Back

★ Mentální retardace                                               

Retardace

Retardace označuje zpomalení, zakrnění, zaostání nebo opoždění procesu. Dále muže v jednotlivých oborech znamenat: V lékařství, psychologii nebo biologii Mentální retardace – označuje poruchu vývoje opoždění osobnosti po psychické stránce. Rustová retardace – zpomalení rustu, zakrnění např. rustová retardace plodu. Psychomotorická retardace – opoždění vývoje motoriky jedince v souvislosti s vývojem po psychické stránce. Ve elektrodynamice Retardační potenciál. Ve mechanice Záporné zrychlení méně používané. Ve fyzikální chemii Retardační faktor – bezrozměrná chromatografická veličina. jiné ...

Mentální retardace
                                     

★ Mentální retardace

Mentální retardace nebo mentální postižení je trvalé snížení inteligence v důsledku organického poškození mozku. Retardace se nedá léčit, protože to není nemoc, ale trvalý fyziologický stav. Jedinci, pro které zpoždění duševního vývoje došlo z jiných důvodů než v důsledku organického poškození mozku a vykazují IQ 70 nebo více, mohou být považovány za lehce mentálně retardovaný, ale ne z klinických příčin.

Mentální retardace zařazeny do šesti základních kategorií. Některé tradiční označení takového zdravotního postižení, které bylo běžné až o 90. let 20. století je již v psychiatrické terminologii používán zejména výrazy hloupost, blbost a slabomyslnost.

                                     

1. Příčiny mentální retardace. (Causes of mental retardation)

Mentální retardace muži vzniknout ve třech obdobích:

 • Perinatální během porodu nebo těsně po porodu muže být vleklé a dlouhotrvající, muže způsobit hypoxii plodu, tedy k nedostatku kyslíku atd.
 • Konsagvinita – úzké příbuznosti mezi rodiči.
 • Prenatální před narozením dítěte, kvůli infekci matky během těhotenství, její špatnou životní styl, zranění.
 • Postnatální po porodu do 2 let věku dítěte – infekce, úrazy, záněty mozku, těžká žloutenka, špatná výživa.

Svou roli zde hraje dědičnost a specifické genetické příčiny jako například chromozomální aberace, která způsobuje Downuv syndrom.

                                     

2.1. Kategorie mentální retardace. Mírná mentální retardace. (Mild mental retardation)

Synonyma: světlo smýšlející, lehká mentální subnormalita, oligofrenie, hloupost.

 • IQ 50-69.
 • Zastoupení v populaci 2.6 %.
 • Výskyt v celkovém počtu jedinců s mentální retardací 80 %.

Jedinci jsou většinou schopni užívat jazyk v každodenním životě, dosáhnout nezávislosti v osobní péči a v praktickém životě. V emocionální oblasti se projevuje afektivní labilita. K lehké mentální retardaci se mohou individuálně přidružit vývojové poruchy, autismus, tělesné postižení, epilepsie, poruchy chování. Má také velký vliv dědičnost a sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Vývoj: do 3 let je dítě jen lehce psychomotoricky opožděno mezi 3. a 6. rok je již vznikající opožděný vývoj řeči, malá slovní zásoba, nízký zvědavost a vynalézavost dítěte. Výrazně pak tato retardace se projevuje ve věku školní docházky, kdy se objeví omezené, logického, abstraktního a mechanického myšlení, je lehce opožděná jemná a hrubá motorika, slabší paměť atd. postižené osoby jsou tak vzdělaní, většinou ve školách praktických podle odpovídajícího vzdělávacího programu, při splnění stanovených podmínek je možná i integrace do běžné základní školy. V oblasti vzdělávání je vhodné rozvíjet jejich dovednosti a kompenzovat nedostatky většiny jedinců z horní hranice LMR pak může zaměstnat v praktických profesích.

                                     

2.2. Kategorie mentální retardace. Mírná mentální retardace. (Mild mental retardation)

Synonyma: střední slabomyslnost, střední mentální subnormalita, těžká oligofrenie, slabomyslnost.

 • Výskyt v celkovém počtu jedinců s mentální retardací 12 %.
 • Zastoupení v populaci 0.4 %.
 • IQ 35-49.

Jednotlivci mají omezená zručnost a schopnost postarat se o sebe, ale bývají fyzicky aktivní a mobilní se schopností komunikovat a navazovat kontakty. Jsou schopni vykonávat jednoduchou manuální práci pod odborným dohledem nebo v chráněném prostředí, chráněné dílny. S tímto retardace muže být vázána na dětský autismus, mírné fyzické postižení, neurologická onemocnění, epilepsie, psychiatrické onemocnění

Vývoj: výrazně opožděn rozvoj chápání a užívání řeči, který přetrvává do dospělosti. Jen někteří jedinci si osvojí triviální vzdělání čtení, psaní a počítání a vzdělaný, proto se podle odpovídajícího vzdělávacího programu, nejčastěji v základních školách speciálních, další vzdělávání je možné ve škole praktické. Je nutná individuální rozvoj senzomotorických dovedností a verbálních dovedností.                                     

2.3. Kategorie mentální retardace. Těžká mentální retardace. (Severe mental retardation)

Synonyma: těžká mentální subnormalita, těžká demence, těžká oligofrenie, prostá idiocie, světlo, idiocie, idioimbecilita.

 • IQ 21-34.
 • Výskyt v celkovém počtu jedinců s mentální retardací 7 %.
 • Zastoupení v populaci 0.2 %.

Většina jedinců trpí značným stupněm poruchy motoriky a jinými přidruženými vadami špatný vývoj nervového systému. Řeč je jednoduchá, omezena na jednotlivá slova, nebo se nemusí vyvinout vůbec – vzdělatelnost je velmi omezené, probíhá podle odpovídajícího vzdělávacího programu ve speciální základní škole, kde brzy systematická a kvalifikovaná rehabilitační a vzdělávací péče přispívá k rozvoji motoriky, komunikativnosti, rozumových schopností a soběstačnosti. S touto retardací jsou často přidružené vady.

                                     

2.4. Kategorie mentální retardace. Hluboká mentální retardace. (Profound mental retardation)

Synonyma: těžká mentální subnormalita, hluboká slabomyslnost, hluboká oligofrenie, těžká idiocie, idiocie.

 • Zastoupení v populaci 0.03 %.
 • IQ pod 20 obvykle nemůže být měřena, hodnota je pouze odhadovaná.
 • Výskyt v celkovém počtu jedinců s mentální retardací 1 %.

Většina lidí vykazuje výrazné neurologické a jiné tělesné nedostatky postihující hybnost: jsou imobilní nebo velmi omezuje v pohybu, jsou obvykle automatické, stereotypní pohyby těla houpat. Nemají schopnost se o sebe postarat a proto potřebují stálou péči. Pro časté poškození zraku a sluchu jsou schopni pouze nejjednodušších zrakově prostorových orientačních dovedností nepoznal oblasti a pouze primitivní neverbální komunikace. Jednotlivci se obvykle nepodaří udržet moč nebo stolice, je běžné, epilepsie a sklony k sebepoškozování mají nižší práh citlivosti.

                                     

2.5. Kategorie mentální retardace. Nespecifikovaná mentální retardace. (Unspecified mental retardation)

Synonyma: Mentální retardaci NS, mentální subnormalita NS, oligofrenie NS.

Tato kategorie zahrnuje osoby, které je mentální retardace prokazatelné, ale pro nedostatek informací nelze jedince zařadit do některé z výše uvedených kategorií.

                                     

2.6. Kategorie mentální retardace. Jiná mentální retardace. (Other mental retardation)

Tato kategorie zahrnuje osoby, které pro hodnocení mentální retardace nelze, nebo jen obtížně použít obvyklé metody. Například, jedinec slepý, hluchý, němý, hluchý a němý nebo hluchý, slepý, jedinci s těžkými poruchami chování, autismem, atd.

                                     

3. Vzdělávání osob s mentální retardací. (Education of persons with mental retardation)

Výchova a vzdělávání lidí s mentální retardací jsou celoživotní proces, který je charakterizován tím, že je třeba pro neustálé opakování, prohlubování znalostí a dovedností. Výsledky, nicméně, se vyskytují velmi pomalu a pokrok je téměř neznatelné, základ vzdělání spočívá v rodině. Vzdělávání mentálně retardovaných poskytují speciální školy, jako je praktické školy nebo speciální školy, které připravují mentálně postižené po stránce kvalifikace a odborné přípravy k povolání. Jiný způsob výchovy a vzdělávání poskytovat určité sociální instituce, jako jsou denní stacionáře nebo domovy pro osoby se zdravotním postižením, které se zaměřují na soběstačnosti postižených.

                                     

3.1. Vzdělávání osob s mentální retardací. Non-tradiční formy vzdělávání. (Non-traditional forms of education)

To slouží k usnadnění orientace v sociálním prostředí a komunikaci, ale ve speciálních a praktických školách by měly být spíše podpůrné, pomocné nebo motivační. Jsou dobře využity v jednotlivých vzdělávání.

 • Instrumentální obohacení – "učit" podle C Hildren.
 • Sociální čtení: zaměřuje se na vizuální znaky a symboly, které jsou nezbytné pro orientaci v okolním světě a může být okamžitě použita v praxi znalosti, interpretace a reakce – to je způsobené i motivační efekt. Výhodou je srozumitelnost pro ostatní veřejnost. Kategorie 1 se zaměřuje na soubory, obrázek, kategorie 2 na značky a piktogramy, včetně dopravní značky a kategorie 3 slova a skupiny slov. Vhodné téma pro sociální čtení je "časové orientace".
                                     

3.2. Vzdělávání osob s mentální retardací. Non-verbální komunikace metody. (Non-verbal communication methods)

Komunikace beze slov je použit pro těžce postižené děti, které nejsou schopny verbální vyjádření. Na druhou stranu tato alternativní komunikace je zvýšit aktivitu dětí nebo snížení tendence k pasivitě a rozšířit možnosti komunikace pro jedince, kteří mají velké potíže při vyjadřování. Nevýhodou je však nízký sociální použitelnost, de facto oddělení těchto jedinců z většinové společnosti, že tyto metody kontroly a určitá pravděpodobnost, že dítě ztratí třeba i snaží mluvit.

 • Komunikační systém BLISS: statický systém, ve kterém jsou symboly překládány v určité dvojrozměrné nebo trojrozměrné formě, která je prostřednictvím komunikace se nemění. Symboly jsou založeny na konstantní vzhled a smysl, ne zvuky. Mohou ho pochopit ti jedinci, kteří nedokáží číst.
 • Snoezelen: multisenzoriální, pozitivní potvrzení prostředí.
 • Znakový jazyk Makaton: dynamický systém založený na mezinárodní znakový jazyk neslyšících, kde slova se vyjadřují pohybem ruky, hlavy, atd. Znaky jsou vždy doprovázeny normální gramatickou učitel jazyků, používá se i mimický výraz obličeje.


                                     

4. Literatura. (Literature)

 • Tomická, Václava: Vybrané kapitoly k integraci ve školství. Liberec, TUL, 2002.
 • Švarcová, Iva: Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Praha, Portál, 2000.
 • Středa, Leoš, Marádová, Eva, Zima, Tomáš: Vybrané kapitoly o zdraví. Pedagogická fakulta, univerzita karlova, Praha, 2010.
                                     
 • psychologii nebo biologii mentální retardace označuje poruchu vývoje opoždění osobnosti po psychické stránce. psychomotorická retardace opoždění vývoje
 • mapa též myšlenková mapa Mentální model Mentální retardace Mentální rezervace Mentální sport též duševní sport Mentální věk Tato stránka je rozcestník
 • Tento článek je o stupni mentální retardace Další významy jsou uvedeny na stránce Idiot rozcestník Idiot je v rámci lékařství zastaralé označení pro
 • mentální retardace v termínech debil 50 69 imbecil IQ 35 49 a idiot IQ pod 35 se dnes z duvodu velmi pejorativního významu nepoužívá. Mentální
 • kombinací. Předmětem psychopedie je nejen mentální retardace či jiné duševní postižení, ale klient s mentální retardací či jinak duševně postižený a jeho enkulturace
 • psychiatrických diagnózách se již příliš nepoužívá a bývá nahrazována pojmem mentální retardace Příčiny jsou rozlišovány na tzv. primární faktory dědičnost a sekundární
 • Pseudooligofrenie neboli zdánlivá mentální retardace vzniká pusobením vnějšího prostředí na jedince, nikoliv poškozením centrální nervové soustavy. Dítě
 • srustá kuže prstu k sobě. Postižen je i mentální vývoj dětí. Vyskytuje se mírná až střední mentální retardace často provázená hyperaktivitou a poruchami
 • praktické většinou jedinci se středně těžkou mentální retardací v současné době i s těžkou a hlubokou mentální retardací vzdělávání je velmi náročné, proto je
 • dusledku incidentu bylo zjištěno, že Bryantovi byla diagnostikovaná mentální retardace V dusledku masakru australský premiér John Howard prosadil striktní


                                     
 • experta na fetální alkoholický syndrom FAS nejčastější příčinu mentální retardace ve vyspělých zemích. Pochází z Wisconsinu, vyrustal v Kalifornii a
 • univerzity. Jeho nejznámější příspěvky se týkají paměti, jazyka a mentální retardace Zpočátku byl propagátorem psychoanalýzy v SSSR, roku 1924 však potkal
 • tj. prodlouženým účinkem retard hanlivé označení člověka s mentální retardací Retardace Slovníkové heslo retard ve Wikislovníku Encyklopedické heslo
 • který vede k chronickému přejídání hyperphagie a obezitě, a mírná mentální retardace Jedná se o nejčastější genetickou příčinu života ohrožující obezity
 • porucha osobnosti, histrionská porucha osobnosti a další. Mentální retardace Do mentální retardace zahrnujeme vrozenou poruchu intelektu, pokud se projeví
 • vývoje. Pokud se však s léčbou začne až několik týdnu po narození, mentální retardace se stane nevratnou. Choroba zasahuje lidi po celém světě a v mnoha
 • charakteristická triáda infantilní spasmy, hypsarytmie na EEG a mentální retardace Onemocnění začíná v prvním roce života, nejčastěji v 6. měsíci života
 • první lékař tak jasně prokázal souvislost mezi genetickou vadou a mentální retardací Syndrom je pojmenován podle jiného lékaře John Langdon Haydon Downa
 • vývojová porucha je - li zaznamenána mentální retardace pohybové potíže jsou vážnější, než je u mentální retardace obvyklé Pro přidělení diagnózy musí
                                     
 • mentálním a senzorickým zdravotním postižením. Zahrnuje to sportovce se zdravotním postižením pohybu, amputacemi, oslepnutím a mentální retardací Paralympijské
 • postižením a chronickou chorobou Skupina, v níž je společným znakem mentální retardace která je determinujícím faktorem pro nejvýše dosažitelný stupeň vzdělání
 • fenylketonurie. Dítě postiženo touto chorobou začne brzy zaostávat, rozvíjí se mentální retardace Během 6. až 12. měsíce dochází k prvním epileptickým záchvatum, později
 • V internátní škole však tyto problémy mylně považují za dusledek mentální retardace Později Ram Shankar Nikumbh Aamir Khan správně diagnostikuje dyslexii
 • počátku rutinního pediatrického vyšetření asymptomatická. Hluchota, mentální retardace a učení se často objevují až později Zarděnky Rubivirus RV Infekce
 • zraku a mentální retardace I přesto, že se infekce neprojeví, se 5 10  muže potýkat s problémy se sluchem, koordinací a mentální retardací Tato rizika
 • manželky princezny Viktorie Bádenské. Princ Erik měl epilepsii a mírnou mentální retardaci Přesná příčina nebyla zveřejněna, mohlo se jednat o nehodu při porodu
 • vnímání před přímým. Až v 75  případu je k dětskému autismu přidružena mentální retardace přičemž všechny stupně jsou zastoupeny téměř stejnou měrou. Dalšími
 • sestřenice V roce 1941 byly totiž dány do ústavní péče pro vážnou mentální retardaci Annin dědeček byl Claude Bowes - Lyon, 14. hrabě ze Strathmore a Kinghorne
                                     
 • impairment and blindness Slepota Zdravotní postižení Tělesné postižení Mentální retardace Rozvojové země Spolek Light for the World Oficiální stránky Light
 • stočenými koutky. U postiženého se rozvíjí velmi těžká psychomotorická a mentální retardace Chuze se rozvíjí až mezi 5. a 6. rokem života. Komunikační schopnosti
                                               

Mentální

Mentální znamená duševní či myšlenkový ve vztahu k činnosti, či zpusob myšlení a duševní činnosti. Muže jít o: Mentální model. Mentální anorexie. Mentální sport též duševní sport. Mentální mapa též myšlenková mapa. Mentální retardace. Mentální rezervace. Mentální věk.

                                               

Retard

Retard je slovo s více významy: Retard – hanlivé označení člověka s mentální retardací. Retard – součást obchodního názvu některých léku se zpomaleným uvolňováním tj. prodlouženým účinkem. Avance / retard – označení korekce rychlosti na starých mechanických hodinkách z franc. ve smyslu předbíhání, resp. zpoždování.

Users also searched:

diferenciální diagnostika mentální retardace, jak se pozná mentální retardace, léčba mentální retardace, lehká mentální retardace kazuistika, lehká mentální retardace v dospělosti, poruchy chování u mentální retardace, mentální postižení x mentální retardace, prevence mentální retardace, Mentln, mentln, Mentln retardace, retardace, chovn, postien x mentln retardace, prevence mentln retardace, jak se pozn mentln retardace, lba mentln retardace, lba, dosplosti, lehk, kazuistika, diferenciln, diagnostika, postien, prevence, poruchy, pozn, poruchy chovn u mentln retardace, lehk mentln retardace v dosplosti, diferenciln diagnostika mentln retardace, lehk mentln retardace kazuistika, mentální retardace, dorozumívání. mentální retardace,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Poruchy chování u mentální retardace.

Mentální retardace Knihkupectví Luxor. Označení mentální retardace se váže na tato kritéria: inteligenční kvocient IQ člověka je nižší než 70 75 vznikne vážné omezení ve dvou nebo více oblastech​. Léčba mentální retardace. Mentální retardace Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK. Vzniknou li podobné poruchy intelektu u lidí vyššího věku, nehovoříme o mentální retardaci, ale o demenci. Příčiny. 1. Chromozomální vrozené vady – Existuje. Jak se pozná mentální retardace. Klasifikace mentální retardace Nakladatelství Portál. SOUHRN. Hartoš V. Farmakoterapeutický přístup k autismu a mentální retardaci u dětí a adolescentu. Terapie autismu a mentální retardace z pohledu dětské a.

Lehká mentální retardace kazuistika.

Lehká mentální retardace v ambulanci dětského lékaře – poznáte ji. Utváření osobnosti dětí s mentální retardací, současný systém vzdělávání, profesní příprava, péče o lidi s těžkým mentálním postižením a humanizace života v. Diferenciální diagnostika mentální retardace. Nemoc bezmocných: lehká mentální retardace Nadace OSF. Nemoc bezmocných: lehká mentální retardace. Rok vydání: 2010 Vše Organizace: Člověk v tísni, o. p. s. Vzdělávací program Varianty ISBN: 978 80 ​87456 05.


Mentální postižení x mentální retardace.

Mentální retardace – sofia. Syndrom fragilního X je ojedinělá genová porucha nalézající se na pohlavním chromozomu a je hlavní zděděnou příčinou mentální retardace. Problémy během​. Oligofrenie: Stádia a projevy mentálního postižení Zdraví. Charakterisktika jednotlivých stupňu mentální retardace 4. Zastaralý název pro metální postižení mentální retardaci je oligofrenie nebo slabomyslnost.

Mentální retardace.

Když se připočte mentální retardace získaná v dospělosti, je zřejmé, že mentální retardací trpí 3 – 4 % populace. Propočet IQ: Věk mentální se dělí věkem. Mentální retardace: Turistický portál Vrchlabí. Mentální postižení dětí i dospělých představuje závažný zdravotní i sociální problém. Příčiny mentální retardace mohou být jak vrozené, tak i získané,.


Psychopedie Studentum pedagogiky.

Mohou člověku jeho geny zpusobit mentální retardaci? Některé genetické poruchy jsou spojeny s mentální retardací, chronickými zdravotními potížemi a. Úvod do mentální retardace slovník cizích slov. Osoby s mentální retardací se jako pachatelé podílejí zhruba 0.5 % na celkové Klíčová slova: kriminální chování – mentální retardace – forenzní psychologie. Základní informace Helpnet. Tato práce uvádí do problematiky mentální retardace ze sociálního hlediska. Poukazuje na některé historické momenty v péči o mentálně postižené jedince,.


Česká a slovenská psychiatrie.

V současném chápání je mentální retardace vymezena rozsahem IQ 69 a níže. Příkladem se zdurazněním IQ jako hlavního faktoru muže být Ličkova definice,. Genetické příčiny mentální retardace Sdružení pro pomoc. V případě, že je inteligence snížena výrazně, hovoříme o mentální retardaci. Ruzným stupněm této poruchy trpí asi tři procenta lidí. Rozeznáváme.

Učitelské noviny.

Mentální retardace je stav zastaveného nebo neúplného vývoje s narušením kdy jsou postižení jedinci vzdělavatelní, středně těžkou mentální retardaci, kdy. Mentální postižení Prá. Domény pro žáky s mentálním postižením Univerzita Palackého v Olomouci, odpovídá rozložení lehkého mentálního postižení lehké mentální retardace,.

Mentální retardace – Skripta.

Mentální retardace muže být zpusobena jakoukoli okolností, která narušuje vývoj mozku Mentální retardace představuje výrazně sníženou úroveň inteligence. Mentální postižení Speciálně pedagogické centrum Trutnov. Mentální retardace muže dosahovat ruzného stupně, podle dosaženého IQ. Lidé s lehkým mentálním postižením vedou vcelku normální život. Psychiatrie mentální retardace - Najdi pomoc rychle a v klidu. Petra Stojku z Kladna, který podle obžaloby předstíral mentální retardaci a od státu vylákal přes Žena z Ostravy podle obžaloby trestala syna kabelem i.


Svět mentálně retardovaných Jeroným Klimeš.

Kupte knihu Mentální retardace od Iva Švarcová na. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %. Problémové chování u lidí s mentální retardací Eric Emerson. Klasifikace mentální retardace. 1. Lehká mentální retardace IQ 50 69 2. Střední mentální retardace IQ 35 – 49 3. Těžká mentální. Mentální postižení a PAS 2 Slezská univerzita v Opavě. Komplexní diagnostika vyžaduje zkoumání jedince v biologické, psychologické i sociální sféře. Page 9. 9. Mentální retardace se diagnostikuje na základě. Mentální postižení mentální retardace. Mentální retardace. Mentální retardací rozumíme opoždění rozumového vývoje na ruzné úrovni. Příčin muže být mnoho a nemá smysl se na tomto místě s.

Mentální postižení Alfabet.

Mentální retardace představuje snížení úrovně rozumových schopností v psychologii označovaných jako inteligence. Tento velmi často užívaný. STUPNĚ PODPORY V NÁVAZNOSTI NA DIAGNOSTIKU ŽÁKA. ADHD a mentální retardace mohou být diagnostikované v kombinaci jako: hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby: MKN10.


Demence, mentální retardace a ztráta paměti.

Autoři definují mentální retardaci, věnují se charakteristice i proměnám rezidenční péče a v teoretické i aplikační rovině rozebírají koncept sociálního fungování. ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud. Lubošek Autismus, lehká mentální retardace, centrální hypotonie. O Luboškovi​, jeho potížích s motorikou, nechuti k jídlu a nekonečném kolečku vyšetření. Specifikace Mentální retardace. Publikace se zaměřuje na problematiku puberty, adolescence a mladé dospělosti u jedincu s mentální retardací. V teoretické části popisuje jednotlivé modely.


Nové možnosti diagnostiky příčin mentální retardace u dětí Solen.

U jedincu zařazených do kategorie středně těžké mentální retardace IQ 35 49 se pomalu rozvíjí chápání a užívání řeči a jejich konečné schopnosti v této oblasti​. Co víte o lidech s mentálním postižením? Nejsou všichni stejní. 219. MKN charakterizuje základní stupně mentálního postižení: lehká mentální retardace 69 50 IQ. středně těžká mentální. Mentální retardace Archivy Sociální práce. IQ 20 – 34 – těžká mentální retardace. IQ do 19 – hluboká mentální retardace. Demence Jde o poruchu schopnosti orientovat se v čase a prostoru. Typická je. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Informační systém Univerzita. Mentální retardace je vrozená nebo raně získaná do 2 let věku porucha intelektu. Obsah. 1 Klasifikace. 1.1 Lehká mentální retardace − IQ.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →