zkoumat vazby mezi sub-systematické geografiemi. Měli byste využít jejich složitosti a v podstatě se snaží pojmout všechny hraniční disciplíny tak, aby byl schopen popsat vztahy mezi fakty z různých systematických disciplín. V podstatě: měl bys to dokázat popsat prostorové jevy a skutečnosti složek krajiny vytvořit propojený celek.

                                     

5. Literatura. (Literature)

 • MEČIAR, Josef: Obecná regionální geografie, stejně. I. dotisk I. vydání, Brno: Masarykova univerzita, 2007. 140 p. ISBN 80-210-4011-4.
 • SMITH, Martin: Vybrané problémy z regionální geografie zemí, část Frankofo-nie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. 60 p. ISBN 978-80-7368-354-2.
 • BAŠOVSKÝ, Oliver, LAUKO, Viliam: Úvod do regionálnej geografie. Bratislava: SPN, 1989. 118 p. ISBN 80-08-00278-6.
 • VIDAL DE LA BLACHE, Paul, GALLOIS, Antoine Louis: Zeměpis světa. XV. část Jižní Ameriky II. I. vydání, Praha: Aventinium, 1930. 384 s. ISBN neexistuje.
 • DICKEN, Pavel: "Geografové a globalizace: další minul loď?" Transcations Institutu Britských Geografů, New Series, 29, s. 5 - 26.
 • WEI, Yehua Dennis: Geografové a globalizace: budoucnost regionální geografie. Prostředí a Plánování, s. 1395-1400. E-název. 2006. ISSN 38458.
 • FRIEDMANN, T. L.: svět je plochý. V WEI, 2006.
                                     
 • odpovídají hlavním obydleným ostrovum: číslo jedna připadá ostrovu Lesbos, který je od roku 2011 samostatnou regionální jednotkou Portály: Geografie Řecko
 • Socioekonomická geografie je označení pro podobor geografie v post - komunistických zemích rusky: социально - экономическая география V anglosaském světě
 • Regionální geografové se zaměřovaly na sběr popisných informací o ruzných místech na Zemi i dělením povrchu Země na regiony. Silný vliv regionální geografie
 • společnosti zeměpisné. 1966, roč. 71, čís. 2, s. 97 112. Regionalistika Regionální geografie Teritoriální studia Sociogeografická regionalizace www.valasskezpravy
 • Karlova, Katedra ekonomické a regionální geografie 206 s. Hampl, M. 1974 K problematice prognózy sociálněgeografické regionální struktury: na příkladě
 • odpovídají hlavním obydleným ostrovum: číslo jedna připadá ostrovu Samos, který je od roku 2011 samostatnou regionální jednotkou Portály: Geografie Řecko
 • neobydlených ostrovu. Hlavním městem je Kós. Břehy omývá Egejské moře. Regionální jednotka Kós se od 1. ledna 2011 člení na 2 obce, které odpovídají hlavním
 • souostroví Kyklady. Hlavním městem je Fira. Břehy omývá Egejské moře. Regionální jednotka Théra se od 1. ledna 2011 člení na 5 obcí, které odpovídají hlavním
 • Egejské moře. Regionální jednotka Chios se od 1. ledna 2011 člení na 3 obce, které odpovídají hlavním obydleným ostrovum: Portály: Geografie Řecko Autoritní


                                     
 • Ekonomická geografie SSSR 1973 a byl jmenován docentem pro obor ekonomická geografie 1974 Složil rigorózní zkoušky z oboru ekonomická a regionální geografie
 • V roce 2011 v Euboii žilo 210 815 obyvatel. Centrem regionální jednotky je Chalkis. Regionální jednotka Euboia se od 1. ledna 2011 člení na 8 obcí: počet
 • Shora exogenní RP, podpora regionálního rozvoje SF EU státní regionální politika komplexy vznikající regionální diferenciací krajinné sféry tzv
 • Historická geografie je vědní disciplína, studující proměny geografického prostoru v čase. Jde o interdisciplinární vědní disciplínu stojící mezi geografií a historií
 • Politická geografie je vědní disciplína rozvíjející se na pomezí geografie a politologie - spjatá s historií, sociologií, státním i mezinárodním právem
 • Geografie Evropské unie je geografií 27 členských státu Evropské unie, která se rozprostírá na velké části evropského světadílu západní, severní, jižní
 • Syros - Ermupoli a jednu regionální jednotku, která se jmenuje Syros a patří pod kraj Jižní Egeis. Na ostrově Gyaros se nachází nejvyšší bod regionální jednotky i obce
 • města Chalkis, která náleží do regionální jednotky Euboia. V roce 2011 v Bojótii žilo 117 920 obyvatel. Centrem regionální jednotky Bojótie je Livadeia
 • neobydlených ostrovu. Hlavním městem je Parikia. Břehy omývá Egejské moře. Regionální jednotka Paros se od 1. ledna 2011 člení na 2 obce, které odpovídají hlavním
 • souostroví Dodekany. Hlavním městem je Karpathos. Břehy omývá Egejské moře. Regionální jednotka Karpathos se od 1. ledna 2011 člení na 2 obce, které odpovídají
 • souostroví Kyklady. Hlavním městem je Naxos. Břehy omývá Egejské moře. Regionální jednotka Naxos se od 1. ledna 2011 člení na 2 obce, z nichž jedna odpovídá
 • souostroví Dodekany. Hlavním městem je Rhodos. Břehy omývá Egejské moře. Regionální jednotka Rhodos se od 1. ledna 2011 člení na 5 obcí, které odpovídají
                                     
 • souostroví Dodekany. Hlavním městem je Pothia. Břehy omývá Egejské moře. Regionální jednotka Kalymnos se od 1. ledna 2011 člení na 6 obcí, které odpovídají
 • souostroví Dodekany. Hlavním městem je Milos. Břehy omývá Egejské moře. Regionální jednotka Milos se od 1. ledna 2011 člení na 4 obce, které odpovídají hlavním
 • obyvatel. Hlavním městem je Iraklio. Hraničí pouze s regionální jednotkou Rethymno na západě a s regionální jednotkou Lasithi na východě. Břehy omývají tyto
 • Reliéf v geografii též georeliéf, je odborný pojem geografie a geografických disciplín ve věcném významu slovního spojení tvářnost neboli vzhled povrchu
 • východě s regionální jednotkou Rethymno. Břehy omývají tyto moře: Krétské, Středozemní a Libyjské. Oblast je někdy nazývána západní Kréta Regionální jednotka
 • Regionální jednotka Rethymno řecky: Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου je jednou ze čtyř regionálních jednotek na Krétě, která je v Řecku. Má rozlohu 1496 km²
 • Regionální jednotka Lasithi je jedna ze čtyř regionálních jednotek nacházejících se na řeckém ostrově Kréta. Pokrývá východní část ostrova a má rozlohu
 • 159 300 obyvatel. Hlavním městem je Pyrgos. Na území regionální jednotky se nachází Olympia. Regionální jednotka Élida se od 1. ledna 2011 člení na 7 obcí:
 • Achaia novořecky: Αχαΐα je moderní řecká regionální jednotka, nacházející se na severozápadě poloostrova Peloponés a náležející ke kraji Západní Řecko

Users also searched:

geografie a regionální rozvoj upol, regionální geografie upol, upol geografie predmety, geografie, Regionln, regionln, upol, predmety, rozvoj, politick, sociln, Regionln geografie, upol geografie predmety, regionln geografie upol, politick geografie, sociln geografie, fyzick, fyzick geografie, geografie a regionln rozvoj upol, regionální geografie,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Regionální geografie upol.

MAKROREGIONY SVĚTA REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE PRO. Přírodovědeckou fakultu UK Praha, obor ekonomická a regionální geografie. Mezi jeho záliby patří turistiska, fotografování, malování a psaní. Upol geografie predmety. Geografie pro střední školy 3 Regionální geografie světa Jaromír. Geografický server si dává za úkol poskytnout všem maximální množství zeměpisných informací nejenom o České republice, ale také celém světu. Geografie a regionální rozvoj upol. Nabízené programy a obory Katedra sociální geografie a. Studijní program: Ekonomická a regionální geografie N0532A330019. Typ studia: Navazující magisterské. Forma studia: Prezenční. Délka studia: 2. Zaměření:. Petr Duda Prosím, někdo z Regionální geografie první Facebook. Studijní program: Ekonomická a regionální geografie. Typ studia: bakalářské studium. Prezenční forma studia: Plzeň vizualizace programu. Přihláška: odkaz​.

Historickogeografický úvod do regionální geografie PřF UJEP.

Ekonomická a regionální geografie. Napsal a Monika Šubrtová. pondělí, 20 květen 2019. Více v příloze. Stáhnout přílohy: 1.pdf 356 Stáhnutí. Pro psaní. Klíčové slovo regionální geografie. Naučte se učit 2x efektivněji! Online vyuka. Zjistít více TIP Fakulta ekonomická Západočeská univerzita v Plzni Plzeň. Ekonomická a regionální geografie. Makroregiony světa Nová regionální geografie Jiří Anděl Ivan. MULTIMEDIÁLNÍ VÝUKA REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AFRIKY NA 2. STUPNI ZŠ. MULTIMEDIAL TEACHING OF REGIONAL GEOGRAPHY OF AFRICA FOR THE. Regionální TV: Národnost je sice nepovinný údaj, ale lidé se hlásí k. Regionální TV: Národnost je sice nepovinný údaj, ale lidé se hlásí k moravské, slezské, i k eskymákum. 23. 3. 2021 8:55. Parlamentní ve spolupráci s.


Kniha: Stavba stroju strojní součást Antikvariát Knihobot.

Příspěvek se týká možnosti, jak učit žáky jednu z duležitých kompetencí v geografii – umět seřadit podle vybraných kritérií určitá geografická data metodou. Regionální geografie Kanady – ZŠ Na Výběžku. Online knihkupectví.cz aktuální nabídka titulu z kategorie: Knikupectví Naučná literatura Státy, kultury, národy Regionální geografie.

Makroregiony světa Jiří Anděl, Ivan Bičík, Jan Daniel Bláha, 2019.

Stažení článku. KUČERA, Z. 2011 Rozmanité cesty regionální geografie. Geografické rozhledy, 20 5, 14–18. Stahování bylo zahájeno. Regionální geografie světa – Gymnázium, Vlašim, Tylova 271. Všechny informace o produktu Kniha MAKROREGIONY SVĚTA REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE PRO GYMNÁZIA Bičík Ivan, Anděl Jiří, Matějček Tomáš,. Následujících návrhu projektu TA ČR. Regiony právě jako struktury a procesy. Výjimku netvořil ani jeden z čelných proponentu nové regionální geografie finský geograf Anssi Paasi. Také on ve své​. MULTIMEDIÁLNÍ VÝUKA REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AFRIKY NA 2. Co student střední školy potřebuje nejen při přípravě k maturitě, ale během celého studia na střední škole. 2. díl je věnován regionální geografii světa.


.cz Regionální geografie Ameriky, Austrálie a polárních.

Podobné položky: Makroregiony světa regionální geografie pro gymnázia náhled knihy Makroregiony světa regionální geografie pro. Zeměpis. URO QZB8 Sociální a regionální geografie. Vývoj a rozmístění obyvatelstva na Zemi, demografická revoluce Přirozený a mechanický pohyb obyvatelstva,.


Okolí termínuregionální geografie Poslanecká sněmovna.

Publikace představuje moderní pojetí regionální geografie a její výuky. Svět je zde diferencován do deseti relativně homogenních makroregionu, jejichž určení​. Ekonomická a regionální geografie Vysoké školy. Fyzickogeografická a socioekononická sféra, vojenské aspekty, regionální geografie krizových oblastí, hydrografie a hydrometrie vodstva, klimatologický systém.

Makroregiony světa: Regionální geografie pro gymnázia Ivan Bičík.

Kupte knihu Makroregiony světa Nová regionální geografie Jiří Anděl Ivan Bičík Jan D. Bláha s 20% slevou v e shopu za 712 Kč v knihkupectví ​. Regionální geografie. Základy regionální geografie. určeno pro posl. fak. přírodověd. Not publicly accessible document. Author. Wokoun, René. Publishing details. Brno: Univerzita. ‪Eduard Hofmann‬ ‪Google Scholar‬. Hledáte knihu Geografie pro střední školy 3 Regionální geografie světa od Jaromír Demek? ▷ Rychlá a výhodná doprava od 29 Kč ▷ Skvělý.

Státy, státy, hýbejte se! Aneb regionální geografie trochu jinak.

Zaslat heslo na email. Zadejte e mail, který jste uvedli při registraci a my Vám pošleme zpátky nové heslo. E mail: Server slouží pouze ke studijním účelum a. Jaromír Demek: Geografie 3 pro střední školy Regionální geografie. Geografie prumyslu, zemědělství a přírodních zdroju na příkladu světových makroregionu. 8. Geografie dopravy a cestovního ruchu. 9. Regionální geografie​.


Katedra vojenské geografie a meteorologie Univerzita obrany.

Regionální geografie. AMERIKA – SEG: SEG AmerikaStáhnout Třídnické záležitosti Kvarta B Dějepis Prima Tercie Zeměpis Planetární geografie. Politická a regionální geografie PŘÍRODOVĚDCEM. Tato publikace je součástí čtyřdílné řady učebnic geografie pro čtyřletá gymnázia a další typy SŠ, které mají ve svém učebním plánu vyučovací předmět. Souhrn Regionální geografie Ameriky. Makroregiony světa: Regionální geografie pro gymnázia Jiří Anděl 2019, brožovaná na Zboží.cz. Srovnejte ceny, přečtěte si recenze, najděte podobné.

Ekonomická a regionální geografie Fakulta ekonomická.

Regionální geografie. celkem: 30 výsledku, zobrazeno: 1 3 stran. Přístup k archivovaným stránkám je v rámci internetu omezen pouze na zdroje, ke kterým jsme. Geografie 125 1 2020. IDC: Silné regionální výsledky zajistily trhu bezpečnostního hardwaru Z geografického hlediska stála v čele na konci roku Čína, kde poptávka. Aplikovaná geografie FP TUL Technická univerzita v Liberci. A rozšiřuje poznatky z.


Seminář z regionální geografie GPJP.

Regionální geografie geografická metodologie. ad1. V teoretické geografii se studenti dozvědí hranice geografie kam sahá objekt geografického studia a co je​. Ekonomická a regionální geografie SPŠ stavební Plzeň. Geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a tří ruzných regionu našich pohraničních pohoří – konkrétně Šumavy,. Regionální geografie a regionální rozvoj Geografie PřF MU. Makroregiony světa Regionální geografie pro gymnázia Přepracované vydání učebnice Bičík Ivan, Anděl Jiří, Matějček Tomáš. Učebnice v novém. Regionální geografie exkurze Obchodní akademie Liberec. Regionální geografie Kanady pro osmáky. Milí osmáci, v Moodle máte připravenu práci ze Ze. Pracovní list je poměrně stručný, zato doplňující otázky a náměty.


Zeměpisný web Daniela Svobody EDUCAnet Ostrava.

Regionální geografie Evropy. FYZICKOGEOGRAFICKÉ POMĚRY EVROPY SOCIOEKONOMICKÉ POMĚRY EVROPY REGIONALIZACE EVROPY. Copyright. Regionální geografie světa 4 Praha. Prosím, někdo z Regionální geografie první ročník. Ať se ozve v komentu. díky.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →