Back

★ PrávoPrávo
                                     

★ Právo

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutné definovat ve všech jeho rovinách, nebo rozměry. Nelze jeho definici tak úzká, pouze na jeho normativní význam, ale především v této rovině je zřejmé, nejčastěji v podobě systému právních norem, tj. pravidel chování, kterými se řídí lidské spolužití a které jsou uznávané nebo přímo stanovené státem. Této oblasti nejlépe odpovídá pojem objektivního práva. Z letadla rozhodné právo, také v rovině sociální, axiologické, mocenské a informační. Objektivní právo je tedy univerzálním normativním systémem. V praxi, z části to může stát a norem z jiné normativní systém, přestože se jedná o systémy s hodnotou ehp nebo technické povahy. V případě nesouladu s právem státní moci vynucuje. Ve svém souhrnu všechny platné právní normy tvoří právní řád daného státu.

Protože slovo právo má alespoň dva různé významy, používají právníci, tento termín také pro subjektivní právo určitého subjektu na něco. V tomto případě, je proto objektivním právem zaručenou možnost chovat se určitým způsobem.

Právo na různé aspekty se zabývá právní věda. Všeobecné znalosti o něm, představy o jeho platnosti a oprávněnosti se pak označují jako právní vědomí.

                                     

1. Historie. (History)

Dějiny práva zahrnují tisíce let vývoje práva. Prvním zákonem byl zákon zvykem existuje ve vědomí lidí, to byl nepsaný zákon dědí z generace na generaci. Právo ve formě písemného předpisu došlo po vzniku státu. Pozitivní právo je platné právo, to může být odvozena z platných právních norem, vyjádřených nejčastěji ve formě zákona, nařízení, naopak přirozené právo je odvozováno z morální zákon, přirozený zákon, to je sen, ideální a nejdokonalejší právo.

Chammurapiho zákoník je jedním z nejstarších zaznamenaných právní systém. Vznikl kolem roku 1800 před naším letopočtem. c. to byl kámen tabletu na displeji na veřejném místě. Patří rodina, podnikání, a zejména trestního práva. Další dobře známý orientační bod zákona je římský Zákon dvanácti desek, který vznikl v 5. století před naším letopočtem. c. to Bylo shrnutí soukromého práva a trestní v podobě bronzové desky vydal také na veřejném místě. Zákon sudnyj ljudem byl zákon pro laiky, tak širokou veřejnost, vznikl v 9. století, byla vytvořena Konstantinem a Metodějem. V 13 14. století nechal Václav II. zapište Horní části kódu. Magna charta libertatum Velká listina práv a svobod byl anglický právní dokument vydaný v roce 1215, omezení některých vládnoucích sil.

Je důležité také zmínit, že Bible, která historicky byla a stále je inspirativní pro právo.

                                     

2.1. Dělení objektivního práva. Právo pozitivní a přirozené. (The right to a positive and natural)

Pozitivní právo stanovuje především zákonodárce, rozlišuje právo jako takové, a morálku jako mimoprávní normativní systém. V kontrastu, pro přirozený zákon je stejný zákon Boží nebo přírodou, stát je jen člověk, je přijmout. Dnes je vnímán hlavně jako teorie o lidských právech.

                                     

2.2. Dělení objektivního práva. Právo soukromé a veřejné. (The right to private and public)

Toto dělení objektivního práva vychází z práva římského, kde se vyznamenal především to, jaký zájem chrání. Pokud to bylo v zájmu státu, bylo právo veřejnosti, pokud individuální, pak právo na soukromí. Ale existuje několik teorií, jako v tomto způsobu, právo rozdělit, např. podle vztahu jeho adresát, pokud jsou si rovni a vzájemná práva a povinnosti musí být stanoveny na základě dohody, pokud jde o soukromé právo, naopak, pokud jeden z nich je v lepší pozici a práva a povinnosti muže, určena k ostatním, i proti jejich vůli, jde o právo veřejné.

                                     

2.3. Dělení objektivního práva. Další divize. (Another division)

Objektivní právo lze rozdělit podle různých kritérií. Například, podle jeho územní platnosti vnitrostátního práva a mezinárodního práva, podle způsobu a oblasti legislativy na hmotné právo a procesní právo, nebo podle toho, zda je poskytována někdo, zejména státem, na vnější straně právo heteronomní, nebo účastníci právního vztahu stanoví sami právo autonomní.

                                     

2.4. Dělení objektivního práva. Právní odvětví. (The legal industry)

Celý právní řád, který je složen převážně z všechny platné zákony a normy, je teoreticky možné rozdělit i na jednotlivé právní odvětví, kde se schází tzv. odvětvotvorná kritéria pro existenci společné ústavu a právní princip, vnitřní systémová soudržnost a akceptovatelnost ze strany odborné veřejnosti. V soukromém právu jsou nejduležitějšími oborů právo, občanské právo, rodinné právo, obchodní právo, a mohou být zahrnuty i pracovní právo. V oblasti veřejného práva, pak je to zejména ústavního práva, trestního práva, správního práva a finančního práva.

                                     

3. Právní normy. (Legal standards)

Obecně závazná pravidla chování, jejichž dodržování je vynutitelné státem. Právní normy se přijímají ve normotvurce, většina z parlamentu jako orgánu nadané legislativní pravomocí. Liší se, mimo jiné, na:

 • Závazné. (Binding)
 • Objednání – stanoví povinnost nějak jednat, například, platit daně.
 • Zakazující – zákaz činit určité kroky, např. vstoupit do kartelu.
 • Kvalifikační – nechá se nějak udržovat, např. k uzavření smlouvy.

Souhrn právních norem upravujících konkrétní druh sociální vztah, např. vlastnictví, manželství, atd., se nazývá právní institut.

                                     

4. Prameny práva. (Sources of law)

Právní normy jsou obsaženy v různých druzích pramen práva, z, kde to lze zjistit. Základní rozdělení pramenem práva je materiální a formální. Materiální zdroje jsou různé reálné faktory, jako jsou sociální a ekonomické podmínky společnosti, nebo jeho historii, tedy důvody, které vedou k přijetí některých právních předpisů. Formální zdroje jsou ty zdroje, které přímo obsahují, a to:

 • Psané právo ius scriptum – především normativní právní akty nebo právní předpisy publikované zejména ve Sbírce zákon, ale také normativní smlouvy nebo soudní precedenty.
 • Nepsaný zákon, ius non scriptum – právní obyčeje a právní principy.

Nejčastějším pramenem práva, což je právo, pak se rozlišuje mezi:

 • Její účinnost – to je povinnost ze zákona řídit.
 • Jeho platnost – předpis se stal součástí právního řádu.
 • Jeho kompetence – územní, osobní, časová a věcná.
 • Předvídat lhuta – doba mezi účinností a účinností.


                                     

5. Odkazy. (References)

Externí odkazy. (External links)

 • Encyklopedické heslo Právo v ottově slovníku naučném ve Wikizdrojích.
 • Slovník, heslo právo na Wikislovníku.
 • Téma Práva ve Wikicitátech.
 • Obrázky, zvuky či videa k tématu právo na Wikimedia Commons.
                                     
 • otázky soukromého práva rodinné právo věcná práva dědické právo závazkové právo duševní vlastnictví Základním pramenem občanského práva hmotného je občanský
 • Právo v letech 1991 1995 Rudé právo je český deník vycházející od roku 1991, který je zaměřen levicově a sociálně demokraticky. Svým puvodním názvem
 • Právo Evropské unie, společné právo Evropské unie, je základem evropské integrace evropského sjednocování Sleduje cíl jednotného společného práva ve
 • kterém a skrze které je toto právo uplatňováno a vykonáváno. Mezinárodní právo bývá často také označováno jako mezinárodní právo veřejné, aby se tak odlišilo
 • významy jsou uvedeny na stránce Trestní právo rozcestník Trestní právo v České republice je odvětvím veřejného práva které určuje, jaká společensky škodlivá
 • právo v severovýchodním Německu, Slezsku, Polsku, v severní části Čech a Moravy, Litvě, Bělorusku, Uhersku a na Ukrajině. Magdeburské městské právo vycházelo
 • právo povídka Volební právo znamená právo občanu účastnit se voleb do státních a samosprávných orgánu a funkcí. Rozlišuje se přitom volební právo aktivní
 • muselo právo reagovat. S vývojem samozřejmě přicházela řada změn a jak se objem právních témat a jednání rozšiřoval, začalo se i římské právo dělit na
 • normativní akty hlav státu a v některých zemích tzv. náboženské právo či komunitární právo Podrobnější informace naleznete v článku Ústavní soud. Na ochranu


                                     
 • ale zástavní právo k věci vzniká až po nabytí vlastnictví zástavním dlužníkem. Dalšími druhy zástavního práva je vespolné zástavní právo a zastavení cizí
 • O autorském právu na Wikipedii se dozvíte na stránce Wikipedie: Autorské právo Autorské právo anglicky copyright law je odvětví práva které se zabývá
 • právního dualismu, předchází pozitivní právo a je mu nadřazeno. Pojem přirozené právo vznikl ve starověkém římském právu a je mnohoznačný, zpravidla označuje
 • 187 s. česky Právo deník Právo lidu Slavnost Rudého práva Obrázky, zvuky či videa k tématu Rudé právo na Wikimedia Commons Rudé právo on - line 1945 1949
 • šenkovali. Právo várečné bylo vázáno ke konkrétnímu domu, v menšině a jen v některých městech, byla jeho nositelem fyzická osoba. Toto právo v poddanských
 • dělení, se kterým se v rámci válečného práva pracuje, je právo na válku ius ad bellum a právo ozbrojených konfliktu ius in bello které určuje vlastní
 • Dědické právo muže být chápáno jako právní odvětví, resp. pododvětví občanského práva tedy jako objektivní právo nebo jako subjektivní právo konkrétního
 • Trhové právo bylo ve středověku právo které povolovalo pořádat trhy. Bylo udělováno městum a městečkum tímto právem se městečka lišila od vesnic Uděloval
 • iniciativy, například práva dítěte, práva otcu, jazyková práva práva na fungující justici, právo na integritu omezení korupce právo na řešení konfliktu
 • obchodní firmu a práva na označení obchodní rejstřík Zvláštní část upravuje: právo obchodních společností tzv. společenstevní právo právo obligační závazkové


                                     
 • Závazkové právo nebo také obligační právo je součást soukromého práva a tvoří ho souhrn právních norem, které upravují závazky obligace Tyto závazky
 • Městské právo je pojem, který označuje soubor práv která vymezují vztah středověkého města k panovníkovi, resp. vrchnosti a vzájemné vztahy členu této
 • Organizovaná kampaň za volební právo žen začala v polovině 19. století. Ve dvacátých letech 20. století toto právo získaly ženy v mnoha zemích. Poslední
 • charakterizuje symetrie a rovnost jejich účastníku. Příkladem je právo na náhradu újmy nebo právo na mzdu za vykonanou práci. V řízení o takovém nároku jsou
 • občanské právo soukromé právo jus civile jako právní disciplíny vedle práva trestního, obchodního a podobně. V tomto rozlišení patří občanská práva do oblasti
 • ústavní právo správní právo finanční právo trestní právo procesní právo právo životního prostředí právo sociálního zabezpečení mezinárodní právo veřejné
 • právo označuje městské právo tedy soubor právních zvyklostí, kterými se řídilo ve středověku město Norimberk. Hlavním pramenem norimberského práva
 • Kanonické právo je náboženské právo katolických, pravoslavných a anglikánských církví, které jsou jeho tvurkyněmi. Zásadním předpokladem tohoto práva je, že
 • Pozitivním právem označovaným též ne zcela přesně jako platné právo se rozumí takové právo které lze odvodit ze systému vesměs psaných právních
 • doplnit nebo k možnému zdokonalení přispět v diskusi. Právo na práci je jedno ze základních lidských práv obsažených v lidskoprávních dokumentech vydaných
                                     
 • vymezit jako právo na něco obecně např. právo na mzdu Výjimkou je např. právo stavby, jež je bráno jako věc v právním smyslu, nebo zástavní právo které
                                               

Sídlo

Sídlo muže znamenat: Sídelní útvar – jednotka osídlení tvořící uzavřený celek. Virtuální sídlo – internetová služba pro podnikatele. Sídlo panovníka, církevního hodnostáře, představitele – ve významu obdobném jako sídlo právo a zároveň označení budovy hradu, domu. Sídlo právo – sídlo právnické osoby.

                                               

Listina práv

Název listina práv nebo také Bill of Rights muže nést více dokumentu: Listina základních práv a svobod, součást ústavního pořádku České republiky. Bill of Rights 1689 stvrzující práva britského parlamentu. Listina práv Spojené státy americké, sestávající z prvních deseti dodatku Ústavy Spojených státu amerických.

Users also searched:

pojem právo, prvo, Prvo, trestn, regiony, denk, rud, obansk, dnes, noviny, prvo noviny dnes, trestn prvo, denk prvo regiony, rud prvo, obansk prvo, borgis, e - prvo, pojem, pojem prvo, rud prvo 2020, právo,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Občanské právo.

Právo a právní věda: Právnická fakulta UP. Koncepce akreditovaného prezenčního magisterského studijního programu Právo a právní věda je založena na studiu všech odvětví českého práva a základu. Borgis. Právo a právní prostředí VŠEM. Seznam prostředníku Evropská unie a autorské právo Odkazy Autorský zákon Činnost samostatného oddělení autorského práva kontakty Časté dotazy.

Právo noviny dnes.

Soukromé právo Nakladatelství Sagit, a.s. Právo v obchodních vztazích. Proč je bakalářské studium práva na CEVRO Institutu dobrou investicí? Posláním CEVRO Institutu jako soukromé neziskové vysoké. Pojem právo. Dědické právo. Daně a právo v praxi 2021. 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011. Wolters Kluwer časopis č.2021 03.jpg.


Rudé právo 2020.

6. Práva subjektu údaju: Úřad pro ochranu osobních údaju. Právo v podnikání je obor zaměřený primárně na oblast tržního podnikání, jeho uchazeči se výborně uplatní především v praxi podnikového práva. Právo být zapomenut. Odkazy a informace týkající se právnického vzdělávání, soudního systému v ČR, pramenu práva v ČR, orgánu veřejné moci v ČR, právnických časopisu a.

Právo – dReport.

Mezinárodní humanitární právo MHP, synonyma jsou válečné právo, právo ozbrojeného konfliktu je součástí mezinárodního práva zabývající se právní. Portál:Medicínské právo – Skripta. Informace Ministerstva vnitra. Iuridicum Remedium Stránky nevládní neziskové organizace Iuridicum remedium zaměřené na ochranu lidských práv. Hlavní oblasti. Právo a právní věda Vysoké školy. Právo21 je mediální platforma, která přibližuje právo jednoduchým a srozumitelným zpusobem. Články vznikají pod vedením právniček a právníku.


Právo na dětství.

Konfesní právo. Autoři:Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák. Formát 145x205. Vazba: vázaná. ISBN: 978 80 7502 118 2. EAN: 9788075021182. Vydáno: březen. Autorské právo. Právo. Národní technická knihovna poskytuje publikace a informační zdroje v oblasti práva, legislativy, právních předpisu a norem, které se dotýkají technických,.


Právo a zákony st.

Zábavně vzdělávací manuál o právech občanu. Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? Nakladatelství Sagit. Česká společnost pro stavební právo v rámci cyklu přednášek a seminářu k občanskému zákoníku pořádá i v tomto roce seminář. Čtěte více Aktuality. Občanské právo MACH LEGAL s.r.o., advokátní kancelář. Pozustalost tvoří veškeré jmění zustavitele k okamžiku jeho smrti, které je zpusobilé přejít na právní nástupce. Do pozustalosti tedy nespadají práva a povinnosti.

Mezinárodní podnikání a právo ŠKODA AUTO Vysoká škola.

Právo a orientace v právním prostředí České republiky. Předmět Právo a právní prostředí vysvětluje pojmy právo a spravedlnost, a jakou roli hrají dobré mravy. Daně a právo v praxi Archiv časopisu. Poradenství v oblasti práva pro profesionály i rady pro laiky, kteří se potřebují zorientovat v základních právních záležitostech. Knihy od Grady i jako e books. Deník Právo klíč k informacím. Ekonomika A Právo na. Nakupujte Knihy online. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %. Občanské právo eshop C. H. Beck. Dědické právo. Závěti, dědické smlouvy a jiná pořízení Zřeknutí se dědického práva Určení správce pozustalosti Dovětek Závěť Dědická smlouva.

Právo IT Pravni prostor.

V oblasti práva nemovitostí naše služby zahrnují vše od právní prověrky, získání povinných povolení, jednání s úřady, akvizice nemovitostí, přes přípravu. Chci studovat právo Vysoké školy. Časopis SOUKROMÉ PRÁVO je nástupcem časopisu Rekodifikace & praxe, který nakladatelství Wolters Kluwer vydává pravidelně od ledna 2013. Jak již. Témata právo Karolinum. Vychází z mezinárodně platné Úmluvy o právech dítěte a české Národní strategie ochrany práv dětí. Ta si klade za cíl vytvořit systém zajišťující ochranu všech.


Právo Aktuálně.cz Zprávy.

Práva pacientu ČR. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky. Pacient má právo. Ekonomika A Právo Kupte Knihy na. Závazkové právo Smluvní právo. sepis a kontrola všech druhu smluv např. kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní a pachtovní smlouvy, smlouvy o dílo,.

Práva a povinnosti pacienta FN Motol.

V dokumentu jsou přehledně vysvětleny pojmy a instituty obchodního práva, jako např.: smluvní závazky a následky porušení smluvní povinnosti, zajišťovací. Právo Národní technická knihovna National Library of Technology. 101 2000 Sb., o ochraně osobních údaju. Mezi další práva subjektu údaju, patří: právo na přístup k osobním údajum, právo na opravu, resp. Právo21 – Právo srozumitelně a pro všechny. Deník Právo vychází každý den s jinou přílohou. Objednat lze přes formulář jak fyzické předplatné, tak i digitální.


Právo nemovitostí a stavební právo Deloitte Česká republika.

Teorie kanonického práva. Hrdina Právo v kontextu umění, filmu a literatury Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu. – Váš pruvodce právem Sbírka zákonu, judikatura. Informace o novém magisterském studijním programu Právo a právní věda uskutečňovaném od akademického roku 2020 2021.


Právo v obchodních vztazích Vysoká škola CEVRO INSTITUT.

Sledujete technologické trendy? Zajímají vás daně, právo, účetnictví či nemovitosti? Čtěte dReport a nic vám neunikne. Práva obětí trestných činu a poškozených Policie České republiky. Právo obchodních korporací. 2., aktualizované a doplněné vydání. Černá Stanislava, Štenglová Ivana, Pelikánová Irena, a kol. 1.089 Kč. Správní právo Ministerstvo vnitra České republiky. Právo IT. Jedinečný soubor odborných textu zaměřených na souvislosti legislativy a informačních technologií. Články nabízejí jedinečný vhled do vztahu práva a. Přehled dílu Právo pro každého Česká televize. 19. 3. PRÁVO Pokud autor udělil souhlas se zveřejněním díla na volně přístupné webové stránce, automaticky musí počítat s tím, že k ní mají. Mezinárodní humanitární právo ČČK. Portál PRÁVO PRO VŠECHNY chce pomocí právní osvěty pomoci lidem při základní orientaci v právních problémech. Snaží se poskytnout všem slušným lidem.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →