★ Free online encyclopedia. Did you know? page 182                                               

Oxid zinečnatý

Oxid zinečnatý ZnO je bílá práškovitá látka, nerozpustná ve vodě. Je to nejstarší známá zinková ruda. V přírodě se vyskytuje jako nerost zinkit. Laboratorně se vyrábí nejčastěji rozkladem hydroxidu zinečnatého, prumyslově však spalováním zinku. N ...

                                               

Oxid zirkoničitý

Oxid zirkoničitý ZrO 2, někdy označovaný jako zirkonia, je bílá krystalická látka s hustotou 5.73 g / cm 3. Pokud neobsahuje příliš příměsí má při pokojové teplotě jednoklonnou krystalovou strukturu – tak jako vzácně se vyskytující minerál baddel ...

                                               

Oxid železitý

Oxid železitý je sloučenina trojmocného železa s kyslíkem. Limonit je hydratovaný oxid železitý. Vyskytuje se nejčastěji v α krystalické modifikaci jako hnědočervený prášek. V přírodě se vyskytuje jako minerál hematit. V této fázi má klencovou st ...

                                               

Oxid železnato-železitý

Oxid železnato-železitý, chemickým vzorcem Fe 3 O 4, je sloučenina železa a kyslíku. V přírodě se vyskytuje jako minerál magnetit. Je ferimagnetický do teploty 570 °C, nad touto teplotou se stává paramagnetickým. Používá se při výrobě železa ve v ...

                                               

Vanadylacetylacetonát

Vanadylacetylacetonát je komplexní organická sloučenina se vzorcem VO 2, kde acac – je konjugovaná zásada acetylacetonu. Je to modrozelená pevná látka rozpustná v polárních organických rozpouštědlech. Molekula je tvořena vanadylovým kationtem, VO ...

                                               

Kyselina difluorofosforečná

Kyselina difluorofosforečná je anorganická sloučenina se vzorcem HPO 2 F 2, difluorovaný derivát kyseliny trihydrogenfosforečné, vytváří soli nazývané difluorofosforečnany. Za standardních podmínek jde o bezbarvou kapalinu. Tato kyselina má omeze ...

                                               

Vaskuv komplex

Vaskuv komplex je triviální název komplexní sloučeniny se systematickým názvem -karbonylchloridobisiridium. Molekula této látky má čtvercovou rovinnou geometrii s centrem tvořeným atomem iridia, na které jsou ve vzájemné poloze trans navázány dva ...

                                               

Oktakarbonyl dikobaltu

Oktakarbonyl dikobaltu je organokovová sloučenina se vzorcem Co 2 8. Používá se jako reagent a katalyzátor v organokovové chemii a organické syntéze. Každá molekula sestává ze dvou atomu kobaltu, které jsou vázané k osmi karbonylovým ligandum, dí ...

                                               

Pentakarbonyl železa

Pentakarbonyl železa je sloučenina se vzorcem Fe 5. Za normálních podmínek jde o slámově zbarvenou kapalinu štiplavého zápachu. Je běžným prekurzorem ruzných sloučenin železa, včetně mnoha takových, které se používají v organické syntéze. Připrav ...

                                               

Tetrakarbonyl niklu

Tetrakarbonyl niklu je sloučenina se vzorcem Ni 4. Tato nažloutlá kapalina je velmi těkavá a vysoce toxická. Používá se pro poniklovávání oceli a jiných kovu a pro výrobu velmi čistého niklu. Je meziproduktem v Mondově procesu čištění niklu a rea ...

                                               

Salkomin

Salkomin je komplexní sloučenina salenu s kobaltnatým kationtem. Tento rovinný komplex, stejně jako mnohé jeho deriváty, se používá jako přenašeč kyslíku a katalyzátor oxidačních reakcí v organické syntéze.

                                               

Acidomanganičitany

Acidomanganičnany jsou komplexní sloučeniny manganu v oxidačním stavu Mn 4+, které tvoří anion −, přičemž za X lze doplnit F −, Cl −, IO 3 − nebo CN −.

                                               

Disulfatomanganitany

Disulfatomanganitany jsou komplexní sloučeniny manganu v oxidačním stavu Mn 3+, které tvoří anion −, přičemž SO 4 2− je dvouvazný ligand.

                                               

Fluoromanganitany

Fluoromanganitany jsou komplexní sloučeniny manganu v oxidačním stavu Mn 3+, které tvoří anion tetrafluoromanganitanový 2−.

                                               

Chloromanganitany

Chloromanganitany se řadí k stabilnějším komplexum manganu. Snadno se připravují a jsou stabilní na vzduchu. komplex pentachloromanganitanový má v roztoku tmavě červenou barvu. Základ těchto komplexu je chlorid manganitý MnCl 3. Komplexy s anione ...

                                               

Kyanomanganatany

Kyanomanganatany patří k méně stabilním komplexum manganu. Pevné soli se nadají dlouho uchovávat na vzduchu, protože se oxidují, a v roztoku také ne, protože se poměrně rychle rozpadají. Tyto komplexy mají fialovou až tmavě modrou barvu. Základem ...

                                               

Kyanomanganitany

Kyanomanganitany jsou známé pouze v podobě hexakyanomanganitanu, což jsou komplexní sloučeniny manganu v oxidačním stavu Mn 3+, které tvoří anion 3−.

                                               

Thiokyanatomanganatany

Thiokyanatomanganatany jsou komplexní sloučeniny manganu v oxidačním stavu Mn 2+, které tvoří anion 4−.

                                               

Hexafluorofosforečnan tetrakis(acetonitril)měďný

Hexafluorofosforečnan tetrakisměďný je komplexní sul se vzorcem Cu 4"PF 6. Jedná se o bezbarvou pevnou látku používanou na přípravu dalších komplexu mědi. Kation + je ukázkovým případem komplexu přechodného kovu s nitrilem.

                                               

Metaloceny

Název metalocen je odvozen od prvního připraveného zástupce této skupiny látek – ferrocenu. Jeho systematický název je bisη 5 –cyklopentadienylželezo. Řecké písmeno eta označuje hapticitu, což je počet vazeb mezi atomem kovu a ligandem.

                                               

Rhodocen

Rhodocen je organická sloučenina rhodia se vzorcem lze získat zahřátím nad 150 °C nebo zachycením pomocí chlazení kapalným dusíkem na −196 °C. Při pokojové teplotě se dvojice těchto radikálu spojí přes cyklopentadienylové cykly za vzniku dimeru, ...

                                               

Hexakyanoželezitan draselný

Hexakyanoželezitan draselný je komplexní sloučeninou železa. Nazývá se též červená krevní sul nebo ferrikyanid draselný. Jeho vzorec je K 3.

                                               

Hexakyanoželeznatan draselný

Hexakyanoželeznatan draselný je komplexní sloučeninou železa. Nazývá se též žlutá krevní sul, někdy též ferrokyanid draselný. Jeho vzorec je K 4.

                                               

Hexafluorfosforečnany

Hexafluorfosforečnany jsou soli obsahující hexafluorfosforečnanový anion PF - 6, jejich molekuly bývají oktaedrické. PF - 6 má stejnou elektronovou konfiguraci jako fluorid sírový, hexafluorokřemičitanový anion SiF 2- 6 a fluoroantimoničnanový an ...

                                               

Kyselina hexafluorofosforečná

Kyselina hexafluorofosforečná je anorganická sloučenina se vzorcem H. Jedná se o silnou Bronstedovu kyselinu, jejíž anion, hexafluorfosforečnanový anion je nekoordinující anion. Připravuje se reakcí fluorovodíku s fluoridem fosforečným. Podobně j ...

                                               

Hexafluorofosforečnan lithný

Hexafluorofosforečnan lithný má dobrou tepelnou stabilitu, ovšem při 200 °C ztrácí polovinu hmotnosti. Při teplotách okolo 70 °C dochází k jeho hydrolýze: LiPF 6 + H 2 O → HF + PF 5 + LiOH Díky Lewisovské kyselosti iontu Li + muže LiPF 6 katalyzo ...

                                               

Hexafluorofosforečnan stříbrný

Hexafluorofosforečnan stříbrný je často používaným reaktantem v anorganické a organokovové chemii. Nahrazuje halogenidové ligandy slabě koordinující hexafluorofosforečnanové anionty, přičemž se sráží příslušný stříbrný halogenid. Příkladem muže b ...

                                               

Triflát

Triflát, známý také pod systematickým názvem trifluormethansulfonát, je funkční skupina se vzorcem CF 3 SO 2 O–. Někdy se uvádí zkráceně −OTf, například butyltriflát lze zapsat CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 OTf. Odpovídající triflátový aniont CF 3 SO − 3 j ...

                                               

Trifluormethansulfonát skanditý

Trifluormethansulfonát skanditý, též triflát skanditý, je organická sloučenina, skanditá sul kyseliny trifluormethansulfonové. Používá se jako reaktant v organické chemii, kde funguje jako Lewisova kyselina. Na rozdíl od ostatních Lewisových kyse ...

                                               

Trifluormethansulfonát stříbrný

Trifluormethansulfonát stříbrný je sul stříbrného kationtu a triflátového aniontu. Je rozpustný ve vodě a některých organických rozpouštědlech, používá se jako reaktant při výrobě organických a anorganických triflátu.

                                               

Trimethylsilyltriflát

Trimethylsilyltriflát je derivát kyseliny trifluormethansulfonové s trimethylsilylovou skupinou. Je podobně reaktivní jako trimethylsilylchlorid a často se používá v organické syntéze.

                                               

Polyakrylát sodný

Polyakrylát sodný, známý také jako WaterLock, je polymer sodné soli kyseliny akrylové s chemickým vzorcem n, používaný ve spotřebitelských výrobcích. Má schopnost absorbovat vodu v množství 200 až 300násobku své hmotnosti. Polyakrylát sodný je an ...

                                               

Aramid

Aramid je pevný žáruvzdorný syntetický materiál, který v roce 1961 vyvinula Američanka Stephanie Kwoleková. Používá se v leteckém prumyslu a v armádě, na výrobu neprustřelných vest a jako náhražka azbestu. Název vznikl zkrácením názvu "aromatický ...

                                               

Polytrimethylentereftalát

Polytrimethylentereftalát je polyester syntetizovaný a patentovaný v roce 1941. Vyrábí se transesterifikací. Na jeho výrobu jsou využity dva monomery: propan-1.3-diol a kyselina tereftalová nebo dimethyltereftalát. Je podobný polyethylentereftalá ...

                                               

Poloxamer 407

Poloxamer 407 je kopolymerní organická sloučenina patřící mezi poloxamery, používaná jako neiontový tenzid. Jedná se o trojblokový kopolymer, kde je středový hydrofobní blok tvořen propylenglykolovými jednotkami s navázanými dvěma hydrofilní poly ...

                                               

Polyisobutylen

Polyisobuten je souhrnné označení polymeru vyráběných polymerizací isobutenu. Tyto polymery obvykle mají vzorec Me 3 C n X. Zpravidla jde o bezbarvé kaučukovité pevné látky. Vyznačují se velmi nízkou propustností pro plyny, proto se hodí na výrob ...

                                               

Kydex

Kydex je slitina plastu extrudovaná ze speciální směsi akrylového polyvinylchloridu. Používá se zejména na pouzdra zbraní na pochvy nožu, ale lze je použít i jako obklady. Kydex je termoplastický materiál, který po zahřátí na tvarovací teplotu ne ...

                                               

Poloxamer

Poloxamery jsou neiontové třísložkové kopolymery, složené z hydrofobního polypropylenglykolového řetězce, na který jsou po obou stranách navázány hydrofilní řetězce tvořené polyethylenglykolem. Jelikož lze vytvořit poloxamery s přesně daným slože ...

                                               

Emulzní polymerizace

Emulzní polymerizace je druh radikálové polymerizace, která probíhá v emulzi obsahující vodu, monomer a tenzid. Nejčastějším typem je polymerizace s olejem ve vodě, při níž jsou kapky olejovitého monomeru rozptýleny ve vodě pomocí tenzidu či poly ...

                                               

Iontová polymerizace

Iontová polymerizace je druh polymerizační reakce, při níž jsou aktivními centry ionty nebo páry iontu. Je protějškem radikálové polymerizace a dělí se na aniontovou adiční polymerizaci a kationtovou polymerizaci. Podobně jako radikálová polymeri ...

                                               

Kationtová polymerizace

Kationtová polymerizace je druh polymerizační reakce, při které kationtový iniciátor přenáší náboj na monomer, který se tak stává reaktivním, tento monomer následně reaguje s ostatními monomery, čímž se utváří polymer. Kationtová polymerace probí ...

                                               

Koordinační polymerizace

V roce 2000 se vyrobilo 2.1 milionu tun polybutadienu. Při tomto procesu se používá homogenní katalyzátor obsahující neodym.

                                               

Postupná polymerizace

Postupná polymerizace je druh polymerizační reakce, při které postupně z bifunkčních nebo polyfunkčních monomeru vznikají dimery, trimery, větší oligomery a případně polymery. Tímto zpusobem vznikají například polyestery, polyamidy a polyuretany. ...

                                               

Radikálová polymerizace

Radikálová polymerizace je polymerizační reakce, při níž polymer vzniká adicí volných radikálu. Radikály se mohou tvořit mnoha ruznými mechanismy, kterých se často účastní molekuly iniciátoru. Po svém vzniku se radikály adují na monomer, čímž doc ...

                                               

Řetězcová polymerizace

Řetězcová polymerizace je polymerizační reakce, při níž se vznikající polymerový řetězec prodlužuje výhradně reakcemi monomeru či monomeru s jedním nebo více aktivními místy polymerového řetězce, přičemž tato aktivní místa se po každé takové reak ...

                                               

Suspenzní polymerizace

Suspenzní polymerizace je druh radikálové polymerizace, při které vzniká polymer z monomeru ve fázi, která nerozpouští monomer ani polymer. Využívá se například k výrobě polyvinylchloridu, polystyrenu a polymethylmethakrylátu.

                                               

Alkoxy

Alkoxy je označení pro funkční skupiny, které jsou tvořeny alifatickou uhlovodíkovou skupinou a atomem kyslíku, obecný vzorec je RO-, kde R je uhlovodíková skupina. Nejjednodušší takovou skupinou je methoxy CH 3 O–. Tyto skupiny se nacházejí v al ...

                                               

Methoxy

Methoxyskupina je funkční skupina skládající se z methylové skupiny a atomu kyslíku napojeného jednoduchou vazbou na uhlík, patří mezi alkoxyskupiny. Při elektrofilní aromatické substituci funguje jako substituent první třídy. V poloze para je sk ...

                                               

Chlordiazepoxid

Chlordiazepoxid je sedativum a hypnotikum ze třídy benzodiazepinu. Je na trhu například pod obchodními názvy Angirex, Klopoxid, Librax, Libritabs, Librium, Mesural, Multum, Novapam, Risolid, Silibrin, Sonimen nebo Tropium. V Česku je registrován ...

                                               

Trimethylaminoxid

V posledních několika letech přitahuje stále větší pozornost odborné veřejnosti sloučenina trimethylaminoxid, zkráceně TMAO. Tato látka se totiž vyskytuje ve zvýšené míře v krvi osob trpících kardiovaskulárními onemocněními, dále poruchami ledvin ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →