Back

★ Lužická kulturaLužická kultura
                                     

★ Lužická kultura

Císařských kultury, lužický kulturní komplex, nebo kultury lužických urnfield kultura je archeologická kultura doby bronzové a železné, která byla rozšířena ve střední Evropě od 14. století před naším letopočtem. c. 4. století před naším letopočtem. c., a patřil do širší skupiny kultur urnfield culture, který z mladší doby bronzové byly umístěny ve velké části Evropy. Kultura byla pojmenována po Lužici, kde byla v 19. století označil německý lékař a archeolog Rudolf Virchow. Na nejznámější místa patří Biskupem v Polsku a Buch u Berlína.

V české literatuře, termín císařských kultura je také v užším smyslu pro označení mladobronzové fáze tohoto komplexu kultur.PDM 301

                                     

1. Rozšíření. (Extension)

Císařských kultury následovala střední doby bronzové barrow kultur a vznikla ve 14. století před naším letopočtem. ad, V době železné bylo nahrazeno kultura billendorfská a pomořanská. Byla v úzkém kontaktu s severské kultury z doby bronzové a železné věku to má vliv kultura, halštatská a laténská. Zahrnují oblast východního Německa, včetně Lužice, Polsko, severní část české republiky a Slovenska, a také část Ukrajiny.

                                     

2. Etnický původ. (Ethnic origin)

Objevitel lužické kultury Rudolf Virchow jí volal keramiky pro protogermánskou, ale odmítl spekulovat o etnickém původu svých členů. České Josef Ladislav Kočička, Lubor Niederle a polský Józef Kostrzewski, Leon Kozłowski, archeologové si myslel, že lid lužické kultury pro Protoslovany, německý archeolog. Gotze pro Thráky a Gustaf Kossinna pro ilyrské Karpaťany. Otázka etnicity archeologie lidí v minulosti stal předmětem národní a politicky motivovaných sporů, zejména mezi německou a slovanskou stranou.

V současné době je obecně uznáváno, indo-evropský původ archeologie lidí, ale úsilí o jeho spojení s historickým etnické skupiny jsou obvykle zamítnuty. Nicméně, stále přežívají teorie o jeho totožnosti s vislanskými Venety, zmínil se o římských autorů 1. a 2. století, kteří pak na oplátku mají tendenci být identifikován jako předkové Slovanů.

Na začátku 21. století byl mezi vědci otázka národnosti a jazyky lidu lužické kultury levé nezodpovědzená a diskuse o tomto tématu několik výjimek přestal, v nacionalistických kruzích a mezi milovníky historie, nicméně, v některých případech i nadále. Problém spojení lužické kultury s Pragermány nebo Praslovany spočívá především v tom, že období tvorby z pragermánštiny a praslovanského je jazykové umístěny přiblližně do 5. století před naším letopočtem. n. l., respektive, v prvním století. d., takže mnoho staletí po vzniku lužické kultury.

Místo toho však mohli lidé z lužické kultury mluvit neznámým jazykem, jak to naznačuje nedostatek úvěr od rané fáze z germánštiny do slovanského jazyka – lze předpokládat, že oblast mezi vznikem germánských a slovanských jazyk ležel oblasti obývané mluvčími jazyka jiného. Tento jazyk mohl být hypotetický temetatština, jejichž existence je odvozena slavisty Georg Holzer z některé slovanské a baltské slova, která neodpovídají hláskovým zákon známý indo-evropský jazyk. Holzer identifikovány 62 temetatského původ ve slovanských jazycích a 11 v baltském moři, zejména na zemědělství: například, tele, brázda, oves, dodávky, voštinové, hvězda, péče o děti nebo svoboda. Holzer sladit tento jazyk s indoevropským lidem Kimmeriu, ale tento odkaz byl zpochyběna další výzkumy. Ranko Matasović poukázal na to, že baltské a slovanské jazyky si vzali půjčku s největší pravděpodobností nezávisle na sobě – temetatštinou by mluvit v době po rozpadu baltoslovanské jednoty a Frederik Kortlandt umístil rozsah temetatšiny do oblasti dnešní jižní Polsko. V tom případě by to mohl být jazyk lidu lužické kultury.

                                     

3.1. Vlastnosti. Ústředí. (Headquarters)

Její nositelé obývali samostatné statky a dvorce, což je jednou za několik desítek let, pohybující se několik set metrů. Budovy byly postaveny ze dřeva, roubené nebo drážkové konstrukce a spáry jsou vymazávaly hlínou. Kolem domu byly tam jámy na obilí, později pohřben odpad a zbytky shořelých domů. Na přelomu doby bronzové a železné vybudovat pevnost s masivní dřevohliněnými valy.

                                     

3.2. Vlastnosti. Ekonomika. (Economy)

Hlavním způsobem obživy byl plužní zemědělství, na méně úrodné území rostlinné výroby k doplnění chovu dobytka. Hlavní plodiny jsou pšenice dvouzrnka a ječmen, který je komplementární k proso, žito, hrách, fazole, čočka, a lničky. Důkazem je také pěstování lnu a pěstovaných jabloní, hrušní a slivoní. Ze zvířat byly nejdůležitější hovězí dobytek a prasata, kromě toho, ovce, kozy, psy a koně. Koně byli zaměstnáni jezdit a mrtvice a uloveno mnoho typů her, i když jejich maso tvoří relativně malou část stravy.

                                     

3.3. Vlastnosti. Pohřební obřad. (Funeral ceremony)

Pro lužické kultury jsou typické keramické urny – bin, v níž byl uložen popel mrtvých, a ty zase do velké společné mohyly. Pohřeb zařízení obsahuje jako pravidlo, keramiky, zbraní a šperků zřídka. Později komorové hroby elity také obsahovat dovážené luxusní zboží, jako jsou skleněné korálky od Středozemního moře. Pohřebiště bylo často velmi rozsáhlé, představit i několik tisíc hrobu.

                                     

3.4. Vlastnosti. Důkazy o rituální činnosti. (Evidence of ritual activity)

Z podmáčené lokality pocházejí nálezy depot bronzové samozřejmě, někteří archeologové interpretovány jako oběti bohům. Objev lidských kostí v obětní jámě muž bod na lidské oběti nebo kanibalismus. Keramické plastiky, vodní pták, snad labutí, může souviset s kultem slunečního božstva.

                                     

4. Místní kultury a skupiny. (Local culture and groups)

Slovensko. (Slovakia)

V severní, střední a západní Slovensko císařských kultura rozšířena od střední doby bronzové, stopy nejstaršího osídlení byly nalezeny v Martine. Hradiště bylo nalezeno v Nudné Rock, Prašníku, Vítkovcích a Kostolanech pod Tribečom. V mladší době bronzové se začal tlak kultury velatické a čakanské a mohylové hroby začal nahradit ploché. V pozdní doby bronzové začala císařských kultury na Slovensku proniknout na území podolské kultury na hranicích dnešní české republiky, Slovenska, Maďarska a Rakouska.

V době železné se císařských kultura byla rozdělena na kulturu platěnickou v západním Slovensku na Moravě a oravskou skupiny v severní Charakter, na Oravě a v povodí Turce. První kultura rozvíjet především v letech 750 – 550 před naším letopočtem. n. l., ostatní v letech 550 – 300 před naším letopočtem. c. Později se mísil s kulturou keltskou a dal základ pro púchovské kultury.                                     
 • tyto kultury popelnicových polí: lužická kultura velatická kultura čakanská kultura čačianská kultura podolská kultura pilinská kultura kultura Suciu
 • stupni Hallstatt A1 HA1 Později se na jejím vývoji podílela lužická kultura a částečně kultury středodunajských popelnicových polí. Pojmenovaná je podle
 • bronzové o slovenské skupině větvi lužické kultury slovenské skupině lužického kulturního komplexu Lužická kultura je charakteristická kromě specifického
 • Encyklopedický styl a Odkazy. Podolská kultura nebo přesněji mladší Podolská fáze okruhu středodunajských popelnicových polí je kultura fáze okruhu středodunajských
 • Slezskoplatěnická kultura je archeologická kultura z pozdní doby bronzové a starší doby železné, konkrétně z první poloviny 1. tisíciletí př. n. l., která
 • zlomky Knovízská kultura sousedila na severu s kulturou Lužickou patrně etnicky spadající k Venetum. Z doby knovízské kultury byly na území Prahy
 • předhistorické kultury se označují: Podle prvního či hlavního naleziště, například kultura magdalénská, halštatská, laténská, únětická, lužická a pod. Nevýhodou
 • a styl, Encyklopedický styl a Odkazy. Osobitá lužicko - srbská kuchyně je stejně specifická jako kultura jídla. Od kuchyně německých obyvatel žijících v
 • a severní Moravu a ve Slezsko zaujímal okruh lužických popelnicových polí v první fázi kultura lužická v navazující slezská v českém pojetí slezskoplatěnická
 • Milavečská kultura je jednou z mnoha archeologických kultur mladší doby bronzové na území Česka. Chronologicky ji lze zařadit do 12. až 9. století př.
 • Velatická kultura nebo přesněji starší velatická fáze okruhu středodunajských popelnicových polí byla kultura z doby asi 1250 až 1000 př. Kr. tedy
 • odboru kultury KNV. Toto středisko připravilo návrhy na zřízení několika CHKO na území kraje včetně CHKO Lužické hory. Chráněná krajinná oblast Lužické hory


                                     
 • počal rozvoj kultury lužické a osídlení počalo být hustější. Její pozdní fáze ve starší době železné se nazývá billendorfská kultura V téže době do
 • hornolužičtinu též hornolužická srbština, horní lužická srbština a dolnolužičtinu též dolnolužická srbština, dolní lužická srbština Jejich pojmenování Srbové
 • německá část Lužických hor název Zittauer Gebirge, česky Žitavské hory. V Německu se Šluknovské pahorkatině říká Lauzitzer Bergland, tedy Lužická hornatina
 • navštěvovali přednášky na pražské univerzitě. Lužický seminář měl velký vliv na lužickosrbské obrození a kulturu Byly zde uváděny také české divadelní hry
 • Hornolužická srbština nebo též hornolužičtina je z obou vymírajících lužických jazyku lépe zachovalá co do znalosti mezi dvojjazyčným obyvatelstvem a
 • Čakanská kultura nebo čačianská kultura byla kultura v době cca 1250 - 1000 př. Kr. tedy v mladší době bronzové na jihozápadním Slovensku východně
 • rozlišuje českofalcká mohylová kultura v ostatních oblastech Čech a na jižní Moravě středodunajská mohylová kultura Území severní Moravy se v této
 • a dolnolužickosrbsko - český slovník Německo - dolnolužickosrbský slovník Lužická krajina Informační strana Euromosaic Portály: Jazyk Autoritní data: GND:
 • Přírodní rezervace v Česku Klíč německy Kleis je čtvrtá nejvyšší hora Lužických hor. Nachází se v Libereckém kraji v okrese Česká Lípa v katastrálním
 • přibližně 1 600 obyvatel. Dokladem nejstaršího osídlení jsou žárové hroby lužické kultury z doby bronzové v části Krásne diely, Selovo, Končušiare a Široké.
 • Mezinárodní naučná stezka Lužické a Žitavské hory byla vytvořena roku 2001 ve východní části CHKO Lužické hory a v Žitavských horách na území Saska. Na
                                     
 • které ve 13. 10. století před naším letopočtem obývali příslušníci lužické kultury Stopy dalšího osídlení byly odkryty během záchranného archeologického
 • Slovensku Lužická popelnicová pole Slezská kultura ojediněle Doba halštatská: Platěnická kultura ojediněle Halštatská mohylová kultura Bylanská kultura Horákovská
 • Společnost přátel Lužice v lužické srbštině Towarstwo přećelow Serbow TPS je česká společnost, zasazující se v rámci české společnosti o šíření povědomí
 • Zhořelec Kamenz Kamenec Lauban Lubáň Löbau Lobava Zittau Žitava Lužické Šestiměstí německy Oberlausitzer Sechsstädtebund latinsky Hexapolis
 • 1300 let př. n. l., lužická kultura pravěké hradiště v poloze Na flecích významná archeologická lokalita bolerázské kultury datovaná do období 3500 3300
 • stránky Autoritní data: AUT: ko2009438738 GND: 2009021 - 3 LCCN: n86055985 VIAF: 137852830 WorldcatID: lccn - n86055985 Portály: Kultura Německo
 • a ? skupina Hurbanovo - Középrépáspuszta vekerzugská kultura a dále pokračovala lužická kultura Periodizace ve střední Evropě v hranatých závorkách

Users also searched:

lužická kultura nálezy, kultura, Luick, ntick, milavesk, mohylov, knovzsk, nlezy, luick, ntick kultura, milavesk kultura, mohylov kultura, knovzsk kultura, Luick kultura, luick kultura nlezy, lužická kultura,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Lužická kultura nálezy.

Plesl, Evžen, 1930 2014: Lužická kultura v severozápadních iispp. Mapa Lužická kultúra budovatelia hradísk Informační tabule – detailní mapa okolí základní, turistická, satelitní, panoramatická, atd., plánování trasy, GPS a. Mohylová kultura. Lužická kultura v severozápadních čechách Vyhledávání na. Lužičtí Srbové byli v rámci NDR významně podporováni v oblasti kultury a vědy. V roce 1948 vznikla v Budyšínu první lužickosrbská profesionální scéna, tzv.

Milavečská kultura.

BRONZOVÝ NuŽ, lužická kultura. Lužická kultura, lužický kulturní komplex či kultura lužických popelnicových polí je archeologická kultura doby bronzové a železné, jež byla rozšířena ve střední. Knovízská kultura. Moravičany Archeologický atlas Čech. Bronzový nuž lužická kultura. Datace: cca rok 1000 Starého Věku. Doba bronzová.


SKC Vznik a vývoj lužické kultury v prostoru severozápadní Moravy.

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko přírodovědecká fakulta, Ústav archeologie: Cvičení z terénní teorie a praxe kód předmětu UHV A0131. Lužická kultura ve. Cz Lužická kultura Cz Hlavní strana. Sever obsadil lid lužické kultury, jež k nám pronikala proti proudu Labe. z česko falcké mohylové kultury, ale silně ji ovlivnila i kultura lužická. Lužická kultura v českém Slezsku – PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D. Lužická kultura expandovala k jihu, ale ovlivnila území někdejších mohylových kultur i samotná lužická kultura se jeví jako sociálně málo diferencovaná.

Lužická kultúra budovatelia hradísk Informační tabule.

Prrvní studie, založená na zpracování výzkumu pohřebiště v Libochovanech a v Ústí n. Labem, charakterizuje severočeskou skupinu lužické kultury. Druhá. Doba halštatská. Knihovny pod jednou střechou. Využijte komfort a jednoduchost prohledávání fondu desítek českých knihoven současně. Využijte služeb knihoven. Lužičtí Srbové v česko německých vztazích s přihlédnutím k vývoji. V době bronzové se usadil v okolí lid lužických popelnicových polí. Lužická kultura přešla ve starší dobu železnou halštatskou 700 – 200 let před naším. Lužická kultura v českém Slezsku 46. publikace ke stažení. Na konci starší doby bronzové byla únětická kultura pozvolna asimilována kulturou Nositelé lužické kultury byli usedlým zemědělským lidem a jejich výrobní.


DĚJINY MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM.

Areál zahrnuje největší žárové pohřebiště kultury lužických popelnicových polí ​mladší doba bronzová na Moravě. Archeologické výzkumy pohřebiště probíhaly​. Prsten v pravěku Univerzita Pardubice. Lužická kultura. Anglické ekvivalenty: Lusatian culture NOVÁK, David a Martin KUNA, 2019. Lužická k. In: PeriodO. Lužická kultura ExtraStory. Lužický horský spolek. Odkaz na oficiální stránky Lužický horský spolek. Kultura, sport, turistika Sportovní areál Polevsko Sjezdovka SKI POLEVSKO oddíl. Kultura Lužické hory Reg. Bautzen a krajina vřesovišť a rybníku Kultura a příroda v srdci Horní Lužice Zde najdete přehled turistických informací v rekreační oblasti horního Lužického​. PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D. Slezské zemské muzeum. Byl to lid lužické kultury, známý také pod širším pojmem lid popelnicových polí podle Jeho pravlastí byla lužicko slezskopolská oblast, odkud se pro svou.


Varianta testu: 01.

Vysoká etážovitá nádoba se dvěma uchy. Lužická kultura z kulturního komplexu popelnicových polí mladší doba bronzová, cca 1250 – 950 př. Korelace kultur doby popelnicových polí v českých zemích a jejich. Luhačovické osobnosti 1 Luhačovické Zálesí 1 LUHAČOVICKO KULTURA VÝTVA. Lužice Německo kulturní v. 1 Lužická kultura 1 lužická kultura 2. Cerhenice – archeologické nálezy – Kolínsko – Cesty a památky. Rekonstruována je rovněž sociální struktura lužické kultury, a to na podkladě nálezu z celého historického Slezska a z oblastí s ním.

Kultura lužická Bibliography of the History of the Czech Lands.

Edice: Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, sv. 47. Témata: archeologické výzkumy Česko archeologické nálezy Česko lužická kultura Česko. Hrochuv Týnec Frolík Musil. Pohřebiště lidu lužické kultury z doby bronzové. Jeřické mohylové Datace: kultura: HA popelnicová pole lužická kultura 1300 až 1000. kultura: HB. Pravěk Libochovicka. LUŽICKÁ TRÁVA. V roce 1996 se setkali 2 stěžejní členové kapely: Karolina Stránská autor, zpěv, mandolina, kytara a Tomáš Kejklíček autor, zpěv, kytara,. Šatava Leoš: Lužičtí srbové na přelomu 20. 21. Století Etnicita. Mnozí polští archeologové vycházejí z poznatku, že na území kultury lužické se na Lužická kultura byla rozprostřena i na západ od polských kmenu, na území​.

Lužická kultura v severozápadních Čechách Evžen Plesl.

Etnicita. Objevitel lužické kultury Rudolf Virchow označil její keramiku za protogermánskou, ale odmítl spekulovat o etnickém puvodu jejích nositelu. Čeští Josef. Střep Lužická kultura Lo. Detail of the found item – Střep Lužická kultura. Střep Lužická kultura. Náhodný lesní kop, nad střepem byl úlomek novodobé podkovy. Lužická kultura v českém Slezsku MZK. Bohužel se nám nepodařilo najít produkt lužická kultura v severozápadních čechách. Máme pro Vás však několik tipu: Zkuste se podívat, zda nemáte v. Lužičtí Srbové na přelomu 20. 21. století - Etnicita – jazyk – historie. Která z archeologických kultur nepatří do neolitu? a kultura c lužická kultura Který předmět se nemuže vyskytnout v hrobě kultury se šňurovou keramikou?.


Kniha The Lusatian culture in Northwest Bohemia Lužická kultura.

Archeologická kultura doby bronzové a železné, jež byla rozšířena ve střední Evropě od 14. století př. n. l. do 4. století př. n. l. Lužická kultura pedie. 34. Deponování během mladší a pozdní doby bronzové v lužické kulturní oblasti. Kultury popelnicových polí v Evropě. Lužická kultura. Mělčany Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky. Letech minulého století dala rané etapě kultury popelnicových polí označení hvozdnický typ, neboť termín lužická kultura ještě neexistoval.

Terms for field Subject Moravský zemský archiv v Brně catalogue.

Katastru, se nachází pozustatky hradiště z doby bronzové na svahu Chlumu směrem k Semechnicím pohřebiště lidu lužické kultury, rovněž z doby bronzové. K OTÁZCE KONTINUITY VtVOJE KULTURY LIDU. Popis. Menší ze dvou bronzových ružicových spon z mladší doby bronzové, kultury lužické mladší fáze z nálezu ve Střelči u Mladějova, vyrobená z bronzu s​.


Filozoficko přírodovědecká fakulta v Opavě.

Prohlédněte si zajímavé tipy kultura v regionu Lužické hory. Přehledný seznam tipu co podniknout. Naplánujte si výlety a zážitky na jednom místě,. Lužická kultura na Ostroměřsku Digitální repozitář UK. Mladší a pozdní doba bronzová – lužická kultura. Lužická kultura měla patrně základ v kultuře středodunajské mohylové. Na Moravě lid s kulturou lužickou osídlil. Novák, Miroslav Výsledky hledání Digitální repozitář. Nejvíce poznatku o společnosti a životě lidu kultury lužických popelnicových polí. kultura lužická v mladší době bronzové, slezskoplatěnická v pozdní době. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce. Vedle vzoru z kultury mohylové ovlivnily výrazně lužickou keramiku nekeramické nádoby, především dřevěné Bouzek 1969. Úzké vztahy měla lužická kultura.


Jurina et al Evropa v odlesku Archaia Praha.

Lužická kultura Лужицкая культура. Sekera s tulejí Virtuální muzeum Archeologie Mušov. Lužická kultura. Bykánec. P 978 Velké osudí. Lužická kultura. Bykánec. P 1346 Miniaturní koflík. Knovízská kultura. Kutná Hora. P 1446 Vysoká kamenná. Výzkum lužického sídliště v Sendražicích okr. Hradec Králové. Ve stupni lužickém, prodělává keramika lidu popelnicových polí plynulý vznikla vývojem z lužické kultury také v našem prostředí, že totiž jejím tvurcem je lid.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →