★ Free online encyclopedia. Did you know? page 64                                               

Amatol

Amatol je triviální název pro skupinu trhavin, sestávajících ze směsí dusičnanu amonného a TNT v ruzných poměrech. Ve Francii byly podobné sloučeniny známé pod názvem schneiderite. Jedná se o vysoce výkonné trhaviny, které se používaly pro vojens ...

                                               

Amonledková trhavina

Amonledkové trhaviny, česky též "dusičnan amonný + palivo", jsou směsné trhaviny, kde dusičnan amonný pusobí jako okysličovadlo. Nejjednodušší taková směs je dusičnan amonný s naftou nebo rostlinným olejem, v poměru přibližně 95:5. Pro iniciaci p ...

                                               

ANNM

ANNM je trhavina, která vyniká svou poměrně velkou sílou. Jedná se o směs dusičnanu amonného a nitrometanu. Dělá se v ruzných poměrech, obvyklý je 60:40, často však kvuli vysoké ceně nitromethanu je jeho zastoupení nízké. Tato trhavina se musí sk ...

                                               

Astrolity

Astrolity jsou výbušné směsi hydrazinu s dusičnanem amonným. Jedná se povětšinou o kapaliny, popř. gely. Příkladem jednoduchého astrolitu je směs bezvodého hydrazinu a suchého dusičnanu amonného. Běžná hustota astrolitu je někde mezi 1.3 až 1.4 g ...

                                               

Azid chlorný

Azid chlorný je anorganická sloučenina, objevená v roce 1908 Friedrichem Raschigovem. Koncentrovaný ClN 3 je nestabilní a muže samovolně detonovat při jakékoliv teplotě.

                                               

Azid olovnatý

Azid olovnatý 2) je anorganickou sloučeninou olova a dusíku, je to sul kyseliny azidovodíkové. Je to krystalická látka, která podobně jako ostatní azidy těžkých kovu snadno vybuchuje. Ne-dextrinovaný azid olovnatý je mimořádně citlivý na tření a ...

                                               

Azid sodný

Pokud se NaN 3 dostane do styku s mědí nebo olovem, muže vést k tvorbě explozivních nebo toxických sloučenin. Azid sodný je poměrně stálý, dá se bez rozkladu tavit. Při styku se silnými kyselinami se uvolňuje vysoce toxická a výbušná kyselina azi ...

                                               

Bleskovice

Bleskovice je tenká trubička z plastu, tkaniny či kombinace plastu a tkaniny, naplněná relativně malým množstvím trhaviny, obvykle směsí pentritu a několika procent inertních flegmatizátoru. Typické bleskovice mají mezi 1 až 100 g náplně pentritu ...

                                               

Brizance

Brizance neboli trhavost označuje schopnost výbušiny rozdrtit materiál ve svém okolí. Brizance pusobí v tzv. "pásmu drcení", což je obvykle několik centimetru bezprostředně u výbušniny. Obecně platí, že čím větší detonační tlak a rychlost, tím vy ...

                                               

C-4

C-4 je plastická trhavina. Jedná se o vylepšenou britskou výbušninu Nobel 808, která pochází z 60. let 20. století a má podobné složení. Kolem 91 % trhaviny C-4 tvoří výbušnina RDX, 5.3 % tvoří dioktyl sebakát, 2.1 % tvoří polyisobutylen a 1.6 % ...

                                               

Detonace

Detonace je proces spalování, při kterém se objemem materiálu, například směsi kyslík-methan nebo výbušniny, šíří nadzvukovou rychlostí rázová vlna. Rázová vlna vzniklá v místě vznícení stlačuje okolní materiál a zvyšuje tak jeho teplotu nad bod ...

                                               

Diazodinitrofenol

Diazodinitrofenol anglicky diazodinitrophenol, zkratkou DDNP diazodinitrofenol, 6-diazo-2.4-dinitrocyclohexa-2.4-dien-1-on je diazosloučenina dříve používaná k výrobě barev, dnes má především užití jako třaskavina. Za normálních podmínek je kryst ...

                                               

DIME

DIME je kombinací běžné výbušniny, běného pojiva a několika desítek procent jemného prášku o vysoké hustotě, typicky wolframového prášku. Takováto výbušnina je dopravena na cíl v obalu z plastu, sklolaminátu či uhlíkového kompozitu. Při výbuchu t ...

                                               

Dinitrotoluen

Technický dinitrotoluen je směs několika izomeru – 2.4-dinitrotoluenu a 2.6-dinitrotoluenu. Je to žlutá amorfní látka, rekrystalizací z acetonu vznikají jehlicovité žluto-bílé krystaly. Teplota tání je 54 až 56 °C. Je nerozpustný ve vodě ale rozp ...

                                               

Dusičnan močoviny

Dusičnan močoviny 2 COHNO 3 je brizantní trhavina, která bývá často používána v amatérských bombách k trhání stromu či zdí, anebo v improvizovaných výbušných zařízeních, používaných při teroristických útocích v Afghánistánu, Pákistánu, Iráku a vš ...

                                               

Dýmovnice

Hlavní účel a duvod vzniku dýmovnic lze spatřovat ve vojenství – dýmovnice se využívaly a doposud využívají například pro zahalení strategických míst, krytí přesunu pěších jednotek a označování cílu. Pozdější trh představil dýmovnice i pro civiln ...

                                               

Dynamit

Dynamit je výbušnina založená na explozivním potenciálu nitroglycerinu, který se v ní vyskytuje absorbován v křemelině. Oproti klasickému tekutému nitroglycerinu se vyznačuje mnohonásobně vyšší stabilitou oproti tlaku nebo nárazu. Dynamit vynalez ...

                                               

Erythritol tetranitrát

Erythritol tetranitrát je esterem polyolu eryhtritolu a kyseliny dusičné, sumárním vzorcem C 4 H 6 N 4 O 12. Jedná se o bílou látku, která se vyskytuje buď ve formě krystalického prášku, litých bloku nebo kapaliny. Je významný svojí výbušností a ...

                                               

Ethylenglykoldinitrát

Ethylenglykoldinitrát, též nazývaný nitroglykol nebo jen EGDN, je silná výbušnina. Tato bezbarvá kapalina o silném trhacím výkonu převyšuje sílou nitroglycerin. Teplota tání činí −22.4 °C a hustota 1.50 g / cm³. Velmi snadno želatinuje CP1 a použ ...

                                               

FOX-7

FOX-7 je za normálních podmínek žlutá krystalická látka o krystalové hustotě 1.885 g cm −3. Jedná se o výbušninu s podobnou explozivní sílou jakou má hexogen. Je tedy velmi brizantní výbušninou s detonační rychlostí lehce pod 8900 m / s při kryst ...

                                               

Fulminát rtuťnatý

Fulminát rtuťnatý tvoří obvykle bílý nebo šedý prášek, lze jej ale také připravit krystalický. Sypná hustota práškové látky se pohybuje mezi 1.3 - 1.8 g / cm 3, krystalický vykazuje hustotu 4.43 g / cm 3. Ve vodě je prakticky nerozpustný, dobře s ...

                                               

Fulminát stříbrný

Fulminát stříbrný je prášková krystalická látka s bílým až černošedým zabarvením. Je to látka toxická, ale jen málo rozpustná ve vodě. Jedná se o jednu z nejvíce citlivých třaskavin a proto má jen velmi malé a omezené uplatnění. I ty nejmenší pod ...

                                               

Hexanitrát mannitolu

Hexanitrát mannitolu je esterem polyolu mannitolu a kyseliny dusičné se sumárním vzorcem C 6 H 8 N 6 O 18. Jedná se o bílý prášek, popř. bílé lité bloky. Občas se vyskytuje ve formě gelu s nižšími estery mannitolu. Stejně jako jiné nitroestery je ...

                                               

Hexanitrohexaazaisowurtzitan

Hexanitrohexaazaisowurtzitan je jednou z nejsilnějších výbušnin. Svojí silou překonává v současnosti nejsilnější vojensky používanou výbušninu oktogen. Pro svoji citlivost, která je srovnatelná s pentritem ale zatím nenašla uplatnění v hlavicích ...

                                               

Hexogen

Hexogen je velmi silná, karcinogenní, často používaná trhavina, často též označovaná jako Cyklonit, RDX nebo T 4.

                                               

HMTD

HMTD je bílá jemně krystalická látka dříve zvažována pro plnění rozbušek v prumyslu. Patří do řady iniciačních třaskavin. Řadí se mezi nejčastěji amatérsky vyráběné výbušniny. Je častým zdrojem nehod, především jde o amputace prstu. Proto se musí ...

                                               

Chlorečnanové trhaviny

Chlorečnanové trhaviny jsou směsi chlorečnanu s palivem, popř. směsí paliva a pojiva. Palivo muže být zároveň slabší výbušninou. Nejběžnějším příkladem chlorátové výbušniny je směs 90 % chlorečnanu draselného a 10 % vazelíny. Taková směs je do ji ...

                                               

Chlorid dusitý

Chlorid dusitý, též známý jako trichloramin, trichlornitrid nebo chlorodusík, je anorganická sloučenina se vzorcem NCl 3. Tato žlutá, olejovitá, štiplavě páchnoucí kapalina je nejrozšířenějším vedlejším produktem reakcí mezi deriváty amoniaku a c ...

                                               

Iniciační nálož

Iniciační nálož, nazývaná též iniciátor, detonátor nebo počinová nálož, je obvykle tvořena třaskavinou, popř. jinou citlivou výbušninou, jejímž úkolem je přenést detonační vlnu na základní nálož. Iniciační nálož je tedy v podstatě iniciátorem pro ...

                                               

Karbid měďný

Karbid měďný je červená anorganická chemická látka, nerozpustná ve vodě, se vzorcem Cu 2 C 2. Jedná se o karbid ušlechtilého kovu a je velice explozivní. Při zahřívání tato látka exploduje, výbuch má zelenou barvu.

                                               

Kompozice B

Typicky se jedná o směs 59.5 % hmotnostních procent hexogenu, 39.4 % TNT a 1 % parafínového vosku. Má hustotu kolem 1.65 g / cm³ a detonační rychlost lehce pod 8000 m / s detonačním tlakem P cj kolem 270 kbar. Jde tedy o silnou výbušninu, která j ...

                                               

Kordit

Kordit nebo Cordit je souhrnný název pro řadu bezdýmných výbušnin, vynalezených mezi polovinou 19. a polovinou 20. století, které se používaly jako pohonná směs do náboju střelných zbraní, od ručních zbraní až po těžká děla.

                                               

Kyselina pikrová

Kyselina pikrová je žlutá krystalická látka. Je málo rozpustná ve vodě a má silně hořkou chuť. Připravuje se ve dvou krocích: A potom teprve nitrací bezvodou kyselinou dusičnou. Sulfonací fenolu nebo fenol-2.4-disulfokyseliny. Sama o sobě je bezp ...

                                               

Kyslíková bilance

Kyslíková bilance je pojem z oboru výbušnin. Specifikuje, kolik gramu kyslíku chybí či naopak přebývá k oxidaci plynu vzniklých při výbuchu. Množství kyslíku se počítá na 100 gramu výbušniny, samotná kyslíková bilance se pak uvádí v procentech. N ...

                                               

NHN

Dusičnan trisnikelnatý 3" 2) je komplexní sloučenina a zároveň výbušnina s vlastnostmi na pomezí třaskaviny a trhaviny. Vzhledem se jedná o ružový materiál buď krystalické, nebo jemně krystalické až amorfní konzistence. Krystalová hustota je 2.12 ...

                                               

Nitrid stříbrný

Nitrid stříbrný je explozivní chemická sloučenina se vzorcem Ag 3 N. Je to černá, kovově vypadající pevná látka, která se tvoří, když se oxid stříbra nebo dusičnan stříbrný rozpustí v koncentrovaném roztoku amoniaku, což zpusobí vznik stříbro-ami ...

                                               

Nitrocelulóza

Nitrocelulóza, přesnějším označením nitrát celulózy, je vysoce hořlavá látka vzniklá esterifikací celulózy pusobením kyseliny dusičné nebo silné nitrační směsi. Jedná se o silnou trhavinu náchylnou k deflagračně-detonačnímu přechodu. Hoří velmi j ...

                                               

Nitromethan

Nitromethan je organická sloučenina s chemickým vzorcem CH 3 NO 2. Tato kapalina se používá jako činidlo v řadě chemických reakcí a také jako speciální motorové palivo.

                                               

Nitrotriazolon

Nitrotriazolon je moderní výbušnina, která v současnosti plně nebo částečně nahrazuje TNT a hexogen především v dělostřelecké munici. Svým výkonem leží mezi TNT a hexogenem, ve směsích plněných do granátu je ještě o něco bezpečnější než TNT. Jedn ...

                                               

Oktanitrokuban

Oktanitrokuban je krystalická látka s hustotou těsně pod 2 g / cm 3. Je to jedna z nejsilnějších syntetizovaných výbušnin s detonačním tlakem lehce přes 400 kbar. Extenzivnější testování ale zatím nebylo provedeno, protože byl syntetizován jen ve ...

                                               

Oktogen

Oktogen, chemickým názvem cyklotetramethylentetranitramin nebo 1.3.5.7-tetranitro-1.3.5.7-tetraazoktan, je velmi silnou, bezpečnou trhavinou, označovanou také zkratkou HMX. Praktické využití nalézá pouze ve speciálních aplikacích především ve smě ...

                                               

PBXIH-18

PBXIH-18 je lisovaná termobarická výbušnina složená z oktogenu, práškového hliníku a polymerního pojiva. Přesné složení je 64.4 % HMX, 30 % hliníkového prášku a 5.6 % HyTemp, DOA pojiva. Z hlediska síly vyprodukované tlakové vlny patří mezi nejsi ...

                                               

PBXN-109

PBXN-109 je vojenská trhavina používaná pro plnění běžných bomb především americkou armádou a námořnictvem, kde nahrazuje dříve používaný tritonal 80 / 20. Skládá se z 64 % hexogenu, 20 % práškového hliníku a 16 % polymerního systému na bázi HTPB ...

                                               

PE4

PE4 je bílá plastická trhavina používaná v armádě Velké Británie. Jedná se o kompozici velice blízkou trhavině C-4, má však velmi nepatrně menší obsah brizantní výbušniny a velmi nepatrně menší sílu. Její polymerní matrix má naopak lehce lepší vl ...

                                               

PE8

PE8 je plastická trhavina s 12.5 % inertního pojiva, 1 % značkovače pro detekci a 86.5 % hexogenu jako výbušné náplně. Vzhledem se jedná o bílou hmotu s hustotou 1.57 g / cm 3. Detonační rychlost je kolem 8000 m / s. Hlavní využití, stejně jako u ...

                                               

Peroxidy acetonu

Peroxidy acetonu jsou skupinou velmi nebezpečných třaskavin. Existuje dimerní forma –, trimerní forma – a tetramerní forma –. V praxi se téměř výlučně setkáváme s trimerem nebo vzácněji s dimerem, popř. jejich směsí. Dále existují dva "monomery" ...

                                               

Peroxidy diethyletheru

Peroxidy diethyletheru jsou třída organických peroxidu, které se pomalu tvoří v diethyletheru jeho autooxidací při uskladnění na vzduchu, světle nebo v přítomnosti kovu.

                                               

Perunit

Perunit je prumyslová trhavina dynamitového typu, kterou lze využít jak v dolech v nevýbušném prostředí, tak na povrchu. Za dodržení správných podmínek je použitelná i ve vlhku a vodě. Jedná se o středně silnou trhavinu. Na Slovensko je dodávána ...

                                               

Plastická trhavina

Plastická trhavina je výbušná směs trhaviny ruzného určení, kterou lze tvarovat do požadovaného tvaru beze změny její soudržnosti a výbušných vlastností. Využívá se ve vojenství na destrukční práce a plnění některých druhu munice i v prumyslu, dá ...

                                               

Polydusíkové výbušniny

Polydusíkové výbušniny jsou převážně až zcela hypotetické a tedy nepřipravené látky. Polydusíkové sloučeniny jsou z chemického hlediska látky složené v drtivé většině nebo zcela z řetězcu dusíkových atomu, tyto řetězce mohou být jak lineární, tak ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →