★ Free online encyclopedia. Did you know? page 344                                               

Methoxid sodný

Methoxid sodný je organická sloučenina se vzorcem CH 3 ONa. Tato bezbarvá tuhá látka, vzniklá deprotonací methanolu, se široce používá jako prumyslové a laboratorní reagens. Jedná se o silně zásaditou látku.

                                               

Mravenčan sodný

Mravenčan sodný lze připravovat v laboratoři neutralizací kyseliny mravenčí uhličitanem sodným. Lze jej také získat reakcí chloroformu s alkoholovým roztokem hydroxidu sodného: CHCl 3 + 4NaOH → HCOONa + 3NaCl + 2H 2 O nebo reakcí hydroxidu sodnéh ...

                                               

Selenid sodný

Stejně jako ostatní chalkogenidy alkalických kovu je Na 2 Se vysoce citlivý na vodu a podstupuje hydrolýzu, při níž vzniká směs hydrogenselenidu a hydroxidu. K této hydrolýze dojde z duvodu silné zásaditosti iontu Se 2−: Na 2 Se + H 2 O → NaHSe + ...

                                               

Sulfid sodný

Sulfid sodný je chemickou sloučeninou sodíku a síry. V čistém stavu je to bezbarvá pevná látka rozpustná ve vodě, ale technická je žlutě zabarvena. Je hygroskopická a pozvolna se rozkládá za uvolňování sulfanu, díky kterému má charakteristický zá ...

                                               

Superoxid sodný

Superoxid sodný lze připravit reakcí peroxidu sodného s kyslíkem za vyššího tlaku: Na 2 O 2 + O 2 → 2 NaO 2 Lze jej také připravit opatrnou oxidací roztoku sodíku v kapalném amoniaku: Naroztok v NH 3 + O 2 → NaO 2 Čistý superoxid sodný je možné z ...

                                               

Šťavelan sodný

Šťavelan sodný je sodná sul kyseliny šťavelové se vzorcem Na 2 C 2 O 4. Je to bílý, krystalický prášek bez zápachu rozkládající se při 250-270 °C. Muže být použit jako redukční činidlo. Je používán také v analytické chemii, například pro titrace ...

                                               

Thiokyanatan sodný

Thiokyanatan sodný je sul slabé kyseliny thiokyanaté a hydroxidu sodného. Používá se jako prekurzor léčiv a dalších látek. Obvykle se připravuje reakcí kyanidu sodného se sírou: 8 NaCN + S 8 → 8 NaSCN

                                               

Uhličitan sodný

Uhličitan sodný, též soda na praní, těžká/lehká soda nebo kalcinovaná soda, je anorganická sloučenina. Je to sodná sul kyseliny uhličité. V bezvodém stavu jde o bílý prášek tající při 851 °C. Ve vodě se snadno rozpouští za uvolnění hydratačního t ...

                                               

Kyanid stříbrný

Kyanid stříbrný je chemická sloučenina ze skupiny kyanidu, které jsou prudce toxické. Stejně tak je tomu i u kyanidu stříbrného - například u krys je střední letální dávka v případě orálního podání obsah 123 mg kyanidu stříbrného v jednom kilogra ...

                                               

Octan stříbrný

Octan stříbrný je stříbrná sul kyseliny octové, jedna z mála ve vodě rozpustných stříbrných solí, se vzorcem CH 3 COOAg. Tato látka má nepříjemnou, kovovou chuť.

                                               

Selenid stříbrný

Selenid stříbrný je anorganická sloučenina se vzorcem Ag 2 Se. V přírodě se vyskytuje jako minerál naumannit, což je poměrně vzácný minerál stříbra, nicméně stal se uznaným jako duležitá sloučenina stříbra v některých rudách stříbra s nízkým obsa ...

                                               

Sulfid stříbrný

Sulfid stříbrný je černá látka, nerozpustná ve vodě. Rozpouští se v silných kyselinách za vzniku stříbrných solí a uvolňuje se sirovodík. Tato látka se postupně vytváří na všech stříbrných předmětech a zpusobuje jejich typické šednutí a ztrátu lesku.

                                               

Uhličitan stříbrný

Uhličitan stříbrný je chemická sloučenina se vzorcem Ag 2 CO 3. Uhličitan stříbrný je žlutý, ale typické vzorky jsou šedavé vzhledem k přítomnosti elementárního stříbra. Je špatně rozpustný ve vodě, jako většina uhličitanu přechodných kovu.

                                               

Fluorid antimoničný

Fluorid antimoničný je sloučeninou antimonu a fluoru, jeho chemický vzorec je SbF 5. Za normálních podmínek to je bezbarvá kapalina. Má velmi silné korozivní účinky a je toxický. S vodou reaguje za vzniku plynného fluorovodíku. Fluorid antimoničn ...

                                               

Chlorid antimoničný

Chlorid antimoničný je anorganická sloučenina s vzorcem SbCl 5. Jedná se o bezbarvou kapalinu, která je ale často zbarvena do žluta. V přítomnosti vlhkosti hydrolyzuje za uvolnění chlorovodíku.

                                               

Trifluoraminoxid

Trifluoraminoxid lze připravit několika zpusoby. Jedním z nich je použití elektrického výboje ve směsi kyslíku a fluoridu dusitého. Další možnost, s menší výtěžností, představuje reakce fluoridu ušlechtilého kovu například IrF 6 nebo PtF 6 s oxid ...

                                               

Fluorid fosforečný

Fluorid fosforečný je možné připravit fluorací chloridu fosforečného pomocí AsF 3 nebo CaF 2, příp. rozkladem Na: 3 PCl 5 + 5 AsF 3 → 3 PF 5 + 5 AsCl 3

                                               

Chlorid fosforečný

Chlorid fosforečný je chemická sloučenina se vzorcem PCl 5. Je to jeden z nejduležitějších chloridu fosforu, mezi další patří chlorid fosforitý PCl 3 a oxidochlorid fosforečný POCl 3. PCl 5 nachází využití hlavně jako chlorační činidlo. Jedná se ...

                                               

Chlorid molybdeničný

V pevném skupenství existuje chlorid molybdeničný v dimerní formě Mo 2 Cl 10, který má stejnou strukturu jako odpovídající chloridy wolframu, niobu a tantalu. V plynném skupenství tvoří monomerní molekuly. Je také paramagnetický.

                                               

Chlorid niobičný

Chlorid niobičný je anorganická sloučenina se vzorcem NbCl 5. Jedná se o žlutou krystalickou pevnou látku. Hydrolyzuje vzdušnou vlhkostí a je často znečištěn malými množstvími NbOCl 3, ovšem lze jej přečistit sublimací.

                                               

Fluorid jodistý

Fluorid jodistý je anorganická sloučenina se vzorcem IF 7. Patří mezi halogenidy s prvkem v oxidačním čísle VII. Jeho husté páry mají štiplavě plesnivý zápach.

                                               

Fluorid rhenistý

Fluorid rhenistý je anorganická sloučenina se vzorcem ReF 7. Patří mezi halogenidy s prvkem v oxidačním čísle VII. Jde o žlutou látku s nízkým bodem tání, jediný existující tepelně stálý fluorid s kationtem v oxidačním čísle +7.

                                               

Sulfid rhenistý

Sulfid rhenistý lze připravit zahříváním kovového rhenia se sírou nebo oxidu rhenistého se sulfanem: 2 Re + 7 S → Re 2 S 7 Re 2 O 7 + 7 H 2 S → Re 2 S 7 + 7 H 2 O

                                               

Fluorid selenový

Fluorid selenový je anorganická sloučenina se vzorcem SeF 6. Jedná se o bezbarvý plyn, který má odporný zápach. Běžně se s ním nesetkáváme a rovněž nemá žádné praktické použití.

                                               

Fluorid uranový

Fluorid uranový UF 6, označovaný v jaderném prumyslu jako "hex", je sloučenina používaná v procesu obohacování uranu, ve kterém se vyrábí palivo pro jaderné reaktory a jaderné zbraně. Za standardní teploty a tlaku vytváří bílé krystalky, je vysoc ...

                                               

Chlorid wolframový

Tato látka se vyrábí reakcí plynného chlóru s kovovým wolframem, dle rovnice: W + 3Cl 2 → WCl 6 Popřípadě lze použít místo chlóru chlorovodík: W + 6HCl → WCl 6 + 3H 2 Pro reakci s chlorovodíkovém je však potřeba zajistit, že chlorovodík neobsahuj ...

                                               

Bromid antimonitý

Vytváří dvě krystalové modifikace. Jehlice α SbBr 3 vznikají prudkým ochlazením zahřátého sirouhlíkového roztoku, ten pak pomalu přechází na stabilnější formu β-SbBr 3. V přítomnosti vody hydrolyzuje na oxid antimonitý a kyselinu bromovodíkovou: ...

                                               

Chlorid antimonitý

Chlorid antimonitý lze připravit reakcí antimonu, bromidu antimonitého, oxidu antimonitého nebo sulfidu antimonitého s chlorem. Také ho lze připravit reakcí koncentrované kyseliny chlorovodíkové s oxidem antimonitým.

                                               

Jodid antimonitý

Jodid antimonitý je anorganická sloučenina se vzorcem SbI 3. Tato rubínově červená krystalická látka je popsána pouze jako dimerní forma tj. jediná izolovaná sloučenina s obecným vzorcem Sb x I y. Antimon je v něm obsažen v oxidačním stavu III +.

                                               

Síran antimonitý

Pevný síran antimonitý obsahuje nekonečný žebřík tvořený tetraedry SO 4 a trignálními pyramidami SbO 3, ty jsou propojeny vrcholy. Někdy se popisuje jako směsný oxid Sb 2 O 3 3SO 3.

                                               

Stiban

Stiban nebo antimonovodík, starší název stibin, je za normálních podmínek bezbarvý plyn pronikavého zápachu, trochu připomínajícího sulfan. Ve vodě je prakticky nerozpustný. Ochlazováním se mění na bezbarvou kapalinu a dále pak na bílou krystalic ...

                                               

Chlorid arsenitý

Chlorid arsenitý je anorganická sloučenina se vzorcem AsCl 3, též označovaná jako "arsenové máslo". Jedná se o toxickou olejovitou bezbarvou kapalinu, která však při nižší čistotě muže být i žlutá. Je meziproduktem při výrobě organických sloučeni ...

                                               

Dusičnan bismutitý

Dusičnan bismutitý je anorganická sul složená z kationtu bismutu v oxidačním čísle +3 a tří dusičnanových aniontu. Jeho nejběžnější tuhou formou je pentahydrát. Využívá se při syntéze dalších sloučenin bismutu. Je to jediná dusičnanová sul prvku ...

                                               

Chlorid bismutitý

Chlorid bismutitý je sněhobílá krystalická látka, která se na vlhkém vzduchu roztéká. Vodou totiž dochází k jeho štěpení za vzniku oxychloridu bismutitého BiOCl. Bi 3+ + Cl − + H 2 O → BiOCl s + 2 H + S chloridy alkalických kovu nebo chloridem am ...

                                               

Jodid bismutitý

Molekula jodidu bismutitého je v pevném skupenství tvořena osmistěn s bismutovým centrem obklopeným stejně dlouhými šesti vazbami na jodidové ligandy. U podobného jodidu antimonitého jsou tři jeho vazby blíže a zbylé tři vzdálenější.

                                               

Sulfid bismutitý

Sulfid bismutitý je hnědošedá práškovitá látka, nerozpustná ve vodě, rozpustná v kyselinách za vzniku bismutitých solí. V přírodě se vyskytuje v podobě minerálu bismutinitu. Sloučenina se využívá na přípravu dalších sloučenin bismutu a výrobu kov ...

                                               

Tellurid bismutitý

Tellurid bismutitý je anorganická sloučenina s vzorcem Bi 2 Te 3. Je to šedý prášek s polovodivými vlastnostmi, jeho slitiny s antimonem a selenem vykazují termoelektrické vlastnosti. Bi 2 Te 3 je topologický izolant, jeho fyzikální vlastnosti js ...

                                               

Chlorid ceritý

Chlorid ceritý je sloučenina ceru a chloru, hygroskopická pevná látka. Na vzduchu rychle pohlcuje vlhkost za vzniku hydrátu proměnlivého složení. Je velmi dobře rozpustný ve vodě a v bezvodé formě také v ethanolu a acetonu.

                                               

Chlorid erbitý

Bezvodý ErCl 3 se vyrábí z hexahydrátu zahříváním v chloru nebo chlorovodíku: ErCl 3 6 H 2 O → ErCl 3 + 6 H 2 O. Alternativní metodou výroby je reakce snadno dostupného Er 2 O 3 s přebytkem NH 4 Cl za vzniku NH 4 3 ErCl 6, amoniaku a vody: Er 2 O ...

                                               

Chlorid fosforitý

Chlorid fosforitý je sloučenina fosforu a chloru s chemickým vzorcem PCl 3. Je nejvýznamnějším ze tří chloridu fosforu. Duležitý je hlavně pro chemický prumysl, používá se při výrobě organických sloučenin fosforu pro širokou škálu aplikací.

                                               

Jodid fosforitý

Jodid fosforitý je anorganická sloučenina fosforu a jodu. Za běžných podmínek se jedná o nestabilní červenou tuhou látku, která prudce reaguje s vodou. Je poměrně rozšířeným omylem, že je jodid fosforitý příliš nestabilní na to, aby se dal sklado ...

                                               

Chlorid gallitý

GaCl 3 se připravuje přímým slučováním prvku, zahříváním gallia v proudu chloru a přečištěním sublimací za sníženého tlaku.: 2 Ga + 3 Cl 2 → 2 GaCl 3. Také muže být připraven zahříváním oxidu gallitého s chloridem thionylu: Ga 2 O 3 + 3 SOCl 2 → ...

                                               

Bromid hlinitý

Bromid hlinitý je chemická sloučenina, patří mezi halogenidy. Nejobvyklejší formou je dimer, který je za normálních podmínek hygroskopická krystalická pevná látka. Je mírně toxický, LD 50 je 1 598 mg / kg.

                                               

Fluorid hlinitý

Fluorid hlinitý je anorganická sloučenina primárně používaná ve výrobě hliníku. Muže být připraven synteticky, ale vyskytuje se i v přírodě.

                                               

Jodid hlinitý

Jodid hlinitý je hlinitá sul kyseliny jodovodíkové. Podobně jako většina jodidu je dobře rozpustný ve vodě. Stějně jako u chloridu a bromidu hlinitého jde o silnou Lewisovu kyselinu,která by neměla být vystavena atmosféře.

                                               

Sulfid hlinitý

Sulfid hlinitý ve vodě hydrolyzuje za vzniku sulfanu: Al 2 S 3 + 3 H 2 O → 3 H 2 S + Al 2 O 3. Tato reakce je značně exotermní.

                                               

Fluorid chromitý

Fluorid chromitý je anorganická sloučenina se. Vytváří trihydrát, tetrahydrát a hexahydrát. Jedná se o v bezvodém stavu zelenou krystalickou látku nerozpustnou v běžných rozpouštědlech, ovšem barevné hydráty F 3. 3H 2 O jsou rozpustné ve vodě. Be ...

                                               

Chlorid chromitý

Chlorid chromitý tvoří v bezvodém stavu červenofialové lesklé lístečky, které lze při červeném žáru v proudu chloru přečišťovat sublimací. Bez přítomnosti chlóru dochází k částečnému rozkladu na chlorid chromnatý CrCl 2 a chlór. Ve vodě a ethanol ...

                                               

Síran chromitý

Síran chromitý je anorganická látka rozpustná ve vodě se vzorcem Cr 2 3. Vytváří ruzně barevné hydráty, nejčastěji dodekahydrát a oktadekahydrát.

                                               

Fluorid joditý

Fluorid joditý je interhalogen s chemickým vzorcem IF 3. Je to žlutá pevná látka, která se rozkládá při teplotách nad −28 °C. Lze jej připravit z prvku, ale je nutné zabránit vzniku IF 5.

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →