★ Free online encyclopedia. Did you know? page 172                                               

Kaštanozem

Kaštanozem je puda suchých stepí, subtropických oblastí a Středomoří. Tyto pudy jsou blízce příbuzné černozemím, od kterých se odlišují mělčeji vyvinutým svrchním horizontem pudy světlejší barvy, od té je odvozen i jejich název, a pudní profil vy ...

                                               

Pseudoglej

Pseudoglej nebo též pseudoglejová puda je pudní typ rozšířený po celém území České republiky, hlavně v oblastech třetihorních pánví. Vzniká v místech periodicky se opakujícího převlhčování a vysušování pudního profilu, to znamená, že vznikají pře ...

                                               

Jemnozem

Jemnozem je pudní frakce o velikosti částic &lt, 2 mm. S touto frakcí se nejčastěji pracuje v pedologických laboratořích k určení chemicko-fyzikálních vlastností pudy. Jemnozem se získává přesypáním homogenizovaného vzorku pudy přes síta s otvory ...

                                               

Oblázek

Oblázky jsou kameny, kterým se vzájemným třením v korytě vodního toku nebo v pobřežním příboji zaoblily hrany. Oblázky vznikají erozí starších hornin, magmatického, sedimentárního i metamorfního puvodu. Jsou většinou opracované, čímž se odlišují ...

                                               

Amfibolit

Amfibolit je regionálně metamorfovaná hornina vyznačující se střední až hrubou velikostí zrna. Patří mezi krystalické břidlice. Jsou to masivní tmavě šedé horniny, nevýrazně břidličnaté, s častou lineací amfibolu. Vznikají při nízkém až středním, ...

                                               

Břidlice

Břidlice je označení pro usazené částečně metamorfované horniny s jemnou zrnitostí vzniklé z jílovcu a prachovcu. Obsahuje především minerály biotit, muskovit a andalusit. Pokud jsou břidlice dále vystaveny vyššímu tlaku a teplotě, vznikají z nic ...

                                               

Eklogit

Eklogit je metamorfovaná hornina vyznačující se střední až hrubou zrnitostí nazelenalé barvy zpusobené omfacitem, která pravděpodobně vzniká ve spodní kuře či ve svrchním plášti metamorfózou bazaltu zanořovaných subdukcí či krystalizací z protota ...

                                               

Erlan

Erlan je regionálně nebo kontaktně metamorfovaná hornina. Termín erlan se ve světě málo užívá, jsou tak označovány vápenato-silikátové kontaktní rohovce nebo pyroxenové ruly.

                                               

Fylit

Fylit je metamorfovaná hornina, vznikající přeměnou nízkého stupně z jílovito-prachovitých usazených hornin, především břidlic. Má břidličnatou strukturu, tj. má rovnoběžné uspořádání částic. Díky své břidličnatosti se velmi dobře deskovitě štípe ...

                                               

Granulit

Granulit je regionálně vzniklá, metamorfovaná hornina, která vzniká při vyšších teplotách a ruzných tlacích během regionální metamorfózy. Patří do granulitové facie. Velikost zrna se pohybuje od střední po hrubé a barvu mívá granulit nejčastěji h ...

                                               

Greisen

Greiseny jsou metamorfované horniny vzniklé metasomatickýckým procesem greisenizace z puvodních žul. Bývají světle šedé, s všesměrnou, středně až hrubě zrnitou stavbou. Dominantní součástkou greisenu je křemen, který je většinou doprovázený světl ...

                                               

Jadeitit

Jadeitit je dynamicky vznikající metamorfovaná hornina vynikající jemnou zrnitostí a proměnlivou, nejčastěji zelenou, šedou, bílou či ružovou barvou. Jedná se o kompaktní a celistvou, velmi tvrdou horninu tvořenou křemičitany sodíku a hliníku ze ...

                                               

Kontaktní metamorfóza

Kontaktní metamorfóza je typ metamorfózy, kde je dominantním faktorem teplota a tlak je přitom nízký. Metamorfní účinek klesá směrem od kontaktu a vytvářejí se metamorfní zóny označované jako kontaktní dvory. Ke kontaktní metamorfóze běžně docház ...

                                               

Kontaktní rohovec

Kontaktní rohovec je skupina přeměněných hornin, které vznikly v dusledku pusobení kontaktní metamorfózy na usazené horniny. Kontaktní rohovce jsou horniny rozmanitého minerálního složení a vzhledu. Vyznačují se poměrně velkou houževnatostí a ost ...

                                               

Křemenec

Křemence jsou usazené horniny, které vznikly z puvodních písku nebo pískovcu jejich prokřemeněním a pevným propojením zrn. Jsou to většinou horniny jemnozrnné až makroskopicky celistvé s všesměrnou stavbou. Na rozdíl od pískovcu jsou minimálně po ...

                                               

Kvarcit

Mají granoblastickou strukturu metamorfovaných hornin. Na první pohled je možné si kvarcit splést s mramorem. Naproti tomu sedimentární ortokvarcity patří mezi zralé sedimenty, velikost jejich velmi dobře opracovaných zrn se pohybuje od 2 do 0.05 ...

                                               

Migmatit

Migmatity jsou přeměněné horniny složené ze dvou složek, granitové a rulové. Nejčastěji mívají podobu páskovaných rul. Vyskytují se při okrajích granitových intruzí nebo v zónách nejvyššího stupně přeměny, kde již začíná částečná anatexe. Vznikaj ...

                                               

Modrá břidlice

Modrá břidlice nebo glaukofanit nebo glaukofanová břidlice je přeměněná hornina typická pro vysokotlakou a nízkoteplotní metamorfózu, která představuje facii modrých břidlic. Termín glaukofanit zavedl roce 1888 chorvatský geolog Mihal Kispatič. T ...

                                               

Mylonit

Mylonit je genetický název pro horninu, která vykazuje progresivní změnu velikosti zrna v pruběhu deformace. Nejčastěji se s tímto typem horniny setkáváme v oblastech zlomových struktur. Název mylonit je genetický termín, který charakterizuje vel ...

                                               

Ortorula

Ortorula nebo řidčeji leukokratní rula je metamorfovaná hornina, která vznikla přeměnou kyselých až intermediárních vyvřelých hornin jako jsou granitoidy, granodiority, křemité diority a další, v amfibolitové facii. Termín ortorula orthogneiss za ...

                                               

Pararula

Pararula je přeměněná hornina, typ ruly, která vznikla vysokostupňovou přeměnou sedimentu. Termín pararula paragneiss zavedl v roce 1891 Karl Heinrich Rosenbusch.

                                               

Porcelanit

Porcelanit, někdy nazývaný porcelánový jaspis, je hornina vzniklá tepelnou přeměnou jílovitých břidlic a slínitých hornin. V přírodě vzniká na místech, kde se jíl dostane do styku se žhavým magmatem, nebo vypálením zemním požárem. Jedná se v pods ...

                                               

Porfyroid

Porfyroidy vzniky přeměnou kyselých výlevných hornin ryolitu křemenných porfyru, ryodacytu a jejich tufu anebo ze žulových porfyru. Makroskopicky se porfyroidy vyznačují zřetelnou jemnou břidličnatostí. Nejčastěji jsou světle barevné – bílé, svět ...

                                               

Rula (hornina)

Rula je hornina vzniklá za vysokého stupně regionální metamorfózy při přeměně rozsáhlých horninových celku, kdy teplota a tlak dosahují značné výše. Ruly patří ke krystalickým břidlicím. Ruly vzniklé z vyvřelin se nazývají ortoruly, ruly vzniklé ...

                                               

Serpentinit

Serpentinit nebo hadec je druh metamorfované horniny, která vznikla z ultrabazických hornin, zejména olivínovcu metasomatickým procesem serpentinizace, při které se olivín přeměnil na serpentin. K této specifické přeměně docházelo při zvýšené tep ...

                                               

Skarn

Skarn je kontaktní metamorfovaná hornina vyznačující se ruznou hrubostí zrna. Jedná se o křemičitanovou horninu, na jejímž vzniku se podílí přeměna uhličitanových hornin. Skarn vzniká reakcí mezi uhličitany a roztoky minerálu, které byly uvolněny ...

                                               

Suevit

Suevit je název horniny, která byla přeměněna velkým tlakem a teplotou, které vznikají nejčastěji při nárazu meteoritu větších rozměru. Vzniklý impaktní kráter pak vytvoří nataveninu, která po vychladnutí tvoří zmiňovanou horninu.

                                               

Svor

Svor je přeměněná hornina, která vzniká při středním stupni regionální přeměny hornin. Někdy bývá též označován jako slídnato-křemenná břidlice. Patří do nižší části amfibolitové facie. Je řazen mezi krystalické břidlice.

                                               

Ultramylonit

Ultramylonit je metamorfní, kataklastická hornina vytvořená za velmi silného dislokačního metamorfismu procesem mylonitizace. Byl vytvořen v dusledku téměř úplného rozdrcení minerálních zrn puvodní skály. Obvykle je šedý, světle šedý, nažloutlý, ...

                                               

Unakit

Unakit je metamorfovaná hornina tvořená epidotem, ružovými živci a křemenem. Vzniká hydrotermální přeměnou pegmatitu. Vizuálně má zelený khaki podklad na něm okrová až oranžovo-hnědá zrnka. Unakit patří velikostně mezi menší kameny, je skvrnitý, ...

                                               

Abioglyf

Abioglyf je sedimentární textura, druh nerovnosti na vrstevnatých plochách břidlic či jiných sedimentárních hornin anorganického puvodu. Muže vzniknout mechanickou cestou zejména v dusledku činnosti vody nebo při diagenezi. Většinou vzniká jako s ...

                                               

Arenit

Arenit je typ pískovce, který obsahuje méně než 15 % základní hmoty bez ohledu na typ převládajících zrn. Převládající složkou tohoto typu pískovcu jsou psamitická zrna. Označení arenit se používá s přívlastkem definující převládající složení zrn ...

                                               

Arkóza

Arkóza je typ pískovce s podílem nestabilních zrn nad 25 %. Přechod od křemenných pískovcu k arkózám tvoří arkózové pískovce s podílem nestabilních součástí od 10 do 25%. Jde o zpevněnou sedimentární horninu říčního vzniku střední až hrubé zrnito ...

                                               

Droba

Droba je sedimentární hornina, přesněji druh slabě vytříděného pískovce s obsahem základní hmoty vyšším než 15 %. Základní hmotu drob, která je obvykle druhotná, tvoří většinou jílové minerály a silt. Písková zrna představuje směs živcu, křemene, ...

                                               

Fosforit

Fosforit je usazená hornina biogenního puvodu s obsahem P 4 O 10 od 5 % do 35 %. Je to směs fosforečnanu přírodního puvodu, ve kterém je jedna z hlavních složek minerální skupina apatitu. Používá se po úpravě jako hnojivo - zdroj fosforu pro výži ...

                                               

Jílovec

Jílovec je název sedimentární horniny tvořené v převážné míře jílem – částicemi nejmenší velikosti. Více zrnité horniny se nazývají kalovce, případně prachovce. Jíly jsou všeobecně jednou z hlavních složek pud.

                                               

Jílovitá břidlice

Jílovitá břidlice je jemnozrnná usazená hornina, která vznikla zpevněním jílovitých sedimentu. Při postupném narustání míry diageneze vzniká postupně řada jíl-jílovec-jílovitá břidlice. Patří mezi nejběžnější usazené horniny.

                                               

Křída (hornina)

Křída je usazená hornina, drobivý, pórovitý a slabě zpevněný ekvivalent vápence, vyznačující se vysokým stupněm čistoty, s obsahem uhličitanu vápenatého až nad 90 %.

                                               

Lupek

Lupek je sedimentární hornina vzniklá usazením vrstev jílovce na dně prehistorického moře ve všech geologických obdobích. Podstatnou část lupku tvoří jílový minerál kaolinit. V Českých zemích se lupek těžil a těží například v kladensko-rakovnické ...

                                               

Molasa

Molasa je geologický termín, kterým se označuje mocný komplex usazených hornin - pískovcu, jílovitých břidlic a slepencu, vznikajících v kontinentálním, mořském a brakickém prostředí erozí vyvrásněného horstva v předhlubni nebo v mezihorských pán ...

                                               

Pěnovec

Pěnovec je odruda travertinu. Patří mezi sladkovodní vápence. Pravý travertin vzniká z minerálních pramenu, kdežto pěnovec vzniká ve vodních tocích. Pokud je takto vzniklý vápenec nezpevněný, nazývá se pěnovec. Pěnovce jsou nezpevněné světle šedé ...

                                               

Prachovec

Prachovec je sedimentární hornina, zpevněný ekvivalent prachu, přičemž částice velikosti prachu se na složení horniny podílejí minimálně dvěma třetinami. V opačném případě se takové horniny nazývají kalovce 2 / 3 až 1 / 3 prachových částic, nebo ...

                                               

Radiolarit

Radiolarit nebo radiolariový rohovec je usazená hornina tvořena z rekrystalizovaných mikroskopických schránek prvoku radiolaria. Většinou je indikátorem hlubokovodního oceánského prostředí. Složením je blízká opuce, spongilitum a silicitum, přípa ...

                                               

Rohovec

Rohovec je sedimentární hornina, jejíž vznik je takřka vždy mořského puvodu. Nejčastěji se vyskytuje v šedé, hnědé nebo černé barvě a jeho zrnitost je extrémně jemná. V podstatě jde o kryptokrystalickou formu oxidu křemičitého. Dobře odolává eroz ...

                                               

Sediment

Sediment je usazenina, složená z částic pevných látek, které se vlivem tíže usadily na dně prostoru, naplněného plynem, tedy např. zemskou atmosférou, nebo kapalinou, např. nádoby nebo přírodní vodní prostory. Sediment muže být tvořen jakoukoliv ...

                                               

Silicit

Silicit je neklastická sedimentární hornina převážně tvořená oxidem křemičitým ve formě křemene, chalcedonu nebo opálu. Názvosloví silicitu je značně nejednotné. Pro starohorní silicity v českém masivu bývá někdy používán český termín buližník. P ...

                                               

Slepenec

Slepenec neboli konglomerát je pevná sedimentovaná hrubozrnná hornina. Jde o zpevněný ekvivalent štěrku. Hornina je složená ze stmelených zaoblených valounu větších než 2 mm. Tento název se vztahuje jen na horniny s převahou opracovaných úlomku, ...

                                               

Travertin

Travertin je chemická usazená hornina vznikající na pevnině. Složením odpovídá vápenci, na rozdíl od něj je pórovitý. Je tvořen malými zrnky čistého uhličitanu vápenatého, která poutají dohromady ostatní částečky, z nichž je travertin tvořen. Muž ...

                                               

Vápenec

Vápenec je jemnozrnná až celistvá sedimentární hornina. V převážné míře je složena z uhličitanu vápenatého ať už ve formě kalcitu, nebo aragonitu. Jako příměsi se vyskytují dolomit, siderit, křemen, jílové minerály a úlomky zkamenělin. Vápenec sp ...

                                               

Bazická hornina

Bazické horniny jsou vyvřelé horniny, které neobsahují křemen, mají vysoký obsah živcu a mohou obsahovat také pyroxeny a olivín av malém množství i amfiboly a biotit. Horniny jako takové křemen buď neobsahují, nebo je přítomen pouze jako akcesori ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →