Back

★ Kultura se zvoncovitými poháryKultura se zvoncovitými poháry
                                     

★ Kultura se zvoncovitými poháry

Kultura zvoncových pohár je datován do pozdního eneolitu do počátku doby bronzové. Kultura existovala na mnoha místech v západní a střední Evropě a Maroku zhruba v období 2900 před naším Letopočtem do roku 1800 před naším Letopočtem / 1700 před naším Letopočtem, s jádrem pravděpodobně v době 2400 před naším Letopočtem 1800 / 1700 před naším Letopočtem

                                     

1. Nomenklatura. (Nomenclature)

Kultura je pojmenována po keramický pohár, které se podobají tvaru obráceného zvonu. Tyto poháry jsou mimo neobvykle zpracované hlíny a červeně zabarvený povrch, obvykle s vkolkovanou výzdobou ve vodorovných pásech. Tam jsou také misek přetažením okraje nohy. Nádoby byly červené s bílým dekorem a bohatě zdobené. Pro výrobu drahých šperků se používá amber. Mohyly měly plochý tvar.

                                     

2. Artefakt base. (Artifact base)

Kultura, bell beaker culture šálky je typické především pro své bohatě zdobené poháry, který je považován za jako předměty rituální, nebo jinak významný dopad článku komory, posun?. Kromě nich se vyskytuje tzv. pruvodní keramiky, který je považován za praktického využití. To je často obtížné rozlišit, protože to je nezdobená a místně se člověk docela jinak.

V této kultuře, stejně jako s předchozí kultury šňurovou keramiky, je velmi typické téměř úplné absenci osídlení kontextu, jsou známé téměř výhradně hrobové nálezy. V tomto ohledu bylo v minulosti považováno za a kočovný život komunity, která by se z archeologického hlediska zachována minimalni zastavit. Tato práce však byly úspěšně vyvráceny Evženem Neustupným. Podle něj, výstavba nadzemních charakter, takže nejsou v rozporu pod povrchem země, a jsou proto ani archeologicky nezachytitelná.

Hroby jsou předmětem silné sexuální diferenciace, což se odráží v odlišné umístění mrtvý do hrobu mužů, ležící na levé straně, ženy na pravé a konkrétní typy artefakt uložen. Pro mužské hroby jsou typické pro kámen nátepníky stále ještě sporné, zda to může mít praktické či symbolické funkce, měď odkaz, které tvarem připomínají luk tzv. lukovité liberální, kamenné hroty šípů, a některé druhy, jako pravidlo, pít ware. Ženy mají tendenci mít v hrobech se šperky. Lukostřelba hrála v životě společnosti zřejmě velmi důležitou roli.

                                     

3. Rozšíření kultury. (The expansion of culture)

Ostatky jsou umístěny na nesouvislých územích:

 • V Německu, centru a v Bavorsku, místa ve Švýcarsku, v horním Povislí, místa v Čechách, na jižní Moravě místy v Rakousku, občas na jihozápadním Slovensku, vzácné v Irsku, v Nizozemsku, zřídka v Dánsku.
 • V Maroku, Afrika. (In Morocco, Africa)

V centrální části Evropy, pronikl lid kultury zvoncových pohár od západu po proudu Dunaje až do severní části Karpatské kotliny a odtud se pod tlakem raně bronzových kultur stáčel zpět do Dolního Rakouska, na Moravu a dále do jižního Polska a české republiky. Místa splněny, a se smísil s kulturou šňurovou keramiky.

V této kultuře času a územně spadá, jako jsou Stonehenge a Avebury.

                                     

4. Původ a vlastnosti

Oblast původu kultury je nejistý. Předpokládá se, že vznikla na Pyrenejském poloostrově, odkud se rozšířila do Maroka a podél velkých řek, přes Francii a Švýcarsko do Podunají a dále přes Moravu do Čech na horní Visle. Existuje mnoho důvodů, proč věřit, že to byl výrazný etnický původ: podle antropologického výzkumu a hledání nositelé této kultury je odlišují od okolních domů populace: mají krátké, široké a vysoké lebeční dutiny s velkou široký obličej, vysoké, dolní čelist, horní náprstky a přísné, velmi výrazný nos. V Polsku a Německu, jsou vidět známky míšení obyvatelstva s domácí populací.

V kontinentální Evropě, s lidmi této kultury věnuje především zemědělství a nejspíš vyhledávání pro měděné rudy a jejich zpracování. V Anglii, věnoval se zemědělství, pastevectví a v těžbě pazourku. Ve střední Evropě, kultura je známa pouze z pohřebišť, jako pravidlo, sádrokartonové desky, v Maďarsku na Moravě a v Čechách, a ze sídlišť.

                                     

5. Odkazy. (References)

Odkazy. (References)

V tomto článku byl použit překlad textu z článku kulturní kódy zvoncovitých pohárov na slovenské Wikipedii.

Externí odkazy. (External links)

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu kultury, bell beaker Culture šálky na Wikimedia Commons.
                                     
 • technologie nádob jižní části osídlení na Dunaji ukazuje na vlivy kultury se zvoncovitými poháry PODBORSKÝ, Vladimír A KOLEKTIV. Pravěké dějiny Moravy. Redakce
 • středodunajské mohylové kultury a vymezení těchto skupin. Postupně se jeho specialitu stala Kultura se zvoncovitými poháry a kultury navazujícího období starší
 • s kanelovanou keramikou, kultura se zvoncovitými poháry Doba bronzová únětická kultura Doba halštatská horákovská kultura 1967 1985: Vladimír Podborský
 • Navrhuje se že kultura se zvoncovitými poháry je odvozena z této specifické větve KŠK. Švédsko norská kultura s bojovými sekeromlaty se objevila cca
 • Pohřebiště lidu s kulturou se zvoncovitými poháry na Moravě. V roce 1986 složil rigorózní zkoušky a získal titul PhDr. Zabýval se především obdobím pozdního
 • neolitické kultury zvoncovitých poháru a kultury věteřovské ze starší doby bronzové, 92 hrobu lidu kultury se zvoncovitými poháry a 6 hrobu lidu kultury se šňurovou
 • jí jméno název například kultura s nálevkovitými poháry musí nejprve shromáždit lecjaké pozustatky hmotné kultury úlomky keramiky, části šperku
 • Jako protoúnětická kultura je označována raná fáze únětické kultury spadající ještě na závěr eneolitu. Protoúnětická kultura je známa výhradně z pohřebišť
 • jevišovická kultura Kultura se šňurovou keramikou je po roce 2400 př. n. l. vystřídána celoevropsky rozšířenou kulturou se zvoncovitými poháry kulturou zvoncovitých
 • plošině nalezli zlomky keramiky kultury kulovitých amfor, kultury s nálevkovitými poháry kultury se zvoncovitými poháry a snad i z jiných mladších období


                                     
 • styl a Odkazy. Konkrétní problémy: řádkové citace Únětická kultura je archeologická kultura spadající do starší doby bronzové, podle Reineckeho systému
 • české území osídleno kulturou se šňurovou keramikou a kulturou se zvoncovitými poháry Na sklonku se objevuje i protoúnětická kultura Obrázky, zvuky či
 • plynule vyvíjí pod vlivem pozdně eneolitické kultury se šňurovou keramikou a kultury se zvoncovitými poháry a dále vlivy z jihovýchodního prostředí Karpatské
 • sídliště v Budkovicích, epišňurové pohřebiště v Holešově, sídliště kultury zvoncovitých poháru v Bořitově a další Byl členem vědeckého kolegia historie ČSAV
 • pozdějších staletích - na lokalitě byly nalezeny též stopy z období kultury se zvoncovitými poháry z doby halštatské, ze starší doby římské a ze středověku. Otevřená
 • kultura, chamská kultura bošácká skupina, kultura kulovitých amfor, kultura se šňurovou keramikou, kultura se zvoncovitými poháry začal se chovat pes, ze
 • mohylami: Eneolit: Kultura nálevkovitých poháru Kultura s kanelovanou keramikou Kultura se šňurovou keramikou Kultura zvoncovitých poháru Doba bronzová: Únětická
 • Olomouc od roku 2007. Zabývá se obdobím pozdního eneolitu kultura se šňurovými a zvoncovitými poháry starší doby bronzové a částečně dobou římskou. Vystudoval
 • Babí lom. Archeologické nálezy zde dokládají kulturu se zvoncovitými poháry únětickou i lužickou kulturu Poprvé je obec zmiňována v roce 1131 v listině
 • kočovníku kultury se šňurovou keramikou byly staré přes 4 000 let. Další nálezy pocházely z období kultury se zvoncovitými poháry a únětické kultury Jižně
 • v době bronzové je nejisté, ale byly získány artefakty lidu kultury se zvoncovitými poháry z přelomu eneolitu a doby bronzové. Mladší osídlení následovalo


                                     
 • eneolitu, která patřila lidu kultury se šňurovou keramikou a kultury se zvoncovitými poháry První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1239, kdy je
 • obličejem k východu. V hrobech kromě keramických nádob již zmíněné zvoncovité poháry většinou červené barvy s typickou rytou výzdobou vyplněnou bílou barvou
 • Ročenka spořitelny města Bučovic za rok 1936, 3 - 20 Pohřebiště kultury zvoncovitých poháru nad Holáskami u Brna, Památky archeologické 41, 1936 - 8, 1 - 14
 • Špitálském lese na východě katastrálního území se nalezly pozdně paleolitické zlomky po lidu se zvoncovitými poháry Kolem roku 1050 měla být Blatnice knížetem
 • pozdní doby kamenné je doložena kultura zvoncovitých poháru a ze starší doby bronzové pochází vzácný hromadný nález z kultury únětické, obsahující mimo jiné
 • pozustatky po lidu kultury se zvoncovitými poháry v Malinského cihelně i v okolí Perštejnské ulice po lidu kultury s nálevkovitými poháry Na blíže nepopsaných
 • pískovny se nalézá rozsáhlé archeologické naleziště.. Nejstarší nálezy pocházejí z roku 1927, kdy zde byly nalezeny nádoby patřící kultuře se zvoncovitými poháry
 • ruzných kultur kultura nálevkovitých poháru kultura kulovitých amfor, řivnáčská kultura kultura se šňurovou keramikou a kultura zvoncovitých poháru což
 • Naproti tomu pohřby skrčencu kultury zvoncovitých poháru jsou vybaveny téměř výhradně pouze zdobenými zvoncovitými poháry Páni na Dřevohosticích sídlili

Users also searched:

kultura popelnicových polí, kultura s kanelovanou keramikou, kultura se zvoncovitými poháry, Kultura, kultura, keramikou, zvoncovitmi, ntick kultura, kultura s kanelovanou keramikou, kultura popelnicovch pol, kultura s linern keramikou, urov keramika, pohry, keramika, ntick, kanelovanou, popelnicovch, pol, linern, urov, kultura se zvoncovitmi pohry, Kultura se zvoncovitmi pohry, kultura se zvoncovitými poháry,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Šňurová keramika.

Kultura zvoncovitých poháru Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec. Kultura zvoncových poháru. Anglické ekvivalenty: bell beaker culture NOVÁK, David a Martin KUNA, 2019. K. zvoncovitých poháru. In: PeriodO. Únětická kultura. Tajemství zvoncovitých poháru 1. část Sever. Lidé kultury zvoncovitých poháru. 04.03.2016 Na konci pravěkého období zvaného eneolit se po celé Evropě rozšířila kultura, kterou archeologové. Kultura s kanelovanou keramikou. Archeologie: Oblastní muzeum v Litoměřicích. V Čechách přežívá nadále kultura nálevkovitých poháru mladší salzmündská fáze. a kultura s kultury se šňurovou keramikou a kultury zvoncovitých poháru.

Kultura popelnicových polí.

Web ústavu historie Slezské Univerzity Literatura Přednášky. Kultura se zvoncovitými poháry se dostala do Británie těsně poté, kdy byly vztyčovány kameny ve Stonehenge. Fakt, že imigrace této kultury. Putování historií? Po archeologické pěší stezce Bořitova Mas. Zvoncovitých poháru. Vlastní zvoncovité poháry zřejmě výskytu zvoncovitých poháru v ob lasti Maghrebu kultura zvoncovitých poháru šířila do Maroka. Pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry ve Vlíněvsi MZK. Ných osobních kontaktech a vybrali si pro tuto studii silicitové hroty šípu z hrobu kultury se zvoncovitými poháry. Výsledky z traseologických analýz těchto hrotu. Pravěk I. Keramika Muzeum regionu Valašsko. 33, 1989. Pohřebiště kultury zvoncovitých poháru v Tvořihrázi, okr. Znojmo Lid se zvoncovitými poháry Zusammenfassung Glockenbecherkultur in Mähren. Limburský, Petr: Pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry ve. Zvoncovitý pohár. Lokalita: Libčice nad Vltavou Období: eneolit kultura se zvoncovitými poháry Materiál: keramika. Inventární číslo: 15340. Otázka: Pilo se z.


Ukázky z muzejních sbírek 18 Městské muzeum v Čelákovicích.

Kultura zvoncovitých poháru v Čechách1968, Ladislav Hájek. Popis knihy není zatím k dispozici. více. Doporučené štítky. archeologie Čechy pravěk. Kultura zvoncovitých poháru štítek Databáze knih. Kultura pozdního eneolitu až počátku doby bronzové v letech 2500 2300 př. n. l.​. Kultura se zvoncovitými poháry pedie. kultura zvoncovitých poháru. Bojovník kultury zvoncových poháru Outdoor decor, Stone age. Období známého jako kultura zvoncovitých poháru. Dominance poháru Poháry v kultuře se šňurovou keramikou 2900 2800–2500 př. n. l. představují.

Keramika 3 FINAL Muzeum hlavního města Prahy.

L., sídliště kultury se zvoncovitými poháry, 2 000 př. n. l., opevněné hradisko a řemeslná osada doby bronzové a železné, 8. až 5. stol. př. n. l., germánské sídliště, 4. Archeo výzkum na katastrálním Archeologické centrum Olomouc. Pár z období kultury se zvoncovitými poháry 2016 Visit the post for more. Lidé zbožňují také tyto nápady. Sídliště kultury nálevkovitých poháru a hroby kultury se zvoncovitými…. Pohřebiště kultury zvoncovitých poháru v Předmostí u Přerova a Němčicích nad Hanou The burial area of bell beaker culture in Předmostí by Přerov and.


Virtuální výstava Virtuální archeologie na dosah.

N. l. jsou to kultura jordanovská, skupina Rezt Křepice Bajč a kultura s nálevkovitými poháry. n. l. kultury se šňurovou keramikou a zvoncovitými poháry. Lidé kultury zvoncovitých poháru Muzeum 3000. Téma kultura zvoncovitých poháru na. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu kultura zvoncovitých poháru nejnovější články, aktuality,. ‪Petr Dvorak‬ ‪Google Scholar‬. Pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry ve Vlíněvsi k problematice a chronologii konce eneolitu a počátku doby bronzové. Limburský, Petr ed. Klápště, Jan. Hoštice I za Hanou: Výsledky antropologické analýzy ABZ Knihy. Nové pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry a nové poznatky o raně středověké výrobě z Jinonic – Butovické ulice. 16.9.2008 Autor: Jan Horák Rubrika:.


Střet dvou světu v pozdním eneolitu Kudy z nudy.

Pár z období kultury se zvoncovitými poháry 2016. eneolitický pár. portrét bojovníka konce doby kamenné. žena konce doby kamenné. tetovaná pravěká žena. Video Lidé kultury zvoncovitých poháru Archeologie na dosah. Objektu pozdně neolitické kultury zvoncovitých poháru a kultury věteřovské ze kultury se zvoncovitými poháry a 6 hrobu lidu kultury se šňurovou keramikou. Kultura zvoncovitých poháru Muzeum Šumperk. Zavřít sdílet náhledy. Předchozí Další 1 5. Detail nádobky v jednom z kostrových hrobu, kultura se zvoncovitými poháry. Otevřít popis. Zavřít popis. Fotogalerie: Detail nádobky v jednom z kostrových hrobu, kultura se. Malé eneolitické pohřebiště kultury zvoncovitých poháru a novověký vojenský polohy C odkryto drobné pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry – celkově. Analýza keramiky KZP z pohřebišť Hoštice, Ivanovice a. Dvořák, P.: Pohřebiště lidu s kulturou se zvoncovitými poháry v Holáskách okr. Havel, J.: Pohřební ritus kultury zvoncovitých poháru v Čechách na Moravě,.

V prostějovské galerii Špalíček začala výstava o pohřbívání, na které.

Kultura se zvoncovitými poháry – tvar nádoby připomíná obrácený zvonek. Archeologové zjišťu jí, že velké skupiny lidí v určité době na určitých úze. Neolit Maghrebu ve světle nových radiokarbonových dat Univerzita. Zvoncovitých poháru s pozdní pruvodní keramikou. Na tyto hroby kontinuálně navazoval již zmíněný pohřební areál únětické kultury Dvořák, 1926 27. Moucha,. LIMBURSKÝ, Petr Pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry ve. Zprávy o výzkumech pohřebišť kultury zvoncovitých poháru ve Vlíněvsi na Mělnicku, analýzy jiných pohřebišť této kultury z dalších míst na našem území,. Jihomoravské muzeum zve na novou výstavu archeologie: Znojmo. Pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry ve Vlíněvsi k problematice a chronologii konce eneolitu a počátku doby bronzové. Pár z období kultury se zvoncovitými poháry 2016 Jak obléci. Kultura zvoncovitých poháru zaujímá mezi pravěkými neolitickými kulturami Evropy zvláštní místo. Mimo jiné proto, že z nich byla nejrozšířenější. Je s ní také​.

Jak duležitá byla pro Evropu pravěká migrace? Archeologové našli.

Kultura zvoncových poháru je datována do pozdního eneolitu až do počátku doby bronzové. Kultura existovala na mnoha místech západní a střední Evropy a Maroka zhruba v období 2900 před Kr. až 1800 před Kr. 1700 před Kr., s jádrem nejspíš v době. Hoštice I za Hanou: Výsledky antropologické Knihy Heureka. Datace: kultura se zvoncovitými poháry kultura slezskoplatěnická kultura laténská doba římská středověk 12. 13. století novověk. Mezinárodní archeologický seminář Theory and method in. Detail záznamu Sídliště kultury nálevkovitých poháru a hroby kultury se zvoncovitými poháry ve Dvorech u Nymburka Detailní zobrazení záznamu. SKC Pohřebiště kultury zvoncovitých poháru v Předmostí u Přerova. 16 bylo prozkoumáno dosud nejrozsáhlejší eneolitické pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry zhruba 2500 – 2200 př. n. l. na území Čech. Největší pohřebiště kultury zvoncových poháru –. Eneolit, kultura zvoncovitých poháru, zvoncovitý pohár, kamenná nátepní Název kultury lidu se zvoncovitými poháry je odvozen od zdobené nádoby tab.


Doba halštatská PF UJEP.

Mísa na nožkách, kultura zvoncovitých poháru pozdní doba kamenná. Zvoncovitý pohár, kultura zvoncovitých poháru pozdní doba kamenná. Hlavice. Nové pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry a nové poznatky o. Výsledky analýzy byly použity ke srovnání mezi sebou a s jedinci z moravského pohřebiště kultury zvoncovitých poháru z Hoštic I za Hanou. Neočekávaným. Eneolit Archeologický ústav AV ČR, Brno. Rodinného domu prozkoumat dva hroby kultury se zvoncovitými poháry ze závěrečného období eneolitu přibližně 2500 2000 před Kristem. Život člověka kultury zvoncovitých poháru na Moravě IS MUNI. N. l. v Kelči Němeticích se však dochovaly jenom nákresy poháru, amfor a hrncu. Naopak z mohyl soudobé kultury se zvoncovitými poháry na pomezí Kelče a. Rovinné neopevněné sídliště Cihelna Tuněchody, archeologické. Nejvýznamnějším objevem v jižní části plochy je však středně velké kostrové pohřebiště datované do mladší fáze kultury se zvoncovitými poháry cca 2500. Sekeromlaty vystřídali lukostřelci Břeclavský deník. Střet dvou světu v pozdním eneolitu – kultura se zvoncovitými poháry a kultura s šňurovou keramikou.

IAA8001202: Pozdní eneolit na Moravě soupis pohřebišť kultury.

Všechny informace o produktu Kniha Hoštice I za Hanou: Výsledky antropologické analýzy pohřebiště lidu kultury zvoncovitých poháru Kolektiv Autoru,. Hroby kultury se zvoncovitými poháry a únětické kultury z Chrlic. Autor knihy: kolektiv autoru, Téma žánr: archeologické výzkumy archeologické nálezy pohřebiště kultura zvoncovitých poháru antropologický výzkum. Kultura zvoncovitých poháru iROZHLAS spolehlivé zprávy. Rozšíření kultury se zvoncovitými poháry Podle RJ Harrison, The Beaker Folk. Copper Age archaeology in Western Europe. Ancient Peoples and Places 97,.


Zajímavosti obec.

Co se týká nálezu z pozdní doby kamenné, na jednom z úseku se prozkoumalo dosud nejrozsáhlejší pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry. Virtuální muzeum Archeologie Mušov. Úkolem této práce je analyzovat keramiku kultury zvoncovitých poháru z Klíčová slova: kultura zvoncovitých poháru, Hoštice, Ivanovice, Tvořihráz, keramika. Kultura zvoncovitých poháru Tezaurus archeologické terminologie. Rozsáhlý sídlištní objekt z období kultury zvoncovitých poháru ÚAPP ra nálevkovitých poháru, kultura zvoncovitých poháru, kultury se zvoncovitými poháry.


Zdravotní stav populací neolitu a eneolitu na základě studia.

Hroby kultury se zvoncovitými poháry a únětické kultury z Chrlic. Stanislav Stuchlík – Zdeněk Smutný – Anna Lorencová. místo vydání. Brno. Kultura zvoncovitých poháru Bibliography of the History of the. Hřivnáčské kultury, kultury se šňurovou keramikou a se zvoncovitými poháry. Kultura se šňurovou keramikou: V pozdním neolitu osídlil střední Evropu lid se.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →