★ Free online encyclopedia. Did you know? page 177                                               

Fluorid bismutičný

Fluorid bismutičný je anorganická sloučenina s vzorcem BiF 5. Je to vysoce reaktivní, bílá pevná látka. Sloučenina je zajímavá pro výzkum, ale zatím nemá praktické využití. Jde o polymerní sloučeninu tvořenou lineárním řetězcem oktaedru BiF 6 spo ...

                                               

Fluorid bromičný

Poprvé byl připraven roku 1931 přímou reakcí bromu s fluorem. Tato reakce je vhodná i pro přípravu větších množství, probíhá při teplotě 150 °C v nadbytku fluoru. Br 2 + 5 F 2 → 2 BrF 5 Malá množství je možné připravit reakcí fluoru s bromidem dr ...

                                               

Fluorid bromitý

Fluorid bromitý je interhalogen s chemickým vzorcem BrF 3. Je to nažloutlá kapalina se štiplavým zápachem. Je rozpustný v kyselině sírové, ale bouřlivě reaguje s vodou a organickými sloučeninami. Má silné fluorační účinky a dokáže vystupovat jako ...

                                               

Fluorid chlorečný

Fluorid chlorečný je interhalogen se vzorcem ClF 5. Je to bezbarvý plyn se silnými oxidačními účinky. Molekula má tvar čtvercové pyramidy se symetrií C 4v, což bylo potvrzeno pomocí 19 F NMR spektroskopie.

                                               

Fluorid chloritý

Fluorid chloritý je interhalogen s chemickým vzorcem ClF 3. Je to bezbarvý, jedovatý, korozivní a extrémně reaktivní plyn, který kondenzuje na zeleno-žlutou kapalinu. Sloučenina má potenciál jako složka raketových paliv, při leptání v polovodičov ...

                                               

Fluorid chlorný

Fluorid chlorný je interhalogen s chemickým vzorcem ClF. Je to bezbarvý plyn, který je stabilní i za vysokých teplot. Při teplotách pod -100 °C kondenzuje na světle žlutou kapalinu. Mnoho jeho vlastností se pohybuje mezi hodnotami pro chlor a fluor.

                                               

Fluorid jodičný

Fluorid jodičný je interhalogen se vzorcem IF 5. Je to bezbarvá nebo nažloutlá kapalina. Poprvé byl připraven v roce 1891 Henrim Moissanem spalováním pevného jodu v plynném fluoru. Tato exotermní reakce se stále využívá, jen za optimalizovaných p ...

                                               

Fluorid platinový

Fluorid platinový je chemická sloučenina se vzorcem PtF 6. Je to tmavě červená pevná, těkavá látka, která vytváří červený plyn. V pevném i plynném stavu tvoří oktaedrické molekuly s délkou vazby Pt-F 185 pm.

                                               

Fluorid stříbrný

Fluorid stříbrný je chemická sloučenina, jeden z halogenidu stříbra. Je jediným halogenidem stříbra, který je rozpustný ve vodě. Na vzduchu postupně černá, protože se redukuje na stříbro.

                                               

Fluorid xenonatý

Fluorid xenonatý je bílá krystalická látka, zápachem připomínající ozón, která se skládá z paralelních lineárních tříatomových molekul XeF 2. Lze jej připravit přímou syntézou z prvku, reakcí xenonu s nadbytkem fluoru v zatavené niklové nádobě ne ...

                                               

Fluorid xenonový

Fluorid xenonový je chemická sloučenina. Byl poprvé připraven v roce 1963. Lze ho připravit dlouhodobým zahříváním směsi xenonu a fluoru na teplotu 250 - 300 °C za tlaku 5 až 6 MPa v niklové nádobě. Je to pevná a krystalická látka. Je těkavější n ...

                                               

Tetrafluoramonium

Tetrafluoramonium je název kationtu se vzorcem NF + 4, obdoby amonného kationtu, ve kterém jsou všechny čtyři atomy vodíku nahrazeny atomy fluoru. Tetrafluoramoniový ion má shodnou elektronovou strukturu s tetrafluormethanem, trifluoraminoxidem a ...

                                               

Cytochrom

Cytochrom je označení pro bílkoviny vázané na membrány a obsahující ve své molekule hemové skupiny, které zajišťují přenos elektronu tak, že se navázané ionty železa střídavě redukují a oxidují z Fe 2+ na Fe 3+ a zpátky.

                                               

Cytochrom bc1 komplex

Cytochrom bc1 komplex je velký enzymatický komplex na vnitřní mitochondriální membráně eukaryotických buněk. Je to jeden z článku tzv. dýchacího řetězce a podílí se tedy na vytváření protonového gradientu napříč membránou, jenž umožňuje následně ...

                                               

Cytochrom c oxidáza

Cytochrom c oxidáza, zkratka COX či CcO, je enzymatický membránový komplex, který oxiduje cytochrom c a energii využívá k tvorbě protonového gradientu napříč membránou. Představuje poslední, ale velmi významný článek tzv. dýchacího řetězce. V pru ...

                                               

Myoglobin

Myoglobin je monomerický protein obsahující jeden globin a navázanou hemovou skupinu. Vyskytuje se v některých svalech, kde plní v podstatě funkci hemoglobinu, totiž přenáší kyslík. Skládá se z 153 aminokyselin. Myoglobin v lidském těle vzniká v ...

                                               

NADH dehydrogenáza

NADH dehydrogenáza, EC 7.1.1.2, je velký enzymatický komplex, který je prvním článkem v tzv. dýchacím řetězci buněčného dýchání. Hraje tedy zásadní roli ve vytváření tzv. protonového gradientu napříč vnitřní membránou mitochondrií, což následně u ...

                                               

Nitrátreduktáza

Nitrátreduktáza je enzym, katalyzující v živých organismech redukcí dusičnanových iontu na dusitanové. NO 3 − + NADH + e − → NO 2 − + NAD + OH −. Nitrátreduktáza sestává z flavinproteinu FAD, hemu a molybdenového komplexu, přičemž obě dvě tyto sl ...

                                               

Peroxidáza

Optimálním substrátem pro mnoho těchto enzymu je peroxid vodíku, jiné jsou ale aktivnější s organickými hydroperoxidy, například lipidovými peroxidy. Peroxidázy mohou obsahovat na svých aktivních místech kofaktor hem nebo rezidua redoxního cystei ...

                                               

Diacetyl

Diacetyl, systematickým názvem butandion, respektive butan-2.3-dion, je přirozený vedlejší produkt kvašení. Jedná se o vicinální diketon s vzorcem C 4 H 6 O 2. Přirozeně se vyskytuje v alkoholických nápojích a také v másle, u kterého spolu s acet ...

                                               

Ethylvanilin

Ethylvanilin je organická sloučenina s chemickým vzorcem C 6 H 3 CHO. Molekula této bezbarvé pevné látky sestává z benzenového jádra, majícího hydroxylovou, ethoxidovou a formylovou skupinu na pozicích 4, 3 a 1.

                                               

Glutaman draselný

Glutaman draselný či glutamát draselný je sul kyseliny L-glutamové. Je to bílá, ve vodě rozpustná, krystalická látka, mající podobné vlastnosti jako glutaman sodný.

                                               

Glutaman sodný

Glutaman sodný je krystalická forma sodné soli kyseliny L-glutamové, jedné z přirozených aminokyselin obsažených v živých organismech. Je to bezbarvý krystalický prášek bez vuně a mírné masové chuti. Používá se v potravinářském prumyslu jako příd ...

                                               

Isobutyraldehyd

Isobutyraldehyd je organická sloučenina patřící mezi aldehydy, izomerní s n -butyraldehydem. Vyrábí se, často jako vedlejší produkt, hydroformylací propenu. Muže vstupovat do Cannizarových reakcí, přestože má alfa uhlíkový atom.

                                               

Salicylaldehyd

Salicylaldehyd je organická sloučenina patřící mezi aromatické aldehydy, je společně s 3-hydroxybenzaldehydem a 4-hydroxybenzaldehydem jedním z izomeru hydroxybenzaldehydu. Jedná se o olejovitou bezbarvou kapalinu, která má ve vyšších koncentrací ...

                                               

Hesperidin

Hesperidin je flavonoidní glykosid nacházející se v citrusových plodech. Jeho aglykon se nazývá hesperetin. Název je odvozen od slova "Hesperidium", pro plody druhu rodu Citrus. Hesperidin byl poprvé izolován v roce 1828 francouzským chemikem Leb ...

                                               

Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Katedra environmentálních studií je katedrou založenou roku 1998 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zrodila se společně se vznikem fakulty, zprvu zde fungovala jako Kabinet environmentálních studií pod katedrou Sociologie. Vyučuj ...

                                               

Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Institut ekonomických studií vznikl v květnu 1993 při reorganizaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy z Katedry ekonomie a Institutu ekonomických věd. Ředitelem institutu je v současné době doc. Martin Gregor, Ph.D., který v lednu 2010 vys ...

                                               

Institut politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Institut politologických studií tvoří jednu z pěti základních součástí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Jedná se o pracoviště specializující se na výzkum a vzdělávání v oblasti politologie, mezinárodních vztahu a bezpečnostních studií. ...

                                               

Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Institut sociologických studií vznikl v roce 1993 sloučením bývalé Katedry sociologie a sociální politiky a Ústavu sociálně politických věd spadající pod Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. Institut sídlí v budově Fakulty sociálních věd v ...

                                               

Bezkyslíkaté kyseliny

Bezkyslíkaté kyseliny jsou kyseliny neobsahující atom kyslíku. Konkrétně je to sloučenina, která obsahuje vodík, a alespoň jeden další nekovový prvek. Jejich obecný vzorec je H a Z, kde Z je kyselinotvorný prvek či skupina prvku.

                                               

Astatovodík

Astatovodík nebo astatan je binární sloučenina astatu a vodíku HAt. Astat je kovalentně vázán k vodíkovému atomu. Je rozpustná ve vodě, kde vytváří kyselinu astatovodíkovou, která má velmi podobné vlastnosti jako zbylé čtyři halogenovodíkové kyse ...

                                               

Halogenovodíkové kyseliny

Halogenovodíky, a následně rozpouštěním ve vodě také halogenovodíkové kyseliny, mohou vzniknout buď přímým slučováním halogenu s vodíkem nebo pusobením minerálních kyselin na halogenidy neušlechtilých kovu, např.: Cl 2 + H 2 → 2 HCl, 2 NaCl + H 2 ...

                                               

Selan

Selan je dvouprvková sloučenina selenu a vodíku. Její vodný roztok se nazývá kyselina selanová a tvoří dvě řady solí: selenidy a nestabilní hydrogenselenidy. Je podobná sulfanu, který se také řadí mezi chalkogenovodíky. Mezi její vlastnosti patří ...

                                               

Estery

Estery jsou organické sloučeniny, ve kterých je -OH skupina karboxylové kyseliny nahrazena organickým zbytkem vzniklým z alkoholu po odštěpení vodíku z OH skupiny. Na estery se dá pohlížet také jako na alkoholy, ve kterých je vodík nahrazen acylo ...

                                               

Aktivní estery

Jako aktivní estery se v organické chemii označují sloučeniny s esterovými skupinami obzvlášť náchylnými k nukleofilním atakum. Aktivaci lze provést pozměněním acylové nebo alkoxyskupiny běžného esteru, jako je například ethylacetát, zpravidla el ...

                                               

Kyselina chorismová

Kyselina chorismová je organická sloučenina, duležitý metabolický meziprodukt u rostlin a mikroorganismu. Jedná se o prekurzor: Kyseliny 2.3-dihydroxybenzoové používané na syntézu enterobaktinu. Vitaminu K a kyseliny listové. Indolu a jeho derivá ...

                                               

Kyslíkaté kyseliny

Kyslíkaté kyseliny jsou kyseliny, obsahující alespoň jeden atom kyslíku. Konkrétně je to sloučenina, která obsahuje vodík, kyslík a alespoň jeden další kyselinotvorný prvek, s alespoň jednou vazbou atomu vodíku na kyslík, která muže disociovat za ...

                                               

Kyselina chromová

Kyselina chromová je jednou z mála kyselin kovu. Existují dvě kyseliny chromové: kyselina chromová, která má vzorec H 2 CrO 4 a kyselina dichromová, jejíž vzorec je H 2 Cr 2 O 7. Jsou to nestálé kyseliny. Chrom je v nich obsažen na oxidačním čísl ...

                                               

Kyselina isokyanatá

Kyseliny isokyanatá je anorganickou sloučeninou objevenou roku 1830 Liebigem a Wöhlerem, je to bezbarvá kapalina, nestálá a jedovatá.

                                               

Kyselina křemičitá

V současné době známe velmi mnoho ruzných křemičitanu, ale příslušné kyseliny k nim nejsou většinou známé. Pouze dvě tyto kyseliny byly experimentálně zjištěny n.

                                               

Kyselina rhenistá

Kyselina rhenistá je chemická sloučenina se vzorcem HReO 4, tento vzorec odpovídá složení par kyseliny. V pevném stavu tvoří dimerní hydrát Re 2 O 7 2, v krystalickém stavu byla izolována i čistá kyselina a její monohydrát. Z roztoku oxidu rhenis ...

                                               

Kyselina manganistá

Kyselina manganistá patří mezi velmi silné kyseliny. Její soli se nazývají manganistany. Je stálá pouze ve vodném roztoku. Je velmi silným oxidačním činidlem.

                                               

Kyselina selenová

Kyselina selenová je jednou ze dvou kyslíkatých kyselin selenu. Získáváme ji oxidací kyseliny seleničité nebo práškového selenu chlorem: Jejím anhydridem je oxid selenový. H 2 SeO 3 + Cl 2 + H 2 O → H 2 SeO 4 + 2HCl, resp. Se + 3Cl 2 + 4H 2 O → H ...

                                               

Kyselina uhličitá

Kyselina uhličitá je slabá, nestálá kyselina, existující jen ve formě svého málo koncentrovaného vodného roztoku. S kationty tvoří dva typy obvykle stabilních solí – uhličitany a hydrogenuhličitany.

                                               

Superkyseliny

Superkyseliny jsou látky, které jsou kyselejší než 98% kyselina sírová. Mají nižší hodnotu Hammettovy kyselostní funkce než -12. Patří mezi ně: Kyselina fluorosírová H 0 = −15.1. Magická kyselina směs fluorsírové a fluoridu antimoničného H 0 = −1 ...

                                               

Hammettova kyselostní funkce

Hammettova kyselostní funkce udává sílu kyselin – chemicky řečeno vyjadřuje skutečnou hodnotu aktivity kyselých protonu H +. Je závislá na poměru vody a organické části rozpouštědla – z této směsi nelze určit přesnou hodnotu pH, proto byla zavede ...

                                               

2A46

2A46 je označení rodiny ruských tankových kanónu ráže 125 mm. Komerčně vyráběné verze nesou označení 2A46, 2A46M, 2A46M-1, 2A46M-2, 2A46M-4 a 2A46M-5. Cena se pohybuje okolo 40 000 až 50 000 USD.

                                               

122mm kanón M1931/37 (A-19)

122mm kanón M1931 / 37) byl sovětský polní kanón vyvinutý koncem 30. let zkombinováním hlavně 122mm kanónu M1931 a lafety 152 mm houfnice vzor 1937. Vyráběl se od roku 1939 do roku 1946. Byl zbraní jednotek Rudé armády v bojích 2. světové války a ...

                                               

Partyzánský pluk Ludvíka Svobody

Jednotku partyzánský pluk Ludvíka Svobody sestavil z místních odbojářu na Chrudimsku velitel výsadku Jan Kozina poručík Vasil Kiš, poté co se rozešel se v listopadu 1944 svojí puvodní jednotkou na českomoravské vrchovině. Oddíl operoval v prostor ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →