★ Free online encyclopedia. Did you know? page 157                                               

Kyselina tetrahydrofolová

Kyselina tetrahydrofolová, resp. tetrahydrofolát či také tetrahydropteroylglutamát, je biologicky významný derivát kyseliny listové, který funguje jako kofaktor celé řady enzymu v tělech organismu včetně člověka. THF vzniká z kyseliny listové dvo ...

                                               

Radikálový iniciátor

Radikálové iniciátory jsou látky, které mohou za mírných podmínek vytvářet radikály a spouštět tak reakce jako jsou radikálové adice, substituce a polymerizace. Většinou mají ve svých molekulách vazby s nízkými energiemi. Používají se při prumysl ...

                                               

Emulze

Emulze je heterogenní směs dvou kapalin, které se vzájemně samovolně nesměšují. Obvykle jde o kapaliny s ruznou hustotou a polaritou. Emulze je tvořena disperzním prostředím a dispergovanou látkou. Dispergovaná látka je v disperzním prostředí obv ...

                                               

Koloid

Koloid je označení pro disperzní soustavu obsahující částice, které svou velikostí spadají do rozmezí 1 nm až 1000 nm. Nebo se jedná o látku, která tvoří heterogenní disperzní soustavu obsahující částice o velikosti výše zmíněné. Zavedení pojmu k ...

                                               

Micela

Micely jsou shluky molekul tenzidu dispergované v kapalném médiu. Typická micela ve vodném roztoku vytváří agregáty s hydrofilní částí molekuly orientovanou do vodného prostředí a hydrofobní částí skrytou uvnitř. Nejčastěji mají micely přibližně ...

                                               

Suspenze (chemie)

Suspenze je heterogenní směs, např. jemně dispergované pevné látky v kapalině. Duležitým znakem suspenze je, že dochází k samovolnému, ale pomalému oddělení složek směsi. Suspenze pevné nebo kapalné látky v plynu se nazývá aerosol. Příkladem je n ...

                                               

1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorfosfát

1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorfosfát, také uváděný pod zkratkou BMIM-PF 6, je hydrofobní iontová kapalina s teplotou tání -8 °C. Společně s tetrafluoroboritanem 1-butyl-3-methylimidazolia, BMIM-BF 4, jde o jednu z nejvíce zkoumaných iontový ...

                                               

Ganglion

Ganglion či ganglium je nervová uzlina tvořená shlukem nervových buněk. Ganglia se netvoří u živočichu s difúzní nervovou soustavou. Největší ganglion je umístěno v hlavové části těla tzv. mozkové ganglion. Od něj obyčejně odstupují jeden nebo ví ...

                                               

Myelin

Myelin je lipoprotein, tvořící díky několikerému natočení lipidové dvojvrstvy buněčných membrán příslušných buněk kolem axonu neuronu obaly známé jako myelinové pochvy. Je jednou ze základních složek bílé hmoty mozku a míchy a je příčinou její bí ...

                                               

Perineurální síť

Perineuronalní síť je specializovaná struktura extracelulární matrix odpovědná za synaptické stabilizace v dospělém mozku. PNN se nacházejí kolem určitých těl neuronu a proximálních neuritu v centrálním nervovém systému. PNN hrají klíčovou roli v ...

                                               

Pituicyt

Pituicyty jsou větvené gliové buňky hvězdicovitého tvaru, které tvoří až 25 % objemu zadního laloku hypofýzy - neurohypofýzy. Ten slouží ke skladování hormonu, které produkují neurony v jádrech hypothalamu ve formě prekursoru.

                                               

Autonomní nervová soustava

Autonomní nervová soustava nebo také vegetativní soustava je součástí periferního nervového systému, jehož úlohou je udržovat optimální vnitřní podmínky organismu. Tato činnost je vykonávána bez vědomé činnosti jedince. ANS udržuje srdeční a dých ...

                                               

Enterická nervová soustava

Enterická nervová soustava je označení pro rozsáhlou nervovou tkáň nacházející se v trávicí soustavě obratlovcu, ale v určité podobě i u většiny ostatních strunatcu. Někdy se v nadsázce označuje za jeden ze čtyř "mozku", které vytváří naši nervov ...

                                               

Myenterický plexus

Myenterický plexus, též Auerbachuv plexus je nervová pleteň ve stěně trávicí trubice obratlovcu. Spolu se submukózním plexem tvoří tzv. enterický nervový systém. Myenterická nervová pleteň je ve stěně trávicí trubice umístěna mezi vrstvou podélné ...

                                               

Parasympatikus

Parasympatikus neboli nervy parasympatické patří mezi skupiny vegetativního nervstva, jehož funkce nepodléhá naší vuli. Jsou v hladkém svalstvu zažívací trubice, prudušnice, prudušek a močopohlavním ústrojí. Dráhy vegetativního nervstva přerušují ...

                                               

Submukózní plexus

Plexus submucosus je autonomní nervová pleteň ve stěně trávicí trubice obratlovcu. Spolu s myenterickým plexem tvoří tzv. enterický nervový systém, nacházející se v trávicí trubici od jícnu až po konečník. Plexus submucosus se soustředí v oblasti ...

                                               

Parkinsonova nemoc

Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v části mozku nazvané Substantia nigra. Tyto buňky za normálního stavu produkují dopamin, což je neurotransmiter, kter ...

                                               

Rhyniové rostliny

Rhyniové rostliny jsou velmi nesourodou vyhynulou skupinou prehistorických cévnatých rostlin s výskytem na rozhraní vody a souše, které zaznamenaly největší rozkvět ve spodním devonu, některé pokročilejší typy až do počátku karbonu. Typický je pr ...

                                               

Rhyniophyta

Rhyniophyta je oddělení vyhynulých výtrusných rostlin, řazené mezi tzv. rhyniové rostliny. Jsou to nejstarší známé cévnaté rostliny, pocházející z období devonu. Měly jednoduché vidličnaté prýty bez listu a kořenu. Sporangia byla umístěna na konc ...

                                               

Trimerophyta

Trimerophyta jsou vyhynulé rostliny rozšířené v období spodního a středního devonu. Ze skupiny rhyniových rostlin patří mezi vývojově nejpokročilejší. Dosahovaly vzrustu až kolem 1 m, hlavní osa byla větvena pseudomonopodiálně až monopodiálně, po ...

                                               

Schinderhannes bartelsi

Schinderhannes bartelsi je živočich ze skupiny anomalokarid. Je znám pouze jeden exemplář z naleziště devonského stáří Hunsrück v Německu a ten byl nalezen v roce 2009. Jeho objev měl obrovský význam, protože předtím byli anomalokarididi známí po ...

                                               

Keuppia

Keuppia je vyhynulým rodem chobotnice, žijícím v období křídy na území dnešního Libanonu. Rod byl popsán v roce 2009 a to hned ve dvou druzích - K. hyperbolaris a K. levante. Jde o velmi vzácný případ, kdy se pravěká chobotnice dochová do současn ...

                                               

Styletoctopus

Styletoctopus je vyhynulým rodem chobotnice, žijícím v období křídy na území dnešního Libanonu. Rod byl popsán v roce 2009. Jde o velmi vzácný případ, kdy se pravěká chobotnice dochová do současnosti jako fosílie. Příbuzným rodem byla Keuppia, po ...

                                               

Belonochasma

Belonochasma je rod čelistnatého obratlovce z druhohorních sedimentu v bavorských Frankách. Puvodně byla tato fosílie považována za pozustatky ptakoještěra, tuto verzi však vyvrátil Oskar Kuhn v roce 1961 a v roce 1978 také Peter Wellnhofer. Přes ...

                                               

Cephalaspis

Cephalaspis je vyhynulý rod mihule z řádu Cephalaspidiformes, který popsal Louis Agassiz roku 1843. Cephalaspis žil v období Devonu. Nálezy připisované rodu Cephalaspis pocházejí ze západní Evropy i Severní Ameriky, ne všechny jsou ale vždy uznáv ...

                                               

Moschops

Moschops byl mohutný býložravec ze skupiny dinocephalia. Byl zhruba 2.7 metru dlouhý, v kohoutku byl vysoký 1.8 metru a vážil někdy až dvě tuny. Byl stavěný velice robustně.

                                               

Pelycosauria

Pelycosauria jsou skupinou vymřelých pozdně prvohorních synapsidu. Některé druhy byly poměrně velké, dorustaly délky 3 i více metru, ale většina byla malých rozměru. Objevili se v pozdním karbonu a vrcholu dosáhli na počátku permu. Alespoň u dvou ...

                                               

Ferritin

Ferritin je globulární vnitrobuněčný protein, který slouží jako hlavní zásobní forma železa, jelikož železo je pro buňky samo o sobě toxické. Navíc ferritin zřejmě usnadňuje i transport železa na místo potřeby. Nachází se totiž i v krevní plazmě ...

                                               

Hovězí sérový albumin

BSA je jedním ze základních proteinu v biochemické laboratoři a nachází uplatnění v mnoha experimentech. Nejčastější použití: Nosič haptenu při imunizaci a při imunoesejích. Referenční modelový protein se kterým se srovnávají vlastnosti jiných pr ...

                                               

Pikachurin

Pikachurin je nedávno objevený protein v mezibuněčné hmotě sítnice. Byl popsán v roce 2008 japonským kolektivem vědcu a pojmenován podle Pikachua, populární animované postavy ze série Pokémon. Údajně bylo jméno inspirováno speciálními schopnostmi ...

                                               

Tubulin

Tubulin je dimerní protein, skládající se z dvou podjednotek - alfa-tubulinu a beta-tubulinu. Je především základní složkou mikrotubulu a tyto tvoří duležitou součást cytoskeletu eukaryotických buněk. V této formě je přítomen u všech eukaryotních ...

                                               

Elastin

Elastin je nerozpustný skleroprotein, jehož jméno je odvozeno od jeho elastických vlastností. Je základní složkou některých typu vaziva a je roztroušen v mimobuněčném prostoru ruzných orgánu obratlovcu od kruhoústých nahoru.

                                               

Keratin

Keratin je stavební bílkovina řazená mezi skleroproteiny. Keratin je nerozpustný ve vodě a má vláknitou strukturu, jednotlivé monomery mívají délku 400–644 aminokyselin, ale větví se do polymeru o velkých rozměrech. Konečný tvar molekuly - terciá ...

                                               

Kolagen

Kolagen je skleroprotein, extracelulární, ve vodě nerozpustná bílkovina, která je základní stavební hmotou pojivových tkání. Tvoří 25–30 % všech proteinu v těle savcu, ve formě kolagenních vláken je složkou mezibuněčné hmoty. V současnosti je zná ...

                                               

Titin

Titin, též konektin, je obrovský elastický protein nacházející se v sarkomeře v příčně pruhované svalovině, který díky své délce sahá od Z-disku až k myosinové oblasti uprostřed sarkomery. Je to zřejmě nejdelší lidský protein: je vytvářen jako je ...

                                               

Korektor překlepu

Korektor překlepu je program nebo funkce programu pro vyhledávání překlepu v textu. Často bývá vestavěna do programu nebo služeb jako textové procesory, programy pro elektronickou poštu, elektronické slovníky nebo webové vyhledávače. Korektor pře ...

                                               

Hunspell

Hunspell je korektor překlepu a morfologický analyzátor navržený pro jazyky s bohatou morfologií, složitým vytvářením složenin a kódováním znaku, puvodně navržený pro maďarštinu. Hunspell vychází z MySpellu a je zpětně kompatibilní se slovníky pr ...

                                               

Hmotnostní spektrometrie doby letu

Hmotnostní spektrometrie doby letu je druh hmotnostní spektrometrie, při kterém se poměr hmotnosti a náboje iontu určuje měřením doby jejich letu. Ionty se urychlují elektrickým polem o známé intenzitě. Díky tomuto urychlení jsou kinetické energi ...

                                               

Kvadrupólový hmotnostní spektrometr

Kvadrupólový hmotnostní spektrometr je druh analyzátoru ve hmotnostní spektrometrii. Skládá ze čtyř navzájem rovnoběžných válcu, které vytvářejí kvadrupól, jenž slouží jako hmotnostní analyzátor, součást hmotnostního spektrometru, která odděluje ...

                                               

Pyrolýza s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií

Pyrolýza s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií je analytická metoda, při které se vzorek rozkládá zahříváním na menší molekuly, které jsou oddělovány plynovým chromatografem a analyzovány hmotnostním spektrometrem.

                                               

Spektrometrie iontové pohyblivosti s hmotnostní spektrometrií

Spektrometrie iontové pohyblivosti s hmotnostní spektrometrií je metoda analytické chemie, při které se ionty v plynném skupenství oddělují na základě interakcí s kolizním plynem a svých hmotností. V prvním kroku se ionty oddělují na základě pohy ...

                                               

Tandemová hmotnostní spektrometrie

Tandemová hmotnostní spektrometrie, zkráceně MS / MS nebo MS 2 je druh instrumentální analýzy, při kterém se propojuje více hmotnostních spektrometru za účelem přidání dalšího reakčního kroku a zlepšení parametru analýzy chemických vzorku. Často ...

                                               

Chelatometrie

Chelatometrie je chemická reakce řadící se mezi komplexotvorné titrace. Princip spočívá v tvorbě málo disociovaných komplexu kationtu kovu s aminopolykarboxylovými kyselinami jako je chelaton 1, chelaton 2, chelaton 4. Nejvýznamnější místo pro an ...

                                               

Manganometrie

Manganometrie patří mezi titrace založené na oxidačně redukčních reakcích. Titračním činidlem je oxidovadlo, řadí se tedy do skupiny titrací oxidimetrických. Jsou založeny na oxidačních vlastnostech manganistanu draselného jak v kyselém, tak v ne ...

                                               

Generativní orgány

Generativní orgány rostliny jsou orgány rostlin s generativní funkcí, tedy ty, které rostlině slouží k pohlavnímu rozmnožování, obecně pro vznik příští generace rostlin. Ke generativním orgánum patří zejména: Květ a jeho části. Prašník. Koruna. N ...

                                               

Megasporofyl

Megasporofyl je přetvořený list nesoucí semena například u cykasu. Tyto upravené listy nesou každý dvě nebo více semen. U většiny cykasu vytvářejí megasporofyly samičí šištice. Megasporofyly u cykasu jsou: Volně - zcela volnou podobu plodolistu m ...

                                               

Šiška

Šiška je orgán nahosemenných rostlin, který jim slouží k rozmnožování. Samičí šištice vytvářejí vajíčka, samčí vytvářejí pyl. Jedná se o evolučně puvodnější orgán sloužící k rozmnožování než květ. Druhu rostlin tvořících šištice je menší množství ...

                                               

Proplastid

Všechny plastidy v dané rostlině vznikají z linie proplastidu, které byly přítomny v zygotě oplozeném vajíčku – a tyto obvykle pochází od matky, protože dědičnost plastidu je u mnoha rostlin maternální. Proplastidy se dělí v meristémech rostliny, ...

                                               

Thylakoid

Thylakoidy jsou membránové struktury v sinicích a v chloroplastech řas a vyšších rostlin. Sídlí v nich fotosyntetický aparát a probíhá fotosyntéza. Ačkoli se muže zdát, že jsou jednotlivé "články" naprosto samostatné, ve skutečnosti spolu vždy úz ...

                                               

Aerenchym

Aerenchym je zvláštní rostlinné pletivo, které například slouží k provzdušňování kořene. Proto je také označován za provzdušňovací pletivo. Aerenchym obsahuje velké dutiny vyplněné vzduchem, které vytváří cestu plynum, jako je kyslík a ethylen. A ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →