★ Free online encyclopedia. Did you know? page 17                                               

Toroid

Toroid je těleso v prostoru získané rotací uzavřené rovinné křivky okolo osy ležící v rovině křivky a neprotínající křivku. V případě rotace kružnice se jedná o torus. Tvar toroidu má například duše u kola. V elektronice se slovo toroid používá j ...

                                               

Torus

Torus je rotační plocha, která vznikne otáčením kružnice kolem osy, která leží ve stejné rovině a nemá s ní společné body. Tento tvar má například vzdušnice pneumatiky nebo nafukovací kruh. V architektuře označuje torus česky obloun oblý kruhový ...

                                               

Kulová výseč

V geometrii je kulová výseč částí koule definovanou jako prunik koule a prostorového úhlu s vrcholem ve středu S. Muže být definována jako sjednocení kulové úseče a rotačního kužele, který má s kulovou úsečí společnou podstavu. Hranicí kulové výs ...

                                               

Mnohostěn

Mnohostěn je trojrozměrné geometrické těleso, jehož povrch se skládá z konečně mnoha stěn tvořených mnohoúhelníky. V moderním smyslu se pojem mnohostěn užívá nejen pro těleso trojrozměrné, ale obecně pro těleso n-rozměrné.

                                               

Špičaté těleso

Špičaté těleso je těleso se základnou, ve které všechny body po obvodu jsou spojeny s vrcholem, kde: S b {\displaystyle S_{b}} je plocha základny vespod největší část v je výška vrcholu od základny kolmá.

                                               

Kruhová výseč

Kruhová výseč je část kruhu příslušná určitému středovému úhlu θ. Výseč příslušná přímému úhlu se nazývá pulkruh Výseč příslušná pravému úhlu se nazývá čtvrtkruh

                                               

Kružnice devíti bodu

Kružnice devíti bodu se nazývá taková kružnice trojúhelníka, na níž leží jeho následující body: Středy stran. Středy spojnic vrcholu s ortocentrem ortocentrum = společný bod výšek trojúhelníka. Paty výšek. Kružnice devíti bodu se nazývá též Feuer ...

                                               

Lemoinova kružnice

Symediána je osově souměrný obraz těžnice podle osy příslušného úhlu např. symediána těžnice z vrcholu A podle osy úhlu při vrcholu A. Každý trojúhelník má tři symediány. Všechny symediány trojúhelníka se protínají v jednom bodě, který se nazývá ...

                                               

Mezikruží

Jako mezikruží označujeme geometrický útvar rozlišený v dvourozměrném prostoru dvěma soustřednými kružnicemi. Jedná se právě o plochu mezi těmito dvěma kružnicemi.

                                               

Kruh

Kruh je rovinný geometrický útvar, omezený kružnicí. Kruh je určen svým středem S a poloměrem r: Je to množina všech bodu roviny, které mají od středu vzdálenost menší nebo rovnou poloměru.

                                               

Mnohoúhelník

Mnohoúhelník je část roviny vymezená úsečkami, které spojují určitý počet bodu, z nichž žádné tři sousední neleží na jedné přímce. Další možná definice je tato: mnohoúhelník je část roviny omezená uzavřenou lomenou čárou takovou, že žádné tři nás ...

                                               

Registrace k volbě prezidenta České republiky 2013

Doba na podání kandidatury skončila 6. listopadu 2012 v 16:00. Ministerstvo vnitra dostalo celkem 20 kandidátních listin, z toho 9 uchazeču předložilo velmi malé množství podpisu a často nevyhověli dalším formálním podmínkám. V osmidenní lhutě po ...

                                               

Primátor hlavního města Prahy

Primátor hlavního města Prahy je nejvyšším činitelem v zastupitelstvu hlavního města, který zároveň vykonává funkci hejtmana kraje. Jeho úkolem je především zastupovat hlavní město Prahu navenek. Pražský primátor je jedním ze sedmi držitelu klíču ...

                                               

Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy

Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je hl. m. Praha. Je osvětovou organizací přírodovědného charakteru a od roku 2018 prezentuje své aktivity pod obchodní značkou Planetum. Jejím hlavním úko ...

                                               

Městská knihovna v Praze

Městská knihovna v Praze je největší veřejná knihovna v hlavním městě Praze. Jde o otevřenou instituci, která nabízí přístup k beletrii i k literatuře naučné pro děti a dospělé. Ve fondu má CD s hudbou i mluveným slovem, DVD s českými i zahraničn ...

                                               

Pražská vodohospodářská společnost

Pražská vodohospodářská společnost spravuje vodohospodářský majetek hlavního města Prahy, která je jeho 100-procentním vlastníkem. Společně s akciovou společností Pražské vodovody a kanalizace je provozovatel vodohospodářského majetku. Vodu nakup ...

                                               

Správa služeb hlavního města Prahy

Správa služeb hlavního města Prahy je příspěvková organizace hlavního města Prahy, zřízená puvodně roku 2000 pod názvem Správa služeb Městské policie hlavního města Prahy jako servisní organizace Městské policie hlavního města Prahy. Puvodně se p ...

                                               

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky upravuje zákon č. 247 / 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění. Konají se tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. a to každé ...

                                               

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky se podle § 80 zákona č. 247 / 1995 Sb. konají, pokud v pruběhu volebního období mandát senátora zanikl a nově zvolený senátor svuj mandát vykonává jen po zbytek volebního období ze zaniklého m ...

                                               

Sankt Georgen an der Gusen

Během druhé světové války bylo město vybráno jako administrativní centrum společnosti DEST, která spravovala Mauthausenský kamenolom a později celý koncentrační tábor Mauthausen-Gusen. Počátkem roku 1944 ve městě vznikl tábor Gusen II, nejbrutáln ...

                                               

Thunovský palác (Thunovská)

Thunovský palác nebo také Leslieovský palác je památka nacházející se v Praze na Malé Straně v ulici Thunovská 180 / 14. Je chráněn spolu s k němu příslušející zahradou jako kulturní památka České republiky.

                                               

Rada Plzeňského kraje

Rada Plzeňského kraje je volena Zastupitelstvem Plzeňského kraje. Má obvykle 9 členu, mezi něž patří hejtman, náměstci hejtmana a radní. Schuze rady jsou na rozdíl od schuzí zastupitelstva neveřejné. O pruběhu schuze se pořizuje zápis, do kterého ...

                                               

Seznam členu Zastupitelstva Jihomoravského kraje (volby 2008)

Seznam osob zvolených do Zastupitelstva Jihomoravského kraje v roce 2008. Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2008–2012 se konalo 21. listopadu 2008. Na závěr jednání krajského zastupitelstva 23. června 2011 ...

                                               

Seznam členu Zastupitelstva Jihomoravského kraje (volby 2016)

Seznam osob zvolených do Zastupitelstva Jihomoravského kraje v roce 2016. Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2016 - 2020 se konalo 23. listopadu 2016. Ke dni 21. listopadu 2016 rezignoval na funkci člena za ...

                                               

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 2000–2004

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 2000–2004 vzešlo z voleb do zastupitelstev kraju, které se uskutečnily 12. listopadu 2000. Výsledky voleb byly následující: Následovala povolební jednání. Sedmnáct dnu po volbách, 29. listopadu 2000, podepsali ...

                                               

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 2004–2008

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 2004-2008 vzešlo z voleb do zastupitelstev kraju, které se uskutečnily proběhly 5. a 6. listopadu 2004. Výsledky voleb byly následující:

                                               

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 2008–2012

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 2008–2012 vzešlo z voleb do zastupitelstev kraju, které se uskutečnily proběhly 17. a 18. října 2008. Výsledky voleb byly následující:

                                               

Nová radnice v Prachaticích

Vzhledem k narustající potřebě prostoru se vedení města rozhodlo na schuzi 12. června 1901 koupit od městské spořitelny tzv. Meerwaldovský dum, který na náměstí sousedil s městským divadlem a starou radnicí, aby tam mohlo postavit pro účely městs ...

                                               

Nová radnice (Jablonec nad Nisou)

Radnice byla vybudována v letech 1930 - 33 a vítěžný návrh architekta Karla Wintera byl vybrán v rámci architektonické soutěže mezi 177 zaslanými projekty. Již v době výstavby byla budova pojata nejen jako náhrada staré radnice, ale také jako kul ...

                                               

Zákupská radnice

Radnice v Zákupech je budova na severní straně náměstí Svobody v pseudogotickém slohu postavená v letech 1866–1867, která svému účelu ve středu města Zákupy slouží dodnes. Je součástí městské památkové zóny.

                                               

Jihlavská radnice

Komplex byl pak ještě několikrát částečně opravován a upravován. K další významnější rekonstrukci došlo však až v letech 2004 až 2006, kdy byl rekonstruován celý komplex včetně dvorní části radnice. Již na začátku roku 2004 byly dokončeny statick ...

                                               

Radnice (Svoboda nad Úpou)

Radnice ve Svobodě nad Úpou v okrese Trutnov v Královéhradeckém kraji byla postavena na místě předchozí dřevěné budovy v neogotickém stylu v roce 1869.

                                               

Radnice (Turnov)

Budova radnice v Turnově je zachovaná renesanční radnice z roku 1527 tvoří dominantu jižní strany náměstí Českého ráje. Puvodně raně renesanční stavba, pocházející z roku 1526, byla v polovině 17. století přestavěna v pozdně renesančním slohu. Da ...

                                               

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je výbor, který se zabývá především dopravou, obchodem, jadernou bezpečností a dalšími věcmi. Jedná se o výbor, který sněmovna není povinna zřídit. Ve volebním období 2013–2017 ho vedl Ivan Piln ...

                                               

Kancelář Poslanecké sněmovny

Kancelář Poslanecké sněmovny zajišťuje odborný, organizační a technický provoz Poslanecké sněmovny, jejích orgánu a funkcionářu, stejně jako jednotlivých poslancu i poslaneckých klubu. Podobné funkce plní také vuči českým poslancum Evropského par ...

                                               

Kolowratský palác (Praha, Sněmovní)

Kolowratský palác je památkově chráněná barokní stavba na rohu Thunovské a Sněmovní ulice v Praze na Malé Straně. Býval označován také jako fara u sv. Mikuláše. Památková ochrana vznikla v roce 1964.

                                               

Komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou stálé nebo dočasné sněmovní orgány, které jsou zřizovány k plnění určitých úkolu. Jejich členem nemusí být jen poslanec, předseda ale být poslancem musí. Specifickou je vyšetřovací komise ...

                                               

Parlamentní institut

Parlamentní institut je organizační složkou Kanceláře Poslanecké sněmovny, která plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, s ...

                                               

Petiční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Petiční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je jedním z výboru, které je Poslanecká sněmovna povinna zřídit na začátku každého volebního období. Ve volebním období 2013–2017 ho vedla Zuzka Bebarová-Rujbrová z KSČM.

                                               

Poslanecký klub

Poslanecký klub slouží v Poslanecké sněmovně ke sdružování poslancu, kteří patří do stejné politické strany. Reprezentuje danou politickou stranu na parlamentní pudě a umožňuje jí zde vystupovat jednotně a koordinovaně. Ústava s existencí poslane ...

                                               

Poslanecký klub TOP 09

Poslanecký klub TOP 09 pro 8. volební období Poslanecké sněmovny vznikl 31. října 2017. V současnosti ho tvoří 7 poslancu, z toho 2 jsou ženy. Poslanecký klub TOP 09 je tak pro toto volební období druhý nejmenší. Předsedou klubu byl na ustavující ...

                                               

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je jedním z výboru, které je Poslanecká sněmovna povinna zřídit na začátku každého volebního období. Ve volebním období 2013–2017 ho vedl Václav Votava z.

                                               

Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je jedním z výboru, které si muže Poslanecká sněmovna zřídit. Ve volebním období 2013–2017 ho vedl Jeroným Tejc z.

                                               

Volební výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volební výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je jedním z výboru, které je Poslanecká sněmovna povinna zřídit na začátku každého volebního období. Ve volebním období 2013–2017 ho vedl Martin Komárek z.

                                               

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je jedním z výboru, které je Poslanecká sněmovna povinna zřídit na začátku každého volebního období. Ve volebním období 2013–2017 ho vedl Ondřej Benešík z.

                                               

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je jedním z výboru, které si muže Poslanecká sněmovna zřídit. Od dubna 2019 je pověřen vedením místopředseda Karel Rais, poslanec zvolený na kandidátce ANO.

                                               

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je jedním z výboru, které si muže Poslanecká sněmovna zřídit. Posledním předsedou výboru byl po parlamentních volbách 2017 zvolen Ivan Bartoš.

                                               

Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR projednává dokumenty z oblasti ochrany životního prostředí. Jde zejména o normy týkající se ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského pudního fondu, ...

                                               

Výbory pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Výbory pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou výbory, které si muže Poslanecká sněmovna zřídit. Do roku 2006 existoval společný Výbor pro obranu a bezpečnost, poté byl rozdělen na dva samostatné výbory: Výbor pro obranu a ...

                                               

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je dočasná sněmovní komise, která je zřízena za účelem vyšetření věci veřejného zájmu. Návrh musí podat nejméně 40 poslancu, členy komise mohou být také jen poslanci. Schuze komise ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →