★ Free online encyclopedia. Did you know? page 375                                               

Wahlenbergie

Wahlenbergie je rod rostlin z čeledi zvonkovité. Jsou to byliny až keře s jednoduchými listy a bílými nebo modrými, zvonkovitými až nálevkovitými květy, které jsou opylovány hmyzem. Plodem je tobolka. Rod zahrnuje asi 260 druhu a je rozšířen zejm ...

                                               

Zvonečník hlavatý horský

Zvonečník hlavatý horský je vzácně se vyskytující bylina s neobvykle vyhlížejícím květenstvím, je jedním ze tří poddruhu zvonečníka hlavatého vyskytujících se na území České republiky.

                                               

Zvonečník hlavatý zprohýbaný

Zvonečník hlavatý zprohýbaný, poddruh zvonečníku hlavatého, je rostlina která z přírody České republiky téměř vymizela.

                                               

Borovicotvaré

Nejstarší rostliny z řádu borovicotvarých zanechaly po sobě zřetelné fosilní stopy již v době druhohor. Obývaly souše již dlouho před příchodem krytosemenných rostlin, se kterými se později museli podělit o své místo na slunci, dnes tvoří asi jed ...

                                               

Hvězdošovité

Hvězdošovité je bývalá čeleď která byla novým kladistickým taxonomickým systémem APG zrušena. Jediný rod hvězdoš byl přeřazen do čeledě jitrocelovité.

                                               

Petiveriaceae

Petiveriaceae je čeleď řádu hvozdíkotvarých, zahrnuje 13 druhu v 9 rodech. Její zástupci se vyskytují od jihu USA po Jižní Ameriku, dále na Antilách, v Austrálii, na Nových Hebridách na Nové Kaledonii. Petiveria alliacea je pěstována pro své obsa ...

                                               

Jinanotvaré

Jinanotvaré je řád nahosemenných rostlin ze třídy jehličnanu. Je to řád jen s jednou čeledi jinanovité vytvořenou pro jediný současný žijící rod jinan, který obsahuje pouze jeden recentní druh jinan dvoulaločný nazývaný "živoucí fosílií". Mimo to ...

                                               

Liánovcotvaré

Liánovcotvaré, dříve liánovce, je řád z třídy jehličnanu. Je to nestejnorodá skupina rostlin, také nazývaných obalosemenné, rozdělená do tří izolovaných čeledí nahosemenných rostlin. V návaznosti na taxonomický systém APG III bylo oddělení liánov ...

                                               

Křídelnicovité

Křídelnicovité je čeleď kapradin z řádu osladičotvaré. Zahrnuje kapradiny dosti rozdílných typu, drobné i rozměrné, suchomilné, epifytní i vodní. Listy jsou jednoduché až mnohonásobně složené. Výtrusné kupky jsou často slité a nemají pravé ostěry ...

                                               

Smldincotvaré

Pojetí řádu se v pruběhu vývoje systematiky značně měnilo. Starší taxonomické systémy řád neznaly a třeba Cronquistuv systém příslušné čeledi řadí do řádu Liliales a Orchidales. Tachtadžjanuv systém řád uznává, ale má taky řády Melanthiales a Bur ...

                                               

Kozlíkovité

Kozlíkovité je bývalá čeleď rostlin z řádu štětkotvarých. V současné taxonomii jsou všechny rody této čeledi součástí široce pojaté čeledi zimolezovité. Kozlíkovité jsou byliny nebo řidčeji keře a jsou téměř kosmopolitně rozšířené.

                                               

Vochovité

Vochovité je čeleď jednoděložných rostlin, kterou systém APG II řadí do řádu žabníkotvaré. Ve starších taxonomických systémech je řazena do řádu Potamogetonales nebo Najadales či samostatného řádu Zosterales.

                                               

Jednoděložné

Jednoděložné rostliny jsou třídou krytosemenných rostlin. Podle nejmodernějších taxonomických systému sem patří asi 11 řádu, 80-94 čeledí a asi 60 100 druhu, celkově asi jedna čtvrtina všech krytosemenných. Nejpočetnějšími čeleděmi jsou vstavačov ...

                                               

Nižší dvouděložné

Nižší dvouděložné je parafyletická skupina rostlin, která zahrnuje starobylé vývojové větve krytosemenných dvouděložných rostlin. Zahrnuje asi 5 % známých dvouděložných rostlin, celkem cca 8000 druhu v 27 čeledích.

                                               

Vyšší dvouděložné

Vyšší dvouděložné rostliny je monofyletická skupina vyšších rostlin. Náleží do ní většina bývalé třídy dvouděložných rostlin s výjimkou archaických vývojových větví, shrnovaných do parafyletické skupiny označované jako nižší dvouděložné. Sestersk ...

                                               

Ranunculidae

Ranunculidae je bývalá podtřída na bázi pravých krytosemenných rostlin, která byla používána v některých dřívějších taxonomických systémech. Systém APG podtřídy v taxonomii rostlin nepoužívá. Její vymezení se rámcově překrývalo s dnešním řádem pr ...

                                               

ADP-ribosylační faktor

ADP-ribosylační faktory jsou malé GTPázy účastnící se vezikulárního transportu, regulace cytoskeletu a sekrece proteinu, ale i přenosu signálu. Jméno pochází z dob, kdy byly ARF proteiny poprvé popsány – stimulovaly totiž ADP ribosylaci G protein ...

                                               

Gi alfa podjednotka

G i alfa podjednotka je heterotrimerická pojednotka G proteinu inhibující produkci cAMP z ATP. Mnemotechnická pomucka pro zapamatování této podjednotky je.

                                               

Gq alfa podjednotka

G q protein je heterotrimerická podjednotka G proteinu, která aktivuje fosfolipázu C. PLC hydrolyzuje fosfatidylinositol 4.5-bisfosfát na diacyl glycerol a inositol trisfosfát. DAG pusobí jako druhý posel a aktivuje proteinkinázu C a IP 3 pomáhá ...

                                               

Gs alfa podjednotka

G s alfa podjednotka je heterotrimerická podjednotka G proteinu, která aktivuje cAMP-dependentní cestu po aktivaci adenylátcyklázy. Spadá do jedné ze tří hlavních rodin G-proteinu: G ai /G ao, G aq, a Gαs. Jako mnemotechnická pomucka pro zapamato ...

                                               

Regulátor G-proteinové signalizace

Regulátory G proteinové signalizace jsou proteinové strukturní domény, které aktivují GTPázu pro alfa podjednotky heterotrimerického G proteinu. RGS proteiny jsou multifunkční, GTPázu-urychlující proteiny, které podporují GTP hydrolýzu alfa podje ...

                                               

Ectodysplasinový A receptor

Ectodysplasinový A receptor je protein u lidí kódovaný EDAR genem. EDAR je receptor povrchu buňky pro ectodysplasin, který hraje duležitou roli v rozvoji ektodermální tkáně, jako je kuže. Strukturálně je příbuzný TNF receptoru.

                                               

Ferroportin

Ferroportin je transmembránový protein, který čerpá železo z buněk. Nachází se na povrchu buněk, kde transportuje nebo skladuje železo, například na: Makrofázích. Enterocytech v dvanáctníku. Hepatocytech. Aktuální výzkumy ukazují, že ferroportin ...

                                               

Povrchový virulentní faktor

Povrchové virulentní faktory jsou exprimovány gram negativními bakteriemi a jsou nezbytné pro přežití bakterií v makrofázích a pro napadení eukaryotických buněk. Tato rodina obsahuje mnoho bakteriálních a fágových Ail / Lom podobných proteinu. Ye ...

                                               

Akvaporin

Akvaporiny umožňují řízený transport vody v případech, kdy nestačí běžná difuze, jako v kanálcích uvnitř nefronu ledvin, žlázových buňkách či na membránách červených krvinek. U rostlin se akvaporinové kanály uplatňují například ve svěracích buňká ...

                                               

Draslíkový kanál

Draslíkový kanál je iontový kanál umožňující kontrolovaný transport iontu draslíku přes membránu. Obvykle se jedná o kanály, které propouštějí draslík ven z buňky a v nejtypičtějším případě jsou umístěny na cytoplazmatických membránách nervových ...

                                               

Iontový kanál

Iontový kanál je bílkovinný kanál v buněčné membráně, který skrz tuto membránu propouští určité anorganické ionty. Svou povahou to je integrální membránový protein, přenos iontu přes membránu je vlastně usnadněná difuze, tedy pasivní proces nespo ...

                                               

Mechanosenzitivní iontové kanály

Mechanosenzitivní iontové kanály channel) jsou typem iontových kanálu, které mění svoji konformaci a propustnost pro ionty v reakci na mechanické podráždění.

                                               

Rab1

Rab1 je Rab GTPáza, která reguluje vezikulární transport ve třech ruzných buněčných drahách: v autofagii, transportu mezi ER a Golgi a v transportu mezi jednotlivými váčky Golgiho aparátu. Při procesu makroautofagie rekrutuje Rab1 svuj efektorový ...

                                               

Rab2

Rab2 proteiny jsou Rab proteiny účastnící se vezikulárního transportu především v Golgiho aparátu. Rab2A lokalizuje do tzv. ERGIC kompartmentu, tzn. přechodné oblasti mezi endoplazmatickým retikulem a Golgiho aparátem. Zde zřejmě mj. rozhoduje o ...

                                               

Rab5

Rab5 je podrodina Rab proteinu. Reguluje časné kroky transportu váčku po endocytóze – homotypické splývání časných endozomu, pohyb váčku pomocí molekulárních motoru a Rab konverzi z Rab5 na Rab7. Efektorovými proteiny Rab5 jsou EEA1 a Rabinosyn-5 ...

                                               

WT1

Gen WT1 neboli Wilms Tumor 1 gen je lidský gen, který kóduje stejnojmenný protein. WT1 protein má v buňce funkci jako tumor supresorový transkripční faktor. Jeho fyziologické, ale i patofyziologické uplatnění souvisí hlavně s procesy kolem urogen ...

                                               

Béžová tuková tkáň

V těle existují dva typy tuku – hnědý a bílý. Hnědý tuk se dále dělí na klasické hnědé adipocyty – hnědá tuková tkáň na nověji objevené béžové adipocyty - béžová tuková tkáň. Oba tyto typy hnědých adipocytu mají schopnost termogenní – zahřívací a ...

                                               

Hnědý tuk

Tukové buňky neboli adipocyty jsou buňky tvořící tukovou tkáň. Rozlišujeme dva typy této tkáně – hnědou a bílou, přičemž hnědá tvoří jen malé procento našeho těla. Tuková tkáň má mnoho duležitých funkcí – kromě zásobárny energie a tepelné izolace ...

                                               

Interferon beta-1a

Interferon beta-1a je lék ze skupiny interferonu, který se používá k léčbě roztroušené sklerózy. Je produkován savčími buňkami, zatímco interferon beta-1b je produkován modifikovanými bakteriemi Escherichia coli. U interferonu bylo prokázáno, že ...

                                               

Interferon beta-1b

Interferon beta-1b a Extavia) je lék ze skupiny interferonu, který se používá k léčbě relaps-remitentní a sekundárně progresivní formy roztroušené sklerózy. Je schválený k použití po prvních projevech RS. Podává se podkožně injekcí a má zpomalova ...

                                               

Interferony třetího typu

Interferony třetího typu jsou skupinou protivirových cytokinu, kterou tvoří 4 molekuly IFN-λ: IFN-λ1, IFN-λ2, IFN-λ3 a IFN-λ4. Byly objeveny roku 2003. Funkčně se podobají interferonum prvního typu a tvoří první linii obrany proti virum v epiteliích.

                                               

Interleukin 1

Interleukin 1 je protein ze skupiny cytokinu, zařazovaný do tzv. rodiny interleukinu-1. V organismu se vyskytuje ve dvou formách, IL-1-alfa a IL-1-beta, které však nemají zcela shodné biologické funkce.

                                               

Interleukin 1 beta

Interleukin 1β, patří do rodiny Interleukin-1 cytokinu. Jedná se o protein produkovaný aktivovanými makrofágy ve formě pro-interleukin-1β. Ten je dále štěpen do své maturované formy pomocí kaspazy-1. IL-1β je duležitý pro modulaci zánětlivé odpov ...

                                               

Interleukin 2

Interleukin-2 je cytokin o molekulové hmotnosti 15.5 – 16 kDa. IL-2 patří společně s interleukinem 4, 7, 9, 15 a 21 do skupiny γ c cytokinu, které signalizují přes společnou receptorovou podjednotku CD132. IL-2 je produkován zejména aktivovanými ...

                                               

Interleukin 3

Lidský protein interkulin 3 je kódován IL3 genem, který se nachází na chromosomu 15q31.1. Protein je tvořen 152 aminokyselinami a jeho molekulová hmotnost je 17 kDa. IL-3 je v podobě monomeru produkován aktivovanými T buňkami, monocyty / makrofág ...

                                               

Interleukin 4

Interleukin 4 je pleiotropní cytokin objevený v polovině 80. let 20. století, který hraje duležitou roli v regulaci imunitní odpovědi. Produkován je především aktivovanými T-buňkami, ale také žírnými buňkami, eosinofily a bazofily. Funkčně je nej ...

                                               

Interleukin 7

Interleukin 7 je interleukin, jehož hlavní funkcí je stimulace lymfoidních prekurzoru. Svojí terciární strukturou patří do heterogenní rodiny cytokinu obsahující čtyři alfa-helixové domény. Kromě IL-7 se do této rodiny řadí také interleukin-2, in ...

                                               

Interleukin 10

Interleukin 10, byl poprvé popsán jako lidský faktor inhibující tvorbu cytokinu. Hlavní funkcí IL-10 je regulace zánětlivé odpovědi. Je produkovaný především regulačními T lymfocyty. IL-10 inhibuje buněčně zprostředkovanou imunitu, procesy podpor ...

                                               

Interleukin 13

Interleukin 13 je imunoregulační cytokin produkovaný hlavně pomocnými T lymfocyty 2. typu. Obecně hraje roli především v IgE-zprostředkovaných patogenezích, jako jsou například alergie.

                                               

Interleukin 15

Interleukin 15 byl v roce 1994 objeven a charakterizován jako rustový faktor buněk. IL-15 je 14 - 15 kDa velký glykoprotein, který svoji terciární strukturou patří do rodiny cytokinu obsahujících čtyři alfa-helixové domény. Kromě IL-15 se do této ...

                                               

Interleukin 17A

Interleukin 17 je protein kódovaný genem IL17A a jeho exprese byla poprvé objevena roku 1993 u hlodavcu. Lidský IL17A je lokalizován na 6. chromosomu. Jedná se o prozánětlivý cytokin produkovaný Th17 buňkami, což je speciální populace pomocných T ...

                                               

Interleukin 19

IL-19 jsou exprimovány hlavně v monocytech a méně v B lymfocytech. IL-19 zvyšuje produkci Th-2 cytokinu v T lymfocytech a indukuje expresi IL-10 v monocytech. Zdá se, že žádné další imunitní buňky neexprimují tvorbu IL-19.

                                               

Interleukin 23

Interleukin-23 je heterodimerní cytokin, jenž se skládá z podjednotek IL-12B, kterou sdílí s IL-12 a IL-23A. Byl identifikován i funkční receptor pro IL-23. Tento receptor je složen z podjednotek IL-12Rβ1 a IL-23R.

                                               

Interleukin 24

IL-24 je sekretovaný protein, který je vysoce konzervovaný během evoluce. Sekvenční homologii najdeme mezi ruznými druhy včetně kvasinek, psu, koček, opic a krav. U lidí je lokalizován na chromozomu 1q32-33 spolu s několika dalšími členy genové r ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →