★ Free online encyclopedia. Did you know? page 174                                               

Glukosidáza I

Glukosidáza I je hydrolytický enzym, který katalyzuje první krok úprav N-glykanu. Ten je nejprve v procesu N-glykosylace připojen na cílový protein a následně podléhá dodatečným úpravám. V tomto prvním kroku, katalyzovaném GluI, je odstraněna ter ...

                                               

Glukosidáza II

Glukosidáza II je hydrolytický enzym, který v lidských buňkách katalyzuje odstranění druhé a třetí glukózy z N-glykanu na N-glykoproteinech. Je to heterodimerní enzym přítomný v endoplazmatickém retikulu. Poté, co glukosidáza I odštěpí první gluk ...

                                               

Kalnexin

Kalnexin je protein přítomný uvnitř endoplazmatického retikula, s transmembránovou doménou a se schopností vázat vápník. Je to lektin, který se váže na N-glykany čerstvě vyrobených glykoproteinu, jež byly v procesu dozrávání zbaveny prvních dvou ...

                                               

Kalretikulin

Kalretikulin je protein o velikosti 46–47 kDa přítomný uvnitř endoplazmatického retikula se schopností vázat vápník. C-terminální doména kalretikulinu váže až 25 iontu vápníku na molekulu kalretikulinu, ačkoliv s poměrně nízkou afinitou. Má i jed ...

                                               

SERCA

SERCA, též ER Ca 2+ ATPáza, je pumpa, která se vyskytuje v membráně endoplazmatického retikula svalových buněk. Za spotřeby ATP tato pumpa transportuje vápenaté ionty z cytosolu do endoplazmatického retikula. SERCA je aktivní neustále, ale do pop ...

                                               

Krista

Krista je záhyb vnitřní membrány mitochondrií, pozorovatelný elektronovým mikroskopem. Jedná se o zpusob, jak zvýšit povrch této membrány, která je osazena enzymatickými komplexy účastnícími se v buněčném dýchání. Nejmohutnější systém krist se lo ...

                                               

Apikoplast

Apikoplast je čtyřmembránová buněčná organela vyskytující se u některých parazitických protist. Jedná se o přeměněný sekundární plastid, který ztratil schopnost fotosyntézy. Apikoplast je přítomen u kmene Apicomplexa, jehož zástupci bez něj nedok ...

                                               

Interneuron

Interneuron je neuron zajišťující spojení a sjednocení nervového systému. Vytváří spojení mezi senzorickými neurony vedoucími impulsy ze senzorických receptoru do centrální nervové soustavy a motorickými neurony vedoucími impulzy z centrální nerv ...

                                               

Pyramidový neuron

Pyramidový neuron je nervová buňka, pojmenovaná pro svuj typický pyramidový tvar, vyskytující se v mozkové kuře, hippocampu a amygdale. V mozkové kuře se pyramidové neurony vyskytují v kuře primární motorické, která se nachází podél precentrálníh ...

                                               

INPP5D

SHIP1 je enzym s fosfatázovou aktivitou tvořený mnoha doménami. U lidí je kódován genem INPP5D. SHIP1 je exprimován převážně hematopoetickými buňkami, ale také například osteoblasty a buňkami endotelu. Tato fosfatáza je duležitá pro regulaci buně ...

                                               

RAG2

Recombination activating gene 2 protein je protein nálezající se ve zrajících lymfocytech, který je kódovaný genem RAG2, který leží na lidském chromozomu 11. RAG2 spolu s proteinem RAG1 tvoří VJ rekombinázu. VJ rekombináza je enzymový komplex nut ...

                                               

Tight junction protein 2

Protein těsných spojení 2, někdy také latinským názvem Zonula occludens 2, je transmembránový protein, kódovaný stejnojmenným genem TJP2, který se nachází v těsných spojeních epiteliálních a endoteliálních buněk. Kromě těsných spojení muže být ta ...

                                               

Bazální lamina

Bazální lamina je tenká vláknitá extracelulární vrstva, na níž sedí buňky epiteliárních, ale i nervových a svalových tkání. Má tloušťku pouhých několik desítek nanometru a je proto viditelná pouze pod elektronovým mikroskopem. Při podrobnějším po ...

                                               

Epiteliální buňky thymu

Epiteliální buňky thymu je morfologicky a funkčně vysoce heterogenní skupina buněk, která se nachází v brzlíkovém epitelu. Brzlík, představuje jednoho ze dvou zástupcu primárních lymfoidních orgánu v lidském těle. Struktura brzlíku je vystavěna z ...

                                               

Mezotel

Parietální mezotel se vztahuje k vnitřní části stěny tělesných dutin, zatímco viscerální pokrývá orgány. Příkladem muže být pleura u plic. Pohrudnice je parietální pleura a pokrývá hrudní dutinu. Poplicnice přechází na plíce a je tak pleurou visc ...

                                               

Přechodný epitel

Přechodný epitel je typ pletiva, který se skládá z více řad epiteliálních buněk, které se mohou rozpínat a smršťovat a tím mění svuj tvar. Je to typický epitel pro močový měchýř.

                                               

Řasinkový epitel

Řasinkový epitel je specializovaný, nejčastěji cylindrický epitel, opatřen na svém apikálním povrchu kmitajícími ciliemi, sloužícími buď k transportu některých cizorodých částic do prostředí, které je zpusobilé tyto částice dále zpracovat, nebo k ...

                                               

Endomysium

Endomysium se nachází na povrchu svalových vláken a spolu s perimysiem a epimysiem představuje jednu z vazivových vrstev ve svalovině. Úlohou zdejší vazivové tkáně je mechanický přenos sil, které jsou tvořeny kontrahujícími se svalovými vlákny. J ...

                                               

Endost

Kost je pojivová tkáň, která obsahuje zvápenatělou kostní matrix a tři typy buněk: osteocyty, osteoblasty a osteoklasty. Všechny buňky jsou propojeny buněčnými výběžky, které probíhají v tenkých kanálcích matrix. Tyto kanálky propojují vnitřní a ...

                                               

Epimysium

Epimysium je vazivový obal na povrchu svalu. Dalšími vazivovými obaly ve svalovině jsou endomysium a perimysium. Společně jsou tyto vrstvy součástí fascia - sítě hustých, nepravidelných pojivových vláken, které oddělují svaly a podkožní vrstvu.

                                               

Husté vazivo

Husté vazivo je typ kolagenního vaziva kategorie pojivových tkání. Vzniká ze zárodečného mezenchymu všude tam, kde na něj budou pusobit tahové a tlakové síly.

                                               

Okostice

Okostice či periost je vazivový obal kryjící povrch kostí. Nepokrývá kost v některých místech, kde se upínají svaly, na plochách, které jsou pokryty kloubní chrupavkou. Jedná se o tuhou a pevnou vazivovou blánu ruzné tloušťky, která se dá většino ...

                                               

Osteon

Osteon neboli Haversuv systém je komplex koncentrických lamel a centrálního kanálu, které tvoří základní stavební jednotku kostí. Centrální kanál je označován jako Haversuv kanál.

                                               

Perichondrium

Perichondrium je vrstva tuhého kolagenního vaziva, která obaluje a vyživuje chrupavky. Je bohaté na kolagen I a také na fibroblastové buňky. Je bohatě prokrven a umožňuje zásobování chrupavky živinami a kyslíkem, jelikož samotná chrupavka cévy ne ...

                                               

Perimysium

Perimysium je vazivový obal, který obklopuje svazky svalových vláken. Spolu s ním se ve svalovině nachází ještě další dva vazivové obaly – endomysium a epimysium. Soustavou obalu prochází velmi bohaté cévní, lymfatické a nervové zásobování. Na ko ...

                                               

Retikulární vlákno

Retikulární vlákna byly kdysi považována za nezralá vlákna kolagenní. Dnes jsou samostatnou kategorií s charakteristickými biochemickými, morfologickými, funkčními i patologickými rysy. Jde o vlákna extrémně tenká - 2μm), které v některých orgáne ...

                                               

Rustová ploténka

Rustová ploténka, též epifýzodiafyzární ploténka nebo epifyzární ploténka, je chrupavčitá destička přítomná v dlouhých kostech a umožňující jejich rust do délky. Vyvinula se u savcu a u ještěru, podobná, ale zvlněná ploténka se však nachází i ve ...

                                               

Řídké vazivo

Řídké vazivo patří do kategorie pojivových tkání. Plní významné biomechanické funkce ve všech orgánech, které mění svuj objem nebo délku.

                                               

Šlacha

Šlacha je silný vazivový provazec připojující sval ke kosti. Úlohou šlachy je přenášet sílu stahujícího se svalu a tím uvést kost do pohybu. Šlachy na jednom konci vyrustají ze svalového bříška smrštující se tkáň na druhém přirustají ke kostní bl ...

                                               

Vazivo

Vazivo je druh pojivové tkáně. Je tvořená buňkami, fibrilami a velkým podílem mezibuněčné hmoty. Tato hmota je tvořena tekutinami a proteiny. Má schopnost se napínat. Vazivo je možné v těle nalézt jako blanitá pouzdra orgánu a dále jako šlachy a ...

                                               

Příčně pruhovaná svalovina

Příčně pruhovaná svalovina je jeden ze základních typu svaloviny. Označuje se běžně jako kosterní svalovina, neboť se velmi často upíná na kosti. Mimo to se však příčně pruhované svaly vyskytují i ve stěně hltanu, části jícnu a v jazyku. Je ovlad ...

                                               

Svalové vlákno

Svalové vlákno je základní stavební jednotka příčně pruhovaného svalu. Ve skutečnosti se jedná o typ myocytu, která je vícejaderná a dosahuje značné délky. Jedno svalové vlákno má sice pruměr jen asi 10 – 100 µm, ale muže být dlouhé až 40 cm. Sva ...

                                               

Afinitní maturace

Afinitní maturace je imunologický proces, který umožňuje B-lymfocytum vyvinout protilátky s lepší afinitou k antigenu. Když se imunitní systém setká s tímto antigenem opakovaně, je schopen vytvořit protilátky, které se na něj lépe vážou. Tzv. sek ...

                                               

CD40 ligand

CD40 ligand je protein přítomný především na aktivovaných T-lymfocytech, ale v menší míře také na téměř všech ostatních bílých krvinkách i buňkách epitelu, endotelu a hladké svaloviny.

                                               

Hlavní histokompatibilní komplex

Hlavní histokompatibilní komplex je označení pro několik typu glykoproteinových komplexu nacházejících se na vnějších stranách cytoplazmatické membrány buněk obratlovcu. Mají významnou funkci v imunitním systému, konkrétně se podílejí na rozeznáv ...

                                               

Imunitní tolerance

Imunitní tolerance je stav neodpovídavosti imunitního systému na určitý antigen nebo antigeny, např. látky a tkáně organismu. Opakem tohoto jevu je imunitní odpověď/reakce, jejímž cílem je eliminace antigenu. Imunitní tolerance je významná pro za ...

                                               

Klonální selekce

Klonální selekční teorie je vědecká teorie v imunologii, která objasňuje úlohu buněk imunitního systému při reakci na specifické antigeny, které napadají organismus. Tato teorie byla uvedena v roce 1957 australským lékařem Frankem Macfarlanem Bur ...

                                               

Kostimulace

Kostimulace je duležitý imunologický koncept, který zajišťuje správnou aktivaci T-lymfocytu a B-lymfocytu a do jisté míry zamezuje vzniku autoimunity. O T-lymfocytu je dobře známo, že potřebuje ke své aktivaci navázání TCR na MHC-peptidový komple ...

                                               

MHC glykoprotein I. třídy

MHC gp I. třídy se nacházejí na většině buněk organismu. Jejich funkcí je prezentovat antigenní peptidy z patogenu nejčastěji viru CD8 + cytotoxickým T – lymfocytum. Vzhledem k tomu, že viry mohou napadnout prakticky jakoukoliv jadernou buňku org ...

                                               

MHC glykoprotein II. třídy

MHC glykoproteiny II. třídy jsou povrchové MHC glykoproteiny bílých krvinek, uplatňující se při zahájení specifické imunitní reakce. Hlavní funkcí molekul MHCII je prezentovat T-lymfocytu exogenní peptid, odvozený od pohlceného antigenu, tím T-ly ...

                                               

Negativní selekce

Negativní selekce je proces probíhající v brzlíku vedoucí k odstranění nechtěných – autoreaktivních – klonu T-lymfocytu, které mají schopnost rozeznávat tělu vlastní struktury a následně je likvidovat. Je to hlavní mechanismus centrální tolerance ...

                                               

Th-1 odpověď

Imunitní odpověď typu Th-1 označuje formu imunitní reakce, kdy nediferencované, tzv. Th0 lymfocyty se diferencují účinkem regulačních cytokinu, jež jsou produkovány makrofágy a NK buňkami, na Th-1 lymfocyty. Takto diferencované Th-1 lymfocyty pro ...

                                               

V(D)J rekombinace

VJ rekombinace je mechanismus genetické rekombinace u obratlovcu, který náhodně vybírá a spojuje segmenty genu kódujících specifické proteiny zásadní pro fungování imunitního systému. Tento proces rekombinace dává vzniknout rozmanitému repertoáru ...

                                               

Zkřížená reakce

Zkřížená reakce je běžný jev v imunologii, kdy nepříbuzné antigeny sdílejí stejné antigenní determinanty a dochází k tomu, že specifické protilátky organismu reagují s ruznými antigeny. Tento fenomén komplikuje sérologickou diagnostiku, na druhou ...

                                               

BAFF

BAFF patří mezi cytokiny TNF rodiny a váže se na receptory TACI TNFRSF13B, BCMA TNFRSF17, a BAFF-R TNFRSFC. Tento cytokin je exprimován na buňkách B-buněčné linie a pusobí jako silný aktivátor B buněk. BAFF hraje velmi duležitou roli také při B-b ...

                                               

CCL7

Chemokinový ligand 7 nebo také monocytární chemotaktický protein 3 je malý protein, patřící do rodiny CC chemokinu. V lidském genomu je kódován genem CCL7 a leží stejně jako ostatní geny pro chemokiny na chromozomu 17q11.2-q12. Gen CCL7 dostal lo ...

                                               

CCL19

Chemokinový ligand 19 je protein, který je u lidí je kódován genem CCL19. CCL19 je specifickým ligandem pro chemokinový receptor CCR7. Gen CLL19 je jedním z několika genu pro CC chemokiny seskupených na krátkém ramenu chromozomu 9. CC chemokiny j ...

                                               

CXCL9

CXCL9 je malá bílkovina ze skupiny cytokinu. Patří do podskupiny chemokinu, které hrají roli při indukci chemotaxe, podporují diferenciaci a množení leukocytu a zpusobují extravazaci tkání. CXCL9 / CXCR3 reguluje migraci, diferenciaci a aktivaci ...

                                               

Faktor nádorové nekrózy

Faktor nádorové nekrózy je skupina cytokinu. TNF vzniká především v bílých krvinkách označovaných jako makrofágy, nejčastěji jako reakce na bakteriální či jinou infekci, nádorové bujení a podobně. Tvorba TNF bývá podporována účinky interleukinu. ...

                                               

Interleukin 8

Interleukin 8 je protein o velikosti 11 kDa řadící se do skupiny neutrofily-aktivujících cytokinu s chemotaktickým účinkem. Byl objeven v roce 1987 a je kódován genem CXCL8 nacházejícím se u člověka na dlouhém raménku čtvrtého chromozomu.

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →