Back

★ Knovízská kulturaKnovízská kultura
                                     

★ Knovízská kultura

Knovízská kultura mladší doby bronzové ve středních Čechách, pojmenované po místě Knovíz u slaného, se vyznačuje rozvinutým kovolitectvím, stopy kanibalismu a je založen na středodunajské mohylové kultury. Není vyloučeno jeho zařazení mezi protokeltská etnika. Kultura je datována mezi roky 1300 až 950 / 920 př. Jeho členové osidlovali hill a jinak strategické polohy, který vytvořil hradiště. Majetek byl rozdělen do obytné části a hospodářské. V nálezy keramiky převažují vejčité nádoby, hrnce s plastickou výzdobou a specializovaných keramických výrobků. Charakteristické jsou tepané nádoby z bronzového plechu. Byly nalezeny dokumenty, jeho vlastní hutní činnosti.

Knovízská kultura sousedí na severu s kulturou Lužických, zřejmě etnicky spadající do Venetum.

Z doby knovízské kultury byly na území Prahy a okolí nalezeny bronzové předměty a Vltavy vytáhla meč s rukojetí zdobené volutou.

Kultura prochází v mladší fázi 1000 před naším letopočtem. c. do 800 před naším letopočtem. n. l. do kultury štítarské.

                                     
 • vývojové období knovízské kultury od které se však v některých rysech liší. Štítarská kultura byla patrně sociálně diferencovanější než knovízská navíc se
 • polí. Knovízská kultura přechází do kultury štítarské někdy se ve starší literatuře hovoří o štítarském stupni knovízské kultury Na kulturu milavečskou
 • ale existují také názory, že je totožná s knovízskou kulturou jejíž artefakty jsou velmi podobné. Kultura zabírala území dnešního centrálního Plzeňska
 • v Evropě kultura popelnicových polí - na území dnešních Čech Knovízská kultura Asýrie se vymaňuje zpod vlivu Mitanské říše Aššur - uballit I. poráží Šuttarnu
 • mohylová kultura Středodunajská mohylová kultura Knovízská kultura ojediněle Milavečská kultura Nynická skupina hypotéza Velatická kultura nálezy
 • však na jeho vrcholu, bylo doloženo osídlení z mladší doby bronzové knovízská kultura a pozdější osídlení z doby halštatské. Na jižním svahu se nachází
 • Jejich vznik je datován do doby bronzové, do období známého jako knovízská kultura Na vrchol Hradišťan do prostoru přírodní rezervace vede červeně značená
 • s uhlím, zahradnictví. Kostel Všech svatých Podle obce je pojmenovaná knovízská kultura jejíž pozustatky byly objeveny roku 1892 v lokalitě Na hrudném, severozápadně
 • období kultur nálevkovitých poháru a kulovitých amfor. V době únětické kultury bylo místo opevněno, ale nejpozději do mladší knovízské kultury minimálně
 • osídlení. Z této doby pochází nálezy mohylovo - knovízské kultury a v menší míře také štítarské kultury Po ní už místo osídleno nebylo, ale jeden nalezený
 • kultur, které se od roku 1200 př. n. l. prolínají s kulturou popelnicových polí, resp. knovízskou kulturou Tehdejší domy měly kulovou konstrukci a sedlovou
                                     
 • malé množství nálezu pochází z období únětické kultury a doby halštatské. Po vymizení knovízské kultury bylo sídliště přechodně opuštěno nebo osídleno
 • pochází z období šítarské kultury Jiná mohyla se žárovým štítarským hrobem byla postavena na místě staršího pohřbu knovízské kultury Kromě mohyl byly odkryty
 • jižní Moravě chronologicky kultury velatická a podolská, okruhu hornodunajský popelnicových polí chronologicky kultury knovízská a štítarská ve středních
 • pozustatky staveb a střepy z období kultury s vypíchanou keramikou, mohylových kultur knovízské kultury štítarské kultury a ze středověku. Kromě nich sonda
 • Dále bylo doloženo osídlení lidem mohylových kultur z mladší doby bronzové a sídliště knovízské kultury které zde existovalo po dobu 150 200 let. V mladším
 • kulturních jam knovízské kultury a kultury s nálevkovitými poháry. Kromě nich objevil také kostrový hrob datovaný do čtvrtého stupně kultury s nálevkovitými
 • postupně vystřídaly kultura s lineární keramikou, kultura s nálevkovitými poháry, únětická, mohylová, knovízská a štítarská kultura V pozdní době halštatské
 • mohylové kultury a další fáze následovala v pozdní době bronzové, kdy byla lokalita osídlena příslušníky kultur popelnicových polí a knovízské kultury Menší
 • V roce 1927 byl poblíž nalezen depot bronzových předmětu z období knovízské kultury 13. až 10. století př. n. l. Český statistický úřad: Počet obyvatel
 • přírodní rezervací. Zde jsou poměrně zachovalé obranné valy hradiště Knovízské kultury z doby cca 700 př. n. l. Tento skalní útvar s kamenným mořem a
 • keramické střepy z mladší doby bronzové, které se podobají artefaktum knovízské kultury Během malého výzkumu provedeného v roce 1994 byly nalezeny střepy
                                     
 • z přelomu střední a mladší doby bronzové a keramické střepy výrobku lidu knovízské kultury Hradiště pravděpodobně nebylo trvale osídleno, ale plnilo funkci
 • Almanach Okresní knihovny Louny 1982, s. 15 21. Březno, osada lidu knovízské kultury v severozápadních Čechách. Ústí n. L. 1988 s Jiřím Hralou Dva eneolitické
 • bratrem napsal dobrodružný příběh pro mládež. Vznik a další vývoj knovízské kultury na území Prahy 1988 Slovanské kostrové pohřebiště v Praze 5 Motole
 • plošina byla osídlena již v závěru období knovízské kultury a samotné hradiště vzniklo v období štítarské kultury Časové zařazení existence osídlení vychází
 • mnoho ruzných kultur kultura nálevkovitých poháru, kultura kulovitých amfor, řivnáčská kultura kultura se šňurovou keramikou a kultura zvoncovitých poháru
 • přetrvávalo i se střídajícími se kulturami únětická kultura knovízská kultura halštatská kultura a později laténská kultura Hospodářskými aktivitami, které
 • středodunajská kultura lužických popelnicových polí, kultury knovízská a štítarská, milavečská kultura nynická skupina, velatická a podolská kultura Podrobnější
 • v předhistorických dobách. V Pražské plošině se nacházejí eponymní lokality kultur řivnáčské a knovízské Otevřená Pražská kotlina přitahovala osídlení odedávna. Díky

Users also searched:

bylanská kultura, knovízská kultura kanibalismus, knovízská kultura zajímavosti, lužická kultura, milavečská kultura, mohylová kultura, popelnicová pole, kultura, knovzsk, Knovzsk, mohylov, bylansk kultura, luick kultura, milavesk kultura, ntick kultura, mohylov kultura, popelnicov pole, Knovzsk kultura, popelnicov, pole, zajmavosti, kanibalismus, bylansk, luick, milavesk, ntick, knovzsk kultura kanibalismus, knovzsk kultura zajmavosti, knovízská kultura,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Únětická kultura.

Historie Chomutova pravěké osídlení Chomutov. Obec poblíž Slaného dala název jedné z kultur mladší doby bronzové, patřící do černá etážová amfora – charakteristický příklad keramiky knovízské kultury.

Bylanská kultura.

Knovízská kultura ve středních Čechách Portaro katalog knihovny. Knovízská kultura patří do pozdní doby bronzové 1300 1050 př. n. l. V pravěku zde bylo osídleno přibližně 9 hektaru plochy. V roce 1927 zde byly. Popelnicová pole. 2. dějiny výzkuMu doby popelnicových polí v jižních Čechách. Eneolit: kultura nálevkovitých poháru, bolerázský stupeň badenské kultury a kultura se šňurovou keramikou. Doba bronzová: únětická a knovízská kultura.


Mohylová kultura.

Knovízská kultura nese název podle obce Knovíz Kladenský deník. Za nejzajímavější objev považujeme zásobní jámu kultury knovízské, do níž byly uloženy rozrušené skelety dvou lidí. Převážná část nositelu knovízské kultury. Knovízská kultura zajímavosti. Knovízská kultura: byli to lidožrouti? Novákoviny. Rýžování zlata. Z rýžoviště u Modlešovic pocházejí nejstarší stopy přítomnosti člověka z doby knovízské kultury. Nejstarší sídla mezolitických lovcu a rybářu.

Milavečská kultura.

Srpy Knovízská kultura Lo. A patrně i dalších skupin z mohylových kultur kde předtím ve střední době bronzové jen velmi slabé osídlení kultur specifická kultura knovízská –. vyvinula. Sídliště kultury knovízské Archeologické naleziště. Knovízská kultura. Česko v pravěku Pravěk. Přerova, jeskyně Šipka a Kulna. Naše území bylo značně osídleno v mladším paleolitu – kultury aurignacien.


Knovízská kultura: Obec Knovíz.

V případě posledně jmenované spíše než o samostatnou kulturu jde o nejmladší vývojové období kultury knovízské, i když s určitými specifickými rysy. Ke kulturní​. Knovíz Středočeský kraj Ministerstvo vnitra České republiky. Vědecká činnost, pedagogická činnost, výstavní činnost. Výzkum na lokalitě Hostivice Palouky u Prahy knovízská kultura výzkum Muzeum Roztoky, 2002.


Knovízská kultura dě.

Stupně knovízské kultury přelom. BD Ha1 Špaček et al. 2008 srov. také Bouzek 1970, obr. 4: 4 6 datování do iii. iv. fáze. miska svým. Doba bronzová Město Buštěhrad. Doba bronzová, kultura lidu popelnicových polí, knovízská kultura, pohřebiště, mohyly, ploché hroby, keramika, archeologický výzkum. TITLE. Kultura knovízská Bibliography of the History of the Czech Lands. Autor: Jiří Hrala NKP CNB: cnb000456190. OCLC Number: OCoLC 42112195. OKCZID: 116301166. Citace dle ČSN ISO 690 HRALA, Jiří. Knovízská kultura. Databáze obálek knih Obálky knih. Obě entity lužické kultury v Čechách spolu hraničily jen samým cípem svých území hranice obou s knovízskou kulturou byla výraznější. Válečné střety měly.

Na skok do chebské minulosti Muzeum Cheb.

Nálevkovitých poháru kultura kulovitých amfor únětická kultura knovízská kultura Opevněno bylo v době únětické kultury a v pozdní době halštatské, ale​. Korelace kultur doby popelnicových polí v českých zemích a jejich. Knovízská kultura nese název podle obce Knovíz. Zdroj: internet. Doba halštatská. Archeologické nálezy na okraji obce v lokalitě zvané Na Hrudném daly jméno pravěké knovízské kultuře, patřící k tzv. kulturám popelnicových polí. Knovízská.

Knovízská kultura –.

Archeologického naleziště je dokonce pojmenována Knovízská kultura doby Informace pro turisty o této kultuře podávají informační tabule, které jsou. Knovízská kultura Portaro katalog knihovny Katalog Městské. Diplomová práce. Zdice výsledky záchranného archeologického výzkumu knovízské kultury. Zdice results of the excavation of a Knovíz culture settlement​. DĚJINY MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM. Bronzová ozdobná spirála, knovízská kultura mladší doby bronzové, 1 200 1 000 př Zásobnice, kultura řivnáčská pozdní doby kamenné, 3 200 2 800 př.


6. schuzka: Člověk doby bronzové Dvojka.

Knovízská kultura se zrodila někdy okolo 13. století př. n. l. přímo na území dnešních středních Čech, patrné ze zbytku kultur předešlých, zejména únětické. Varianta testu: 01. Již s milavečskou kulturou na svém ústupu do jižních Čech. Ojedinělé nálezy předmětu milavečské kultury pocházející z Háje u Hořovic. Lid knovízský, alespoň v. Knovízská kultura Portaro katalog knihovny. N. l. knovízská kultura a kultura lužických. Hradiště Kolová. Cheb. Střížov. Žírovice popelnicových polí. 800–400 př. n. l. postupně zanikají předešlé kultury. Kutná Hora – Denemark. Hradiště řivnáčské kultury ca 3000 2800. Hodnocení: počet hodnocení. Study in room only. availability yes 0 to rent and 1 in house loan 1. archeologie knovízská kultura hmotná kultura archeologie. Husova kazatelna, Knovíz Přírodní zajímavosti Kladno Knovíz. Po Kr. Kultura žárových hrobu rímskych známe v Cechách též římské hroby Nejprve jest třeba zjistiti, v jakém vztahu jest mohylová knovízská kultura к.

Knovízská kultura štítek Databáze knih.

Který předmět se nemuže vyskytnout v hrobě kultury se šňurovou keramikou? kultura – podolská kultura – kultura zvoncovitých poháru – knovízská kultura. Byli to lidožrouti? Místo pro život didaktický portál. Archeologické kultury. knovízská kultura. Viz: kultury archeologické. gravettien aurignacien magdalénien kultura Noua egejská kultura chamská kultura. Dotyk člověka. Pohárek střední doba bronzová Písek 170 Kč. Mísa na nožce střední doba bronzová Řepeč 700 Kč. Koflík knovízská kultura Čížová 165 Kč. Koflík velký pupíky. Jednotky: Knovízská kultura ve středních Čechách. Mladší doba bronzová: Kultura knovízská. V lecčems záhadná. Je nazvána podle obce Knovíze blízko Slaného ve středních Čechách, její lidé žili od centra.


Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce.

Základem ekonomiky všech pravěkých kultur u nás bylo zemědělství. Nejinak tomu bylo i u knovízské kultury. Vedle rostlinné produkce stálo pak dobytkářství s​. Přehled osídlení Hořovicka Oficiální stránky města Hořovice. Monografie osada lidu knovízské kultury v severozápadních ČecháchLouny Okresní muzeum Ústí nad Labem Severočeské nakladatelství 1988. availability yes. Knovízská kultura Keltoi. Pravěké osídlení. Popelnice z období knovízské kultury. Prvním badatelem, který pátral v údolí Knovízského potoka po dokladech pravěkého osídlení, byl Václav.


Knovízská kultura Doc. PhDr. L. Jiráň, CSc. Kudy z nudy.

Bylo zastaveno příchodem lidu lužické kultury, který přiměl mohylový lid omezit expanzi na střední Čechy, kde smíšením obou kultur vzniká kultura knovízská. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ. Štítek: knovízská kultura. Vyhlazení Lidic: Hrála v masakru roli černá magie? Tajemství minulosti. Pravěk Libochovicka. Smíšená kultura knovízská. S ní se setkáváme s objevem železa, jeho dobu reprezentuje v Ústeckém kraji kultura bylanská. Za doby této kultury však byla oblast. Hradiště, zvané Na šachtách Památkový Katalog. A 2319 Sedlčánky Železná sekera s raménky bylanská kultura Rozměry: Bronzový přívěsek s rytou výzdobou. knovízská kultura Rozměry: d.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →