★ Free online encyclopedia. Did you know? page 380                                               

Chrysaora quinquecirrha

Chrysaora quinquecirrha, též zvaná mořská kopřiva, je druh medúzy žijící v teplých mořích při pobřeží Atlantského a Indického oceánu a v západním Tichomoří. Je hojná při východním pobřeží Spojených státu. Zvon této medúzy má slabě naružovělou neb ...

                                               

Korunovka purpurová

Korunovka purpurová je mořský bezobratlý živočich z kmene žahavcu, třídy Medúzovci. Dosahuje v pruměru až 20 cm. České druhové jméno je odvozeno od purpurového zbarvení ramen, zvonec je rezavohnědý.

                                               

Nemopilema nomurai

Nemopilema nomurai nebo také Stomolophus nomurai je druh velké medúzy, vyskytující se v Pacifiku v oblasti mezi Čínou a Japonskem, především ve Žlutém a Východočínském moři. V japonštině zní její pojmenování ečizen kurage japonsky エチゼンクラゲ ...

                                               

Talířovka obrovská

Talířovka obrovská, také známá jako medúza žahavá, je největší známý druh medúzy. Vyskytuje se převážně v boreálních vodách Severního ledového oceánu a v severních částech Atlantiku a Pacifiku. Běžně ji lze spatřit i v Lamanšském prulivu, Irském ...

                                               

Dendrogramma

Dendrogramma, česky též dendrograma, byl navržený rod drobných mnohobuněčných mořských organismu nejasného taxonomického zařazení. Molekulární analýzy však ukázaly, že se jedná o úlomky zploštělých obranných chapadel mořských trubýšu.

                                               

Měchýřovka portugalská

Měchýřovka portugalská, někdy pro svuj tvar nazývána "Portugalská galéra" nebo "Modrý portugalský válečník", je zástupce žahavcu spadající mezi trubýše. I s chapadly dosahuje obvykle délky okolo 10 metru, někdy to však muže být až 30 metru. Je po ...

                                               

Trubýš pochybný

Trubýš pochybný je žahavec žijící v mořských hlubinách, v hloubce od 700 do 1000 metru. Dosahuje délky 40–50 metru, takže je v současnosti nejdelším živočichem na Zemi, dokonce delším než plejtvák obrovský, což je nejtěžší žijící živočich. Dokonc ...

                                               

Trubýši

Trubýši jsou řád mořských polypovcu tvořících kolonie z diferencovaných jedincu na základě pučení. Kolonii pojí dohromady tzv. centrální stvol. Na vrcholu se nachází vzdušný vak, který vstřebáváním či vylučováním vzduchu umožňuje stoupání či kles ...

                                               

Turritopsis dohrnii

Turritopsis dohrnii, také známá jako medúza Benjamina Buttona, je medúza schopná převrátit svuj životní cyklus a vrátit se zpět do stádia polypu. Pro tuto svou schopnost je nazývána nesmrtelnou.

                                               

Sasanka karafiátová

Sasanka karafiátová je mořský dravý živočich z třídy korálnatcu řádu sasanek, který obývá chladnější moře v severských oblastech. Jedná se tedy o oblasti severního Atlantského oceánu a Tichého oceánu, kde se vyskytuje od přílivové zóny až do hlou ...

                                               

Kararský mramor

Kararský mramor je jedním z nejznámějších mramoru na světě. Jeho označení Carrara-Marmor je obecný termín pro více než 50 ruzných obchodních názvu, v závislosti na lomu, tradici, kvalitě a konvenci, jako je například Statuario, Ordinario, Venato ...

                                               

Montmorillonit

Montmorillonit je minerál spadající do rozsáhlé skupiny tzv. jílových minerálu. Je součástí skupiny smektitu. Tato představuje jednu z nejduležitějších skupin fylosilikátu. Jsou součástí prachu zvířeného ve vzduchu, součástí pud a horninotvorným ...

                                               

Senzitivní jíl

Senzitivní jíl, také známý jako rychlý jíl, je forma velmi citlivého mořského jílu, který má silnou tendenci měnit svuj relativně tuhý stav na stav tekutý. Jsou to sedimenty mořského puvodu, které tvoří plochá území i několik set výškových metru ...

                                               

Smektit

Smektit je obecný název pro rozsáhlou skupinu smektitu. Tato představuje jednu z nejduležitějších skupin fylosilikátu. Jsou součástí prachu zvířeného ve vzduchu, součástí pud a horninotvorným minerálem. Struktura smektitu je složena ze dvou tetra ...

                                               

Harmavit

Harmavit je univerzální bezchloridové vícesložkové kapalné hnojivo s obsahem mikroprvku. Nejde o konkrétní značku, ale o typ hnojiva, který nabízí řada dodavatelu. Obvykle je dostupné v lahvích o objemu 0.3 a 1 litr.

                                               

Mikrola

Mikrola je určená pro rostliny, které trpí nedostatkem mikroprvku t.j. mikroelementu neboli stopových či dříve troškových prvku. Naše pudy vznikly z minerálně bohatých hornin, takže nedostatek mikroprvku obvykle nehrozí. Přesto muže v některých o ...

                                               

Bromid boritý

Bromid boritý je prudce jedovatá anorganická sloučenina. Za běžných podmínek je to bezbarvá dýmavá kapalina. Obvykle se vyrábí zahříváním oxidu boritého s uhlíkem za přítomnosti bromu, tím vzniká volný bór, který prudce reaguje s bromem. Bromid b ...

                                               

Bromkyan

Běžně se tato látka vyrábí reakcí dikyanu s bromem, dle rovnice: NC-CN + Br 2 → 2BrCN Jednodušší a mnohem bezpečnější dikyan je prudce jedovatý plyn je reakce bromu s kyanidem sodným popř. kyanidem draselným, meziproduktem je opět dikyan a bromov ...

                                               

Bromovodík

Bromovodík je bezkyslíkatá plynná sloučenina vodíku a bromu s ostrým, nepříjemným zápachem a vzorcem HBr, a řadí se mezi halogenovodíky. Při rozpouštění ve vodě vzniká kyselina bromovodíková se stejným vzorcem. Tato látka je poměrně užitečná v or ...

                                               

Fluorid boritý

Fluorid boritý lze připravit přímým slučováním elementárního bóru s plynným fluorem za zvýšené teploty 2 B + 3 F 2 → 2 BF 3, reakce je značně prudká, proto bývá plynný fluor ředěn dusíkem, který slouží jako inertní plyn. Obvykle se však BF 3 přip ...

                                               

Fluorid skanditý

Fluorid skanditý je iontová sloučenina se strukturou, která je podobná oxidu rutheničitému, která obsahuje 6 koordinujících kovových iontu. Je málo rozpustný ve vodě, avšak rozpouští se v přítomnosti nadbytku fluoridu za vzniku ScF 6 3−

                                               

Trichlorid fosforylu

Trichlorid fosforylu je bezbarvá kapalina se vzorcem POCl 3. Na vlhkém vzduchu hydrolyzuje na kyselinu fosforečnou za uvolnění chlorovodíku. Prumyslově se vyrábí z chloridu fosforitého a kyslíku nebo oxidu fosforečného. Používá se hlavně na výrob ...

                                               

Halogenovodíky

Halogenovodíky jsou dvouprvkové sloučeniny s molekulami skládajícími se z jednoho atomu vodíku a jednoho atomu halogenu, jejich obecný vzorec je tedy HX, kde X je halogen. Jejich rozpouštěním ve vodě vznikají halogenovodíkové kyseliny.

                                               

Chlorid berylnatý

Chlorid berylnatý je anorganická sloučenina se vzorcem BeCl 2. Jedná se o bezbarvou až bílou či žlutou krystalickou a hygroskopickou látku dobře rozpustnou v mnoha polárních rozpouštědlech. Jeho vlastnosti jsou téměř stejné jako u chloridu hlinitého.

                                               

Chlorid boritý

Připravuje se buď přímým slučováním elementárního bóru s chlorem nebo redukcí oxidu boritého uhlíkem za přítomnosti chlóru, vedlejším produktem reakce je oxid uhelnatý:

                                               

Dichlorsilan

Dichlorsilan je anorganická sloučenina odvozená od silanu náhradou dvou vodíkových atomu atomy chloru, se vzorcem SiH 2 Cl 2. Ve směsi s amoniakem se používá k tvorbě nitridu křemičitého při zpracování polovodiču pomocí chemické depozice z plynné ...

                                               

Hexachlordisilan

Hexachlordisilan je anorganická sloučenina se vzorcem Si 2 Cl 6. Jedná se o bezbarvou, na vzduchu dýmavou kapalinu. Používá se na přípravu křemíku a jeho sloučenin.

                                               

Oktadecyltrichlorsilan

Oktadecyltrichlorsilan je organická sloučenina křemíku používaná v polovodičovém prumyslu na přípravu samoorganizovaných tenkých vrstev na substrátech z oxidu křemičitého. Je hořlavý a reaguje s vodou, také jde o žíravinu, která zpusobuje těžká p ...

                                               

Trichlorsilan

Trichlorsilan je anorganická sloučenina se vzorcem HSiCl 3, derivát silanu. Přečištěný trichlorsilan se používá na výrobu ultračistého křemíku sloužícího k výrobě polovodiču. Ve vodě se rozkládá na polymerní silikon a kyselinu chlorovodíkovou. Vz ...

                                               

Trichlortriazin

Trichlortriazin je anorganická sloučenina se vzorcem 3. Tato bezbarvá tuhá látka je chlorovaným derivátem 1.3.5-triazinu. Jedná se o trimer chlorkyanu. Je hlavním prekurzorem populárního, avšak kontroverzního herbicidu atrazinu.

                                               

4-toluensulfonylchlorid

4-toluensulfonylchlorid je organická sloučenina se vzorcem H 3 CC 6 H 4 SO 2 Cl, derivát toluenu obsahující sulfonylchloridovou funkční skupinu. Tato zapáchající pevná látka je reaktantem často používaným v organické syntéze.

                                               

Hexaoxotricyklobutabenzen

Hexaoxotricyklobutabenzen je chemická sloučenina, kterou lze považovat ža šestinásobný keton tricyklobutabenzenu i za oxid uhlíku. Tato látka byla detekována v roce 2006 pomocí 13 C NMR.

                                               

Suboxid uhlíku

Suboxid uhlíku je chemická sloučenina se vzorcem O=C=C=C=O, díky čtyřem po sobě jsoucím dvojným vazbám patří mezi kumuleny. Je jedním ze stabilních členu homologické řady sloučenin s obecným vzorcem O=C n =O společně s oxidem uhličitým a dioxidem ...

                                               

Trioxid uhlíku

Trioxid uhlíku je jedním z oxidu uhlíku, který je v něm přítomen v oxidačním čísle +IV, což je nejvyšší možné oxidační číslo uhlíku. Je nestabilní a existuje ve třech izomerech, označovaných jako C s, D 3h a C 2v. Poslední ze zmíněných izomeru, k ...

                                               

Mezní hodnota balené pitné vody

Mezní hodnota u balené pitné vody je hodnota jejíž překročení obvykle nepředstavuje akutní riziko. Mezní hodnota u Bakterií: Pseudomonas aeruginosa PA - potenciální patogén. Koliformní bakterie KB - indikátor celkového fekálního znečištění 0 / 10 ...

                                               

Odsolování

Odsolování je proces, při kterém dochází k odstraňování soli z mořské nebo brakické vody. Jednou z technologií využívaných při odsolování mořské vody je reverzní osmóza.

                                               

Tvrdost vody

Tvrdost vody je vlastnost, která vyjadřuje obsah rozpuštěných nerostu ve vodě. Tvrdost vody má význam pro její využití jako pitné i užitkové vody. Je zdrojem tvorby vodního i kotelního kamene a ovlivňuje i chuťové vlastnosti vody. Muže být trvalá ...

                                               

Tetrafluorboritan nitrosonia

Tetrafluorboritan nitrosonia je anorganická sloučenina se vzorcem NOBF 4. Používá se v organické syntéze jako nitrosylační činidlo. Jedná se o sul nitrosoniového kationtu a tetrafluorboritanového aniontu.

                                               

Ferrocen

Ferrocen je organokovová sloučenina skládající se ze dvou cyklopentadienidových aromatických kruhu, mezi nimiž je koordinováno dvojmocné železo pentahaptickou vazbou. Poprvé byl připraven roku 1951 reakcí cyklopentadienyl magnesium bromidu s chlo ...

                                               

Sulfonamidy

Sulfonamidy jsou chemické sloučeniny obsahující sulfonamidovou skupinu, funkční skupinu se vzorcem -S 2 -NH, v podstatě aminovou skupinu spojenou se sulfonylovou. Obecný vzorec sloučenin je RSO 2 NH 2. Jsou jen málo reaktivní a dusíkový atom nevy ...

                                               

Kyselina methansulfonová

Kyselina methansulfonová je organická sloučenina se vzorcem CH 3 SO 3 H. Je to nejjednodušší alkylsulfonová kyselina. Její soli a estery se nazývají mesyláty. Jako koncentrovaná kyselina je hygroskopická. Lze ji považovat za přechodnou sloučeninu ...

                                               

Kyselina p-toluensulfonová

Kyselina p-toluensulfonová je aromatická sulfonová kyselina. Tato bílá pevná látka je rozpustná ve vodě, alkoholech a dalších polárních rozpouštědlech. Skupina CH 3 C 6 H 4 SO 2 – odvozená od molekuly této kyseliny odštěpením -OH se nazývá tosyl ...

                                               

Taurin

Taurin patří mezi organické kyseliny a jde o významnou složku žluči. V nižších koncentracích ho lze najít ve většině živočišných tkání. Taurin je derivátem aminokyseliny cysteinu a proto je někdy řazen k aminokyselinám, přestože postrádá karboxyl ...

                                               

Dimethylsulfid

Dimethylsulfid je organická sloučenina se vzorcem 2 S, jedná se o nejjednodušší thioether. Je to hořlavá těkavá kapalina s teplotou varu 37 °C a charakteristickým nepříjemným zápachem. Je složkou zápachu vznikajícího při vaření některé zeleniny a ...

                                               

Dimethylsulfoniopropionát

Dimethylsulfoniopropionát propanoát) je organosírová sloučenina. Tento zwitteriontový metabolit se vyskytuje v mořském planktonu, mořských řasách a některých druzích suchozemských i vodních cévnatých rostlin. Slouží jako osmolyt a byly u něj zjiš ...

                                               

Thioether

Thioethery. též sulfidy. jsou sirné analogy etheru. Obecný vzorec thioetheru je R-S-R´, kde R a R´ jsou uhlovodíkové funkční skupiny. Dělí se na jednoduché a smíšené.

                                               

Thiofen

Thiofen je heterocyklická organická sloučenina se sumárním vzorcem C 4 H 4 S. Její molekula sestává z plochého pětičlenného kruhu. Jedná se o aromatickou sloučeninu, jak vyjadřují její extenzivní substituční reakce. Příbuznými sloučeninami jsou b ...

                                               

Kyselina dithiobenzoová

Kyselina dithiobenzoová je thiokarboxylová kyselina se vzorcem C 6 H 5 CSSH, odvozená od kyseliny benzoové náhradou obou kyslíkových atomu atomy síry.

                                               

Thioaceton

Thioaceton je organická sloučenina se vzorcem 2 CS, odvozená od acetonu náhradou kyslíkového atomu atomem síry. Za nízkých teplot jej lze získat jako oranžovou až hnědou kapalinu. Při teplotách nad -20 °C vytváří trimer a polymer. Jedná se o jedn ...

                                               

Thiobenzofenon

Thiobenzofenon, podle systematického názvosloví difenylmethanthion, je organická sloučenina se vzorcem C 6 H 5 CC 6 H 5 patřící mezi thioketony. Na rozdíl od ostatních thioketonu, které podléhají tvorbě dimeru či polymeru, často za vzniku cyklick ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →