★ Free online encyclopedia. Did you know? page 315                                               

Český studijní překlad

Český studijní překlad je jeden z moderních českých překladu bible. Nový zákon pod filologicky přesnějším titulem Nová smlouva byl v první verzi vydán v roce 1994, překládali ho Antonín Zelina a Pavel Jartym. Poté byl překlad dvakrát revidován, p ...

                                               

Jeruzalémská bible

Jeruzalémská bible je puvodní francouzský překlad Písma svatého s bohatým poznámkovým aparátem. Jde o významné dílo katolické biblistiky, založené na dlouholeté práci Jeruzalémské biblické školy, která vznikla v r. 1890 iniciativou dominikánského ...

                                               

Slovo na cestu

Bible – Slovo na cestu je moderní překlad Bible s prvky parafráze. Překlad Nového zákona byl pořízen v letech 1978–1988, poprvé byl vydán v roce 1989. Revize textu byla provedena v roce 1999. Inspirací pro překlad je anglické vydání The Living Bi ...

                                               

Žalm 1

Žalm 1 je první kapitolou biblické Knihy žalmu. Označení žalmu jako "prvního" je problematické s ohledem na to, že některé prameny odkazují na následující žalm výslovně jako na žalm "první". Tento rozpor se vysvětluje zpravidla buď tím, že dnešní ...

                                               

Žalm 20

V židovské liturgii je žalm 20 součástí ranní modlitby. Jako duvod jeho zařazení se uvádí, že 70 slov, z nichž se žalm skládá, odkazuje na 70 let vyhnanství po zboření prvního chrámu a připomíná, že i vyhnanství po sboření druhého chrámu je dočas ...

                                               

Žalm 23

Žalm 23 je jednou z básní z biblické Knihy žalmu. Popisuje dobrotivost Boha jako ochránce a pastýře. Patří k nejznámějším biblickým pasážím a nejoblíbenějším žalmum. Podle židovské tradice je jeho autorem král David, který byl v mládí sám pastýře ...

                                               

Žalm 51

Žalm 51 je jedním z textu z biblické knihy žalmu. Patří k tzv. kajícným žalmum, je připisován králi Davidovi. Jeho nadpis odkazuje na biblický příběh o ženě jménem Bat-šeba, jejíhož manžela David nechal poslat na téměř jistou smrt v boji poté, co ...

                                               

Žalm 67

Žalm 67 je součást biblické knihy žalmu. Je nadepsán: "Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástroju. Zpívaný žalm." a jeho obsahem je prosba o Boží požehnání a milosrdenství, a také o to, aby Hospodina uctívaly všechny národy světa. Přes ...

                                               

Žalm 83

Žalm 83 je součást biblické knihy žalmu. Je nadepsán Píseň. Žalm pro Asafa. ", a jde o poslední žalm, v jehož nadpisu se takto vyskytuje nejasné jméno Asaf. Také je to poslední žalm z tzv. "elohistických" žalmu, v nichž je převážně užíváno Boží j ...

                                               

Žalm 95

Žalm 95 je biblický žalm. Není nijak nadepsán, je anonymní. Patrně šlo o jeden z liturgických zpěvu z období jeruzalémského chrámu. Jeho obsahem je chvála Boží dobroty a moci, jíž využívá k tomu, aby zajistil štěstí svého lidu. V závěru žalmu je ...

                                               

Žalm 112

Žalm 112 je součást biblické knihy žalmu. V řeckém a latinském překladu je označován jako žalm 111. To je zpusobeno rozdělením či spojením některých žalmu při překladu.

                                               

Žalm 126

Žalm 126, též známý jako Šir ha-maalot, je žalm z Knihy žalmu a jedna z poutních písní. V latinském překladu Knihy žalmu je znám pod názvem In convertendo Dominus. V judaismu se na šabat a o svátcích zpívá před birkat ha-mazon. Tento zvyk vychází ...

                                               

Baal (démon)

Baal nebo Bael či Baell se objevuje v goetických okultních spisech ze 17. století, jako jeden ze sedmi princu pekla. Jméno je vzato z kanaánského božstva Baal, který je zmíněn v hebrejské bibli, jako hlavní buh Féničanu. Zatímco jeho semitský pro ...

                                               

Ďábel

Ďábel je postava, která ztělesňuje zlo. V ruzných náboženstvích, jako je křesťanství a islám je to bytost považovaná za nezávislou a nadpřirozenou. Všechno zlo není vždy ztělesněno v podobě jediného ďábla, ale příležitostně se objeví spousta ďábl ...

                                               

Paimon

Paimon je démon zmíněný v Lemegetonu v části Ars Goetia, v Pseudomonarchia Daemonum od Johanna Weyera, v Dictionnaire Infernal od Jacquese Collina de Plancy, v Livre des Esperitz, v Liber Officium Spirituum, v Abramelinově magii či v některých fr ...

                                               

Římskokatolická církev

Římskokatolická církev, v běžné mluvě často označovaná nepřesně jako katolická církev, je největší z třiadvaceti autonomních katolických církví a jedinou západní katolickou církví. Asi 1.13 miliardy pokřtěných římských katolíku činí římskokatolic ...

                                               

Generální vikář

Generální vikář je druhý nejvyšší úřad ve správě římskokatolické diecéze. Zastupuje diecézního biskupa jako správce diecéze ve všech aspektech jeho výkonné moci, s výjimkou těch, které si biskup vyhradil pro sebe, nebo které svěřil do pravomocí n ...

                                               

Juventutem

Juventutem je mezinárodní sdružení katolických laiku, kteří cítí náklonnost k předkoncilní formě liturgie a snaží se z ní čerpat posvěcení s odkazem na motu proprio Ecclesia Dei adflicta Jana Pavla II. z roku 1988 a motu proprio Summorum pontific ...

                                               

Katechismus katolického náboženství (Tomášek)

Katechismus katolického náboženství je katechismus, jehož autorem je kardinál František Tomášek, v době prvního vydání katechismu biskup. Je proto také označován jako tzv. Tomáškuv katechismus. Katechismus představuje systematicky uspořádaný souh ...

                                               

Lidové misie

Lidové misie jsou spolu s exerciciemi speciálním pastoračním prvkem v katolické církvi. V současné době jsou v České republice konány řádem Redemptoristu a kromě nich je provádí od roku 1997 také FATYM z Vranova nad Dyjí. Lidové misie konají také ...

                                               

Svatokrádež

Svatokrádež je zneuctění posvátné věci, osoby či místa. Posvátnost je v ruzných věcech podle jejich povahy formálně, příčinně nebo vztahově. Podle starověkého egyptského, řeckého a římského názoru platilo odcizení předmětu ze svatyně za jeden z n ...

                                               

Vikarista

Vikarista je v římskokatolické církvi kněz, vykonávající úřednickou službu na biskupském úřadě. V bývalé ČSSR se na toto místo dosazovalo většinou z trestu či podezření z neloajality vuči režimu, aby příslušný kněz byl více pod kontrolou. V litom ...

                                               

Východní katolické církve

Východní katolické církve je souhrnné označení pro 23 katolických církví sui iuris, které na rozdíl od římskokatolické církve užívají ve své liturgii některý z východních ritu. Vznikly během 12. až 20. století, a to většinou odtržením od některé ...

                                               

Eritrejská katolická církev

Eritrejská katolická církev je metropolitní východní partikulární církví sui iuris s centrem v Asmaře v Eritreji. Eritrejská katolická církev byla ustanovena papežem Františkem 19. ledna 2015 papežskou bulou Multum fructum oddělením od metropolit ...

                                               

Syrská katolická církev

Syrská katolická církev je syrská východní katolická církev na Blízkém Východě. Ritus a zvyklosti má syrská katolická církev společné se Syrskou pravoslavnou církví, tj.jakobitskou, užívá totiž západosyrský ritus, tj.antiochijský. Hlava církve-pa ...

                                               

Kartuziánský řád v českých zemích

Řád kartuziánu v českých zemích existoval od roku 1342, kdy byli pozváni králem Janem Lucemburským. Jeho činnost byla ukončena v době církevních reforem císaře Josefa II.

                                               

Mnišská rodina Betléma, Nanebevzetí Panny Marie a sv. Bruna

Mnišská rodina Betléma, Nanebevzetí Panny Marie a sv. Bruna je společnost zasvěceného života papežského práva, která navazuje na tradici kartuziánského řádu. Jedná se o mnišskou kontemplativní kongregaci, která má ženskou i mužskou větev.

                                               

Celestini

Celestini neboli řád celestinu puvodně poustevníci sv. Damiána nebo poustevníci z Murrone či bratři sv. Ducha, byli katolický řeholní řád vzniklý reformací řádu sv. Benedikta.

                                               

Cisterciácký řád

Cisterciácký řád je mnišský řád založený roku 1098, ve kterém žijí mniši podle přísných zásad klášterního života hlásaných Benediktem z Nursie, navazující na benediktinskou tradici. Název získal podle latinské podoby místa, kde byl založen Citeau ...

                                               

Mnišská, laická a apoštolská bratrstva Jeruzalém

Mnišská, laická a apoštolská bratrstva Jeruzalém je katolický mnišský řád založený roku 1976 bratrem Pierrem Marie Delfieuxem.

                                               

Řád svatého Benedikta

Řád svatého Benedikta je nejstarší existující mnišský řád západního křesťanství. Řídí se Řeholí svatého Benedikta z Nursie z počátku 6. století, která byla sepsána pro mnišské společenství na Monte Cassinu.

                                               

Dcery svatého Pavla

Dcery svatého Pavla, celým názvem Zbožná společnost Dcer svatého Pavla, nazývané též paulínky, zkratka FSP, je římskokatolická řeholní kongregace, založená blahoslaveným Jakubem Alberione v severní Itálii roku 1915. V současnosti sestry pusobí v ...

                                               

Institut Marie Královny apoštolu

Institut Marie Královny apoštolu, neboli Apostolínky, je římskokatolická ženská řeholní kongregace založená blahoslaveným Jakubem Alberionem v Castel Gandolfo roku 1959 jako součást Paulínské rodiny. Institutu byla svěřena péče o nová duchovní po ...

                                               

Institut Svaté rodiny

Institut Svaté rodiny je římskokatolický sekulární institut, součást Paulínské rodiny. Tvoří jej výhradně ženatí nebo ovdovělí laici. Členové skládají sliby chudoby, manželské čistoty a poslušnosti a slibují věrnost papeži. Sliby členu Institutu ...

                                               

Institut Zvěstování Panně Marii

Institut Zvěstování Panně Marii, častěji Anunciatinky, je římskokatolický sekulární ženský institut, součást Paulínské rodiny. Anunciatinky založil bl. Jakub Alberione roku 1958. Oficiálně byl institut uznán papežem Janem XXIII. v roce 1960. Tvoř ...

                                               

Sestry učednice Božského Mistra

Sestry učednice Božského Mistra, zkratka PDDM, jsou římskokatolická řeholní kongregace, založená 10. února 1924 blahoslaveným Jakubem Alberionem. Kongregace učednic Božského Mistra je kontemplativní větev Paulínské rodiny. Jejím oficiálním úkolem ...

                                               

Společnost svatého Pavla

Společnost svatého Pavla, zkratka SSP, je mužská římskokatolická řeholní kongregace založená donem Jakubem Alberionem, součást Paulínské rodiny. Vznikla 20. srpna 1914 v italské Albě. Svatý stolec ji oficiálně schválil 27. června 1949. Její členo ...

                                               

Hospitálský řád sv. Jana z Boha

Hospitálský řád svatého Jana z Boha, česky dříve Špitální řád milosrdných bratří, je laický církevní řád, který svou činnost zaměřuje na péči o nemocné. Jeho členové jsou nazýváni milosrdní bratři.

                                               

Institut Krista Krále

Institut Krista Krále, celým názvem pak Institut Krista Krále Nejvyššího Kněze je společností apoštolského života papežského práva, tj. přímo podléhá Apoštolské stolici. Raison dêtre institutu je slavení mše svaté a vysluhování sv. svátostí podle ...

                                               

Řád křižovníku s červeným srdcem

Řád křižovníku s červeným srdcem – Cyriaci vznikl jakožto špitálský řád, jemuž papež Alexandr III. dal roku 1179 pravidlo Řehole svatého Augustina, a jejž potom papež Alexandr IV. roku 1256 prohlásil za kanovnický řád, a dal mu hlavní sídlo v Řím ...

                                               

Školské sestry sv. Dominika z Wanganui

Školské sestry sv. Dominika s mateřincem ve Wanganui jsou nejmenší větví školských dominikánek spolupracujících s Bratrstvem sv. Pia X. Další dvě výrazně početnější kongregace jsou sestry s mateřincem v Brignolles a Fanjeaux.

                                               

Salesiánská rodina

Salesiánská rodina je hnutí v katolické církvi, sdružuje společenství laiku i řeholníku, která žijí salesiánskou spiritualitu a vychovávají mladé lidi v duchu salesiánské výchovy. Některá z nich založil sám Don Bosco. Salesiánská rodina má dnes v ...

                                               

Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice

Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice, je řeholní společenství založené sv. Janem Boskem a sv. Marií Dominikou Mazzarello. Sestry z této kongregace se nazývají zkráceně salesiánky.

                                               

Kněžské bratrstvo svatého Pia X.

Kněžské bratrstvo svatého Pia X. je společnost tradicionalistických římskokatolických kněží. Bratrstvo je pojmenováno po svatém papeži Piu X. 1835-1914, na jehož protimodernistický postoj navazuje. Nadále tedy užívá Tridentskou mši a rituální kni ...

                                               

Oratoriáni

Oratoriáni či Kongregace oratoria sv. Filipa Neri je katolická kongregace kněží a laiku, založená roku 1575 svatým Filipem Neri v Římě. Zkratka za jménem je CO.

                                               

Společenství apoštolského života

Společenství či Společnost apoštolského života je kanonické společenství v římskokatolické církvi. Zpusob života v tomto společenství je podobný jako u řeholních řádu, s nimiž jsou podle kanonického práva do značné míry podobné. Členy společenstv ...

                                               

Bratrstvo svatého Pia V.

Kněžské bratrstvo svatého Pia V. je sdružení katolických kněží se sedevakantistickými postoji, které nemá žádný kanonický status v Katolické církvi. Stabilně pusobí pouze v Severní Americe, jeho vedení sídlí v Oyster Bay v New Yorku.

                                               

Starověrci

Starověrci, též staroobřadníci, rozkolníci, je náboženské a společenské hnutí, které se pod vedením protopopa Avvakuma oddělilo od Ruské pravoslavné církve na protest proti reformám patriarchy Nikona v letech 1666–1667 a dodnes praktikuje její dř ...

                                               

Bratislava filiálka

Puvodní nádraží určené pro osobní dopravu ještě z času koněspřežné dráhy Bratislava – Trnava – Sereď, které se od dnešního nachází jižním směrem, mělo svoji nádražní budovu, ta se zachovala. Vzhledem k vzrustající nákladní dopravě byla později ce ...

                                               

Bratislava-Petržalka (nádraží)

Bratislava-Petržalka je železniční stanice v Petržalce, jedné z částí Bratislavy. Nachází se mezi Kopčianskou ulicou a Panónskou cestou. Postavena byla v r. 1897, v 90. letech 20. století byla radikálně přebudována.

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →