Back

★ Fiskální politikaFiskální politika
                                     

★ Fiskální politika

Fiskální politika je součást hospodářské politiky státu, která se snaží ovlivnit vývoj ekonomiky změnami výše a struktury veřejných výdajů a daní. Na rozdíl od monetární politiky, která pečuje o stabilitu měny, je fiskální politika nástrojem aktivního zasahování státu do hospodářství.

                                     

1. Původ. (Origin)

Slovo fiskální pochází z lat. fiscus, puvodně košík, později státní pokladna, a vyjadřuje spojitost s daněmi. Daňové puvodně sloužit k pokrytí potřeb panovnického dvora a armády, později i pro financování veřejných prací a pro financování veřejného statku. Jako škálu funkcí státu v souvislosti s modernizací 18. století rostl jeho podíl na celé ekonomice, a tedy i míra zdanění. Během 20. století moderní státy se staly tak důležité účastníky hospodářského života, které by mohly aktivně ovlivňovat chod hospodářství jako celku.

Hlavní teorie tohoto ovlivňování se stalo keynesiánství, teorie britský ekonom John Maynard Keynes, který nejen vysvětlit souvislosti makroekonomický jev, ale za předpokladu, pokyny, zejména, jak je to znamená, že fiskální politiky k ovlivňování. Keynesiánství byl úspěšný jako metoda k boji proti cyklickým hospodářským krizím, od 60. let. let, nicméně narazil na problémy a stal se terčem kritiky monetaristu, kteří naopak prosazovali snížení státních zásahů a hlavním úkolem státu předpokládá, že péče o stabilitu měny.

I když dusledná monetární politika by měla vést ke snížení daní a veřejných výdajů, ve skutečnosti nemůže, protože proti její vůli tlaky rozšíření působnosti státu, které moderní demokratické společnosti jen těžko lze odolat. S veškerou kritiku "pečovatelského státu" objem veřejně financované sociální, zdravotní a vzdělávací služby přirozeně narustá, například prodloužením pruměrné délky života, zlepšení zdravotní technika, prodlužování školního vzdělávání, atd. Díky tomuto kurzu, zvýšení takzvané povinné, je to předepsané zákonem, výdaje a možnost aktivní fiskální politiku státu je poměrně úzký.

Pomocí fiskální politiky muž veřejné správy ovlivnit:

 • Způsob použití zdrojů, jako jsou environmentální a energetické daně.
 • A následně zaměstnanosti. (And, consequently, employment)
 • Agregátní poptávka. (Aggregate demand)
 • Distribuce přerozdělování příjmů. (The distribution of income redistribution)
 • Úroveň ekonomické aktivity. (The level of economic activity)
                                     

2.1. Typy fiskální politiky. Expanzivní fiskální politika. (Expansionary fiscal policy)

Expanzivní fiskální politika se zaměřuje na růst výkonnosti ekonomiky. To znamená, že státní výdaje zvýšení nebo snížení čistých daní. Veřejné výdaje jsou větší než vybrané daně, takže tam je deficit státního rozpočtu, čímž roste státní dluh. Expanzivní fiskální politika se snaží stimulovat růst výkonu ekonomiky prostřednictvím růstu státních výdajů a efekt je krátkodobý růst HDP. Přes všechny teoretické námitky pracují moderní státy, většinu schodku státního rozpočtu a spokojený jen s tím, že se snaží tento schodek a kumulovaný státní dluh udržovat v jistých mezích, viz např. Maastrichtská kritéria Evropské unie.

                                     

2.2. Typy fiskální politiky. Neutrální fiskální politiky. (Neutral fiscal policy)

Veřejné výdaje se rovnají vybraným daním, státní rozpočet je tudíž vyrovnaný. Tento stav představuje zřejmě těžko dosažitelný ideál, neboť se vyskytuje jen velmi zřídka.

                                     

2.3. Typy fiskální politiky. Restriktivní fiskální politiky. (Restrictive fiscal policy)

Restriktivní fiskální politika se zaměřuje na pokles výkonnosti ekonomiky. Veřejné výdaje jsou menší než daně, takže se snižuje státní dluh. Restriktivní fiskální politika má smysl tehdy, má-li stát veliký státní dluh, jinak by to znamenalo, že stát vybírá zbytečně vysoké daně. Ve skutečnosti, oni jsou všechny moderní státy, spíše více než méně jsou v dluhu, ale nejsou schopni restriktivní politiky v místě. Federální rozpočet USA byl za posledních 40 let v přebytku v roce 1999 a 2000, díky iniciativě prezidenta Clintona.

Od státu závisí mimo jiné na vývoji hospodářského cyklu, plánování přesnou hodnotu schodku, přebytku ex ante v praxi se obvykle ukazuje jako nedosažitelný.

                                     

3. Metody získávání zařízení. (Methods of obtaining equipment)

Vést své politické potřeby státu získávat finanční prostředky pro jeho financování. Mezi tyto prostředky patří:

 • Rozpuštění rezerv. (The dissolution of reserves)
 • Vydávání dluhových. (Issuance of debt)
 • Finanční prostředky od mezinárodních institucí.
 • Přímé a nepřímé daně.
 • Příjmy z vlastnictví majetku, například dividendy z akcií ve společnosti.
 • Ražebné. (Seigniorage)
 • Prodej majetku, hmotného nebo nehmotného.

Mezi hlavní metody státní financování, které dnes zahrnují různé formy zdanění. Příkladem může být DPH, nebo spotřební daň je nepřímá daň a daň z příjmů fyzických osob pro daně přímé.

Dalším důležitým prvkem pořízení zařízení je vydávání státních dluhopisů. V české republice se to stane ve formě státních dluhopisů nebo pokladničních poukázek.

Ražebné je metoda široce používán v historii. Tento termín se vztahuje na pořízení zařízení z emitace nových peněz. Tato metoda je ale historicky ukazuje jako problematické, jako zdroj financování, nebo nadměrné užívání může vést k hyperinflaci, nebo dokonce hyperinflace v extrémních případech.                                     

4. Fiskální a měnová politika. (Fiscal and monetary policy)

Tyto dva typy politik jsou hlavní metody, kterými stát ovlivňuje jejich hospodářství v krátkodobém horizontu.

Fiskální politika se zabývá otázka výše daní, veřejné výdaje, atd. Ekonomické činnosti, podle pořadí, má vliv na množství těchto proměnných, pokyny pro deficit nebo přebytek, použití fiskálního stimulu a dalších metod k ovlivňování agregátní poptávky. V západních demokraciích je pro řízení fiskální politiky obvykle zodpovědná vláda pod dohledem právních předpisů. Je proto velmi patrný rozhodování na základě politiky a dopad voliču.

Měnové politiky, naopak, se zabývá výška inflaci a stabilitu měny. Hospodářská činnost ovlivňuje svěřen nástroj, jako je, například, úroveň úrokových sazeb v ekonomice a provádění operací na volném trhu. Podle ekonomické teorie, je vhodné dusledné oddělení mezi osobami řízení fiskální a měnové politiky. V moderních zemích je proto měnová politika je obvykle řídí národní centrální banky ruznící s mírou nezávislosti od vlády a politiků.

Největšího efektu je obvykle dosaženo, když obě tyto politiky fungují v harmonii. Otázka použití fiskální a monetární politiky a jejich účinnost je věnována diskusi Ando-Modigliani / Friedman-Meiselman.                                     

5. Nástroje fiskální politiky. (The tools of fiscal policy)

 • Záměrná opatření – jednorázové opatření, které ovlivňují agregátní nabídky a poptávky, změna daňové sazby, změna struktury výdajů z rozpočtu.
 • Automatické stabilizátory – jsou neustále a automaticky vyvažovat výkyvy agregátní poptávky a nabídky, jako jsou progresivní daně z příjmu, pojištění v nezaměstnanosti.
 • Vládní výdaje na nákup zboží a služeb – představují výdaje ze státního rozpočtu.
 • Transfery – dotace do podnikatelské sféry, podpora v nezaměstnanosti nebo zdravotního postižení.
 • Daně – představují příjem do státního rozpočtu.
                                     

6. Odkazy. (References)

Odkazy. (References)

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Fiskální politiky na anglické Wikipedii a Fiskalpolitik na německé Wikipedii.

Literatura. (Literature)

 • Frank R. H. – Bernanke, B. S. Ekonomie. Praha: Grada, 2002 – 803 p. ISBN 80-247-0471-4.
 • Samuelson P. A. – Nordhaus W. D., Ekonomie. Praha 1991.
 • Stiglitz J. E., Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada, 1997 – 661 p. ISBN 80-7169-454-1.

Související články. (Related articles)

 • Hospodářská politika. (Economic policy)
 • Měnová politika. (Monetary policy)
 • Makroekonomie. (Macroeconomics)

Externí odkazy. (External links)

 • Anglicky, Co Je Fiskální Politika.
 • Obrázky, zvuky či videa k tématu Fiskální politiky na Wikimedia Commons.
 • Anglicky Omezení Fiskální Politiky.
 • English Concise Encyclopedia of Economics.
                                     
 • Fiskální konzervatismus je směr politického či spíše politicko - ekonomického myšlení, zaměřený na fiskální politiku a prosazování rozpočtové odpovědnosti
 • efekt Fiskální iluze - občané nedokáží odhadnout náklady a užitky z poskytování veřejných statku Související informace naleznete také v článku Fiskální politika
 • měnová politika je účinnější než fiskální politika nicméně Friedman pochyboval o schopnosti vlády jemně doladit ekonomiku s měnovou politikou Obecně
 • bilance rozpočtu, pokud výdaje přesahují příjmy viz státní rozpočet a fiskální politika Manko V politologii Demokratický deficit deficientní modus něco
 • zřídila instituci fiskálních komisařu čuan - jün - š 轉運使 Jejich úřad se nazýval čuan - jün - s 轉運司 Zkrácené označení pro fiskální komisaře, resp. jejich
 • model, podle jmen jeho tvurcu Roberta Mundella a Marcuse Fleminga. Fiskální politika Peněžní poptávka Robert J. Gordon, Macroeconomics eleventh edition
 • dovozem zboží a kapitálu, což zhoršuje platební bilanci. Restriktivní fiskální politika vlády má sice příznivý vliv na stabilitu cenové hladiny, ale přináší
 • Později se stal analytikem fiskální politiky a poradcem Bankovní rady. Od roku 2003 byl manažerem v oblasti fiskální politiky Dále byl generálním ředitelem
 • práce zahrnovala prukopnické příspěvky ke studiu investic, peněžní a fiskální politiky a finančních trhu. Navrhl také ekonometrický model Tobit. Obrázky
                                     
 • znovu posilovat. Další puvodní reformou v balíčku byla i restriktivní fiskální politika Ta však neuspěla, protože MMF neodhadl správně tendenci ekonomického
 • Makroobezřetnostní někdy též z angličtiny makroprudenční politika je jednou ze součástí politik finanční stability. Představuje více systémový přístup k
 • EDR nebo také Environmentální daňová reforma muže být součástí fiskální politiky vlády a představuje: Postupné přesunutí části daňového zatížení
 • vlastní měně zkrachovat. Vláda ovládá poptávku daněmi a prosazuje fiskální politiku na úkor monetární. Limitujícím faktorem pro objem státních výdaju
 • setrvat u moci, pak musí před volbami realizovat líbivou fiskální rozpočtovou politiku expanzivního charakteru snižování daní, zvyšování duchodu
 • Obecně mezi jeho pravomoci patří: fiskální politika včetně každoroční přípravy a obhajoby rozpočtu měnová politika a nastavení inflačních cílu podílí
 • je uvaleno za fiskálním účelem. Dovozní platí se za dovezené zboží Tranzitní platí se za zboží procházející územím státu Fiskální účelem je příjem
 • expanzivní měnovou politiku ze strany japonské centrální banky Bank of Japan - BoJ podporu obnovy regionu zasažených tsunami fiskální politikou společně s
 • funkce fiskální regulační, redistribuční a alokační. Pro zajištění plynulého financování ze státního rozpočtu jsou daně nástrojem fiskální politiky Získáváním


                                     
 • makroekonomické analýzy a rozvoje a vedoucí pracovní skupiny pro projekty fiskální informatiky, investic do infrastruktury a řešení potíží slovinské ekonomiky
 • nedávných debat o rozdělení mezi měnové a fiskální politiky viděl Friedman toto jako dukaz o síle měnové politiky Ve stejném projevu v AER je vysoce kritický
 • co kdyby obvykle k předpovědi dopadu změn měnové, fiskální nebo jiné makroekonomické politiky a mohou být použity ke generování ekonomických předpovědí
 • institucí. Probíral rovněž problematiku dopadu asymetrických informací na fiskální politiku a současně na pusobení politických faktoru. Posléze se věnuje vazbám
 • Ekonomická a měnová unie EMU fiskální unie Fiscal Union společná koordinace podstatných částí fiskální politiky navrhovaný stupeň mezi EMU a kompletní
 • sněmu. Měl titul doktora práv. Roku 1849 se uvádí jako Cyrill Wienkowsky, fiskální adjunkt ve Lvově. Během revolučního roku 1848 se zapojil do veřejného dění
 • pospolitost a zachování kulturních hodnot, byli Justus Möser a Adam Müller. Fiskální konzervatismus je směr ekonomické filosofie zastávající úspory a šetření
 • legislativním postupem konzultace Evropského parlamentu Výjimku tvoří fiskální záležitosti, o kterých se v Radě hlasuje jednomyslně články 113 a 115
 • kombinaci fusionismem. Jedná se tedy o spojení ekonomických principu jako je fiskální disciplína, obrana soukromého vlastnictví, volného trhu a durazem na minimální
 • zahraniční politiku energetickou strategii, vztahy k ostatním zemím a organizacím, jimiž jsou USA členem. Tento zákon se schvaluje jednou za fiskální rok a
 • následující: 1.Doporučení jasných, duvěryhodných a předvídatelných limitu fiskální politiky například: Zavést postupy pro řešení hospodářského cyklu tak, aby
                                     
 • zvítězila ve volbách, a stal se tak premiérem Finska. Díky tvrdé fiskální politice Lipponenovy vlády se Finsko stalo členem Evropské měnové unie a v

Users also searched:

duchodová politika, fiskální politika čr, fiskální politika eu, keynesiánská fiskální politika, monetární politika, multiplikátor fiskální politiky, procyklická fiskální politika, politika, Fiskln, fiskln, Fiskln politika, restriktivn, politiky, multipliktor, keynesinsk, monetrn, duchodov, monetrn politika, duchodov politika, fiskln politika eu, procyklick fiskln politika, restriktivn politika, multipliktor fiskln politiky, keynesinsk fiskln politika, procyklick, fiskln politika r, fiskální politika,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Keynesiánská fiskální politika.

Téma: fiskální politika Hospodářské noviny. Fiskální politika. Fiskální politika je součást hospodářské politiky státu, která se snaží ovlivnit vývoj ekonomiky změnami výše a struktury veřejných výdaju a daní. Multiplikátor fiskální politiky. Slovníček pojmu Fiskální politika Busi. Měnová politika a její interakce s politikou fiskální: Rudolf Řežábek na Zboží.cz. Srovnejte ceny, přečtěte si recenze, najděte podobné produkty a příslušenství. Restriktivní politika. Máme ještě fiskální politiku nebo už jen účtujeme? komentář E15. Fiskální politika: EU jako celek, uvolnění fiskálních pravidel, tj. potvrzena možnost využití flexibility u Paktu stability a rustu, mobilizace zdroju z.

Duchodová politika.

Co je to Fiskální politika? CzechWealth. EUROVOC: sociální politika, strategie rustu EU, eurozóna, fiskální politika, investiční politika, hospodářský rust, politika zaměstnanosti EU, investice EU,. Monetární politika. Fiskální politika iROZHLAS spolehlivé zprávy. Česká republika se v květnu 2004 stala členskou zemí Evropské unie. Okamžikem vstupu se také automaticky účastní třetí fáze projektu hospodářské a měnové. Fiskální politika. Fiskální politika. 888 98 ES. Rozhodnutí 888 98 ES Evropského parlamentu a Rady ze 30. března 1998, zakládajícího program akce Společenství za účelem.


Interakce monetární a fiskální politiky v České republice.

K hlavním úkolum fiskální politiky patří: ▫ napomoci utlumit negativní dopady vyplývající z pruběhu hospodářského cyklu. ▫ přispět k rustu ekonomiky a vysoké. Fiskální politika Česká bankovní asociace. Interakce monetární a fiskální politiky v České republice. Dostupné z. Diplomová. Fiskální neboli rozpočtová politika. Fiskální rozpočtová politika je nástrojem hospodářské politiky v rukou vlády. Fiskální politika se zabývá utvářením jak příjmové stránky rozpočtu daně, cla,. Fiskální politika ČR a řešení zadlužování státu. Proti pandemii pomuže dobrá fiskální politika. V Praze využívají k čištění autobusu dezinfekci ozonem, který má účinně foto: Dan Materna. Fiskální politika a zadluženost v USA DSpace VŠB TUO. Hlavní ekonom francouzské investiční banky Patrick Artus se v jedné ze svých posledních analýz zamýšlí nad tím, co udělá fiskální politika.

Fiskální politika Týdeník pro ekonomiku, politiku a byznys.

Součástí rámce je nastavení fiskální politiky, kterou lze pro rok 2021 288 2020 Sb. Tím by fiskální politika neměla bránit ekonomickému oživení a zatěžovat ho. Keywords:fiskální politika Výsledky hledání Digitální repozitář. Být i fiskální politika nové americké administrativy, která by měla být více expanzivní, než za prezidenta Baracka Obamy. Investoři si img. Fiskální politika –. Fiskální politika v prostředí Evropské hospodářské a měnové unie od Veronika Hedija v K. Bleskové dodání, osobní odběr ZDARMA a dárky. Proti pandemii pomuže dobrá fiskální politika Debata Jana. Zprávy z České republiky. Politika, domácí dění, kauzy, analýzy a komentáře. Fiskální politika Vratislav Izák, český jazyk Knihy na. Fiskální politika je obor, kde se mimořádně intenzivně projevuje tlak lobby přímo na redistribuci, nepřímo dopadem jiných vylobovaných výdobytku. Memo z. Fiskální politika umožňuje vládě ovlivňovat ekonomickou výkonnost. Bc. Ivana Vaidišová. Bachelors thesis. Fiskální politika v České republice v 90. letech minulého století. Fiscal Policy in the Czech Republic in the 90s of the Last​.


Měnová politika a její interakce s politikou fiskální: Rudolf Řežábek.

Díky fiskální politice má vláda k dispozici účinný nástroj, jak řídit vývoj národního hospodářství. Zda je to dobře, či ne, se ekonomové. Novela zákona o ČNB umožní lepší koordinaci měnové a fiskální. Kurz, akcie, burza, peníze, ekonomika, cenné papíry, makroekonomie, euro, Patria, finance, sazby, HDP, inflace, hospodářství, nezaměstnanost, kapitál, broker,.


Fiskální politika v prostředí Evropské hospodářské Knihy Heureka.

Fiskální neboli rozpočtová politika je nástroj hospodářské politiky vlády, která takto ovlivňuje ekonomiku skrze vládní výdaje a daně. Natixis: Co udělá Bidenova fiskální politika s dolarem?. Z hlediska měnové politiky je klíčové zachytit pusobení fiskální politiky na inflaci. Fiskální politika vstupuje do predikčního modelu ČNB jako expertně odhadnuté. Fiskální politika v modelovém aparátu ČNB Česká národní banka. Fiskální politika. In Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 103 115. 11 09. ISBN 978 80 210 5056 3.

Nástroje fiskální politiky.

Provádí koncepční a metodické práce v oblasti fiskálních analýz, střednědobých prognóz a dlouhodobých projekcí vývoje veřejných financí, fiskální politiky a. Fiskální teorie a politika Ambis. Vysoká škola v Praze a Brně. Publikace je věnována fiskální politice a možnostem a mezím její realizace v prostředí Evropské hospodářské a měnové unie. Kromě obecného pojednání o. Fiskální vývoj a fiskální politika nejen na příkladu ČR Katedra. Fiskální politika muže aktivně měnit vládní výdaje či příjmy s cílem stabilizovat ekonomiku a ovlivňovat ekonomický rust ale například také ceny. Tato diskreční​.

Fiskální politika v České republice v 90. letech minulého století – Bc.

Redistribuci duchodu v koordinaci se sociální politikou, Řešení tržních selhání. Uvedené aktivity souvisí s redistribuční funkcí fiskální politiky, zejména je však. Detail termínu Senát PČR. Pavla Hubálková. Zeolity a fotoaktivní nanovlákna. Čeští vědci zkoumají nové materiály pro prumyslové využití. Pavla Hubálková. Oddělení 3703 Fiskální politika a udržitelnost Ministerstvo financí. Práce se bude zabývat základními principy veřejných financí a fiskální politiky. Podrobně bude rozebrán státní rozpočet a jeho deficit a také veřejný dluh.


Fiskální pravidla.

Fiskální politika a hospodářský cyklus v České republice. Fiscal Policy and Economic Cycle in the Czech Republic. Typ dokumentu. diplomová práce master thesis. Interakce měnové a fiskální politiky před krizí a po ní Karolinum. Problémy v ekonomice ⇒ nutné zásahy státu do ekonomiky v podobě rozpočtové fiskální politiky příjmy a výdaje státu 2. MONETÁRNÍ naopak státní ….

Interakce měnové a fiskální politiky před krizí a po ní Pavel.

Cílem práce je prostřednictvím empirické analýzy ověřit, zda vlády v 23 členských zemích Evropské unie inklinovaly v období 1995–2008 k vytváření. Fiskální politika. Fiskální politika. Fiscal policy. Vládní politika týkající se zdanění a výdaju. Další pojmy. Fiskální politika – Česko.cz. Fiskální politika a zadluženost v USA. Další název. Fiscal Policy and Indebtedness in the USA. Zobrazit otevřít. KRE0029 EKF B6202 6210R004 00 2012.pdf. Fiskální politika v prostředí Evropské hospodářské a Aleš Čeněk. K vymáhání a mohou vést k politické nestabilitě. Page 19. Fiskální rady. ▷ Posílení fiskálních pravidel, rostoucí popularita. ▷ Nezávislé.


Fiskální politika a její nástroje v ČR v letech 1990 2009 a její.

Fiskální politika v prostředí Evropské hospodářské a měnové unie. Autor: Veronika Hedija. Fiskální politika v prostředí Evropské hospodářské a měnové unie. Fiskální politika a pakt stability Bu. Mantinely pro plán a realizaci fiskální politiky poskytují v minulém roce schválené zákony o rozpočtové odpovědnosti. Predikce hospodaření sektoru vládních.


Fiskální politika – shrnutí EDU.cz.

Ministerstvo financí vítá, že se Národní rozpočtová rada považuje nastavení fiskální politiky na rok 2020, jejímž klíčovým nástrojem je právě. Fiskální politika v prostředí Evropské hospodářské a Knihcentrum. Tato diplomová práce se zabývá analýzou vlivu fiskální politiky na investiční výdaje firem v České republice, Velké Británii a Německu. V první části této práce je. A. Makroekonomický rámec a fiskální politika. Význam fiskální politiky a její nástroje, vliv na rovnováhu ekonomiky a státní rozpočet, strukturální a cyklická složka rozpočtu.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →