Back

★ KulturaKultura
                                     

★ Kultura

Kultura se týká všech činností člověka, které je vidět v kontrastu s přírodou. V užším slova smyslu je soubor vybraných a tvurčích lidské činnosti, jako je literatura, umění, divadlo, náboženství, nebo dokonce vzdělání. V širším slova smyslu, zejména ve společenských vědách, to je systém všechny důležité činnosti a vzorcu chování, které člověk předpokládá, aby jako člen společnosti, kde tato kultura se pěstuje a předává. Studie kultury se zabývá především kulturní studia, ale také sociologie, kulturní antropologie a dalších věd.

                                     

1. Původ slova. (The origin of the word)

Význam pojmu kultura člověk osvětlit původ slova. Latinské cultura, budoucí participium slovesa colere pěstovat, vzdělávat, a také k uctívání, myslel puvodně pěstování komerčních plodin, jako jsou "kultura chmele". Na rozdíl od plevele, který roste sám, plodiny jsou lidi postarat. Jako metaforu je použil Marcus Tullius Cicero pro překlad platónova pojmu "péče o duši" cultura animi a pouze 16. století se používá v užším smyslu pro označení vybraných lidských činností, zejména uměleckých.

                                     

2. Kultura v užším slova smyslu. (Culture in the strict sense of the word)

To zahrnuje, například, hudba, literatura, umění, nebo dokonce náboženství a filozofie, které má člověk rozvíjet a kultivovat. V tomto smyslu je chápána jako "kulturní sekce" v knize "kulturní časopis" nebo "ministerstvo kultury". Proti této vybrané, "vysoké" kultuře, vyžadující vzdělání a péči, stála potom od 18. století "low" nebo lidová kultura, pozdější popkultura, která vás bude spíše líbit. Tento rozdíl se v současnosti stírá, přesto kultura znamená pouze to, že součástí specificky lidské činnosti, která je tvurčí a neslouží ihned do uměleckého života.

                                     

3. Kultura v širším slova smyslu. (Culture in the broader sense of the word)

Proti tomuto úzkému významu pojmu kultury se ohradil už Johann Wolfgang von Goethe. V jeho pojetí kultury nesmí chybět ani oblečení a jídelní zvyky, dějiny ani filosofie, umění ani věda, dětské hry ani přísloví, hospodářství ani literatura, politika, nebo politiky, nebo dokonce poukaz na škody, vznikající odlesněním hor". Britský antropolog E. B. Taylor chápat kulturu jako systém vše, co člověk získává jako člen určité společnosti, jako je jazyk, vědění, náboženství, umění, právo, morálku, zvyky. To je v tomto širokém smyslu se dnes pojem kultura se používá v antropologii a sociologii.

Kultura tedy zahrnuje všechno to, co člověk nerodí, ale

 • Co je spíše kolektivním a často anonymním, nastřádaným dílem mnoha generací.
 • To, co společenství spojuje a zároveň odlišuje od jiných.
 • To, co obvykle dělá ne, ale trvá od starších.
 • To, co se naučit, aby se stal platným členem své společnosti.
 • To, co drží skutečnost, že lidé se starají a starat se.

Nezbytnou součástí lidské kultury v tomto širokém smyslu se skládá z jazyk a jako jazyk z mnoha, lze hovořit o mnoha různých kultur. V tomto širokém významu je kultura nezbytnou podmínkou lidského života ve společnosti, a tudíž nemůže být považován za pouhé "nástavby" materiál "základní" jak marxisté. Hmotná i kulturní či duchovní stránka člověka se jistě vzájemně závislé, příběhy tzv. "vlčí děti", vyrostl z lidské společnosti, však ukazují, že bez příslušné enkulturace, tj. osvojení určité kultury, je člověk schopen rozvíjet sexuální vztah. Jistý náznak kultura může být skutečně nalézt, například, s přednosti a dalších zvířat. Mladí makakové se od matky dozví, umýt brambory před tím, než jíst, mladí ptáci napodobují zpěv dospělých. Takové učení je také schopen čmelák.

Antropolog Clifford Geertz charakterizuje kulturu jako "sítě, což znamená", ve kterém a po kterém člověk žije, které přijímá od své společnosti a které naopak předává svým dětem. Podle Geert Hofstede "kolektivní software" společnosti. Z jiného hlediska je to způsob, jak lidé žijí v souladu s jejich přesvědčení, jazyk, historie, a je třeba, způsoby oblékání. Sdílené hodnoty, symboly, způsoby chování a gesta vytvářejí společný rámec lidských jednání, budí vzájemnou důvěru a pomáhají dobré komunikaci. Je také duševní kultury, která zahrnuje lidské výtvory, které splňují duchovní potřebu člověka. mezi ně patří výtvory nehmotného charakteru - Např. náboženství, způsoby chování, zvyky a tradice.                                     

4. Reprodukce kultury. (Reproduction of culture)

Kultura se vyznačuje jistou stálostí v čase, zároveň je však flexibilní a přizpusobivá adaptace na nové okolnosti. Její pokračování či reprodukce se zajišťuje spontánně, nápodobou v rodině a později v prostředí vrstevníků jsou oba cílevědomě ve školách. Na generačním předávání kultury, tj. jazyk, příběh, vyprávění, zvyk, oblékání, morálky nebo náboženství se tradičně podílely dvě generace, zejména matka a babička volala babička hypotéza. V současné době na enkulturaci dětí těžce zapojený v tv, které společnost homogenizuje: všichni poslouchají stejný reproduktor a stejné příběhy, mají před očima stejné vzorce chování, atd.

                                     

5. Kultura a civilizace. (Culture and civilization)

Protože se kultura vyjadřuje a předává zejména jazyk, často se chápe jako vázaná na určité jazykové prostředí. Pro ještě větší a méně homogenní nadnárodní celky se používá pojem civilizace, odkazující k městskému prostředí latinské civis, civilis, a proto do určité kosmopolitismu. Naopak, pro menší společenství, jako je místní, profesní či věkové skupiny je užíván blízký pojem subkultury jako subkultury řidiču kamionu nebo mládež, že. V podobný smysl mluvit o firemní kultuře, tj. ustálené způsoby chování mezi zaměstnanci, řešení konfliktů a podobně.

V co-stěhování a globalizovaném světě se různé kultury, dříve více či méně přísně oddělené, často setkávají a protože si navzájem dobře nerozumějí, vznikají vážná společenská napětí i konflikty. Příchozí imigranti z jiných kultur se musí akulturovat, tj. osvojit si nezbytné minimum hostitelské kultury, často však vytvářejí poměrně uzavřené skupiny, které pak žijí na okraji většinové společnosti. Proto nabývají na významu pokusy o multikulturní výchova, tj. výchova k pochopení kulturních rozdílů. Nicméně, různých kultur mohly úplně splynout a vytvořit jedinou světovou kulturu není pravděpodobné a pravděpodobně ani žádoucí. Také slavný tavící kotlík, ve Spojených státech, který byl stírání kulturních rozdílů mezi přistěhovalci, naráží dnes na hranici svých možností. Spíše to vytváří jakousi relativně mělké "global" civilizace, kde se lidé mohou dohodnout o velmi jednoduché věci, ale v bližším kontaktu, žijí dále ve svých vlastních kultur. Je také duševní kultury, která zahrnuje lidské výtvory, které splňují duchovní potřebu člověka. mezi ně patří výtvory nehmotného charakteru - Např. náboženství, způsoby chování, zvyky a tradice.

                                     

6.1. Odkazy. Související články. (Related articles)

 • Subkultura. (Subculture)
 • Kulturní evoluce. (Cultural evolution)
 • Civilizace. (Civilization)
 • Kulturní geografie. (Cultural geography)
 • Kulturní a sociální antropologie.
                                     

6.2. Odkazy. Literatura. (Literature)

 • Clifford Geertz: Interpretace kultur. Praha 2000.
 • Od. Salzmann: Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. Praha 1997.
 • Susan Blackmoreová: Teorie memů. Kultura a její evoluce. Praha 2001.
 • R. van Dülmen: Kultura a každodenní život v raném novověku stejně. / III. Praha 2006.
 • Ernest Gellner: Mysl a kultura. CDK, Brno, 1999.
 • Jan Assmann: Kultura a paměť. Praha 2001.
 • Čas Petra: Nový pohled na kulturu. Logistiky, kultury. Praha: Academia, Rok 2017. ISBN 978-80-200-2730-6.
 • M. Petrusek et al., Velký sociologický slovník I. Heslo Kultury. Praha: Nakladatelství Karolinum 1998.
 • J. Petráň: Dějiny hmotné kultury i. / II. Praha 1995.
 • G. Hofstede: Kultury a organizace. Praha 1999.
 • G. Schwarz: Kulturexperimente im Altertum, Berlín 2010.
                                     

6.3. Odkazy. Externí odkazy. (External links)

 • Téma Kultura ve Wikicitátech.
 • Slovník, heslo kultura ve Wikislovníku.
 • Zpráva Portál:Kultura ve Wikizprávách.
 • Anglický. (English)
 • Podrobný článek na definování kultury.
 • Slovník Dějiny Idejí "kultura" a "civilizace" v moderní době.
 • Globální Kultura Eseje o globální problémy a jejich dopad na kulturu.
 • Obrázky, zvuky či videa k tématu kultura ve Wikimedia Commons.
 • Co je Kultura? - Washington State University.
                                     
 • Badenská kultura starší názvy kultura s kanelovanou keramikou, kultura s drážkovanou keramikou, v Maďarsku nazývaná pécelská kultura v Polsku kultura promienista
 • populární kultura a masová kultura patrný zvláště do konce 80. let 20. století ve státech bývalého sovětského či východního bloku. Masová kultura byla
 • výzdobného keramického stylu kultura s lineární keramikou, kultura se šňurovou keramikou podle eponymní lokality Únětická kultura nebo podle zpusobu pohřbívání
 • Harappská kultura také kultura poříčí Indu, protoindická kultura protoindická civilizace apod., byla starověká kultura nacházející se v povodí řeky Indus
 • 428 s. ISBN 80 - 7277 - 115 - 9. Heslo Knovízská kultura s. 148 150. Obrázky, zvuky či videa k tématu Knovízská kultura na Wikimedia Commons Portály: Pravěk
 • Kultura se šňurovou keramikou též kultura šňurové keramiky, zkratkou KŠK, anglicky Corded Ware, německy Schnurkeramik, francouzsky ceramique cordée, nizozemsky
 • Lengyelská kultura je archeologická kultura přelomu neolitu a eneolitu někdy mezi 4400 4300 př. n. l. rozšířená na starém sídelním území středních a
 • Lužická kultura lužický kulturní komplex či kultura lužických popelnicových polí je archeologická kultura doby bronzové a železné, jež byla rozšířena
 • Kultura zvoncových poháru je datována do pozdního eneolitu až do počátku doby bronzové. Kultura existovala na mnoha místech západní a střední Evropy a


                                     
 • Otomanská kultura je archeologická kultura spadající do starší až střední doby bronzové, podle Reineckeho BA2 až BB1. Vyskytovala se na území Sedmihradska
 • karpatská mohylová kultura středodunajská mohylová kultura další archeologické skupiny v jihovýchodní Karpatské kotlině v širším smyslu kultury tzv. severské
 • Bukovohorská kultura je neolitická kultura v oblasti východního a jižního Slovenska a přilehlé části Maďarska, zasahuje i do severozápadního Rumunska
 • Kultura s nálevkovitými poháry je archeologická kultura staršího eneolitu. Jsou pro ni typické keramické poháry s nálevkovitým hrdlem a bohatým zdobením
 • tyto kultury popelnicových polí: lužická kultura velatická kultura čakanská kultura čačianská kultura podolská kultura pilinská kultura kultura Suciu
 • kultura je kultura produkována pro masové publikum, není tedy určena výlučné skupině lidí, jedná se o komercionalizovanou a homogenizovanou kulturu
 • Převorská kultura Przeworská kultura je archeologická kultura doby železné existující od 2. století př. n. l. do počátku 5. století v dnešním centrálním
 • Badárská kultura je kultura pravěkého Egypta z období 4400 4000 př. n. l. Předcházela jí pravděpodobně Merimdská kultura Název kultury pochází z naleziště
 • Tripolská kultura také Cucuteni Trypilská kultura ukrajinsky Трипільська культура Trypilska kultura rumunsky Cultura Cucuteni je neolitická archeologická
 • Kultura Chłopice Veselé je archeologická kultura konce eneolitu a počátku starší doby bronzové pojmenovaná podle lokalit Chłopice v Malopolsku a Veselé
 • buňky ze savčích tkání. Pojem buněčná kultura je v úzké souvislosti s výrazy tkáňová kultura nebo orgánová kultura za které bývá často zaměňován. Přestože


                                     
 • Huarijská kultura též Kultura Huari či Kultura Wari, byla starověká kultura v předkolumbovské jižní Americe, na území dnešního Peru, v jeho západní části
 • styl a Odkazy. Konkrétní problémy: řádkové citace Únětická kultura je archeologická kultura spadající do starší doby bronzové, podle Reineckeho systému
 • Zarubiněcká kultura je archeologická kultura doby železné existující od konce 3. století př. n. l. do 2. století n. l. v dnešním Bělorusku a na Ukrajině
 • Ománská kultura vychází z islámské kultury jejím středobodem je ibádíja, odnož islámu specifická pro Omán. Ománci mají ve zvyku být pohostinní, přivítání
 • Jako pohřební kultura H, též kultura pohřebiště H, se označuje pozdně harappská kultura která se rozvíjela v oblasti Paňdžábu tedy přibližně v oblasti
 • Kultura s lineární keramikou starší název: kultura s volutovou keramikou, kultura s páskovou keramikou zkratka: LnK je označení pro neolitickou kulturu
 • Jevišovická kultura JK je archeologická kultura která se rozvinula v období mladého eneolitu. Svuj název kultura dostala podle eponymního naleziště
 • Štítarská kultura je archeologická kultura z pozdní doby bronzové, zhruba z let 950 800 př. n. l. Navazuje na knovízskou kulturu Někdy je štítarská kultura považována
 • Chamská kultura je jedna z kultur středoevropského eneolitu. Absolutně chronologicky je řazena někde mezi roky 3 200 2 800 př. n. l. Na českém území
 • Chaláfská kultura je archeologická kultura v severní Mezopotámii z období středního chalkolitu, která se objevuje asi na konci 6. tisíciletí př. n. l.
                                               

Čistá kultura

Heslo čistá kultura nabývá v ruzných odvětvích těchto významu: Čistá kultura biologie - v biologii kolonie buněk jednoho taxonu. Čistá kultura potravinářství - v potravinářství přesně definovaná smíšená kultura.

Users also searched:

kultura, Kultura, materiln, masov, pedie, aktuality, sociologie, hmotn, materiln kultura, masov kultura, aktuality kultura, kultura sociologie, kultura r, hmotn kultura, kultura - - pedie, co je kultura,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Co je kultura.

Kultura Deník.cz Deník.cz. Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Arts Council Norway a Icelandic Centre for Research vyhlásilo 26. 11. 2019 otevřenou výzvu k. Kultura sociologie. Kultura Aktuálně.cz Magazín Aktuálně.cz. 6.11.2015:36 aktualizováno 1.12.2020:41 přečteno 10516x nerova Celý článek Divadla a kina. 8.12.2015 8:46:17 aktualizováno.

Kultura - - pedie.

Zprávy z kultury České. Denis Šafařík: Natáčení mě utvrdilo v tom, jak velká osobnost byl Franz Kafka. dnes. Mike Mignola, Gary Gianni: Hellboy: Vstříc mrtvým vodám. Literatura​. Kultura čr. Kultura Město Šlapanice. Kultura Město Turnov. Tehdy se jednalo o městské informační středisko, které bylo podřízenou organizací Referátu školství, kultury, cestovního ruchu a. Kultura, Kutná Hora městský informační portál. Ministerstvo kultury spolu s ministerstvem prumyslu a obchodu vyhlásilo 3. výzvu dotačního programu COVID Kultura pro osoby samostatně výdělečně činné.


Kultura Prostějov.

Film, divadlo, literatura, výtvarné umění a další. Nejnovější informace ze světa kultury z domova i ze světa čtěte na webu e15.cz. Program COVID Kultura III: Podávání žádostí spuštěno Intergram. Zprávy z kultury. Recenze filmové a televizní tvorby, výstavy a výtvarné umění, novinky v literatuře i hudbě. Kultura: Třešť. SEZÓNNÍ TIPY. Procházky libereckou přírodou Změna otvírací doby infocentra Liberecké hvězdy na YouTube Liberecká kultura online Přejít na sezónní tipy.

1.6 Kultura ČR 2030 Strategie Česká republika 2030.

Kultura. Veškeré informace o kulturním dění v našem městě získáte na stránkách Centra kultury a vzdělávání Blatná Městská knihovna Kino Městské. Kultura aktuální zpravodajství E15.cz. Aktuálně.cz kompletní zpravodajství, zprávy z domova i ze světa. Ministerstvo kultury České republiky. Kultura. Kalendář akcí Kalendář akcí ke stažení Top akce 2021 Zrcadlové bludiště Muzea Galerie Kino Modrý kříž Městské Tylovo divadlo Klubová.


KULTURA A VOLNÝ ČAS Visit Liberec.

Speciální dotační program COVID – Kultura připravilo Ministerstvo prumyslu a obchodu MPO ve spolupráci s Ministerstvem kultury MK v. Kultura O městě Oficiální stránky statutárního města Frýdek Místek!. Poskytování služeb odboru památkové péče, odboru umění a knihoven, odboru regionální a národnostní kultury a informační kanceláře. Kultura a kulturní zařízení: Kyjov. Akce městské části Aktuality Archiv grantových řízení Činnost oddělení kultury Dotace Fotogalerie Galerie 1 Kalendář akcí Nematriční obřady Památky. 3. výzva pro OSVČ v programu COVID – KULTURA Novinky a. Kultura a akce města Aktuality Kulturní kalendář Městské kulturní festivaly Městské akce Abonentní koncerty vážné hudby Kulturní organizace města. Kultura Praha 11. Kultura. Odkazy. Rezervace vstupenek Kino Máj Městská knihovna Kulturní dum. Zodpovídá: web admin. Vytvořeno změněno: 23.7.2012 23.7.2012.


Kultura a umění Vysoké školy.

Kultura. Aktuální Archiv. Financování kultury v letech 2018 2020 z rozpočtu města Ústí nad Labem.pdf, 430kB Víceleté granty v oblasti kultury 2019 2020. Kultura v karanéně Institut umění – Divadelní ústav. Kultura a volný čas. Níže naleznete přehled Masopustní koleda 16.02.2021 v AKCE ZRUŠENA Dny slovenské kultury 19. 28.02.2021 AKCE. Dotace kultura a památková péče Moravskoslezský kraj. Aktuální nabídka vysokých škol z kategorie kultura a umění. Výběr podle lokality, typu a formy studia vám umožní rychle najít tu správnou státní nebo soukromou.

Kultura: Město Vsetín.

Kultura F≈M spravuje Kino≈Vlast, moderní kino s digitálními technologiemi, které každý týden uvádí několik premiér, takže pokud v sále výjimečně nehostují​. Kultura a sport Jablonec nad Nisou. Informace z kultury a památkové péče Projekty spolufinancované ze zdroju Tradiční lidová kultura Seznam nemateriálních statku tradiční. Kultura a volný čas Oficiální stránky statutárního města České. Kultura. Dvanáctitisícový Kyjov dýchá bohatým kulturním životem. Široké spektrum pořadu se vine od vážné hudby, přes divadlo a kino k jazzu, folku až k velmi. Kultura Město Turnov. Kultura. Chceme, aby pro vás Praha 7 byla místem ke spokojenému životu a tvorba strategie rozvoje kultury v Praze 7 ve spolupráci s kulturní veřejností a.

Kultura iROZHLAS spolehlivé zprávy.

Ministerstvo kultury spolu s Ministerstvem prumyslu a obchodu dnes vyhlásilo 3. výzvu dotačního programu COVID – KULTURA pro osoby. Kultura – Kultura od A do Z. Nejrychlejší zpravodajství ze světa kultury. Exkluzivní audioukázky, videoklipy v premiérách, výroční speciály, on line rozhovory, soutěže. s.cz. Kultura Praha 1 Úřad městské části Praha 1. 3. 2021Arnošt skoro jasno 20 °C. Kultura. Paramount přestává vysílat dvě epizody SpongeBoba. Jedna se nápadně podobá pandemii, druhá je perverzní. Česká kultura v on line prostředí Ministerstvo zahraničních věcí. Kultura v karanéně. ©. Mimořádný zpravodaj IDU o aktuální situaci v kulturním prostředí v souvislosti s COVID. Kultura Seznam Zprávy. Kultura znovu hledá alternativy. 02.11.2020. Paralyzované kulturní podniky dávají světu najevo, že umění se nikam neztratilo, i když momentálně nemá živé​.


Kultura Magistrát města Ústí nad Labem.

Menuˇ. Kultura a sport. Nahoru. Kam dále: Zpět na: Život ve městě Pronájem sportovišť Kulturní organizace města Kulturní a sportovní zařízení Městské. Program COVID Kultura MPO. Právo a finance Řemesla a služby Reality a ubytování Restaurace, pohostinství Volný čas a sport Spolky Kultura Sport Ostatní Informace spolkum.

COVID – KULTURA – odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelu.

66 1988 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20 1987 Sb., o státní památkové péči. – Společnost a kultura. Kultura a sport. Vzdělávání, kulturu, společenskou angažovanost a umění spojuje Kampus Hybernská. Projekt Univerzity Karlovy a Magistrátu hl.m. Prahy vrací.


Kultura Český rozhlas.

Informace ze současné kulturní scény, tipy na akce, recenze film a hudba, design​, gastro, rozhovory a fotoreportáže, audioukázky, videoklipy, soutěže. Kultura Oficiální stránky obce Blatná Město Blatná. Kulturní politika. Stát podporuje rozvoj znalostí kultury a snižování nerovnosti v dostupnosti kultury, například pomocí internetu. Kultura přispívá ke zvýšení kvality. Kultura – aktuální zprávy. Monografie je rozdělená do tří částí. Po úvodní kapitole, která se věnuje vymezení pojmu kultura, přináší první část monografie přehled platné legislativy,​. Kultura IROP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Koncert na letní scéně Eurocentra, foto: I. Mošnová. Přehled aktuálních článku s kulturní tématikou. Tématický výběr zpráv a článku vztahující se k oblasti kultury.


Kultura v krajích České republiky Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS, příspěvková organizace Ministerstva kultury, oslovil proto s žádostí o spolupráci knihovny, které. Kultura Zákony pro lidi. Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021. Termín podání žádostí o dotaci: od 2. 11. 2020 do 27. 11. 2020. 23. 9. 2020.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →