★ Free online encyclopedia. Did you know? page 345                                               

Dusičnan kobaltitý

Dusičnan kobaltitý je stabilní zelená krystalická pevná látka, která reaguje s vodou. Je rozpustný v chloroformu. S mnoha organickými rozpouštědly reaguje prudce.

                                               

Fluorid lanthanitý

Vazba je iontová, lanthan dosahuje vysokého koordinačního čísla. Kation je umístěn uprostřed trigonálního prismatu. V jeho blízkosti je devět fluoridu, šest ve vrcholech podstav a tři ve středech stran prizmatu. Další dva fluoridové ionty jsou na ...

                                               

Chlorid lanthanitý

Chlorid lanthanitý je anorganická sloučenina se vzorcem LaCl 3. Vytváří také heptahydrát se vzorcem LaCl 3 7 H 2 O. Jedná se o bílou pevnou látku dobře rozpustnou ve vodě a alkoholech.

                                               

Trimethylhliník

Trimethylhliník je jedna z nejjednodušších organohlinitých sloučenin, obvykle se vyskytuje jako dimer se vzorcem Al 2 6. Používá se v chemickém prumyslu, je podobný triethylhliníku.

                                               

Chlorid skanditý

Chlorid skanditý je sloučenina skandia a chloru se vzorcem ScCl 3. Používá se hlavně při laboratorním výzkumu. Je komerčně dostupný v bezvodé formě i jako hexahydrát.

                                               

Organoskandité sloučeniny

Organoskandité sloučeniny jsou organické sloučeniny, v jejichž molekulách se nachází jeden či více atomu skandia, hlavně sloučeniny, ve kterých je skandium přímo vázáno na uhlík. Jejich vlastnostmi a využitím se zabývá organoskanditá chemie. Tyto ...

                                               

Bromid železitý

Bromid železitý je hnědá krystalická anorganická sloučenina bez zápachu, patřící mezi bromidy, se vzorcem FeBr 3. Jedná se o velice duležitou Lewisovu kyselinu, používanou v organické syntéze.

                                               

Hydroxid železitý

Hydroxid železitý je hydroxid železa se vzorcem Fe 3, lidově nazývaný rez. Je to červenohnědý prášek, nerozpustný ve vodě. V přírodě se vyskytuje jako nerost goethit a lepidokrokit. Čerstvě sražený hydroxid železitý je amfoterní a rozpouští se v ...

                                               

Síran železitý

Síran železitý Fe 2 3 je krystalická látka hnědé barvy. Z vodných roztoku nejčastěji krystalizuje jako nonahydrát 3 ∙ 9H 2 O), opatrným zahříváním přechází na bezvodou sul. Při teplotě 480 °C se rozkládá na oxid železitý a oxid sírový: F e 2 S O ...

                                               

Hoganuv osobnostní dotazník

Hoganuv osobnostní dotazník je psychodiagnostická metoda vyvinutá americkým psychologem Robertem Hoganem. Byla vyvinuta speciálně pro pracovní oblast, zjišťující a měřící sedm základních vlastností člověka, které jsou duležité v zaměstnání a mezi ...

                                               

Měření kreativity

Pokusy měřit kreativitu, česky tvořivost, jsou v současnosti velmi časté napříč obory a účely. Mezi typické uživatele testu kreativity patří například personalisté nebo ti, kdo mají na starosti přijímací řízení na školách - obecně všichni, kdo od ...

                                               

Rorschachuv test

Rorschachuv test inkoustových skvrn je jedna z psychologických metod užívaných k rozboru osobnosti. Jedná se o projektivní test, využívající projekci myšlenkových pochodu a osobnostních rysu na neurčité objekty. Tento test koncipoval Hermann Rors ...

                                               

Scénotest

Scénotest je Projektivní psychodiagnostická metoda vytvořená Gerdhildou von Staabs ve třicátých letech dvacátého století. Dnes nejvíce využívaná ve vývojové psychodignostice a v psychoterapii hrou. Scénotest je projektivní diagnosticko-terapeutic ...

                                               

Test vzdálených asociací

Test vzdálených asociací, vyvinutý v 60. letech Sarnoffem Mednickem, je nástroj užívaný k určení tvurčího potenciálu člověka, tedy jeho kreativního myšlení. Test obvykle trvá čtyřicet minut a obsahuje třicet až čtyřicet položek. Každá položka se ...

                                               

Torranceho test kreativity

Torranceho test kreativity či figurální test tvořivého myšlení je psychologický výkonový test měřící schopnosti divergentního myšlení, užívaný především k měření tvořivosti jedince. Test byl vyvinut v 60. letech 20. století ve Spojených státech a ...

                                               

Urbanuv figurální test tvořivého myšlení

Urbanuv figurální test tvořivého myšlení je screeningový nástroj umožňující identifikaci jedincu s vysokými tvořivými schopnostmi, nebo naopak jedincu s podpruměrnou měrou těchto schopností. Pochází z poloviny 80. let a autory jsou H. G. Jellen, ...

                                               

Bogardusova škála sociální distance

Bogardusova škála sociální distance nejčastěji slouží k měření rasismu a jiných etnických předsudku. V roce 1925 ji vytvořil Emory Bogardus v rámci projektu Pacific Coast Race Relations Survey. Jedná se o stupnici, skládající se z výroku, které m ...

                                               

Completer – Finisher

Jeho puntičkářství muže být v extrémních případech chápáno ostatními jako nepříjemný tlak, muže mít deprimující vlivy. Osobně dohlíží na to, aby se na nic nezapomnělo. Duležitý je pro něho řád, plní termíny, dodržuje harmonogramy. Soustředí se na ...

                                               

Devalvace (psychologie)

Devalvace v sociálním styku znamená projev neúcty, nevážnosti, snižování a ponižování druhých osob. Je opakem evalvace. Devalvace se přímo týká jádra osobnosti člověka a proto je vnímána mnohem bolestivěji než cokoli jiného.

                                               

Difuze odpovědnosti

Difuze odpovědnosti neboli rozptýlení odpovědnosti patří do oblasti prosociálního chování a stojí v pozadí jevu, který je pojmenován jako efekt přihlížejícího. Rozptýlení odpovědnosti zpusobuje, že čím více lidí je svědky situace, kdy někdo potře ...

                                               

Efekt přihlížejícího

Efekt přihlížejícího je sociálně psychologický jev, kdy lidé nenabídnou ve stavu nouze pomoc, jsou-li přítomny jiné osoby. Při mimořádné situaci tedy zmírňuje přítomnost ostatních svědku motivaci pomoci.

                                               

Emoční kvocient

EQ je zkratka pro emoční neboli emocionální kvocient. Tento kvocient se považuje v psychologii za číselný ukazatel, který hodnotí emoční inteligenci. EQ je zaměřeno na schopnosti, jako jsou: Hodnocení toho, jak se cítí ostatní. Ovládání vlastních ...

                                               

Evalvace (psychologie)

Evalvace v sociálním styku znamená projev úcty, vážnosti, respektu, pochopení a je opakem devalvace. Lidské konání není z hlediska sociálních vztahu nikdy neutrální, vždy se někoho dotýká. Pomocí evalvace lze dosáhnout vytvoření dobrých vztahu me ...

                                               

Implementer

Implementer, v americké angličtině Company worker, je označení pro jednu ze skupinových rolí ve třídění dle Belbina.

                                               

Implicitní teorie osobnosti

Implicitní teorie osobnosti je celkové posuzování osobnosti na základě jedné nebo několika málo vlastností. Při utváření prvního dojmu předpokládáme, že ten, kdo má určitý povahový rys, má také několik dalších, které s prvním rysem nevědomky spoj ...

                                               

Investiční model vztahu

Investiční model vztahu sestavila roku 1983 doktorka Caryl Rusbultová. Tento model rozvíjí sociálněpsychologickou teorii lásky a konkrétně se zabývá pozitivními a negativními faktory ve vztahu, které buď umocňují, nebo naopak oslabují společné so ...

                                               

Kolektivní chování

Sociologové a psychologové, zabývající se sociálními agregáty, zjistili, že člověk se ve větším kolektivu chová jinak než by se choval individuálně. Vykazuje kolektivní chování. Muže se tak dopustit těžkých zločinu jako např. lynčování, a to i př ...

                                               

Mentalita

Mentalita je zpusob myšlení, duševní a duchovní uzpusobení jednotlivce nebo skupiny závislé na individuálních dispozicích, věku, výchově, tradici, společenských podmínkách nebo pracovním zařazení. Mentalita je projevem osobní vyzrálosti osobnosti ...

                                               

Metody a techniky zkoumání postoju

Postoj je hodnotící vztah zaujímaný jednotlivcem vuči okolnímu světu, jiným subjektum i sobě samému. Zahrnuje dispozici chovat se či reagovat určitým relativně stabilním zpusobem. Postoj je získáván na základě spontánního učení v rodině a jiných ...

                                               

Monitor – Evaluator

Má spoustu analytických vlastností - je schopen posuzovat názory a nápady ostatních, kriticky se zaobírat složitými problémy a texty. Nemá příliš tvurčích nápadu, orientuje se spíše na analýzu problému - nemá originální nápady, spíše racionálně z ...

                                               

Othellova chyba

Othellova chyba je termín Paula Ekmana ze sociální psychologie, který se týká odhalení lží. Jedná se o chybnou interpretaci fyziologických reakcí na emoce, stres, napětí a nervozitu. Velké množství lidí chybně interpretuje tyto fyziologické reakc ...

                                               

Plant

Často používá kritiku, aby si vytvořil pole pro vlastní nápady. Obtížně se vyrovnává s kritikou vlastních nápadu. Typické jsou omyly zpusobené nedbalostí. Občas je obtížné s ním pracovat, aby se zároveň braly v potaz jeho nápady a zároveň se zohl ...

                                               

Pluralitní ignorance

Pluralitní ignorance je pojem v sociální psychologii, označující změnu chování v závislosti na přítomnosti dalších osob, když si několik osob ve skupině nezávisle na sobě myslí, že má odlišné vjemy nebo postoje od zbytku skupiny. Přítomnost druhý ...

                                               

Public history

Public history je označení činností, které se zabývají historií mimo akademické prostředí. Patří sem oblasti jako kultura paměti, památková péče o památníky, archivnictví, orální historie a muzejnictví. Termín vznikl na konci 70. let ve Spojených ...

                                               

Resource Investigator

Mezi jeho charakteristiky patří uvolněnost, družnost, společenskost, všeobecný zájem. Snadno navazuje nová přátelství. Zaměřuje se na věci, které ho baví, nemusí jít o věci podstatné vzhledem ke skupině. Pro svoje jednání potřebuje povzbuzení ost ...

                                               

Riegeruv model vývoje skupiny

Riegeruv model vývoje skupiny je model skupinového vývoje, jehož autorem je Zdeněk Rieger, český psychoterapeut, který se zabývá výzkumem skupinové dynamiky. Model vychází z jeho dlouholeté praxe ve skupinové a rodinné psychoterapii. Celý model j ...

                                               

Sebepercepce

Teorii sebepercepce vytvořil v roce 1967 americký sociální psycholog Daryl J. Bem. Sebepercepce je duležitou součástí lidského sebepojetí, tedy chápání sama sebe. Podle této teorie znalosti a informace o sobě získáváme stejným zpusobem jako o ost ...

                                               

Shaper

Jeho cílem je skupině dát nějaký tvar. Svým jednáním muže vzbuzovat dojem hrubosti a neomalenosti. Napovrch pusobí sebevědomě, v čímž ale muže překrývat vnitřní nejistotu, pochybování o sobě samém, sebejistotu mu dodávají dosažené výsledky. Jeho ...

                                               

Skupinová dynamika

Skupinová dynamika je souhrnný název pro procesy, které mají vliv na skupinové dění. Je složena z mnoha prvku, které se neustále mění a navzájem ovlivňují. Poprvé s tímto pojmem přišel v roce 1943 Kurt Lewin.

                                               

Skupinová polarizace

Skupinová polarizace je změna pruměrného názoru skupiny, ke které dochází po skupinové diskuzi. Posun názoru muže být jak směrem k větší riskantnosti, tak k větší opatrnosti. Skupinovou polarizaci poprvé popsal Moscovici a Zavalloni 1969, kteří t ...

                                               

Skupinová soudržnost

Skupinová soudržnost vzniká, když vazby spojují členy sociální skupiny navzájem se skupinou jako celkem. Přestože soudržnost je mnohostranný proces, lze ji rozdělit do čtyř hlavních složek: sociální vztahy úkolu, vnímaná jednota a emoce. Členové ...

                                               

Skupinové procesy

Skupinové procesy neboli skupinová dynamika se podílejí na skupinovém dění. Skupinové procesy se skládají z mnoha prvku, které se stále mění a vzájemně se ovlivňují. Mezi skupinové procesy patří např. konformita, sociální facilitace, sociální zah ...

                                               

Skupinové role

Skupinové role jsou role, které jsou aktuální pouze ve skupině. Každý člověk k nějaké roli intuitivně tíhne, má nějakou "oblíbenou" roli a poté i sekundární nebo terciární. Role se samozřejmě mohou kumulovat. Pro určování preferencí se používá na ...

                                               

Sleeper effect

Tzv. sleeper efekt je psychologický jev, kdy se informace, jež je určitým zpusobem znehodnocena, v paměti jedince stává stále přesvědčivější v dusledku toho, že zapomíná na její puvod. Za normálních okolností, pokud jsou lidé vystaveni přesvědčiv ...

                                               

Sociální facilitace

Pojem sociální facilitace zavedl Norman Triplett, který v roce 1898 provedl první výzkumy sociálního vlivu a zjistil, že pouhá přítomnost dalších lidí ovlivňuje aktuální výkony. Pojem patří do oblasti výzkumu vlivu skupiny na jednotlivce. Pojem p ...

                                               

Sociální izolace

Sociální izolace je mnohovýznamový pojem, který vedle prvního, samozřejmého významu absence sociálních kontaktu, interpersonálních vztahu, má specifické významy v rámci hlubinné psychologie. Sociální izolace se liší od osamělosti, která odráží do ...

                                               

Sociální učení

Jakožto sociální učení je označováno osvojování si komplexních zpusobu chování a jednání přiměřených určité sociální situaci. Jako takové je nástrojem socializace. Sociální učení lze rozlišit na řadu dílčích druhu a forem. Tři základní formy jsou ...

                                               

Sociální zahálení

Sociální zahálení znamená v sociální psychologii situaci, kdy jedinec ví, že nebude hodnocen za vlastní individuální výkon, ale že bude hodnocena celá skupina dohromady. Svuj výkon tím tedy snižuje. Čím více lidí pracuje na společném úkolu, tím m ...

                                               

Team Worker

Team Worker, jinak anglicky také Team Builder, je označení pro jednu ze skupinových rolí ve třídění dle Belbina.

                                               

Teorie poslušnosti

Dítě v batolecím věku začíná vzdorovat, podřizovat a někdy s velkým vnitřním zaujetím plní některé požadavky dospělých. Velké množství pozornosti je věnováno studiu ranné poslušnosti, která je považována za první kruček v socializaci dítěte, tedy ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →