★ Free online encyclopedia. Did you know? page 341                                               

Zwitterion

Zwitterion je ion, který ve své molekule obsahuje pozitivní i negativní náboj v ruzné části molekuly, jehož celkový náboj je ale neutrální. Zwitterionty vznikají z amfolytu, molekul, které ve své molekule obsahují kyselé i zásadité funkční skupin ...

                                               

Tetrakis(hydroxymethyl)fosfoniumchlorid

Tetrakisfosfoniumchlorid je organická sloučenina, derivát fosfanu se vzorcem Cl. Atom fosforu v kationtu P + 4 je čtyřvazný, jak je tomu i u jiných fosfoniových sloučenin. Používá se jako na výrobu zpomalovaču hoření a jako mikrobiocidní látka.

                                               

Azid amonný

Azid amonný je sul kyseliny azidovodíkové a má vzorec NH 4 N 3. Stejně jako u ostatních anorganických azidu se jedná o bezbarvou krystalickou sul se silnými výbušnými vlastnostmi, i když má pozoruhodně nízkou citlivost. NH 4 N 3 je fyziologicky a ...

                                               

Dusitan amonný

Dusitan amonný je anorganická sloučenina se vzorcem NH 4 NO 2. Je to amonná sul kyseliny dusité. Není používán v čisté formě, jelikož je nestabilní a rozkládá se již při laboratorní teplotě.

                                               

Fluorid amonný

Fluorid amonný je anorganická sloučenina, amonná sul kyseliny fluorovodíkové. Krystalizuje v malých hranolovitých krystalech ostře slané chuti a je dobře rozpustný ve vodě.

                                               

Hydrogendifluorid amonný

Hydrogendifluorid amonný je anorganická sloučenina se vzorcem NH 4 HF 2, příp. NH 4 F HF. Vzniká reakcí amoniaku a fluoridu amonného. Tato bezbarvá sul leptá sklo a je meziproduktem v jedné z možných příprav kyseliny fluorovodíkové.

                                               

Octan amonný

Octan amonný je organická sloučenina se vzorcem CH 3 COONH 4 je bílá, hygroskopická krystalická látka rozpustná ve vodě, ethanolu a methanolu. Tato látka se používá jako přídatná látka, konkrétně jako regulátor kyselosti.

                                               

Rhenistan amonný

Rhenistan amonný je jednou z nejduležitějších sloučenin rhenia,dá se připravit jeho tepelným rozkladem. Jeho chemický vzorec je NH 4 ReO 4, je to amonná sul kyseliny rhenisté. Je to nejčastější forma, ve které se s rheniem obchoduje.

                                               

Azid barnatý

Azid barnatý lze připravit reakcí azoimidu s hydroxidem či oxidem barnatým: BaOH 2 + HN 3 → BaN 3 2 + 2H 2 O Lze jej také vyrobit reakcí azidu draselného s chloristanem barnatým, v této metodě se využívá nízké rozpustnosti vzniklého chloristanu d ...

                                               

Azid draselný

Azid draselný je anorganická sloučenina se vzorcem KN 3. Je to bílá, ve vodě rozpustná draselná sul kyseliny azidovodíkové. Byl nalezen jako inhibitor nitrifikace v pudě.

                                               

Chlorid cínatý

Tato látka se vyrábí reakcí kovového cínu s kyselinou chlorovodíkovou, při této reakci vzniká i malé množství chloridu cíničitého: Vzniká taktéž reakcí cínatých sloučenin, jako je oxid, hydroxid nebo uhličitan:

                                               

Síran cínatý

Síran cínatý je bílo-žlutá hygroskopická, anorganická látka se vzorcem SnSO 4. Svou hygroskopičností připomíná hydroxid sodný, absorbuje vzdušnou vlhkost a vzniká roztok. Látka má poměrně nízkou toxicitu, LD 50 krysy při orálním podání je asi 2 2 ...

                                               

Hydrogendifluorid draselný

Hydrogendifluorid draselný je iontová sul, jejíž vzorec je KHF 2, obsahující stejný počet draselných kationtu K + a hydrogendifluoridových aniontu HF 2 −. Tato sul je používána k uměleckému leptání skla. Existuje také analog s vyšším obsahem vodí ...

                                               

Hydrogenperoxidy

Hydrogenperoxidy jsou sloučeniny obsahující jednoduchou vazbu kyslík–kyslík–vodík. Jejich sirné analogy se nazývají hydrogendisulfidy. Superoxidy, dioxygenyly a ozonidy jsou samostatné skupiny sloučenin.

                                               

Síran draselno-hlinitý

Síran draselno-hlinitý je podvojná sul kyseliny sírové s chemickým vzorcem KAl 2. Běžně se vyskytuje jako dodekahydrát KAl 2 12. Používá se při čištění vody, činění koží a střívek, v ohnivzdorném textilu, v kypřicích prášcích a jako antiperspiran ...

                                               

Vinan draselno-sodný

Vinan draselno-sodný je bílá krystalická organická látka, bez chuti a bez zápachu. Jedná se o sodno-draselnou sul kyseliny vinné. Pravděpodobně poprvé byla tato látka připravena roku 1675 francouzským chemikem Pierrem Seignettem, a je známá jako ...

                                               

Chalkogenovodíky

Chalkogenovodíky jsou dvouprvkové sloučeniny s molekulami skládajícími se z dvou atomu vodíku a jednoho atomu chalkogenu, Jejich rozpouštěním ve vodě vznikají chalkogenovodíkové kyseliny. Patří sem oxidan, sulfan, selan, tellan a polan.

                                               

Steglichova esterifikace

Steglichova esterifikace je druh esterifikace, při němž je jedním z reaktantu dicyklohexylkarbodiimid a jako katalyzátor se používá 4-dimethylaminopyridin. Tuto reakci popsal Wolfgang Steglich v roce 1978. Jedná se o úpravu staršího postupu tvorb ...

                                               

Elektrofilní fluorace

Elektrofilní fluorace je chemická reakce nukleofilu s uhlíkatým centrem a elektrofilního zdroje fluoru za vzniku organofluoridu. Pro tuto reakci lze použít elementární fluor i reaktanty obsahující vazby kyslík-fluor, ovšem nejčastěji se používají ...

                                               

Elektrofilní halogenace

Elektrofilní halogenace je jedním z druhu elektrofilní aromatické substituce a také halogenace. Tato reakce je typická pro aromatické sloučeniny a je velmi užitečným zpusobem zavedení substituentu do aromatických systému. U některých aromatických ...

                                               

1.3-dipolární cykloadice

1.3-dipolární cykloadice je chemická reakce mezi 1.3-dipólem a dipolarofilní sloučeninou, při níž vzniká pětičlenný cyklus. První takové reakce byly provedeny na přelomu 19. a 20. století, krátce po objevu 1.3-dipólu. Mechanismus a využití těchto ...

                                               

Azido-alkynová Huisgenova cykloadice

Azido-alkynová Huisgenova cykloadice je 1.3-dipolární cykloadiční reakce azidu s koncovým nebo vnitřním alkynem za vzniku 1.2.3-triazolu. Jako první ji popsal německý chemik Rolf Huisgen. Ve výše zobrazené reakci azid 2 reakuje s alkynem 1, přiče ...

                                               

Diazoalkanová 1.3-dipolární cykloadice

Diazoalkanová 1.3-dipolární cykloadice je cykloadiční reakce mezi 1.3-dipolární a dipolarofilní sloučeninou. Pokud je tímto dipolarofilem alken, pak vzniká pyrazolin. Produktem cykloadiční reakce diazomethanu a trans-diethylglutakonátem je 1-pyra ...

                                               

Dielsova–Alderova reakce

Dielsova–Alderova reakce je reakce konjugovaného dienu s alkenem za vzniku cyklohexenu nebo jeho derivátu, jedná se o zvláštní příklad pericyklické reakce, která se podrobněji klasifikuje jako tepelně přípustná. Popsali ji Otto Diels a Kurt Alder ...

                                               

Hexadehydro Dielsova–Alderova reakce

Hexadehydro Dielsova–Alderova reakce je organická reakce konjugovaného diynu a alkynu za vzniku arynového meziproduktu cykloadicí. Tento meziprodukt pak dále reaguje za tvorby substituovaného arenu. Reakce je obdobou Dielsovy–Alderovy reakce a pr ...

                                               

Robinsonova anelace

Robinsonova anelace je chemická reakce využívaná v organická syntéze k tvorbě cyklu, objevil ji v roce 1935 Robert Robinson jako metodu tvorby šestičlenných cyklu vytvořením tří nových vazeb C-C. Při této reakci reaguje obecný keton s methylvinyl ...

                                               

Fischerova syntéza indolu

Fischerova syntéza indolu je reakce fenylhydrazinu s aldehydem nebo ketonem v kyselém prostředí za vzniku indolu nebo jeho derivátu, objevil ji roku 1883 německý chemik Hermann Emil Fischer. Tímto postupem se často vyrábějí léky na migrénu ze sku ...

                                               

Gassmanova syntéza indolu

Gassmanova syntéza indolu je posloupnost organických reakcí sloužící k přípravě indolu adicí anilinu na ketony s thioetherovými substituenty. Reakce se provádí v jedné nádobě a neizolují se meziprodukty. R 1 muže být alkylová skupina nebo vodík, ...

                                               

Hemetsbergerova syntéza indolu

Hemetsbergerova syntéza indolu je organická reakce, při které se termolyticky rozkládají estery kyseliny 3-aryl-2-azidopropenové za vzniku esteru kyseliny indol-2-karboxylové. Výtěžnost se obvykle pohybuje kolem 70 %. Kvuli nízké stabilitě a obtí ...

                                               

Madelungova syntéza indolu

Madelungova syntéza indolu je organická reakce sloužící k přípravě a výrobě substituovaných či nesubstituovaných indolu vnitromolekulární cyklizací N -fenylamidu za použití silné zásady při vysokých teplotách. Poprvé ji popsal Walter Madelung v r ...

                                               

Reissertova syntéza indolu

Reissertova syntéza indolu je posloupnost organických reakcí sloužící k přípravě nesubstituovaných i substituovaných indolu z 2-nitrotoluenu 1 a diethyl-oxalátu 2. Ethoxid draselný je pro tuto reakci vhodnější zásadou než ethoxid sodný.

                                               

Síran ceričitý

Síran ceričitý 2) je anorganická sloučenina, ceričitá sul kyseliny sírové. Je jednou z mála pevných látek, jejíž rozpustnost ve vodě s rostoucí teplotou vody klesá. Existuje v bezvodé formě a jako tetrahydrát, oktahydrát a dodekahydrát. Je komerč ...

                                               

Fluorid cíničitý

Fluorid cíničitý lze připravit reakcí kovového cínu s plynným fluorem: Sn + 2 F 2 → SnF 4 Ale během této reakce dochází k pasivaci povrchu nereaktivní vrstvou. Alternativní metodou přípravy je reakce chloridu cíničitého s bezvodým fluorovodíkem: ...

                                               

Chlorid cíničitý

Chlorid cíničitý je bezbarvá kapalná látka, jejíž výpary při kontaktu se vzduchem vytvářejí nepříjemný zápach. Jde, společně s chloridem cínatým, o jeden z chloridu cínu. Cín má zde oxidační číslo +IV, chlór má oxidační číslo -I.

                                               

Stannan

Stannan, triviální název cínovodík je hydrid cínu, molekula je analogická molekule methanu. Je vysoce toxický. Při normální teplotě se pomalu rozkládá za vzniku kovového cínu a vodíku a zapaluje se při styku se vzduchem.

                                               

Tetrabutylcín

Tetrabutylcín 4 Sn),také tetra-n-butylcín nebo tetrabutylstannan je organocínová sloučenina. Při pokojové teplotě se jedná o hořlavou, stálou kapalinu, nesnášející se silnými oxidačními činidly. Vzorec se někdy zkráceně zapisuje jako SnBu 4 nebo ...

                                               

Sulfid germaničitý

Sulfid germaničitý je anorganická sloučenina se vzorcem GeS 2. Je to bílá nebo bezbarvá krystalická pevná látka, která taje při teplotě přibližně 800 °C.

                                               

Bromid křemičitý

Bromid křemičitý silan) je chemická sloučenina křemíku a bromu s chemickým vzorcem SiBr 4. Tato bezbarvá kapalina má dusivý zápach z duvodu tendence hydrolyzovat za vzniku bromovodíku.

                                               

Chlorid křemičitý

Chlorid křemičitý se připravuje chlorací řady sloučenin křemíku, jako je například ferosilicium, karbid křemíku nebo směs oxidu křemičitého a uhlíku: SiC + 4 HCl → SiCl 4 + CH 4. Ferrosilicium se používá nejčastěji.

                                               

Jodid křemičitý

Jodid křemičitý je jedním z halogenidu křemíku. Je to bílý prášek. Je to tetraedrická molekula s délkou vazby Si-I 2.432 Å. Jodid křemičitý je prekurzor křemičitých alkylamidu o struktuře Si 4. Jodid křemičitý je odolný k silnému zahřívání a lze ...

                                               

Chlorid osmičitý

Chlorid osmičitý je anorganická sloučenina patřící mezi halogenidy s prvkem v oxidačním čísle IV. Vytváří načervenalo-černé kosočtverečné krystaly, ve kterých jsou atomy osmia uspořádány do tvaru osmistěnu.

                                               

Fluorid thoričitý

Fluorid thoričitý je anorganická sloučenina se vzorcem ThF 4, jde o bílý hygroskopický prášek. Lze jej připravit reakcí thoria s plynným fluorem. Při teplotách nad 500 °C reaguje se vzdušnou vlhkostí za vzniku oxyfluoridu thoričitého.

                                               

Dusičnan titaničitý

Dusičnan titaničitý je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem Ti 4. Je to bezbarvá, diamagnetická pevná látka, která snadno sublimuje. Jde o neobvyklý příklad těkavého dusičnanu přechodného kovu.

                                               

Fluorid titaničitý

Fluorid titaničitý je anorganická sloučenina se vzorcem TiF 4. Tato bílá hygroskopická pevná látka zaujímá na rozdíl od ostatních titaničitých halogenidu polymerní strukturu. Podobně jako u dalších tetrahalogenidu jde o silnou Lewisovu kyselinu.

                                               

Karbonylfluorid

Karbonylfluorid je organická sloučenina se vzorcem COF 2. Je podobný fosgenu, jen místo chlorových atomu má atomy fluoru, fosgenu se podobá i tím, že je vysoce toxický. Molekula je planární se symetrií C 2v.

                                               

Tetrajodmethan

Tetrajodmethan neboli jodid uhličitý je organická sloučenina patřící mezi halogenderiváty alifatických uhlovodíku. Uhlík, vzhledem k tomu, že relativní atomová hmotnost jodu je mnohem vyšší než uhlíku, tvoří pouze 2 % jeho relativní molekulové hm ...

                                               

Uhličitany

Uhličitany jsou soli kyseliny uhličité, které vznikly odštěpením dvou atomu vodíku, tj. obsahující uhličitanový anion CO 3 2−. Tím se liší od hydrogenuhličitanu, což je taková sul kyseliny uhličité, kde se odštěpil jeden vodík a byl nahrazen jiný ...

                                               

Fluorid xenoničitý

Fluorid xenoničitý je bílá krystalická látka. Lze jej připravit zahříváním směsi xenonu s fluorem v objemovém poměru 1:5 na teplotu 400 °C za tlaku 0.6 MPa v kovové nádobě z niklu. Stejně jako fluorid xenonatý XeF 2 snadno sublimuje. V pevné a pl ...

                                               

Dusičnan zirkoničitý

Dusičnan zirkoničitý lze získat reakcí chloridu zirkoničitého, ochlazeného kapalným dusíkem, s oxidem dusnatým: ZrCl 4 + 4 N 2 O 5 ⟶ Zr NO 3 4 + 4 NO 2 Cl {\displaystyle {\ce {ZrCl4 + 4N2O5 -&gt, ZrNO34 + 4NO2Cl}}}

                                               

Fluorid zirkoničitý

Fluorid zirkoničitý je anorganická sloučenina se vzorcem ZrF 4. Je obtížně rozpustný ve vodě. Jedná se o hlavní složku fluorozirkoničitého skla. Je toxický, orální LD 50 pro myši činí 98 mg / kg.

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →