★ Free online encyclopedia. Did you know? page 340                                               

Hydridy

Polymerní hydridy jsou sloučeniny s elektronově deficitními vazbami. Tvoří je prvky II. a III. skupiny periodického systému. Studium vazebných poměru v těchto sloučeninách mělo značný význam pro rozvoj teorie chemické vazby. Hydridy boru a gallia ...

                                               

Metan hydrát

Metan hydrát je tuhá bílá látka skládající se z krystalické vody, která obsahuje methan. Dříve se předpokládalo že krystalická voda se nachází na hranici Sluneční soustavy, kde jsou nízké teploty. Metan hydrát byl však objeven i pod sedimenty na ...

                                               

Polysulfany

Polysulfany jsou anorganické sloučeniny s obecným vzorcem H 2 S x, kde x je větší než 1, i když disulfan se mezi ně občas nepočítá. Jsou to slabé kyseliny, jejich soli se nazývají polysulfidy. Byly izolovány polysulfany s dvěma až osmi propojeným ...

                                               

Karbid wolframu

Karbid wolframu je bezkyslíkatá keramická látka, vyznačující se vysokou tvrdostí. Skládá se z uhlíku a wolframu a ve strojírenství se často nazývá prostě karbid.

                                               

Dusičnan yttritý

Dusičnan yttritý lze získat jako hydrát reakcí oxidu yttritého s kyselinou dusičnou. Y 2 O 3 + 6 HNO 3 ⟶ 2 Y NO 3 + 3 H 2 O {\displaystyle {\ce {Y2O3 + 6 HNO3 -&gt, 2 YNO33 + 3 H2O}}} Bezvodou sloučeninu nelze získat z hydrátu tepelným sušením, p ...

                                               

Chlorid yttritý

Chlorid yttritý je sloučenina yttria a chloru. Jedná se o pevnou látku, která je dobře rozpustná jak v polárních, tak i v nepolárních rozpouštědlech

                                               

Fluorid zlatičný

Fluorid zlatičný je anorganická sloučenina se vzorcem Au 2 F 10. Jedná se o sloučeninu zlata v nejvyšším oxidačním čísle. Tato červená pevná látka je rozpustná v kyselině fluorovodíkové, ovšem tento roztok se rozkládá za uvolnění fluoru.

                                               

Dusičnan železitý

Dusičnan železitý je hygroskopická chemická látka se vzorcem Fe 3.V bezvodém stavu se jedná o světle fialovou krystalickou látku, při krystalizaci z vodných roztoku vytváří hexahydrát a nonahydrát, které jsou oranžové.

                                               

Karbid železa

Karbid železa nebo také cementit, sumární vzorec Fe 3 C, je sloučenina železa a uhlíku. Obsahuje 6.68 hm. % uhlíku. Tato látka má orthorombickou krystalovou strukturu. Je to velmi tvrdý a křehký materiál se světlými krystaly, který má velký význa ...

                                               

Americium-241

Americium-241 je izotop americia. Stejně jako ostatní izotopy tohoto prvku je radioaktivní. Jde o nejrozšířenější izotop americia v jaderném odpadu. Vzniká β − přeměnou z 241 Pu, záchytem elektronu z 241 Cm a α rozpadem z 245 Bk. Poločas přeměny ...

                                               

Beryllium-10

Beryllium-10 je radioizotop beryllia, který vzniká převážně tříštěním kyslíku kosmickým zářením, patří tedy mezi kosmogenní radionuklidy, také vzniká při výbuších jaderných zbraní reakcí rychlých neutronu s 13 C v oxidu uhličitém. Přeměňuje se β ...

                                               

Bismut-209

Bismut-209 je nejstabilnější izotop bismutu, má nejdelší známý poločas přeměny ze všech nuklidu, které procházejí alfa rozpadem. V jeho jádru je 83 protonu a magický počet 126 neutronu, atomová hmotnost je 208.980 398 7 u. Veškerý prvotní bismut ...

                                               

Cesium-137

Cesium-137 je radioizotop cesia, který vzniká jako jeden z hlavních produktu štěpení jader uranu-235 a jiných štěpitelných nuklidu v jaderných reaktorech a jaderných zbraních. Patří k nejproblematičtějším z produktu s krátkým až středním poločase ...

                                               

Draslík-40

Draslík-40 je radioizotop draslíku s poločasem přeměny přibližně 1.25×10 9 let. Tvoří zhruba 0.012 % přírodního draslíku. Draslík-40 je jeden z mála izotopu, u kterých probíhají oba druhy beta přeměny, tedy beta plus i beta minus. V 89.28 % přípa ...

                                               

Dusík-13

Dusík-13 je radioizotop dusíku používaný v pozitronové emisní tomografii. Jeho poločas přeměny je kratší než 10 minut, takže se musí připravovat na místě, pro tento účel se používá cyklotron.

                                               

Helium-4

Helium-4 též helium 4, značka 4 He je těžší a mnohem běžnější izotop helia, tvoří asi 99.999 86 % helia v přírodě. Jeho jádro se skládá z 2 protonu a 2 neutronu a nazývá se částice alfa.

                                               

Hliník-26

Hliník-26 je radioizotop hliníku, který se s poločasem 717 000 let mění částečně beta plus přeměnou, částečně záchytem elektronu na hořčík-26. V malých množstvích se tvoří při srážkách jader argonu s protony v kosmickém záření. Kromě beta plus zá ...

                                               

Pyrofylit

Pyrofylit je minerál, krystalizující v triklinické nebo monoklinické soustavě, chemicky zásaditý křemičitan hlinitý – Al 2 Si 4 O 10 2. Byl objeven roku 1829.

                                               

Chlor-36

Chlor-36 je kosmogenní radioizotop chloru s poločasem přeměny přibližně 300 000 let. U 98.1 % jader tohoto izotopu proběhne přeměna beta minus na 36 Ar, u zbylých 1.9 % dojde k záchytu elektronu za vzniku 36 S. V přírodě se vyskytují stopová množ ...

                                               

Chlor-37

Chlor-37 je společně s chlorem-35 jedním ze dvou stabilních izotopu chloru, představuje 24.24 % přírodního chloru. Sluneční neutrina byla objevena použitím radiometrické metody založené na přeměně 37 Cl.

                                               

Indium-111

Indium-111 je izotop india s poločasem přeměny 2.8 dne, což z něj dělá vhodný radioaktivní značkovač. Tento izotop má v medicíně mimo jiné následující diagnostická využití: Protilátky značkované 111 In. Komplex 111 In s 8-hydroxychinolinem se pou ...

                                               

Krypton-85

Krypton-85 je radioizotop kryptonu. Jeho poločas přeměny je 10.74 roku a maximální energie přeměny 687 keV. Přeměňuje se beta minus přeměnou na 85 Rb, v 0.43 % případu se k tomu připojí emise gama fotonu. Ostatní zpusoby přeměny mají velmi malou ...

                                               

Kyslík-17

Kyslík-17 je nejméně běžný ze tří přírodních izotopu kyslíku. Jde o jediný přírodní izotop kyslíku, který má neceločíselný jaderný spin, což umožňuje NMR výzkum oxidačních metabolických drah sloučenin obsahujících tento izotop.

                                               

Kyslík-18

Kyslík-18 je nejtěžší ze tří přírodních izotopu kyslíku. 18 O je duležitá surovina na výrobu 18F-fludeoxyglukózy FDG používané v pozitronové emisní tomografii PET. Voda obohacená o 18 O H 2 18 O je bombardována vodíkovými ionty v cyklotronu nebo ...

                                               

Nikl-62

Nikl-62 je izotop niklu. Je to stabilní nuklid, tvoří asi 3.635 % atomu přírodního niklu. Má nejvyšší jadernou vazebnou energii na nukleon ze všech nuklidu. Často se jako "nejstabilnější jádro" uvádí 56 Fe, to má však pouze nejnižší hmotnost na n ...

                                               

Plutonium-239

Plutonium 239 je izotop plutonia s poločasem přeměny 24 110 let. Jedná se o hlavní štěpitelný nuklid používaný v jaderných zbraních, 235 U se používá méně často. 239 Pu je rovněž, spolu s 233 U a 235 U, jedním ze tří hlavních nuklidu použitelných ...

                                               

Plutonium-242

Plutonium-242 je s poločasem přeměny 3.75×10 5 let po plutoniu-244 druhým nejstabilnějším izotopem plutonia, přeměňuje se alfa rozpadem na uran-238, 5.5×10 −4 % jader tohoto nuklidu podléhá spontánnímu štěpení. Jelikož má 242 Pu asi patnáctkrát d ...

                                               

Plutonium-244

Plutonium-244 je nejstabilnější izotop plutonia, jeho poločas přeměny je přibližně 8×10 7 let. Delší poločas mají pouze tři izotopy aktinoidu: uran-235, uran-238 a thorium-232. Při přesných měřeních, která byla zahájena v 70. letech 20. století, ...

                                               

Technecium-99

Technecium-99 je izotop technecia, který se přeměňuje beta minus přeměnou na ruthenium-99 s poločasem přibližně 211 000 let, přitom nevyzařuje žádné záření gama. Jedná se o nejduležitější "dlouhožijící" produkt štěpení uranu, tvoří největší část ...

                                               

Uhlík-12

Uhlík-12 je běžnějším z obou stabilních izotopu uhlíku, patří k němu asi 98.9 % uhlíkových atomu na Zemi, jeho vysoký výskyt je zpusoben tím, že vzniká uvnitř hvězd během 3-alfa reakce. Tento izotop byl stanoven za základ, podle kterého se určují ...

                                               

Uhlík-13

Hmotnostní spektrum organické sloučeniny často obsahuje malý vrchol o jednu hmotnostní jednotku vyšší než odpovídající vrchol molekulárního iontu M celé molekuly, který je znám jako vrchol M+1 a odpovídá malé části molekul, které mají místo 12 C ...

                                               

Železo-55

Železo-55 je radioizotop železa. Přeměňuje se s poločasem 2.744 roku záchytem elektronu na mangan-55. Lze jej použít jako zdroj rentgenového záření například pro rentgenovou krystalografii. Je to také zdroj Augerových elektronu, které vznikají v ...

                                               

Železo-56

Železo-56 je nejběžnější izotop železa, představuje asi 91.754 % atomu tohoto prvku v přírodě. 56 Fe má ze všech nuklidu nejmenší poměr hmotnosti k nukleonovému číslu. Jeho vazebná energie na nukleon je 8.8 MeV, tedy jedna z nejvyšších. Nikl-62, ...

                                               

Jarosit

Jarosit je sekundární minerál s chemickým složením KFe 3 + 2 6 {\displaystyle {\ce {KFe_3^3+26}}}. Pojmenovaný byl podle lokality Jaroso v jižním Španělsku. Vyskytuje se v drobných krystalech, kurách a povlacích. Často bývá zemitý, barvy okrově ž ...

                                               

Diamidofosfát

Diamidofosfát je nejjednodušší fosforamidátový ion, jeho vzorec je PO 2 − 2. Jedná se o fosforylující ion, poprvé použitý k fosforylaci sacharidu ve vodných roztocích. Muže vytvářet soli, jako je například diamidofosfát sodný, nebo kyseliny, jako ...

                                               

Dihydrogenfosforečnan

Dihydrogenfosforečnan tvoří soli přesněji dihydrogenosoli, které vznikají při neúplné neutralizaci kyseliny fosforečné zásadou, kovem nebo amoniakem.

                                               

Fosfidy

Fosfidy jsou sloučeniny fosforu s nějakým méně elektronegativním prvkem nebo prvky. Dvouprvkové sloučeniny tvoří fosfor s většinou prvku s výjimkou rtuti, olova, antimonu, bizmutu, telluru a polonia. Poměr prvku ve fosfidech muže být poměrně vari ...

                                               

Fosforečnany

Fosforečnany nebo také fosfáty jsou soli kyseliny trihydrogenfosforečné, které vzniknou odtržením všech tří atomu vodíku. Fosfáty jsou duležitá skupina látek v biochemii.

                                               

Hydrogenfosforečnan

Související informace naleznete také v článku fosforečnany. Hydrogenfosforečnan je konjugovanou kyselinou fosforečnanového aniontu PO 3- 4. Konjugovanou kyselinou hydrogenfosforečnanu je dihydrogenfosforečnan H 2 PO - 4 neboli dihydrogenfosfát, d ...

                                               

Hydroxidy

V této tabulce jsou u jednotlivých skupin látek vypsány postupy, jak se vytvářejí hydroxidy za laboratorních podmínek. Nejduležitější hydroxid - hydroxid sodný - se vyrábí elektrolýzou solanky. Reakce probíhá takto: NaCl → Na + + Cl −. Cl − - e − ...

                                               

Chromany

Chromany jsou soli odvozené od kyseliny chromové, vzniklé nahrazení obou kyselých vodíku. Vzorec chromového aniontu je CrO 2− 4. Chrom se nachází v oxidačním čísle 6. Chromany jsou středně silnými oxidačními činidly. Dichromany jsou soli kyseliny ...

                                               

Propionát

Tato kyselina tvoří estery. Vznikají reakcí kyseliny propionové s příslušným alkoholem, přičemž se odštěpí z karboxylové skupiny OH a z alkoholové skupiny H, což vytvoří vodu. Tato reakce probíhá sama, díky oxoniovým iontum v kyselině octové, nic ...

                                               

Solvatovaný elektron

Solvatovaný elektron je volný elektron v roztoku a nejjednodušší možný aniont. Solvatované elektrony se vyskytují poměrně často, je ovšem obtížné je pozorovat přímo vzhledem k jejich krátké době existence. Výrazná barva roztoku alkalických kovu, ...

                                               

Telluridy

Tellurid je chemická sloučenina telluru s elektropozitivnějším prvkem, tellur zde má vždy oxidační číslo Te −II. Jedná se o soli kyseliny tellanové. Telluridy nejsou ekonomicky příliš významné. Tellurid kademnatý CdTe se ale používá ve fotovoltai ...

                                               

Tetrafluorberylnatany

Tetrafluorberylnatany jsou soli obsahující tetrafluorberylnatanový anion BeF 2− 4. Anion má tvar čtyřstěnu a podobnou velikost i vnější elektronovou strukturu jako síranový anion. Mnoho síranu má tak svuj tetrafluorberylnatanový analog, příklady ...

                                               

Tetrafluorboritany

Tetrafluorboritany jsou soli obsahující tetrafluorboritanový anion BF − 4, který má shodnou elektronovou konfiguraci s tetrafluorberylnatanovým aniontem, tetrafluormethanem a tetrafluoramoniovým kationtem a konfiguraci samotné valenční vrstvy má ...

                                               

Amonný kation

Amonium je víceatomový kationt s chemickým vzorcem NH + 4, vzniká protonací amoniaku. Název tohoto iontu je taktéž součástí názvu protonovaných substituovaných aminu a kvartérních amoniových sloučenin, u nichž se namísto jednoho či více vodíkovýc ...

                                               

Halonium

Halonium, též haloniový ion, je jakýkoliv ion, jehož součástí je atom halogenu s kladným nábojem. Obecný vzorec je R–X + –R, kde X je libovolný halogen a R je libovolná organická funkční skupina. Haloniové ionty odvozené postupně od fluoru, chlor ...

                                               

Nitrosoniový ion

Nitrosoniový ion je kation se vzorcem NO +, atom dusíku je v něm vázán trojnou vazbou na atom kyslíku. Lze jej považovat za oxid dusnatý s jedním odtrženým elektronem. Často se vyskytuje jako jedna z těchto solí: NOClO 4, NOSO 4 H a NOBF 4. Chlor ...

                                               

Oniový ion

Oniový ion je kation, který lze odvodit protonací jednojaderného hydridu, obvykle odvozeného od pniktogenu, chalkogenu nebo halogenu. Prvním známým takovým iontem, po kterém jsou i pojmenovány ostatní, je amonný kation, vzniklý protonací amoniaku ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →