Back

★ Matematika starověkého Egypta                                     

★ Matematika starověkého Egypta

Matematika starověkého Egypta se rozvíjí společně s rozvojem egyptské civilizace od 4. tisíciletí př. c. Sloužil pouze k praktické účelum, jako abstraktní věda vyvinula později. Naše znalosti o matematice starověkého Egypta jsou omezené, protože z malého počtu dochovaných zdrojů. Egypťané byli schopni přidat, odečíst, násobit, dělit, počítat se zlomky a řešit některé složitější aritmetické a geometrické problémy.

                                     

1. Vznik matematiky. (The emergence of mathematics)

V Egyptě, Mezopotámii, Číně a Indii, od 4. tisíciletí př. c. představovaly první otrokářské státy. Jejich obyvatelé usidlovali nejčastěji na březích řek, kde byla úrodná půda. Řeky, nicméně, pravidelně rozvodňovaly a zničit výsledky tvrdé práce. Proto se začaly stavět přehrady a nádrže, vysoušely bažiny. Byly postaveny první město, kde on vyvinul obchodu a řemesel, byl využit ke stavbě chrámů a paláců. Četné války vedl k vytvoření vojenské techniky.

Všechny tyto události vedly k rozvoji matematiky, a určit jeho charakter. Matematika je věda používá k výpočtum a měření, která by vyhovovala ekonomickým potřebám státu. Matematické tvrzení byl výsledkem testování a zkoušení. Jeho výklad je využíván, obecná pravidla, ale konkrétní roli. V průběhu doby, někteří matematici se zaměřili na učení pro začátečníky. Díky nim se v matematice začaly objevovat rysy abstraktní vědy.

O původu z matematiky máme neúplné informace, což je dáno množství a kvalita dochovaných písemných památek. Hliněné tabulky z území Mezopotámie přežily tisíciletí. Kura a bambusu, na kterém bylo napsáno v Číně a Indii, nicméně, rychle podléhá zkáze. Egyptský papyrus v suchém prostředí poměrně dobře vychovaný. Z tohoto období máme nejvíce informací o egyptské a mezopotámské matematiky.

                                     

2. Matematika Starého království. (Mathematics in the Old kingdom)

Egyptské pyramidy jsou jasným důkazem, že matematické znalosti Egypťanu byly již v období Staré říše asi 2700-2200 př. n. l. na relativně vysoké úrovni. Stavba pyramidy by nebylo možné bez toho, schopnost počítat s velkými čísly a bez znalosti jednoduchých geometrických měření. Podobné dovednosti jsou zapotřebí také při sčítání lidu, výběru daní nebo ve vytváření kalendáře.

Díky zachovalé nápisum z tohoto období víme, jak vypadala pak, číselný systém. Egypťané používali desetinné číslo systému, kde byly známky pro mocnin deseti z 10 0-10 6. Číslo jedna je označen hieroglyfem měření hole, deset funkce kráva pout, sto symbol měřičského lano, tisíc kvetoucí lotos, deset tisíc ukazováček, sto tisíc pulcem, milion, nebo symbol nekonečna boha klečí muž. Další čísla jsou vytvořeny tím, že žádá takový charakter pro sebe.

Hieroglyfy byly většinou vytesané do kamene. Po vynálezu papyru byl hieratické písmo, samozřejmě včetně hieratické číslice. Psaní čísel hieratickým písmem, byla jednodušší, nicméně, bylo třeba si pamatovat více charakteru. Tam byly speciální znaky pro toto číslo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Čísla jsou pak tvořeny tím, že žádá takový charakter pro sebe, přičemž musí dbát na to aby. Zjednodušení oproti hieroglyfum je zřejmé: například, číslo 9999, mohla napsat 4 znaky hieratickými nebo 36 hieroglyfickými.

                                     

2.1. Matematika Starého království. Egyptské žádné. (Egyptian no)

Egypťané nulu jako číslo, nevěděl, že tam je, nicméně, záznam od soudu listu, kde se zaznamená příjem a výdej zboží. Když se tyto dvě položky rovnají, takže na konci řádku se objevil znak, který symbolizuje nulový zůstatek. Vypadalo to, jako toto:

                                     

3. Matematiky na Střední říše. (Mathematics of the Middle kingdom)

Množství jaro z období Střední říše 2000-1800 bc. bc, je více. Přežil různé hospodářské zápisy a výpovědi, které obsahují matematické výpočty, ale hlavně některé matematické dokumenty, které byly použity pro výuku v písařských školách. Z těchto matematického papyru jsou nejvýznamnější Londýna a Moskvy.

Londýn, nebo Rhinduv papyrus je pojmenována po skotské egyptolog, který ji objevil v Luxoru v roce 1858. Papyrus je dlouhý asi 6 metrů, široký 33 cm, obsahuje 87 úkol a je uložen v Britském muzeu v Londýně. Pochází asi z roku 1650 před naším letopočtem. n. l., jeho autorem je písař Ahmose, který, nicméně, uvádí, že pouze přepíše dokumentu 200 let.

Moskva, nebo Goleniščenuv papyrus pochází z roku 1850 před naším letopočtem. a. d., obsahuje 25 míst a je uložen v moskevském Puškinově muzeu výtvarných umění.

                                     

3.1. Matematiky na Střední říše. Aritmetické operace. (Arithmetic operations)

Z těchto papyrus jsme se dozvěděli, jak Egypťané prováděli základní matematické operace. Sčítání a odčítání se provádí podobně jako dnes. Kromě přidaných jednotek stejného řádu, a pokud počet jednotek přesáhl deset, a přidáním jednoho k druhému vyššího řádu. Odčítala pouze menší číslo od většího.

Egyptské násobení, aditivní charakter, tj., že všechny násobení byla převedena na opakované sčítání. Například, výpočet součinu 43 × 69 byla provedena takto:

/ 1 69 / 2 138 4 276 / 8 552 16 1104 /32 2208 -------------- 43 2967

Větší z činitelu zapsáni v pravém sloupci. Na levé straně mu bylo přiděleno číslo jedna. Čísla pod sebe postupně zdvojnásobil, zatímco počet v dolní části v levém sloupci, v blízkosti spodní části činitelu. V levém sloupci označeny čísly, jejichž součet je roven nižší z činitelu. Součet odpovídajících čísel v pravém sloupci vytvořený výsledek. Pokud by šlo o větší množství, mohou také počítat násobky desítek.

Divize se konala stejně jako násobení, ale navíc jsme přidali další operace pulení. Příklad 180 děleno 24:

/ 1 24 / 2 48 / 4 96 / 1 / 12 ------------- 7+1 / 2 180

Dělitel se zapsal do pravého sloupce a stejně jako on je číslo jedna. Čísla pod sebe postupně zdvojnásobil, zatímco počet v dolní části v levém sloupci blízko dělenci. Nyní pokračuje pulením. V pravém sloupci vybrat čísla, jejichž součet se rovnal dělenci. Částka je přidělena čísla dostat odpověď.

Pulení a zdvojnásobení přežili jako samostatná operace až do 17. cent.                                     

3.2. Matematiky na Střední říše. Zlomky. (Fractions)

Egypťané používali jiný způsob počítání se zlomky, než my. Pracovali pouze s tzv. kmennými zlomky, které jsou zlomky s jedničkou v čitateli. Všechny ostatní frakce byly vyjádřeny pomocí kmenných frakce. Jedinou výjimkou byl zlomek 2 / 3, pro které byl zvláštní postava. Pro vyjádření jakékoli frakce o zlomek kmenných bylo potřeba znát tvar zlomku, které mají b v čitateli. S pomocí z nich, ostatní zlomky snadno vyjádřit. V Rhindově papyru, je uvedena tabulka frakce s číslem dva v čitateli tzv. tabulka 2 / n:

                                     

4. Odkazy. (References)

Literatura. (Literature)

 • BEČVÁŘ J., BEČVÁŘOVÁ M., H. VYMAZALOVÁ: Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie, Edice Dějiny matematiky, svazek č. 23, Prometheus, Praha, 2003, 371 stran, ISBN 80-7196-255-4.

Externí odkazy. (External links)

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu z Matematiky starověkého Egypta ve Wikimedia Commons.
                                     
 • calculation, Greek numerical notation, s. 15 - 18. anglicky Matematika starověkého Egypta Egyptské hieroglyfy Obrázky, zvuky či videa k tématu egyptské
 • století př. n. l. chybí matematice jakákoliv speciální symbolika. viz článek Matematika starověkého Egypta Matematika starověkého Egypta vznikala společně s
 • sjednotitele starověkého Egypta Na konci archaického období konec 28. století př. n. l. sahala moc faraonu až na Sinajský poloostrov. Egypt tehdy disponoval
 • třiadvacetisvazkovou encyklopedii Egypta La Description de l Egypte Popis Egypta Mezi významnými vědci, kteří se výpravy do Egypta zúčastnili, byli mimo jiné:
 • Základy tohoto státu však sahají hlouběji do minulosti. Chronologie starověkého Egypta byla puvodně založena na pořadí panovníku a délce jejich panování
 • Ptolemaiovský Egypt je obecně užívaný termín pro období starověkého Egypta spravovaný helénskou dynastií Ptolemaiovcu, tento stát je běžně označován jako
 • Podrobnější informace naleznete v článku Umění starověkého Egypta Dva samostatné státy, dolní i horní Egypt byly sjednoceny do jediné říše. Stará říše
 • nepříliš úspěšnému tažení do Egypta v letech 1798 1799. Niebuhr započal epochu velkého přílivu lidí do Mezopotámie a Egypta Přibývalo cestovatelu, za nimiž
 • 1951 Veřejný život ve starověkém Egyptě 1955 1956 Amennacht v dobovém přepisu Amen Nacht povídka na motivy starověkého Egypta 1917 Kdo byl kdo:
 • moře, jeden z nejduležitějších egyptských přístavu, druhé největší město Egypta a hlavní město stejnojmenného guvernátu. Město je pojmenováno po svém zakladateli
 • II. 316 270 př. n. l. královna Thrákie a Makedonie a spoluvládkyně Egypta Ašóka cca 304 232 př. n. l. vládce Maurjovské říše Cato starší 234


                                     
 • říše a dalších. Matematika starověkého Egypta se zachovala na Rhindově papyrus z Druhé přechodné doby, jiné texty odhalují starověkou egyptskou astronomii
 • 80 - 242 - 0403 - 7 Starověká filosofie Dějiny Řecka Helénismus Literatura starověkého Řecka Řecká mytologie Starověk Starověký Řím Umění starověkého Řecka Obrázky
 • vyhořela. Starověké zdroje pojednávají o ničení knihovny, o tom, kdo je zodpovědný za ničení a kdy k němu došlo, se liší. V roce 30 př. n. l., kdy Egypt dobyli
 • Šedesátkovou soustavu v kombinaci s desítkovou používali už starověcí Sumerové v Mezopotámii, kde se matematika rozvíjela od počátku 3. tisíciletí př. n. l. Dodnes
 • seznamovali Arabové značný vliv na arabskou matematiku měla i matematika indická V plné síle se arabská matematika projevila v Al - Chorezmího díle Hisáb al - džabr
 • starověkém Egyptě se pak konal každé dva roky soupis dobytka. První díla vztahovaná k pravděpodobnosti a statistikám se datují k arabským matematikum
 • Dvaačtyřicet vteřin je doba letu Jana Tleskače dle Jarky Metelky. ve starověkém Egyptě země byla rozdělena na 42 správních celku nomu při vážení duší bylo
 • 323 př. n. l. a ovládnutím poslední helénistické říše  ptolemaiovského Egypta Augustem v roce 31 př. n. l. po bitvě u Actia. Počátek helénistické epochy
 • civilizace starověkého Řecka vznikl však později než babylonské a egyptské příklady Euklides shromáždil všechny znalosti té doby z matematiky Jeho práce
 • prosince 301 př. n. l. Pro toto staletí je charakteristický rozvoj starověkého Řecka, kdy se šířil vliv řecké kultury. Ta se s přibývajícími řeckými
 • 118801856 ISNI: 0000 0001 1839 0500 LCCN: n86048557 VIAF: 88940669 WorldcatID: lccn - n86048557 Portály: Antika Astronomie Lidé Matematika
 • instituce zanikla. BAREŠ, Ladislav VESELÝ, Rudolf GOMBÁR, Eduard. Dějiny Egypta Praha: Lidové noviny, 2009. 822 s. ISBN 978 - 80 - 7106 - 971 - 3. S. 138. ŚWIDERKOVÁ
                                     
 • k prorokovi ISE, Praha 1993, ISBN 80 - 85241 - 49 - 8 Shaw I.: Dějiny starověkého Egypta BB art, Praha 2003, ISBN 80 - 7257 - 975 - 4 TOMÁŠKOVÁ, Kamila. Odvrácená
 • př. n. l byl řecký matematik a geometr. Většinu života strávil v Alexandrii v Egyptě Bývá označován za nejvýznamnějšího matematika antického světa. Jeho
 • 10 Alexandrie 75 Alexandrie byl starověký matematik a vynálezce. Zabýval se praktickými úlohami z matematiky mechaniky a dalších oblastí fyziky.
 • Literatura starověkého Řecka obsahuje řecké písemné památky od nejstarších dob, tj. od 8. století př. n. l. až do roku 529, kdy Justinián I. uzavřel poslední
 • data: AUT: ola2002161274 GND: 118530674 ISNI: 0000 0000 8148 6989 LCCN: n82081073 VIAF: 69031816 WorldcatID: lccn - n82081073 Portály: Matematika
 • matematik a filozof. V matematice měl být žákem Archytasovým, ve filozofii Platónovým rozešli se ale ve zlém a astronomii měl studovat v Egyptě Byl
 • VERNER, Miroslav BAREŠ, Ladislav VACHALA, Břetislav. Encyklopedie starověkého Egypta Praha: Libri, 2007. 528 s. ISBN 978 - 80 - 7277 - 306 - 0. S. 402. HORNUG

Users also searched:

egypt astronomie, egypt matematika, egyptské číslice, egyptské násobení, jak byl egypt puvodně rozdělen?, papyrus, starověký egypt astronomie, starověký egypt věda, Egypta, egypt, astronomie, matematika, rozdlen, egyptsk, starovk, Matematika, slice, puvodn, nsoben, starovk egypt astronomie, starovkho, egyptsk nsoben, egyptsk slice, starovk egypt vda, jak byl egypt puvodn rozdlen, papyrus, egypt matematika, vda, egypt astronomie, Matematika starovkho Egypta, matematika starověkého egypta,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Egypt matematika.

Athanasius Kircher Starověký Egypt. Vychází ze 40 let experimentu a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnu. Prof. Egyptské číslice. MASARYKOVA UNIVERZITA MATEMATIKA VE STARÉM EGYPTĚ. K tomu ekonomický vývoj v Mezopotámii opět postoupil dále než v ostatních zemích té úrodné částí Blízkého východu, která se táhne od Mezopotámie do Egypta. Starověký egypt astronomie. Dějiny starověkého Egypta Ian Shaw Zboží.cz. Starověký Egypt je jedinou dějepisnou publikací poskytující detailní historickou studii Egypta od starší doby kamenné až po jeho začlenění do Římské říše. Jak byl egypt puvodně rozdělen?. Simon Singh: Kniha kódu a šifer. Utajování od starověkého Egypta. A jelikož studuji matematiku, zvolila jsem jako téma své diplomové práce právě matematiku starověkého Egypta. Toto téma je mi totiž velice blízké. Počátky.

Egypt astronomie.

Matematika podle profesora Hejného ve 2. třídě ZŠ Dolní Lhota. V naší škole se matematika v 1. a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnu.


Starověký egypt věda.

MIMOŘÁDNÝ TÝDENNÍ PLÁN OD 30.3.2020 DO 3.4.2020 6. Keywords: matematika dějiny matematiky Egypt starověký. Systematics: Přední Asie v pravěku a starověku Egypt v pravěku a starověku, egyptologie. Egyptské násobení. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN rozvoje vzděláván ORP Aš předkládaný v. Autor nám v knize představuje nejkrásnější egyptské texty, které nás pobízejí k tomu, abychom se ponořili do věčného mystéria starověkého Egypta. Mužeme v​. Moderní výukové metody Základní škola Větrník. Disciplíny matematiky – aritmetika, algebra, geometrie a matematická analyza.​se Matematika starověkého Egypta se vznikala společně s rozvojem civilizace​.

Hejného metoda jako podklad pro kouzlení s čarodějem Matemágem.

Matematika ve starém Egyptě. Mathematics in the ancient Egypt. Anotace: Cílem této diplomové práce bylo ukázat, jak se počítalo ve starověkém Egyptě. V první. Matematika podle profesora Hejného Matematika profesora. Jak počítali ve starém Egyptě 2. Mgr. Jaromír Egypťané používali matematiku k praktickým výpočtum. Matematika ve starověku: Egypt a Mezopotámie. 1. vyd.


BEČVÁŘ, Jindřich Matematika ve starověku.

23 této edice od Jindřicha Bečváře, Martiny Bečvářové a Hany Vyma zalové, Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie, jenž zahrnuje základní informace. STAROVĚKÝ EGYPT. Matematika ve starověku. Bečvář Publikace se zabývá matematickým myšlením ve starém Egyptě a Mezopotámii. Určeno Podnázev, Egypt a Mezopotámie. Matematika ve starověku Egypt a Mezopotánie Jindřich Bečvář. Co je matematika podle profesora Hejného? Je to především poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnu. Maminka: MAMI, MY SE TO ALE UČÍME jinak! H mat. Vysoké úrovně dosáhly v Egyptě matematika, astronomie, geometrie a lékařství. V medicíně se již některé obory specializovaly oční a zubní lékařství, chirurgie.


Nadstandardní aktivity E a s y S t a r t Základní škola.

Počty v zemi faraonu Matematika stavitelu pyramid Hana Vymazalová Zábavnou formou Věnuje se rovněž matematice starověkého Egypta, jejímu vývoji a. Počty v zemi faraonu Nakladatelství Dokořán. Části práce je stručně popsán úsek historické egyptské matematiky. Je to druhý nejvýznamnější matematický text pocházející ze starověkého Egypta. Matematika – metoda podle ého. Principy, metody a formy výuky matematiky ve zkratce řečeno Hejného metodu se které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do. DĚJINY MATEMATIKY. Vychází ze 40 let experimentu a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do.

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty.

Matematika starověkého Egypta se rozvíjí společně s rozvojem egyptské civilizace od 4. tisíciletí př. n. l. Sloužila pouze k praktickým účelum, jako abstraktní. ZŠ Pod Montací Náchod. Starověký Egypt. zápis, vituální prohlídka, text o n. l. faraon Meni sjednotil Egypt v jednu říši obrázek spojení korun virtuální prohlídka starověkého Egypta.

Hejného metoda – ZŠ Eden.

Nemužu začít jinak než výukou matematiky podle profesora Hejného. které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do. Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie,. Matematika starověkého Egypta se rozvíjela společně s rozvojem Egyptské civilizace od 4. tisíciletí př. n. l. Sloužila pouze k praktickým účelum, jako abstraktní. Matematika starověkých kultur Slavní matematici, fyzici a vynálezci. Vydejte se s Cubettem na historickou cestu ke světoznámým pyramidám. Zjistěte více o dávno zaniklých civilizacích a hieroglyfech, najděte starověké poklady a.


Starověký Egypt.

Matematika ve starověku. Egypta a dosáhnout jistého kulturního a hospodářského rozvoje. V té době však již byla slavná éra starověkého Egypta dávnou. Hejného matematika Děti objevují matematiku samy a baví je to. EGYPT. Starověký Egypt. Literatura Matematika ve starém Egyptě. Prameny. Aritmetika. Posloupnost Algebra. Geometrie. Ostatní úlohy. Čas Geometrie v praxi. Matematika historie geo info mat. MIMOŘÁDNÝ TÝDENNÍ PLÁN OD 30.3.2020 DO. 3.4.2020 6.TŘÍDA. MATEMATIKA. Učebnice č. 2 strana 60 cv. 5, 8 písemně do ŠS. 60 cv.

Zápis dějepis 26.1. Věda a umění starověkého Egypta Vysoké.

Německý jezuita Athanasius Kircher se nejprve zabýval literaturou, matematikou, fyzikou a přírodopisem. V roce 1618 vstoupil Athanasius Kircher do řádu. Jak počítaly v Egyptě. S netradiční metodou matematiky pana profesora Hejného se tentokráte jež se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnu.


Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie DML CZ.

Trestní právo starověkého Egypta a Chetitské říše. Knollová Michaela. Dostupnost. rozebráno. Vydavatel. Václav Klemm. ISBN. 978 80 87713 00 6. EAN. Matematika starověkého egypta –. Naše vědění o starověké matematice není tudíž úplné. Nejbohatší historické prameny matematiky, které nám jsou dnes k dispozici,pocházejí většinou z Egypta,. Matematika starého Egypta Matematika Referáty Odmaturuj. Co je to matematika podle profesora Hejného? historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnu. Hejného metoda matematiky – Mateřská škola Hradec nad Moravicí. Konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až ….


Starověký Egypt ZŠ Kunratice.

Historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnu. 1. BUDOVÁNÍ SCHÉMAT DÍTĚ VÍ I TO, CO JSME HO. Živá moudrost starověkého Egypta Christian Jacq Kniha na. Matematika ve starověku Egypt a Mezopotánie - popis, komentáře a veškeré informace o knize. Co je to Hejného metoda výuky matematiky a proč její 8. ZŠ Most. Vychází ze 40 let experimentu a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnu. Povídání o matematice SIK. Matematika ve starověku: Egypt a Mezopotámie. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2003, 371 s. Dějiny matematiky Prometheus, sv. 23. ISBN 80 719 6255.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →